Реклама +7(700) 388 81 09
< Назад к документу

"Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 29 қыркүйектегі N 286-ө өкімі. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

      1. Қоса беріліп отырған "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының  Заңын iске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтiк құқықтық кесiмдердiң тiзбесi (бұдан әрi - Тiзбе) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Тiзбеге сәйкес нормативтiк құқықтық кесiмдердiң жобаларын әзiрлесiн және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бекiтуiне енгізсiн.

      3. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар екi ай мерзiмде "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру мақсатында тиiстi ведомстволық нормативтiк құқықтық кесiмдердi қабылдасын және қабылданған шаралар туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiн хабардар етсін.

       Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы   
      Премьер-Министрінің    
2004 жылғы 29 қыркүйектегі 
N 286 өкімімен бекiтiлген 

  "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және
пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңын
iске асыру мақсатында қабылдануы қажет
нормативтiк құқықтық кесiмдердің
тiзбесi

___________________________________________________________________
P/c|   Нормативтiк құқықтық   |Кесiм нысаны | Орындалу  | Жауапты
N |     кесiмнiң атауы       |             | мерзімі   |орындаушы
___________________________________________________________________
1               2                   3            4          5
___________________________________________________________________
1.  Жануарлар дүниесiн мемле.  Қазақстан     2004 жылғы  АШМ
    кеттiк қорғау туралы       Республикасы  қараша
    ереженi бекiту туралы      Үкiметiнiң
                               қаулысы

2.  Халықаралық және респу.    Қазақстан     2004 жылғы  АШМ
    бликалық маңызы бар балық  Республикасы  қараша
    шаруашылығы су тоғандары.  Үкiметiнiң
    ның (учаскелерiнiң) тiз.   қаулысы
    бесiн бекiту туралы

3.  Жануарлар дүниесiн пайда.  Қазақстан     2004 жылғы  АШМ
    лануға рұқсаттар беру      Республикасы  қараша
    ережесiн бекiту туралы     Үкiметiнiң
                               қаулысы

4.  Аңшылық шаруашылығын       Қазақстан     2004 жылғы  АШМ
    жүргiзу ережесiн бекiту    Республикасы  қараша
    туралы                     Үкiметiнiң
                               қаулысы

5.  Балық шаруашылығын         Қазақстан     2004 жылғы  АШМ
    жүргiзу ережесiн бекiту    Республикасы  қараша
    туралы                     Үкiметiнiң
                               қаулысы

6.  Қазақстан Республикасының  Қазақстан     2004 жылғы  АШМ, БҒМ,
    Қызыл кiтабы туралы        Республикасы  қараша      Қоршаған.
    ереженi бекiту туралы      Үкiметiнiң                ортамині
                               қаулысы

7.  Аң аулау ережесiн бекiту   Қазақстан     2004 жылғы  АШМ
    туралы                     Республикасы  қараша
                               Үкiметiнiң
                               қаулысы

8.  Балық аулау ережесiн       Қазақстан     2004 жылғы  АШМ
    бекiту туралы              Республикасы  желтоқсан
                               Үкiметiнiң
                               қаулысы

9.  Жануарлар дүниесiнiң       Қазақстан     2004 жылғы  АШМ
    объектілерiн пайдалануға   Республикасы  желтоқсан
    шектеулер мен тыйым        Үкiметiнiң
    салуларды белгiлеу         қаулысы
    ережесiн бекiту туралы

10. Жануарлар дүниесiнiң       Қазақстан     2004 жылғы  АШМ,
    мемлекеттiк есебiн,        Республикасы  желтоқсан   Қоршаған.
    кадастрын және мониторин.  Үкiметiнiң                ортаминi,
    гiн жүргiзу ережесiн       қаулысы                   БҒМ
    бекiту туралы

11. Зоологиялық коллекциялар   Қазақстан     2004 жылғы  АШМ, БҒМ
    құру және мемлекеттiк      Республикасы  желтоқсан
    есебiнiң ережесiн бекiту   Үкiметiнiң
    туралы                     қаулысы

12. Аңшылық алқаптарды және    Қазақстан     2004 жылғы  АШМ
    балық шаруашылығы су       Республикасы  желтоқсан
    тоғандарын (учаскелерiн)   Үкiметiнiң
    бекiту жөнiнде конкурс     қаулысы
    өткiзу ережесiн және
    конкурсқа қатысушыларға
    қойылатын бiлiктiлiк
    талаптарын бекiту туралы

13. Жануарлар дүниесiн қорғау, Қазақстан     2004 жылғы  АШМ
    өсiмiн молайту және        Республикасы  желтоқсан
    пайдалану саласындағы      Үкiметiнiң
    нормативтерді бекiту       қаулысы
    туралы

14. Нысанды киiм (погонсыз)    Қазақстан     2004 жылғы  AШM
    киіп жүруге құқығы бар     Республикасы  желтоқсан
    жануарлар дүниесiн қорғау, Үкiметiнiң
    өсiмiн молайту және        қаулысы
    пайдалану саласында мем.
    лекеттiк бақылауды жүзеге
    асыратын уәкiлеттi және
    аумақтық органдардың
    лауазымды тұлғаларының,
    сондай-ақ жануарлар
    дүниесiн тiкелей қорғауды
    жүзеге асыратын мемлекет.
    тiк мекемелер мен ұйымдар
    қызметкерлерiнiң тізбесiн
    бекiту туралы

15. Жануарлар түрлерiн пайда.  ведомстволық  2004 жылғы  AШM
    лануға арналған шаруашылық нормативтiк   қараша
    мақсаттардың (аң аулау мен құқықтық
    балық аулаудан басқа)      кесiм
    тiзбесi

16. Жануарлар дүниесiн қорғау  ведомстволық  2004 жылғы  AШM
    жөнiндегi мемлекеттiк      нормативтiк   қараша
    инспекторлардың арнайы     құқықтық
    құралдарды қолдану ережесi кесім

17. Аңшылық шаруашылығы және   ведомстволық  2004 жылғы  AШM
    балық шаруашылығы ұйымдары нормативтiк   қараша
    жолдамаларының үлгілік     құқықтық
    нысаны                     кесім

18. Аңшы куәлiгiн беру тәртiбi ведомстволық  2004 жылғы  AШM
                               нормативтiк   қараша
                               құқықтық
                               кесім

19. Аңшылық шаруашылығы және   ведомстволық  2004 жылғы  AШM
    балық шаруашылығы ұйымда.  нормативтiк   қараша
    рының қорықшылық қызметi   құқықтық
    туралы үлгiлiк ереже       кесім

20. Аң және балық аулау        ведомстволық  2004 жылғы  AШM
    объектiлерiне жатпайтын    нормативтiк   желтоқсан
    жануарларды, сондай-ақ     құқықтық
    олардың пайдалы қасиеттерi кесім
    мен тiршілiк өнiмдерiн
    шаруашылық мақсаттарда
    пайдалану ережесi

21. Сирек кездесетiн және      ведомстволық  2004 жылғы  AШM,
    құрып кету қатерi төнген   нормативтiк   желтоқсан   БҒМ
    жануарлардан басқаларын    құқықтық
    ғылыми, мәдени-ағарту,     кесім
    тәрбие және эстетикалық
    мақсаттарда, соның iшiнде
    зоологиялық коллекциялар
    жасау үшiн пайдалану
    ережесi

22. Жануарлар санын реттеу     ведомстволық  2004 жылғы  AШM,
    ережесi                    нормативтiк   желтоқсан   Қоршаған.
                               құқықтық                  ортамині,
                               кесім                     Денсау.
                                                         лықмині

23. Жануарлар дүниесiн         ведомстволық  2004 жылғы  AШM
    пайдаланғаны үшін төлем    нормативтiк   желтоқсан
    ставкаларын белгiлеу       құқықтық
    әдiстемесi                 кесім

24. Жануарлар дүниесiн қорғау, ведомстволық  2004 жылғы  AШM
    өсiмiн молайту және пай.   нормативтiк   желтоқсан
    далану саласындағы Қа.     құқықтық
    зақстан Республикасының    кесім
    заңнамасын бұзумен кел.
    тiрiлген зиянды өтеу
    мөлшерiн белгiлеу
    әдiстемесi

25. Нысанды киiм (погонсыз)    ведомстволық  2004 жылғы  AШM
    үлгiлерiн және жануарлар   нормативтiк   желтоқсан
    дүниесiн қорғау, өсiмiн    құқықтық
    молайту және пайдалану     кесім
    саласында мемлекеттiк
    бақылауды жүзеге асыратын
    уәкiлеттi және аумақтық
    органдардың лауазымды
    тұлғаларының, сондай-ақ
    жануарлар дүниесiн тiкелей
    қорғауды жүзеге асыратын
    мемлекеттiк мекемелер мен
    ұйымдар қызметкерлерiнiң
    оны киiп жүру тәртiбiн
    және онымен қамтамасыз
    ету нормаларын бекiту
    туралы

26. Жануарлар дүниесiн         ведомстволық  2004 жылғы  AШM
    пайдалануға биологиялық    нормативтiк   желтоқсан
    негiздеме дайындау ережесi құқықтық
                               кесім
___________________________________________________________________

Назад к документу

Заңдар - "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы (өзгертулер 29 қыркүйек 2004) R040000286_

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 29 қыркүйектегі N 286-ө өкімі. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

      1. Қоса беріліп отырған "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының  Заңын iске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтiк құқықтық кесiмдердiң тiзбесi (бұдан әрi - Тiзбе) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Тiзбеге сәйкес нормативтiк құқықтық кесiмдердiң жобаларын әзiрлесiн және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бекiтуiне енгізсiн.

      3. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар екi ай мерзiмде "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру мақсатында тиiстi ведомстволық нормативтiк құқықтық кесiмдердi қабылдасын және қабылданған шаралар туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiн хабардар етсін.

       Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы   
      Премьер-Министрінің    
2004 жылғы 29 қыркүйектегі 
N 286 өкімімен бекiтiлген 

  "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және
пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңын
iске асыру мақсатында қабылдануы қажет
нормативтiк құқықтық кесiмдердің
тiзбесi

___________________________________________________________________
P/c|   Нормативтiк құқықтық   |Кесiм нысаны | Орындалу  | Жауапты
N |     кесiмнiң атауы       |             | мерзімі   |орындаушы
___________________________________________________________________
1               2                   3            4          5
___________________________________________________________________
1.  Жануарлар дүниесiн мемле.  Қазақстан     2004 жылғы  АШМ
    кеттiк қорғау туралы       Республикасы  қараша
    ереженi бекiту туралы      Үкiметiнiң
                               қаулысы

2.  Халықаралық және респу.    Қазақстан     2004 жылғы  АШМ
    бликалық маңызы бар балық  Республикасы  қараша
    шаруашылығы су тоғандары.  Үкiметiнiң
    ның (учаскелерiнiң) тiз.   қаулысы
    бесiн бекiту туралы

3.  Жануарлар дүниесiн пайда.  Қазақстан     2004 жылғы  АШМ
    лануға рұқсаттар беру      Республикасы  қараша
    ережесiн бекiту туралы     Үкiметiнiң
                               қаулысы

4.  Аңшылық шаруашылығын       Қазақстан     2004 жылғы  АШМ
    жүргiзу ережесiн бекiту    Республикасы  қараша
    туралы                     Үкiметiнiң
                               қаулысы

5.  Балық шаруашылығын         Қазақстан     2004 жылғы  АШМ
    жүргiзу ережесiн бекiту    Республикасы  қараша
    туралы                     Үкiметiнiң
                               қаулысы

6.  Қазақстан Республикасының  Қазақстан     2004 жылғы  АШМ, БҒМ,
    Қызыл кiтабы туралы        Республикасы  қараша      Қоршаған.
    ереженi бекiту туралы      Үкiметiнiң                ортамині
                               қаулысы

7.  Аң аулау ережесiн бекiту   Қазақстан     2004 жылғы  АШМ
    туралы                     Республикасы  қараша
                               Үкiметiнiң
                               қаулысы

8.  Балық аулау ережесiн       Қазақстан     2004 жылғы  АШМ
    бекiту туралы              Республикасы  желтоқсан
                               Үкiметiнiң
                               қаулысы

9.  Жануарлар дүниесiнiң       Қазақстан     2004 жылғы  АШМ
    объектілерiн пайдалануға   Республикасы  желтоқсан
    шектеулер мен тыйым        Үкiметiнiң
    салуларды белгiлеу         қаулысы
    ережесiн бекiту туралы

10. Жануарлар дүниесiнiң       Қазақстан     2004 жылғы  АШМ,
    мемлекеттiк есебiн,        Республикасы  желтоқсан   Қоршаған.
    кадастрын және мониторин.  Үкiметiнiң                ортаминi,
    гiн жүргiзу ережесiн       қаулысы                   БҒМ
    бекiту туралы

11. Зоологиялық коллекциялар   Қазақстан     2004 жылғы  АШМ, БҒМ
    құру және мемлекеттiк      Республикасы  желтоқсан
    есебiнiң ережесiн бекiту   Үкiметiнiң
    туралы                     қаулысы

12. Аңшылық алқаптарды және    Қазақстан     2004 жылғы  АШМ
    балық шаруашылығы су       Республикасы  желтоқсан
    тоғандарын (учаскелерiн)   Үкiметiнiң
    бекiту жөнiнде конкурс     қаулысы
    өткiзу ережесiн және
    конкурсқа қатысушыларға
    қойылатын бiлiктiлiк
    талаптарын бекiту туралы

13. Жануарлар дүниесiн қорғау, Қазақстан     2004 жылғы  АШМ
    өсiмiн молайту және        Республикасы  желтоқсан
    пайдалану саласындағы      Үкiметiнiң
    нормативтерді бекiту       қаулысы
    туралы

14. Нысанды киiм (погонсыз)    Қазақстан     2004 жылғы  AШM
    киіп жүруге құқығы бар     Республикасы  желтоқсан
    жануарлар дүниесiн қорғау, Үкiметiнiң
    өсiмiн молайту және        қаулысы
    пайдалану саласында мем.
    лекеттiк бақылауды жүзеге
    асыратын уәкiлеттi және
    аумақтық органдардың
    лауазымды тұлғаларының,
    сондай-ақ жануарлар
    дүниесiн тiкелей қорғауды
    жүзеге асыратын мемлекет.
    тiк мекемелер мен ұйымдар
    қызметкерлерiнiң тізбесiн
    бекiту туралы

15. Жануарлар түрлерiн пайда.  ведомстволық  2004 жылғы  AШM
    лануға арналған шаруашылық нормативтiк   қараша
    мақсаттардың (аң аулау мен құқықтық
    балық аулаудан басқа)      кесiм
    тiзбесi

16. Жануарлар дүниесiн қорғау  ведомстволық  2004 жылғы  AШM
    жөнiндегi мемлекеттiк      нормативтiк   қараша
    инспекторлардың арнайы     құқықтық
    құралдарды қолдану ережесi кесім

17. Аңшылық шаруашылығы және   ведомстволық  2004 жылғы  AШM
    балық шаруашылығы ұйымдары нормативтiк   қараша
    жолдамаларының үлгілік     құқықтық
    нысаны                     кесім

18. Аңшы куәлiгiн беру тәртiбi ведомстволық  2004 жылғы  AШM
                               нормативтiк   қараша
                               құқықтық
                               кесім

19. Аңшылық шаруашылығы және   ведомстволық  2004 жылғы  AШM
    балық шаруашылығы ұйымда.  нормативтiк   қараша
    рының қорықшылық қызметi   құқықтық
    туралы үлгiлiк ереже       кесім

20. Аң және балық аулау        ведомстволық  2004 жылғы  AШM
    объектiлерiне жатпайтын    нормативтiк   желтоқсан
    жануарларды, сондай-ақ     құқықтық
    олардың пайдалы қасиеттерi кесім
    мен тiршілiк өнiмдерiн
    шаруашылық мақсаттарда
    пайдалану ережесi

21. Сирек кездесетiн және      ведомстволық  2004 жылғы  AШM,
    құрып кету қатерi төнген   нормативтiк   желтоқсан   БҒМ
    жануарлардан басқаларын    құқықтық
    ғылыми, мәдени-ағарту,     кесім
    тәрбие және эстетикалық
    мақсаттарда, соның iшiнде
    зоологиялық коллекциялар
    жасау үшiн пайдалану
    ережесi

22. Жануарлар санын реттеу     ведомстволық  2004 жылғы  AШM,
    ережесi                    нормативтiк   желтоқсан   Қоршаған.
                               құқықтық                  ортамині,
                               кесім                     Денсау.
                                                         лықмині

23. Жануарлар дүниесiн         ведомстволық  2004 жылғы  AШM
    пайдаланғаны үшін төлем    нормативтiк   желтоқсан
    ставкаларын белгiлеу       құқықтық
    әдiстемесi                 кесім

24. Жануарлар дүниесiн қорғау, ведомстволық  2004 жылғы  AШM
    өсiмiн молайту және пай.   нормативтiк   желтоқсан
    далану саласындағы Қа.     құқықтық
    зақстан Республикасының    кесім
    заңнамасын бұзумен кел.
    тiрiлген зиянды өтеу
    мөлшерiн белгiлеу
    әдiстемесi

25. Нысанды киiм (погонсыз)    ведомстволық  2004 жылғы  AШM
    үлгiлерiн және жануарлар   нормативтiк   желтоқсан
    дүниесiн қорғау, өсiмiн    құқықтық
    молайту және пайдалану     кесім
    саласында мемлекеттiк
    бақылауды жүзеге асыратын
    уәкiлеттi және аумақтық
    органдардың лауазымды
    тұлғаларының, сондай-ақ
    жануарлар дүниесiн тiкелей
    қорғауды жүзеге асыратын
    мемлекеттiк мекемелер мен
    ұйымдар қызметкерлерiнiң
    оны киiп жүру тәртiбiн
    және онымен қамтамасыз
    ету нормаларын бекiту
    туралы

26. Жануарлар дүниесiн         ведомстволық  2004 жылғы  AШM
    пайдалануға биологиялық    нормативтiк   желтоқсан
    негiздеме дайындау ережесi құқықтық
                               кесім
___________________________________________________________________

Соңғы құжаттар
Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 340637
  Қазақ тілінде 168790
  Орыс тілінде 169849
  Ағылшын тілінде 1998
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Nur-Sultan уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы