Реклама +7(700) 388 81 09
< Назад к документу

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiн iске асыру жөнiндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 9 маусымдағы N 173-ө өкімі. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

      1. Қоса берілiп отырған Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiн iске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтiк құқықтық кесiмдердiң тiзбесi (бұдан әрi - Тiзбе) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары Тiзбеге сәйкес белгiленген мерзiмде:
      1) нормативтiк құқықтық кесiмдердiң жобаларын әзiрлесiн және Қазақстан Республикасының Үкiметiне бекiтуге енгiзсiн;
      2) ведомстволық нормативтiк құқықтық кесiмдердi қабылдасын.

      3. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар өздерi әзiрлеген немесе қабылдаған нормативтiк құқықтық кесiмдердi Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiне 2005 жылдың аяғына дейiн сәйкес келтiрудi қамтамасыз етсiн және қабылданған шаралар туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiн хабардар етсiн.

      4. Осы өкiмнiң орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесінің Басшысына жүктелсiн.

      Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы  
Премьер-Министрінің   
2004 жылғы 9 маусымдағы 
N 173 өкімімен      
бекiтiлген        

  Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексiн iске
асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтiк
құқықтық кесiмдердiң тiзбесi

___________________________________________________________________
Р/с| Қазақстан Республикасының нормативтiк | Орындалу  |  Жауапты
N |    құқықтық кесiмiнiң атауы           | мерзiмi   | орындаушы
___________________________________________________________________
1                   2                           3         4
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қаулылары
___________________________________________________________________
1 Қазақстан Республикасы Президентiнiң    2004 жылғы  ЭБЖМ
   "Республикалық бюджет жобасын және      маусым
   төтенше мемлекеттiк бюджетті әзiрлеу
   ережесiн бекiту туралы" Жарлығының
   жобасы туралы

2 Қазақстан Республикасы Президентiнiң    2004 жылғы  Қаржымині
   "Республикалық бюджеттің атқарылуы      қыркүйек
   туралы есептi жасау және беру ережесiн
   бекiту туралы" Жарлығының жобасы туралы

3 Қазақстан Республикасы Президентiнiң    2004 жылғы  Қаржымині,
   "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қыркүйек    ЭБЖМ, 
   басқару жөнiндегi Кеңесiнің кейбiр                  Ұлттық банк
   мәселелерi туралы" Жарлығының жобасы                (келісім
   туралы                                              бойынша)

4 Жергiлiктi бюджеттердің жобаларын       2004 жылғы  ЭБЖМ
   әзiрлеу ережесiн бекiту туралы          маусым      

5 Орта мерзiмдi фискалдық саясатты        2004 жылғы  ЭБЖМ
   әзiрлеу ережесiн бекiту туралы          маусым

6 Жалпы сипаттағы ресми трансферттер      2004 жылғы  ЭБЖМ
   көлемдерiн есептеу әдiстемесiн бекiту   қазан
   туралы

7 Бюджеттiк инвестициялық жобаларды       2004 жылғы  ЭБЖМ
   (бағдарламаларды) қарау ережесiн бекiту қазан
   туралы

8 Бiрыңғай бюджеттiк сыныптаманы жасау    2004 жылғы  ЭБЖМ
   ережесiн бекiту туралы                  қыркүйек

9 Бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiне 2004 жылғы  ЭБЖМ,
   бағалау жүргiзу ережесiн бекiту туралы  маусым      Қаржымині

10 Салықтық емес түсiмдердiң бюджетке      2004 жылғы  Қаржымині,
   аударылу ережесiн бекiту туралы         қараша      ЭБЖМ

11 Салықтан тыс төлемдер түсiмдерiн        2004 жылғы  Қаржымині
   өндiрiп алуға жауапты және оларға       қазан
   бақылау жасауды жүзеге асырушы
   уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың
   тiзбесiн бекiту туралы

12 Iшкi бақылауды жүргiзу ережесiн бекiту  2004 жылғы  Қаржымині,
   туралы                                  қазан       Есеп комитетi
                                                       (келiсiм
                                                       бойынша)

13 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын  2004 жылғы  ЭБЖМ, Ұлттық
   орналастыру үшiн материалдық емес       қазан       Банк
   активтердi қоспағанда, рұқсат етілген               (келiсiм
   қаржы активтерi мен өзге мүлiктердiң                бойынша),
   тізбесін бекiту туралы                              Қаржымині

14 Iшкi бақылау қызметтерiн құруға рұқсат  2004 жылғы  Қаржымині,
   етiлетiн мемлекеттiк органдардың        маусым      Есеп комитеті
   тiзбесiн бекiту туралы                              (келiсiм
                                                       бойынша)

15 Қазақстан Республикасының Үкiметi мен   2004 жылғы  ЭБЖМ,
   жергiлiктi атқарушы органдардың         қараша      Қаржымині
   резервтерiн пайдалану ережесiн бекiту
   туралы

16 Республикалық және жергiлiктi бюджет.   2004 жылғы  Қаржымині,
   тердiң атқарылу ережесiн бекiту туралы  қараша      ЭБЖМ, Ұлттық
   (онда мыналар көзделуi қажет:                       Банк
   1) төмен тұрған бюджеттерден жоғары                 (келiсiм
   тұрған бюджетке бюджеттiк алып қоюларды             бойынша),
   және жоғары тұрған бюджеттен төмен                  (келiсiм
   тұрған бюджеттерге бюджет субвенцияла.              бойынша)
   рын аудару тәртiбi мен кезеңдiлiгi;
   2) жылдық қаржыландыру жоспарын әзiрлеу
   тәртiбi;
   3) түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық
   жоспарын, мiндеттемелер бойынша қаржы.
   ландырудың жиынтық жоспарын жасау
   тәртiбi;
   4) Жылдық сомаларды қоса алғанда,
   түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық
   жоспарына, мiндеттемелер бойынша қаржы.
   ландырудың жиынтық жоспарына өзгерiс.
   термен толықтырулар енгiзу тәртiбi;
   5) мемлекеттiк мекемелердiң өз иелiк.
   терiнде қалған тауарларды (жұмыстарды,
   қызметтер көрсетудi) өткiзуден түсетiн
   ақшаны пайдалану тәртiбi;
   6) мемлекеттiк мекемелердiң азаматтық-
   құқықтық мәмiлелерiн мемлекеттiк тiр.
   кеудi жүзеге асыру тәртiбі;
   7) төлемдердi жүзеге асыру тәртiбi;
   8) Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
   қарыз алу тәртiбi;
   9) мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк
   берген қарыздарды алу мен пайдалану
   тәртiбi;
   10) мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк
   берген борышты мониторингтеу тәртiбi;
   11) мемлекет кепiлдiк берген қарызды
   алған қарыз алушының қаржы жағдайына
   мониторинг жүргiзу тәртiбi;
   12) Бюджеттiк кредит беру тәртiбi, оның
   iшiнде:
    бюджеттiк кредиттер беру жөнiндегi
   қаржылық рәсiмдер;
    қарыз алушының кредиттiк қабiлеттiлiгi.
   нiң өлшемдерi;
    заем берушi банктердi iрiктеу тәртiбi;
    Қазақстан Республикасы Үкiметiнің мем.
   лекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар
   бойынша табыстылығының орташа өлшемдi
   ставкасын айқындау тәртібі;
    бюджеттiк кредиттiң нысаналы пайдала.
   нылуына және ол бойынша мiндеттемелердiң
   орындалуын қамтамасыз ететiн жағдайдың
   болуын бақылауды жүзеге асыру тәртiбi;
    берешек сомасын немесе нысаналы мақсаты
   бойынша пайдаланылмаған соманы жергi.
   лiктi бюджеттiң есебiнен шығару тәртiбi;
   13) активтердi Қазақстан Республикасының
   Ұлттық қорына есепке алу және Қазақстан
   Республикасының Ұлттық қорын пайдалану
   тәртiбi;
   14) Қазақстан Республикасының Ұлттық
   қорын қалыптастыру және пайдалану
   туралы жылдық есеп жасау тәртiбi мен
   нысандары;
   15) уақытша бос бюджет ақшасын салым.
   дарға (депозиттерге) орналастыру тәртiбi;
   16) бюджеттiк ақшаны басқару тәртiбi.)
___________________________________________________________________
Ведомстволық нормативтiк құқықтық кесiмдер
___________________________________________________________________
17 Мемлекеттiк қаржылық бақылау стандарт.  2004 жылғы  Есеп
   тарын бекiту туралы                     қазан       комитетi
                                                       (келiсiм
                                                       бойынша),
                                                       Қаржымині

18 Республикалық бюджеттiң атқарылуына     2004 жылғы  Есеп
   сыртқы бақылау жүргізу мен бюджеттiң    желтоқсан   комитетi
   атқарылуына сыртқы бақылау кезiнде                  (келiсiм
   бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн              бойынша)
   бағалау ережелерiн бекiту туралы

19 Бюджет түсiмдерiн болжау әдiстемесiн    2004 жылғы  ЭБЖМ,
   бекiту туралы                           қыркүйек    Қаржыминi

20 Бюджеттiк инвестициялардың тиiмдiлiгiн  2004 жылғы  ЭБЖМ
   бағалау жөнiндегi есептi жасау мен      қараша
   ұсыну ережесiн, сондай-ақ бюджеттiк
   инвестицияларды iске асыру монитоpингін
   жүзеге асыру шеңберiнде көзделетін
   ақпараттарды ұсыну мерзiмдерi мен
   нысандарын бекiту туралы

21 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын    2004 жылғы  ЭБЖМ
   қалыптастыруға және ұлғайтуға қатысу    қыркүйек
   арқылы жүзеге асырылатын бюджеттiк
   инвестициялардың қаржылық экономикалық
   негiздемелерiн әзiрлеу және оны қарау
   ережесiн бекiту туралы

22 Бюджеттiк инвестициялық жобалардың      2004 жылғы  ЭБЖМ
   (бағдарламалардың) техникалық-экономи.  қыркүйек
   калық негiздемесiне қойылатын талап.
   тарды бекiту туралы

23 Бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағ.   2004 жылғы  ЭБЖМ
   дарламаның) экономикалық сараптамасының қыркүйек
   қорытындысына қойылатын талаптарды
   бекiту туралы

24 Гранттарды пайдалану - тиiмдiлігін      2004 жылғы  ЭБЖМ
   бағалау ережесiн, сондай-ақ гранттарды  қазан
   пайдалану барысы мен нәтижелерi туралы
   есептiліктi және ақпаратты ұсыну
   мерзiмдерi мен нысандарын бекiту туралы

25 Мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелер  2004 жылғы  Қаржымині
   қабылдауына рұқсаттар беру ережесiн     қараша
   бекiту туралы

26 Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк      2004 жылғы  Қаржымині
   берген қарыздарды және бюджеттiк        қараша
   кредиттердi тiркеу мен есепке алу
   ережесiн бекiту туралы

27 Бюджеттiк кредиттердi мониторингтеу     2004 жылғы  Қаржымині
   ережесiн бекiту туралы                  қараша

28 Бюджеттiк кредит беру кезiндегi қажеттi 2004 жылғы  Қаржымині
   құжаттар тiзбесiн бекiту туралы         қараша

29 Мемлекеттiк мекемелердiң шоттарын ашу,  2004 жылғы  Қаржымині
   жабу және жүргiзу ережесiн бекiту       қараша
   туралы

30 Бюджеттiк есепке алуды жүргiзу          2004 жылғы  Қаржымині
   ережесiн бекiту туралы                  қараша

31 Есептiлiк жасаудың және табыс етудің    2004 жылғы  Қаржымині
   ережесiн бекiту туралы                  қараша
___________________________________________________________________

Назад к документу

Заңдар - Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiн iске асыру жөнiндегі шаралар туралы (өзгертулер 09 маусым 2004) R040000173_

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 9 маусымдағы N 173-ө өкімі. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

      1. Қоса берілiп отырған Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiн iске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтiк құқықтық кесiмдердiң тiзбесi (бұдан әрi - Тiзбе) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары Тiзбеге сәйкес белгiленген мерзiмде:
      1) нормативтiк құқықтық кесiмдердiң жобаларын әзiрлесiн және Қазақстан Республикасының Үкiметiне бекiтуге енгiзсiн;
      2) ведомстволық нормативтiк құқықтық кесiмдердi қабылдасын.

      3. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар өздерi әзiрлеген немесе қабылдаған нормативтiк құқықтық кесiмдердi Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiне 2005 жылдың аяғына дейiн сәйкес келтiрудi қамтамасыз етсiн және қабылданған шаралар туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiн хабардар етсiн.

      4. Осы өкiмнiң орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесінің Басшысына жүктелсiн.

      Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы  
Премьер-Министрінің   
2004 жылғы 9 маусымдағы 
N 173 өкімімен      
бекiтiлген        

  Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексiн iске
асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтiк
құқықтық кесiмдердiң тiзбесi

___________________________________________________________________
Р/с| Қазақстан Республикасының нормативтiк | Орындалу  |  Жауапты
N |    құқықтық кесiмiнiң атауы           | мерзiмi   | орындаушы
___________________________________________________________________
1                   2                           3         4
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қаулылары
___________________________________________________________________
1 Қазақстан Республикасы Президентiнiң    2004 жылғы  ЭБЖМ
   "Республикалық бюджет жобасын және      маусым
   төтенше мемлекеттiк бюджетті әзiрлеу
   ережесiн бекiту туралы" Жарлығының
   жобасы туралы

2 Қазақстан Республикасы Президентiнiң    2004 жылғы  Қаржымині
   "Республикалық бюджеттің атқарылуы      қыркүйек
   туралы есептi жасау және беру ережесiн
   бекiту туралы" Жарлығының жобасы туралы

3 Қазақстан Республикасы Президентiнiң    2004 жылғы  Қаржымині,
   "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қыркүйек    ЭБЖМ, 
   басқару жөнiндегi Кеңесiнің кейбiр                  Ұлттық банк
   мәселелерi туралы" Жарлығының жобасы                (келісім
   туралы                                              бойынша)

4 Жергiлiктi бюджеттердің жобаларын       2004 жылғы  ЭБЖМ
   әзiрлеу ережесiн бекiту туралы          маусым      

5 Орта мерзiмдi фискалдық саясатты        2004 жылғы  ЭБЖМ
   әзiрлеу ережесiн бекiту туралы          маусым

6 Жалпы сипаттағы ресми трансферттер      2004 жылғы  ЭБЖМ
   көлемдерiн есептеу әдiстемесiн бекiту   қазан
   туралы

7 Бюджеттiк инвестициялық жобаларды       2004 жылғы  ЭБЖМ
   (бағдарламаларды) қарау ережесiн бекiту қазан
   туралы

8 Бiрыңғай бюджеттiк сыныптаманы жасау    2004 жылғы  ЭБЖМ
   ережесiн бекiту туралы                  қыркүйек

9 Бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiне 2004 жылғы  ЭБЖМ,
   бағалау жүргiзу ережесiн бекiту туралы  маусым      Қаржымині

10 Салықтық емес түсiмдердiң бюджетке      2004 жылғы  Қаржымині,
   аударылу ережесiн бекiту туралы         қараша      ЭБЖМ

11 Салықтан тыс төлемдер түсiмдерiн        2004 жылғы  Қаржымині
   өндiрiп алуға жауапты және оларға       қазан
   бақылау жасауды жүзеге асырушы
   уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың
   тiзбесiн бекiту туралы

12 Iшкi бақылауды жүргiзу ережесiн бекiту  2004 жылғы  Қаржымині,
   туралы                                  қазан       Есеп комитетi
                                                       (келiсiм
                                                       бойынша)

13 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын  2004 жылғы  ЭБЖМ, Ұлттық
   орналастыру үшiн материалдық емес       қазан       Банк
   активтердi қоспағанда, рұқсат етілген               (келiсiм
   қаржы активтерi мен өзге мүлiктердiң                бойынша),
   тізбесін бекiту туралы                              Қаржымині

14 Iшкi бақылау қызметтерiн құруға рұқсат  2004 жылғы  Қаржымині,
   етiлетiн мемлекеттiк органдардың        маусым      Есеп комитеті
   тiзбесiн бекiту туралы                              (келiсiм
                                                       бойынша)

15 Қазақстан Республикасының Үкiметi мен   2004 жылғы  ЭБЖМ,
   жергiлiктi атқарушы органдардың         қараша      Қаржымині
   резервтерiн пайдалану ережесiн бекiту
   туралы

16 Республикалық және жергiлiктi бюджет.   2004 жылғы  Қаржымині,
   тердiң атқарылу ережесiн бекiту туралы  қараша      ЭБЖМ, Ұлттық
   (онда мыналар көзделуi қажет:                       Банк
   1) төмен тұрған бюджеттерден жоғары                 (келiсiм
   тұрған бюджетке бюджеттiк алып қоюларды             бойынша),
   және жоғары тұрған бюджеттен төмен                  (келiсiм
   тұрған бюджеттерге бюджет субвенцияла.              бойынша)
   рын аудару тәртiбi мен кезеңдiлiгi;
   2) жылдық қаржыландыру жоспарын әзiрлеу
   тәртiбi;
   3) түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық
   жоспарын, мiндеттемелер бойынша қаржы.
   ландырудың жиынтық жоспарын жасау
   тәртiбi;
   4) Жылдық сомаларды қоса алғанда,
   түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық
   жоспарына, мiндеттемелер бойынша қаржы.
   ландырудың жиынтық жоспарына өзгерiс.
   термен толықтырулар енгiзу тәртiбi;
   5) мемлекеттiк мекемелердiң өз иелiк.
   терiнде қалған тауарларды (жұмыстарды,
   қызметтер көрсетудi) өткiзуден түсетiн
   ақшаны пайдалану тәртiбi;
   6) мемлекеттiк мекемелердiң азаматтық-
   құқықтық мәмiлелерiн мемлекеттiк тiр.
   кеудi жүзеге асыру тәртiбі;
   7) төлемдердi жүзеге асыру тәртiбi;
   8) Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
   қарыз алу тәртiбi;
   9) мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк
   берген қарыздарды алу мен пайдалану
   тәртiбi;
   10) мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк
   берген борышты мониторингтеу тәртiбi;
   11) мемлекет кепiлдiк берген қарызды
   алған қарыз алушының қаржы жағдайына
   мониторинг жүргiзу тәртiбi;
   12) Бюджеттiк кредит беру тәртiбi, оның
   iшiнде:
    бюджеттiк кредиттер беру жөнiндегi
   қаржылық рәсiмдер;
    қарыз алушының кредиттiк қабiлеттiлiгi.
   нiң өлшемдерi;
    заем берушi банктердi iрiктеу тәртiбi;
    Қазақстан Республикасы Үкiметiнің мем.
   лекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар
   бойынша табыстылығының орташа өлшемдi
   ставкасын айқындау тәртібі;
    бюджеттiк кредиттiң нысаналы пайдала.
   нылуына және ол бойынша мiндеттемелердiң
   орындалуын қамтамасыз ететiн жағдайдың
   болуын бақылауды жүзеге асыру тәртiбi;
    берешек сомасын немесе нысаналы мақсаты
   бойынша пайдаланылмаған соманы жергi.
   лiктi бюджеттiң есебiнен шығару тәртiбi;
   13) активтердi Қазақстан Республикасының
   Ұлттық қорына есепке алу және Қазақстан
   Республикасының Ұлттық қорын пайдалану
   тәртiбi;
   14) Қазақстан Республикасының Ұлттық
   қорын қалыптастыру және пайдалану
   туралы жылдық есеп жасау тәртiбi мен
   нысандары;
   15) уақытша бос бюджет ақшасын салым.
   дарға (депозиттерге) орналастыру тәртiбi;
   16) бюджеттiк ақшаны басқару тәртiбi.)
___________________________________________________________________
Ведомстволық нормативтiк құқықтық кесiмдер
___________________________________________________________________
17 Мемлекеттiк қаржылық бақылау стандарт.  2004 жылғы  Есеп
   тарын бекiту туралы                     қазан       комитетi
                                                       (келiсiм
                                                       бойынша),
                                                       Қаржымині

18 Республикалық бюджеттiң атқарылуына     2004 жылғы  Есеп
   сыртқы бақылау жүргізу мен бюджеттiң    желтоқсан   комитетi
   атқарылуына сыртқы бақылау кезiнде                  (келiсiм
   бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн              бойынша)
   бағалау ережелерiн бекiту туралы

19 Бюджет түсiмдерiн болжау әдiстемесiн    2004 жылғы  ЭБЖМ,
   бекiту туралы                           қыркүйек    Қаржыминi

20 Бюджеттiк инвестициялардың тиiмдiлiгiн  2004 жылғы  ЭБЖМ
   бағалау жөнiндегi есептi жасау мен      қараша
   ұсыну ережесiн, сондай-ақ бюджеттiк
   инвестицияларды iске асыру монитоpингін
   жүзеге асыру шеңберiнде көзделетін
   ақпараттарды ұсыну мерзiмдерi мен
   нысандарын бекiту туралы

21 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын    2004 жылғы  ЭБЖМ
   қалыптастыруға және ұлғайтуға қатысу    қыркүйек
   арқылы жүзеге асырылатын бюджеттiк
   инвестициялардың қаржылық экономикалық
   негiздемелерiн әзiрлеу және оны қарау
   ережесiн бекiту туралы

22 Бюджеттiк инвестициялық жобалардың      2004 жылғы  ЭБЖМ
   (бағдарламалардың) техникалық-экономи.  қыркүйек
   калық негiздемесiне қойылатын талап.
   тарды бекiту туралы

23 Бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағ.   2004 жылғы  ЭБЖМ
   дарламаның) экономикалық сараптамасының қыркүйек
   қорытындысына қойылатын талаптарды
   бекiту туралы

24 Гранттарды пайдалану - тиiмдiлігін      2004 жылғы  ЭБЖМ
   бағалау ережесiн, сондай-ақ гранттарды  қазан
   пайдалану барысы мен нәтижелерi туралы
   есептiліктi және ақпаратты ұсыну
   мерзiмдерi мен нысандарын бекiту туралы

25 Мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелер  2004 жылғы  Қаржымині
   қабылдауына рұқсаттар беру ережесiн     қараша
   бекiту туралы

26 Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк      2004 жылғы  Қаржымині
   берген қарыздарды және бюджеттiк        қараша
   кредиттердi тiркеу мен есепке алу
   ережесiн бекiту туралы

27 Бюджеттiк кредиттердi мониторингтеу     2004 жылғы  Қаржымині
   ережесiн бекiту туралы                  қараша

28 Бюджеттiк кредит беру кезiндегi қажеттi 2004 жылғы  Қаржымині
   құжаттар тiзбесiн бекiту туралы         қараша

29 Мемлекеттiк мекемелердiң шоттарын ашу,  2004 жылғы  Қаржымині
   жабу және жүргiзу ережесiн бекiту       қараша
   туралы

30 Бюджеттiк есепке алуды жүргiзу          2004 жылғы  Қаржымині
   ережесiн бекiту туралы                  қараша

31 Есептiлiк жасаудың және табыс етудің    2004 жылғы  Қаржымині
   ережесiн бекiту туралы                  қараша
___________________________________________________________________

Соңғы құжаттар
Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 340637
  Қазақ тілінде 168790
  Орыс тілінде 169849
  Ағылшын тілінде 1998
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Nur-Sultan уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы