Реклама +7(700) 388 81 09
< Назад к документу

Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiн iске асыру жөнiндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімі 2002 жылғы 4 желтоқсан N 192-ө. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiн iске асыру мақсатында қабылдануы қажет Қазақстан Республикасының Yкiметi кесiмдерiнiң тiзбесi (бұдан әрi - Tiзбe) бекітілсін.

      2. Мемлекеттiк органдар тiзбеге сәйкес нормативтiк құқықтық кесiмдердiң жобаларын әзiрлесiн және Қазақстан Республикасының Yкiметiне бекiтуге енгiзсiн.

      3. Орталық және жергiлiкті атқарушы органдар, облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерi екi ай мерзiмде Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiн iске асыруға тиiстi ведомстволық нормативтiк құқықтық кесiмдер қабылдасын және қабылданған шаралар туралы Yкіметке хабарласын.

       Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы    
Премьер-Министрiнiң     
2002 жылғы 4 желтоқсандағы 
N 192 өкiмiмен       
бекiтiлген         

Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерін iске асыру мақсатында қабылдануы қажет Қазақстан Республикасының
Үкiметi кесiмдерiнің тізбесi

       Ескерту.   Тізбеге өзгеріс енгізілді - ҚР Премьер-Министрінің 2003.07.24. N 153-ө  өкімімен .
      Ескерту.   Тізбеге өзгеріс енгізілді - ҚР Премьер-Министрінің 2003.10.15. N 250-ө  өкімімен .
      Ескерту.   Тізбеге өзгеріс енгізілді - ҚР Премьер-Министрінің 2004.08.18. N 230-ө  өкімімен .

___________________________________________________________________
Р/с Заңнамалық кесiмнiң  Қазақстан Республикасы  Жауапты  Орындалу
         атауы            Yкiметiнiң кесiмiмен    мемле.  мерзімі
                           реттелуге жататын      кеттік
                               қатынастар        органдар
___________________________________________________________________
1  "Ғылым туралы"        1) Ғылыми ұйымдарды       БҒМ  2002 жылғы
   Қазақстан             аттестаттау туралы             11 желтоқ.
   Республикасының 2001  ереже;                         сан
   жылғы 9 шiлдедегi
    Заңы                   2) Мемлекеттік емес       -//-
                         ғылыми ұйымдарды
                         аккредитациядан өткiзу
                         тәртібi.

2  "Сертификаттау        Сәйкестiгiн сәйкестiк      ИСМ 2002 жылғы
   туралы" Қазақстан     туралы декларациямен           11 желтоқ.
   Республикасының       растауға рұқсат етілетін       сан
   Заңына өзгерiстер     өнімдердің тізбесі.
   мен толықтырулар
   енгiзу туралы"
   Қазақстан Республика.
   сының 2001 жылғы 11
   шілдедегi  Заңы

           3  "Қазақстан Республи.  Ауыл шаруашылығы ұйымы    ҚарМ, Қазақстан
   касының кейбiр заң    борышкерiнiң конкурстық   АШМ   Республи.
   актiлерiне банкрот.   массасын сату жөнiндегi         касының
   тық мәселелерi        аукционды өткiзу тәртібi.       Жер кодексі
   бойынша өзгерiстер                                    қолданысқа
   мен толықтырулар                                      енгізілген.
   енгiзу туралы"                                        нен кейін
   Қазақстан Республика.                                 бір ай
   сының 2001 жылғы                                      ішінде
   11 шiлдедегі  Заңы

     4  "Қазақстан Республи.  1) Тарихи және мәдени    МАКМ,  2002
   касындағы сәулет,     ескерткiштердi, әлемдiк  ТОҚМ,  жылғы 11
   қала құрылысы және    және республикалық       ИСМ,   желтоқсан
   құрылыс қызметi       маңызы бар объектiлерге  ІІМ
   туралы" Қазақстан     жатқызылған мемлекеттік
   Республикасының 2001  табиғат-қорық қоры
   жылғы 16 шiлдедегi    объектiлерiн қорғау мен
    Заңы                   ұстау тәртібі;

                         2) Бас схеманы әзiрлеу   ИСМ
                         және келiсу тәртібi;

                         3) Аумақтық дамудың      -//-
                         аймақаралық cxeмасын
                         әзiрлеу мен келiсу
                         тәртібi;

                         4) Аймақтар аумақтарында -//-
                         қала құрылысын
                         жоспарлаудың кешендi
                         схемаларын әзiрлеу мен
                         келiсу тәртібi және
                         оларды iске асыру
                         жөнiндегi шаралар

5  "Автомобиль жолдары   1) Қазақстан Республикасы   ККМ,  2002
   туралы" Қазақстан     Үкіметінің 1998 жылғы 5     ІІМ,  жылғы 11
   Республикасының 2001  қыркүйектегi N 845          ЖРА   желтоқсан
   жылғы 17 шiлдедегi     қаулысына өзгерiстер
    Заңы                   мен толықтырулар енгiзу
                         туралы;

                         2) Қазақстан Республикасы   ККМ
                         Үкiметінiң 2000 жылғы 5
                         желтоқсандағы N 1809
                          қаулысына өзгерiстер мен
                         толықтырулар енгiзу туралы;

                         3) Жалпыға ортақ            -//-
                         пайдаланудағы автомобиль
                         жолдарын, шаруашылық
                         автомобиль жолдарын,
                         қалалар мен елді
                         мекендердің көшелерiн
                         мемлекеттiк есепке алу
                         тәртібi;

                         4) Ақылы автомобиль         -//-
                         жолдарының, ақылы көпiр
                         өткелдерінің тiзбесi;

                         5) автомобиль жолдарын,     -//-
                         ақылы көпiр өткелдерiн
                         пайдалану тәртібi мен
                         шарттары, сондай-ақ жүрiп
                         өткенi үшiн алым
                         ставкалары;

                         6) Автомобиль жолдарын      -//-
                         жөндеу мен күтіп ұстауға
                         арналған қаржыландыру
                         нормативтерi;

                         7) Қазақстан Республика.    -//-
                         сының аумағы бойынша
                         қауiптi жүктерді тасымал.
                         дайтын көлік құралдарының
                         жүріп өту тәртібі

6  "Қазақстан Республи.  Мәжбүрлi тәртіппен         ІІМ  2002
   касының кейбiр заң    шығарып жiберу                  жылғы 11
   актілерiне көшi-қон   мақсатында ұсталған             желтоқсан
   мәселелерi бойынша    шетелдiк азаматтарды
   толықтырулар енгiзу   Қазақстан Республикасы
   туралы" Қазақстан     iшкi iстер органдарының
   Республикасының 2001  арнайы мекемелерінде
   жылғы 10 желтоқсан.   ұстау тәртібі
   дағы  Заңы

7  "Қазақстан Республи.  Кедендік декларация        ККМ, 2002
   касының кейбiр заң    тапсырудың мерзiмі         КБА  жылғы 11
   актілерiне темiр жол  оларды Қазақстан                желтоқсан
   көлiгi мәселелерi     Республикасының кеден 
   бойынша өзгерiстер    органына табыс еткен
   мен толықтырулар      күннен бастап үш күннен
   енгiзу туралы"        аспауға тиiс ерекше
   Қазақстан Республика. сақтау жағдайларын
   сының 2001 жылғы      талап ететiн (тез
   6 желтоқсандағы  Заңы   бүлiнетiн) тауарлардың
                         тiзбесi

8  "Бюджет жүйесi        Жергiлiктi бюджеттен      ҚарМ  2002
   туралы" Қазақстан     берiлген кредиттер              жылғы 11
   Республикасының       бойынша талап қоюды             желтоқсан
   Заңына өзгерiстер     тоқтату тәртібi
   мен толықтырулар
   енгiзу туралы"
   Қазақстан Республика.
   сының 2001 жылғы
   6 желтоқсандағы  Заңы

  9  "Темір жол көлігі     1) Тасымалдауды жүзеге     ККМ  2002
   туралы" Қазақстан     асыру кезiнде ұлттық            жылғы 11
   Республикасының 2001  темiр жол компаниясы мен        желтоқсан
   жылғы 8 желтоқсандағы тасымалдаушылардың 
    Заңы                   мемлекеттiк органдармен
                         өзара iс-қимыл жасау
                         тәртібi;

                         2) Магистралдық темiр      -//-
                         жол желiсiн пайдалану
                         тәртібi;

                         3) Магистралдық,           -//-
                         станциялық және кiрме
                         жолдарда қозғалыс
                         қауiпсiздiгi талаптарының
                         сақталуын тексеру
                         тәртібі;

                         4) Магистралдық темiр      -//-
                         жол желiсiне кiретiн
                         темiр жолдардың тiзбесi;

                         5) Темiр жол көлігінің     -//-
                         қауіптілігі жоғары
                         аймақтарда жолаушылардың,
                         азаматтардың болуы мен
                         объектiлерді орналастыру,
                         оларда жұмыстар жүргiзу,
                         темiр жолдар арқылы жүру
                         және өту тәртібi;

                         6) Әскери және арнаулы      ККМ,
                         тасымалдарды жүзеге         ҚМ
                         асыру тәртібі;

                         7) Қазақстан Республикасы   ККМ,
                         Үкіметінің 2000 жылғы 29    ИСМ
                         желтоқсандағы N 1787
                          қаулысына өзгерiстер мен
                         толықтырулар енгiзу туралы
                         (темiр жол көлiгiнiң
                         мiндетті сертификаттауға
                         жататын өнімдерінiң,
                         жұмыстарының және
                         қызметтер көрсетуінiң
                         тiзбесiн анықтауға
                         қатысты);

                         8) Айрықша қасиеттерiне      ККМ,
                         қарай жүктердiң жекелеген    ІІМ
                         түрлерiн күзетудi
                         қамтамасыз ету тәртібi
                         және осындай жүктердің
                         тiзбесiн бекiту;

                         9) Темiр жол көлiгi          ККМ,
                         қызметiне байланысты         ЕХҚМ
                         объектiлерді мемлекеттік
                         әлеуметтiк сала
                         объектілерiне жатқызу
                         тәртібi;

                         10) Темір жол көлігі         ККМ
                         ұйымдарының осындай
                         объектілерді ұстауына
                         арналған шығындарының
                         нормативтері

                         11) Темiр жол көлiгiнің      -//-
                         қорғалатын аймақтарының
                         жерлерiн пайдалану
                         тәртібi, мөлшерi және
                         режимi.

10 "Асыл тұқымды мал     1) Асыл тұқымды мал        АШМ  2002
   шаруашылығы туралы"   шаруашылығын мемлекеттiк        жылғы 11
   Қазақстан Республика. қолдаудың бағыттары, асыл       желтоқсан
   сының Заңына          тұқымды өнiмнің
   өзгерiстер мен        (материалдың) әрбiр
   толықтырулар енгiзу   түрiне, республикалық
   туралы" Қазақстан     бюджеттiң қаражаты
   Республикасының 2001  есебiнен жүзеге асырылатын
   жылғы 14 желтоқсан.   асыл тұқымды малдың 
   дағы  Заңы              тектiк қорын сақтау және
                         қалпына келтiру жөнiндегi
                         іс-шараларға арналған
                         субсидиялардың нормативтерi.

11 "Азаматтық авиацияны  1) Авиациялық қауiпсiздiк   ККМ 2002
   мемлекеттiк реттеу    тәртiбi;                        жылғы 12
   туралы" Қазақстан                                     желтоқсан
   Pecпубликасының 2001  2) Қазақстан Республикасы
   жылғы 15 желтоқсан.   азаматтық әуе кемелерінің   -//-
   дағы  Заңы              мемлекеттiк тiзiлiм
                         жүргiзу тәртібi;

                         3) Аттестация өткiзудiң     -//-
                         тәртiбi мен мерзiмi,
                         сондай-ақ авиация
                         персоналына қойылатын
                         талаптар;

                         4) Авиациялық жұмыстарды    -//-
                         жүзеге асыратын авиаком.
                         паниялардың тізбесі.

12 "Қазақстан Республи.  1) Стратегиялық маңызды    ККМ,  2002
   касының кейбiр заң    объектiлердiң тiзбесi;     ҚМ,   жылғы 12
   актiлерiне азаматтық                             ІІМ,  желтоқсан
   авиация мәселелерi                               ИСМ
   бойынша өзгерiстер
   мен толықтырулар      2) Қазақстан Республика.   ККМ
   енгiзу туралы"        сының азаматтық әуе 
   Қазақстан Республика. кемелерiн сертификаттау
   сының 2001 жылғы      тәртібі.
   15 желтоқсандағы  Заңы

13 "Қазақстан Республи.  Ішкi әскерлердің           ІІМ   2002
   касы Iшкi iстер       қару-жарағына кiретiн            жылғы 12
   министрлiгiнiң iшкi   қарулардың, жауынгерлiк          желтоқсан
   әскерлерi туралы"     техника мен олардың
   Қазақстан Республика. оқ-дәрiлерiнің, арнайы
   сының Заңына өзгерiс. құралдарының тізбесі
   тер мен толықтырулар  мен айналымының тәртібi.
   енгiзу туралы"
   Қазақстан Республика.
   сының 2001 жылғы 24
   желтоқсандағы  Заңы

14 "Сауда мақсатында     1) Сауда мақсатында        ККМ  2002
   теңізде жүзу туралы"  теңiзде жүзу саласындағы        жылғы 12
   Қазақстан Республика. мемлекеттiк басқаруды           желтоқсан
   сының 2002 жылғы      жүзеге асыру тәртібi;
   17 қаңтардағы  Заңы    2) Теңiз порттарын салу    -//-
                         үшін оларды орналастыру
                         тәртібi;

                         3) Кемелер экипаждарының   -//-
                         мүшелерiне диплом беру
                         тәртібі;

                         4) Кемелермен тасымалдауға -//-
                         арналған қауіпті жүктердiң
                         тiзбесi;

                         5) Нысанды киiм берiлетiн  -//-
                         теңiз көлiгiндегi
                         мемлекеттік бақылау
                         қызметкерлерi лауазымдар.
                         ының (кәсiптерінің)
                         тiзбесi;

                         6) Нысандар мен айырым     -//-
                         белгiлерiнің үлгiлерi;

                         7) Нысанды киiм киiп       -//-
                         жүру тәртiбi;

                         8) Теңiз көлiгiндегi       -//-
                         мемлекеттiк бақылау
                         қызметкерлерiн нысанды
                         киiммен қамтамасыз ету
                         нормалары;

                         9) Теңiз кемелерін         -//-
                         техникалық қадағалау және
                         оларды жiктеу тәртібi;

                         10) Теңiз портының         -//-
                         мiндеттi түрде
                         көрсетiлетiн қызметтерiнiң
                         тiзбесi;

                         11) Кемелердi лоцмандық    -//-
                         алып өту тәртібі;

                         12) Көлiкте экспедиторлық  -//-
                         қызметті жүзеге асыру
                         тәртібi;

                         13) Ластанудан болған      -//-
                         зиян үшін жауапкершiлiк
                         тәуекелiн сақтандыру
                         тәртібi мен шарттары;

                         14) Кеменiң немесе         -//-
                         жасалып жатқан кеменiң
                         ипотекасын тiркегенi
                         үшiн төлем және Ақпарат
                         беру тәртібi.

15 "Қазақстан Республи.  1) Жабдықтау нормалары     ҚМ,  2002
   касының кейбiр заң    мен материалдық-           ІІМ  жылғы 12
   актiлерiне Қарулы     техникалық ресурстардың,        желтоқсан
   Күштердi реформалау   азық-түлiктiң, заттай
   мәселелерi бойынша    және басқа да 
   өзгерiстер мен        мүлiктің көлемi;
   толықтырулар енгiзу
   туралы" Қазақстан     2) Әскери мiндеттiлер      -//-
   Республикасының 2002  мен әскерге шақырылушы.
   жылғы 29 қаңтардағы   ларды әскери есепке алуды
    Заңы                   жүргiзу тәртібi;

                         3)  (3-тармақша алынып       -//-
                         тасталды - ҚР Премьер-
                         Министрінің 2003.07.15.
                         N 146-ө  өкімімен )

16 "Атмосфералық ауаны   1) Атмосфералық ауаны      ҚОҚМ 2002
   қорғау туралы"        ластағаны үшiн төлем            жылғы 12
   Қазақстан Республика. өндірiп алу және төлем          желтоқсан
   сының 2002 жылғы 11   ставкасын бекiту тәртібi;
   наурыздағы  Заңы
                                 2) Атмосфералық ауаға      -//-
                         зиянды (ластаушы) заттар
                         шығаруға және атмосфералық
                         ауаға зиянды физикалық
                         әсерлерге лицензия беру
                         тәртiбi;

                         3) Көлiк және өзге де      -//-
                         қозғалыс құралдарын
                         пайдалану кезiнде
                         атмосфералық ауаға
                         зиянды (ластаушы)
                         заттарды шығаруға
                         лицензия беру тәртібi;

                         4) Атмосфералық ауаны      -//-
                         қорғау саласындағы
                         мемлекеттiк бақылауды
                         ұйымдастыру мен жүргізу
                         тәртібі;

                         5) Атмосфералық ауаны      -//-
                         қорғау саласында ақпарат
                         беру мен мемлекеттік
                         статистика жүргiзу
                         тәртібi;

                         6) Атмосфералық ауаға      -//-
                         зиянды (ластаушы) заттар
                         шығарудың нормативтерін
                         және атмосфералық ауаға
                         зиянды физикалық
                         әсерлердiң рұқсат
                         етiлетiн шектi
                         нормативтерін, оларды
                         айқындаудың әдістерi мен
                         белгiленетiн көздер
                         түрлерiн әзiрлеу мен
                         бекiту тәртібi;

                         7) Зиянды (ластаушы)       -//-
                         заттарды мемлекеттік
                         тiркеу, рұқсат етілетін
                         шығарындылар санына
                         берiлген рұқсаттарды
                         тіркеу және iс жүзінде
                         жүргiзілген шығарындыларды
                         тiркеу тәртібi;

                         8) Атмосфералық ауа        -//-
                         жай-күйін өзгертуге
                         бағытталған не оның
                         жай-күйiнiң уақытша
                         нашарлауына әкеп соғатын
                         уақытша iс-қимылдарға
                         рұқсаттар беру тәртібi;

                         9) Көлiк және өзге де      -//-
                         қозғалыс құралдарын
                         шығарындылардың үлестiк
                         нормативтерге сәйкестiгiне
                         тексеру тәртібi.

17 "Халықтың көшi-қоны   1) Оларды оралман деп      КДА  2002 жылғы
   туралы" Қазақстан     тану туралы өтiнiш              13
   Республикасының       жасаған адамдардың              желтоқсан
   Заңына өзгерiстер     уақытша орналастыру 
   мен толықтырулар      орталықтарында тұру
   енгiзу туралы"        жағдайлары;
   Қазақстан Республика.
   сының 2002 жылғы
   27 наурыздағы  Заңы     2) оралмандардың кәсiптiк  БҒМ, 
                         орта және кәсiптiк          КДА
                         жоғары бiлiм беру
                         ұйымдарына оқуға түсуіне
                         арналған квота;

                         3)  (3-тармақша алынып        КДА
                         тасталды - ҚР Премьер-
                         Министрдің 2003.07.24.
                         N 153-ө  өкімімен )
 

                          18    Ескерту.   18-жол алынып тасталды - ҚР Премьер-Министрінің
    2003.07.15. N 146-ө  өкімімен .

19 "Қазақстан Республика. 1) Туристердiң келуіне    ТСА  2002
   сындағы туристік      тыйым салынған объектілер       жылғы 13
   қызмет туралы"        мен аймақтардың тiзбесi;        желтоқсан
   Қазақстан Республика.
   сының 2001 жылғы 13
   маусымдағы  Заңы        2) Туристік ақпараттық     -//-
                         орталық құру тәртібi;

                         3) Қазақстан Республика.   ТСА,
                         сының аумағында зiлзалаға  ТЖА
                         ұшыраған туристерге
                         қажеттi көмек көрсететiн
                         мамандандырылған
                         қызметтердің тiзбесi.

20 "Қазақстан Республи.  1) Мемлекеттiк мүлiктi     ҚарМ  2002
   касының кейбiр заң    мемлекеттік меншіктің бiр        жылғы 18
   актiлерiне мемлекет.  түрiнен екiншi түрiне            желтоқсан
   тiк мүлiк мәселелерi  беру тәртібi;
   бойынша өзгерiстер
   мен толықтырулар      2) Мемлекеттiк кәсiпорын   -//-
   енгiзу туралы"        басшысын тағайындау және
   Қазақстан Республика. аттестациядан оны өткiзу
   сының 2002 жылғы      тәртiбi;
   21 мамырдағы  Заңы
                           3)(алынып тасталды - 2004.08.18. N 230-ө)

                         4) Мемлекеттік мекемелерге -//-
                         өзге мемлекеттік мүліктi
                         бекiту тәртібi. <*>

21 "Қазақстан Республи.  Осы заң олар үшін 2003     ҚарМ  2002
   касы Президентінің    жылғы 1 қаңтардан бастап         жылғы 18
   "Бухгалтерлік есепке  қолданысқа енгізілетін           желтоқсан
   алу туралы" заң күшi  жекелеген ұйымдарды
   бар Жарлығына         белгілеу тәртібі.
   өзгерiстер мен
   толықтырулар енгізу
   туралы" Қазақстан
   Республикасының 2002
   жылғы 24 маусымдағы
    Заңы

22 "Геодезия және        1) Координаторлардың,     ЖРБА   2002
   картография туралы"   биіктіктердiң,                   жылғы 18
   Қазақстан Республика. гравиметриялық және              желтоқсан
   сының 2002 жылғы 3    спутниктiк өлшемдердiң,
   шiлдедегi  Заңы         сондай-ақ мемлекеттік
                         топографиялық карталар
                         мен жоспарлар масштабтық
                         қатарының бiрыңғай
                         мемлекеттік жүйелерi;

                         2) Геодезиялық және       ЖРБА
                         картографиялық қызмет
                         саласында мемлекеттiк
                         қадағалауды жүзеге асыру
                         ережесi;

                         3) Аэротүсіру,             -//-
                         геодезиялық және
                         картографиялық жұмыстар
                         жүргізуге рұқсаттарды
                         тiркеу, есепке алу және
                         беру тәртібi;

                         4) Қазақстан Республикасы  -//-
                         Ұлттық картографиялық-
                         геодезиялық қорының
                         құжаттарын қалыптастыру,
                         жинау, сақтау және
                         пайдалану тәртібi;

                         5) Геодезиялық пункттердi  -//-
                         қорғау тәртібi.

23  "Инновациялық қызмет 1) Инновациялық жобаларды  ИСМ,  2002
    туралы" Қазақстан    бюджеттік кредиттеу        БҒМ   жылғы 19
    Республикасының 2002 тәртiбi мен шарттары;            желтоқсан
    жылғы 3 шiлдедегi
     Заңы                 2) Инновациялық қызмет     ИСМ,
                         субъектілерiне             БҒМ,
                         субсидиялар, мемлекеттік   ЭБЖМ
                         натуралық гранттар беру
                         тәртібi мен шарттары;

                         3) үлгi құжаттардың        ИСМ
                         нысандары;

                         4) Инновациялық жобаларды  -//-
                         конкурстық iрiктеу және
                         қаржыландыру тәртібi.

24  "Қазақстан Респуб.   1) Қаржы полициясы          ҚПА  2002
    ликасының қаржы      органдарының қызметкерлерi       жылғы 19
    полициясы органдары  қолданатын арнайы                желтоқсан
    туралы" Қазақстан    құралдардың тізбесі;
    Республикасының
    2002 жылғы 4         2) Қаржы полициясы          -//-
    шiлдедегi  Заңы        органдарының қызметкерлерi
                         қолданатын қарудың тiзбесi;

                         3) Қаржы полициясы          -//-
                         органдарында қызмет
                         өткеру туралы ереже;

                         4) Қаржы полициясы          -//-
                         органдары қызметкерлерiне
                         нысанды және арнайы
                         киiм-кешектiң үлгілерi
                         мен тиесiлiк нормалары;

                         5) Бiр жолғы өтем төлеу     -//-
                         тәртiбi;

                         6) Тұрғын үй ұстау мен      -//-
                         коммуналдық қызметтерді
                         төлеуге арналған ақшалай
                         өтемақы төленетiн қаржы
                         полициясы органдары
                         жедел iздестiру, тергеу,
                         саптық бөлiмшелерi
                         қызметкерлерiнiң тiзбесi.

25  "Қазақстан           Олардың негiзгi бастапқы  ЖРБА,     2002
    Республикасының      геодезиялық деректерi     ҰҚК       жылғы
    кейбiр заң актілер.  көрсетiлген географиялық  (келісім  19
    iне Қазақстан        нүктелердің тізбесі.      бойынша), желтоқ.
    Республикасының                                СІМ       сан
    Мемлекеттiк шекарасы
    мәселелерi бойынша
    өзгерiстер мен
    толықтырулар енгiзу
    туралы" Қазақстан
    Республикасының 2002
    жылғы 10 шiлдедегi
     Заңы

26  "Ветеринария туралы" 1) Алдын алу, диагности.    АШМ  2002
    Қазақстан Республи.  касы мен оларды                  жылғы 19
    касының 2002 жылғы   жою республикалық                желтоқсан
    10 шiлдедегi  Заңы     бюджет қаражаты есебiнен
                         жүзеге асырылатын
                         жануарлардың аса қауiптi
                         ауруларының тiзбесi;

                         2) Жануарлар мен адам       -//-
                         денсаулығы үшін қауіп
                         төндіретін алып қойылатын
                         және жойылатын
                         жануарлардың құнын өтеу
                         тәртібi мен шарттары;

                         3) Шекаралық ветеринарлық   -//-
                         бақылау бекеттерін
                         ұйымдастыру тәртібi;

                         4) Мемлекеттiк              -//-
                         ветеринарлық қадағаланатын
                         бақылаудағы жүктердiң
                         мемлекеттiк шекара арқылы
                         өткiзiлуi кезiнде
                         мемлекеттiк ветеринарлық
                         қадағалауды жүзеге асыру
                         тәртібі;

                         5) Жануарлар мен адамның     -//-
                         денсаулығы үшiн қауіп
                         төндiретiн жануарларды,
                         өнiмдер мен жануар тектес
                         шикiзатты жануарларды
                         алып қоюдың әрi алып
                         қоюсыз зиянсыздандыру
                         (зарарсыздандыру) және
                         жою не қайта өңдеу тәртібi;

                         6) Жануарлар мен адамның     -//-
                         денсаулығы үшiн аса қауiптi
                         өнiмдер мен жануартектес
                         шикiзатты мiндеттi түрде
                         алып қою мен жануарларды
                         жоюға жүргiзiлетiн
                         жануарлардың аса қауiптi
                         түрлерiнiң тiзбесi;

                         7) Мемлекеттiк ветеринарлық  -//-
                         қадағалау туралы eреже.

27  "Темекi шегушiліктiң Темекi бұйымдарындағы        ДСМ  2002
    алдын алу және оны   никотин мен түтіндеуші            жылғы 19
    шектеу туралы"       заттар құрамының рұқсат           желтоқсан
    Қазақстан Республи.  етілетiн шектi деңгейi.
    касының 2002 жылғы
    10 шілдедегі  Заңы

28  "Шағын кәсiпкерлiктi Шағын кәсіпкерлiк            ИСМ  2002
    мемлекеттік қолдау   субъектiлерiнiң оларға            жылғы 19
    туралы" Қазақстан    жалға немесе сенiмгерлiк          желтоқсан
    Республикасының      басқаруға берiлген
    Заңына өзгерiстер    объектiлерді меншiктену
    мен толықтырулар     құқықтарын өтеусiз сатып
    енгiзу туралы"       алу тәртібi.
    Қазақстан Республи.
    касының 2002 жылғы
    10 шілдедегi  Заңы

29  "Кемтар балаларды     1) Мүмкіндіктері          ЕХӘҚМ 2002
    әлеуметтік және       шектеулі балаларға              жылғы 19
    медициналық-          әлеуметтік қызмет               желтоқсан
    педагогикалық түзеу   көрсетудің және
    арқылы қолдау туралы" әлеуметтік әрі медици.
    Қазақстан Республи.   налық-педагогикалық
    касының 2002 жылғы    түзетіп, қолдау көрсету
    11 шілдедегі  Заңы      саласында әлеуметтік
                          қамтамасыз етудің
                          мемлекеттік стандарттары;

                          2) Мүмкіндіктері шектеулі  ДСМ,
                          балаларға әлеуметтік әрі   ЕХӘҚМ,
                          медициналық-педагогикалық  БҒМ
                          түзетіп, қолдау көрсету
                          саласындағы тегін
                          медициналық көмектің
                          кепілдендірілген көлемі;

                          3) Мүмкіндіктері шектеулі  БҒМ
                          балаларға арнаулы мектепке
                          дейінгі және арнаулы
                          жалпы білім берудің
                          жалпыға міндетті
                          мемлекеттік білім беру
                          стандарттарын әзірлеу,
                          бекіту тәртібі;

                          4) Мүгедектер арасындағы   БҒМ,
                          мүмкіндіктері шектеулі     ЕХӘҚМ,
                          балаларды жеке оқу         ЭБЖМ
                          жоспары бойынша тәрбиелеу
                          әрі үйде оқытуға арналған
                          шығындарды өтеу тәртібі
                          мен мөлшерлері.
------------------------------------------------------------------

Назад к документу

Заңдар - Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiн iске асыру жөнiндегі шаралар туралы (өзгертулер 04 желтоқсан 2002) R020000192_

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімі 2002 жылғы 4 желтоқсан N 192-ө. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiн iске асыру мақсатында қабылдануы қажет Қазақстан Республикасының Yкiметi кесiмдерiнiң тiзбесi (бұдан әрi - Tiзбe) бекітілсін.

      2. Мемлекеттiк органдар тiзбеге сәйкес нормативтiк құқықтық кесiмдердiң жобаларын әзiрлесiн және Қазақстан Республикасының Yкiметiне бекiтуге енгiзсiн.

      3. Орталық және жергiлiкті атқарушы органдар, облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерi екi ай мерзiмде Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiн iске асыруға тиiстi ведомстволық нормативтiк құқықтық кесiмдер қабылдасын және қабылданған шаралар туралы Yкіметке хабарласын.

       Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы    
Премьер-Министрiнiң     
2002 жылғы 4 желтоқсандағы 
N 192 өкiмiмен       
бекiтiлген         

Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерін iске асыру мақсатында қабылдануы қажет Қазақстан Республикасының
Үкiметi кесiмдерiнің тізбесi

       Ескерту.   Тізбеге өзгеріс енгізілді - ҚР Премьер-Министрінің 2003.07.24. N 153-ө  өкімімен .
      Ескерту.   Тізбеге өзгеріс енгізілді - ҚР Премьер-Министрінің 2003.10.15. N 250-ө  өкімімен .
      Ескерту.   Тізбеге өзгеріс енгізілді - ҚР Премьер-Министрінің 2004.08.18. N 230-ө  өкімімен .

___________________________________________________________________
Р/с Заңнамалық кесiмнiң  Қазақстан Республикасы  Жауапты  Орындалу
         атауы            Yкiметiнiң кесiмiмен    мемле.  мерзімі
                           реттелуге жататын      кеттік
                               қатынастар        органдар
___________________________________________________________________
1  "Ғылым туралы"        1) Ғылыми ұйымдарды       БҒМ  2002 жылғы
   Қазақстан             аттестаттау туралы             11 желтоқ.
   Республикасының 2001  ереже;                         сан
   жылғы 9 шiлдедегi
    Заңы                   2) Мемлекеттік емес       -//-
                         ғылыми ұйымдарды
                         аккредитациядан өткiзу
                         тәртібi.

2  "Сертификаттау        Сәйкестiгiн сәйкестiк      ИСМ 2002 жылғы
   туралы" Қазақстан     туралы декларациямен           11 желтоқ.
   Республикасының       растауға рұқсат етілетін       сан
   Заңына өзгерiстер     өнімдердің тізбесі.
   мен толықтырулар
   енгiзу туралы"
   Қазақстан Республика.
   сының 2001 жылғы 11
   шілдедегi  Заңы

           3  "Қазақстан Республи.  Ауыл шаруашылығы ұйымы    ҚарМ, Қазақстан
   касының кейбiр заң    борышкерiнiң конкурстық   АШМ   Республи.
   актiлерiне банкрот.   массасын сату жөнiндегi         касының
   тық мәселелерi        аукционды өткiзу тәртібi.       Жер кодексі
   бойынша өзгерiстер                                    қолданысқа
   мен толықтырулар                                      енгізілген.
   енгiзу туралы"                                        нен кейін
   Қазақстан Республика.                                 бір ай
   сының 2001 жылғы                                      ішінде
   11 шiлдедегі  Заңы

     4  "Қазақстан Республи.  1) Тарихи және мәдени    МАКМ,  2002
   касындағы сәулет,     ескерткiштердi, әлемдiк  ТОҚМ,  жылғы 11
   қала құрылысы және    және республикалық       ИСМ,   желтоқсан
   құрылыс қызметi       маңызы бар объектiлерге  ІІМ
   туралы" Қазақстан     жатқызылған мемлекеттік
   Республикасының 2001  табиғат-қорық қоры
   жылғы 16 шiлдедегi    объектiлерiн қорғау мен
    Заңы                   ұстау тәртібі;

                         2) Бас схеманы әзiрлеу   ИСМ
                         және келiсу тәртібi;

                         3) Аумақтық дамудың      -//-
                         аймақаралық cxeмасын
                         әзiрлеу мен келiсу
                         тәртібi;

                         4) Аймақтар аумақтарында -//-
                         қала құрылысын
                         жоспарлаудың кешендi
                         схемаларын әзiрлеу мен
                         келiсу тәртібi және
                         оларды iске асыру
                         жөнiндегi шаралар

5  "Автомобиль жолдары   1) Қазақстан Республикасы   ККМ,  2002
   туралы" Қазақстан     Үкіметінің 1998 жылғы 5     ІІМ,  жылғы 11
   Республикасының 2001  қыркүйектегi N 845          ЖРА   желтоқсан
   жылғы 17 шiлдедегi     қаулысына өзгерiстер
    Заңы                   мен толықтырулар енгiзу
                         туралы;

                         2) Қазақстан Республикасы   ККМ
                         Үкiметінiң 2000 жылғы 5
                         желтоқсандағы N 1809
                          қаулысына өзгерiстер мен
                         толықтырулар енгiзу туралы;

                         3) Жалпыға ортақ            -//-
                         пайдаланудағы автомобиль
                         жолдарын, шаруашылық
                         автомобиль жолдарын,
                         қалалар мен елді
                         мекендердің көшелерiн
                         мемлекеттiк есепке алу
                         тәртібi;

                         4) Ақылы автомобиль         -//-
                         жолдарының, ақылы көпiр
                         өткелдерінің тiзбесi;

                         5) автомобиль жолдарын,     -//-
                         ақылы көпiр өткелдерiн
                         пайдалану тәртібi мен
                         шарттары, сондай-ақ жүрiп
                         өткенi үшiн алым
                         ставкалары;

                         6) Автомобиль жолдарын      -//-
                         жөндеу мен күтіп ұстауға
                         арналған қаржыландыру
                         нормативтерi;

                         7) Қазақстан Республика.    -//-
                         сының аумағы бойынша
                         қауiптi жүктерді тасымал.
                         дайтын көлік құралдарының
                         жүріп өту тәртібі

6  "Қазақстан Республи.  Мәжбүрлi тәртіппен         ІІМ  2002
   касының кейбiр заң    шығарып жiберу                  жылғы 11
   актілерiне көшi-қон   мақсатында ұсталған             желтоқсан
   мәселелерi бойынша    шетелдiк азаматтарды
   толықтырулар енгiзу   Қазақстан Республикасы
   туралы" Қазақстан     iшкi iстер органдарының
   Республикасының 2001  арнайы мекемелерінде
   жылғы 10 желтоқсан.   ұстау тәртібі
   дағы  Заңы

7  "Қазақстан Республи.  Кедендік декларация        ККМ, 2002
   касының кейбiр заң    тапсырудың мерзiмі         КБА  жылғы 11
   актілерiне темiр жол  оларды Қазақстан                желтоқсан
   көлiгi мәселелерi     Республикасының кеден 
   бойынша өзгерiстер    органына табыс еткен
   мен толықтырулар      күннен бастап үш күннен
   енгiзу туралы"        аспауға тиiс ерекше
   Қазақстан Республика. сақтау жағдайларын
   сының 2001 жылғы      талап ететiн (тез
   6 желтоқсандағы  Заңы   бүлiнетiн) тауарлардың
                         тiзбесi

8  "Бюджет жүйесi        Жергiлiктi бюджеттен      ҚарМ  2002
   туралы" Қазақстан     берiлген кредиттер              жылғы 11
   Республикасының       бойынша талап қоюды             желтоқсан
   Заңына өзгерiстер     тоқтату тәртібi
   мен толықтырулар
   енгiзу туралы"
   Қазақстан Республика.
   сының 2001 жылғы
   6 желтоқсандағы  Заңы

  9  "Темір жол көлігі     1) Тасымалдауды жүзеге     ККМ  2002
   туралы" Қазақстан     асыру кезiнде ұлттық            жылғы 11
   Республикасының 2001  темiр жол компаниясы мен        желтоқсан
   жылғы 8 желтоқсандағы тасымалдаушылардың 
    Заңы                   мемлекеттiк органдармен
                         өзара iс-қимыл жасау
                         тәртібi;

                         2) Магистралдық темiр      -//-
                         жол желiсiн пайдалану
                         тәртібi;

                         3) Магистралдық,           -//-
                         станциялық және кiрме
                         жолдарда қозғалыс
                         қауiпсiздiгi талаптарының
                         сақталуын тексеру
                         тәртібі;

                         4) Магистралдық темiр      -//-
                         жол желiсiне кiретiн
                         темiр жолдардың тiзбесi;

                         5) Темiр жол көлігінің     -//-
                         қауіптілігі жоғары
                         аймақтарда жолаушылардың,
                         азаматтардың болуы мен
                         объектiлерді орналастыру,
                         оларда жұмыстар жүргiзу,
                         темiр жолдар арқылы жүру
                         және өту тәртібi;

                         6) Әскери және арнаулы      ККМ,
                         тасымалдарды жүзеге         ҚМ
                         асыру тәртібі;

                         7) Қазақстан Республикасы   ККМ,
                         Үкіметінің 2000 жылғы 29    ИСМ
                         желтоқсандағы N 1787
                          қаулысына өзгерiстер мен
                         толықтырулар енгiзу туралы
                         (темiр жол көлiгiнiң
                         мiндетті сертификаттауға
                         жататын өнімдерінiң,
                         жұмыстарының және
                         қызметтер көрсетуінiң
                         тiзбесiн анықтауға
                         қатысты);

                         8) Айрықша қасиеттерiне      ККМ,
                         қарай жүктердiң жекелеген    ІІМ
                         түрлерiн күзетудi
                         қамтамасыз ету тәртібi
                         және осындай жүктердің
                         тiзбесiн бекiту;

                         9) Темiр жол көлiгi          ККМ,
                         қызметiне байланысты         ЕХҚМ
                         объектiлерді мемлекеттік
                         әлеуметтiк сала
                         объектілерiне жатқызу
                         тәртібi;

                         10) Темір жол көлігі         ККМ
                         ұйымдарының осындай
                         объектілерді ұстауына
                         арналған шығындарының
                         нормативтері

                         11) Темiр жол көлiгiнің      -//-
                         қорғалатын аймақтарының
                         жерлерiн пайдалану
                         тәртібi, мөлшерi және
                         режимi.

10 "Асыл тұқымды мал     1) Асыл тұқымды мал        АШМ  2002
   шаруашылығы туралы"   шаруашылығын мемлекеттiк        жылғы 11
   Қазақстан Республика. қолдаудың бағыттары, асыл       желтоқсан
   сының Заңына          тұқымды өнiмнің
   өзгерiстер мен        (материалдың) әрбiр
   толықтырулар енгiзу   түрiне, республикалық
   туралы" Қазақстан     бюджеттiң қаражаты
   Республикасының 2001  есебiнен жүзеге асырылатын
   жылғы 14 желтоқсан.   асыл тұқымды малдың 
   дағы  Заңы              тектiк қорын сақтау және
                         қалпына келтiру жөнiндегi
                         іс-шараларға арналған
                         субсидиялардың нормативтерi.

11 "Азаматтық авиацияны  1) Авиациялық қауiпсiздiк   ККМ 2002
   мемлекеттiк реттеу    тәртiбi;                        жылғы 12
   туралы" Қазақстан                                     желтоқсан
   Pecпубликасының 2001  2) Қазақстан Республикасы
   жылғы 15 желтоқсан.   азаматтық әуе кемелерінің   -//-
   дағы  Заңы              мемлекеттiк тiзiлiм
                         жүргiзу тәртібi;

                         3) Аттестация өткiзудiң     -//-
                         тәртiбi мен мерзiмi,
                         сондай-ақ авиация
                         персоналына қойылатын
                         талаптар;

                         4) Авиациялық жұмыстарды    -//-
                         жүзеге асыратын авиаком.
                         паниялардың тізбесі.

12 "Қазақстан Республи.  1) Стратегиялық маңызды    ККМ,  2002
   касының кейбiр заң    объектiлердiң тiзбесi;     ҚМ,   жылғы 12
   актiлерiне азаматтық                             ІІМ,  желтоқсан
   авиация мәселелерi                               ИСМ
   бойынша өзгерiстер
   мен толықтырулар      2) Қазақстан Республика.   ККМ
   енгiзу туралы"        сының азаматтық әуе 
   Қазақстан Республика. кемелерiн сертификаттау
   сының 2001 жылғы      тәртібі.
   15 желтоқсандағы  Заңы

13 "Қазақстан Республи.  Ішкi әскерлердің           ІІМ   2002
   касы Iшкi iстер       қару-жарағына кiретiн            жылғы 12
   министрлiгiнiң iшкi   қарулардың, жауынгерлiк          желтоқсан
   әскерлерi туралы"     техника мен олардың
   Қазақстан Республика. оқ-дәрiлерiнің, арнайы
   сының Заңына өзгерiс. құралдарының тізбесі
   тер мен толықтырулар  мен айналымының тәртібi.
   енгiзу туралы"
   Қазақстан Республика.
   сының 2001 жылғы 24
   желтоқсандағы  Заңы

14 "Сауда мақсатында     1) Сауда мақсатында        ККМ  2002
   теңізде жүзу туралы"  теңiзде жүзу саласындағы        жылғы 12
   Қазақстан Республика. мемлекеттiк басқаруды           желтоқсан
   сының 2002 жылғы      жүзеге асыру тәртібi;
   17 қаңтардағы  Заңы    2) Теңiз порттарын салу    -//-
                         үшін оларды орналастыру
                         тәртібi;

                         3) Кемелер экипаждарының   -//-
                         мүшелерiне диплом беру
                         тәртібі;

                         4) Кемелермен тасымалдауға -//-
                         арналған қауіпті жүктердiң
                         тiзбесi;

                         5) Нысанды киiм берiлетiн  -//-
                         теңiз көлiгiндегi
                         мемлекеттік бақылау
                         қызметкерлерi лауазымдар.
                         ының (кәсiптерінің)
                         тiзбесi;

                         6) Нысандар мен айырым     -//-
                         белгiлерiнің үлгiлерi;

                         7) Нысанды киiм киiп       -//-
                         жүру тәртiбi;

                         8) Теңiз көлiгiндегi       -//-
                         мемлекеттiк бақылау
                         қызметкерлерiн нысанды
                         киiммен қамтамасыз ету
                         нормалары;

                         9) Теңiз кемелерін         -//-
                         техникалық қадағалау және
                         оларды жiктеу тәртібi;

                         10) Теңiз портының         -//-
                         мiндеттi түрде
                         көрсетiлетiн қызметтерiнiң
                         тiзбесi;

                         11) Кемелердi лоцмандық    -//-
                         алып өту тәртібі;

                         12) Көлiкте экспедиторлық  -//-
                         қызметті жүзеге асыру
                         тәртібi;

                         13) Ластанудан болған      -//-
                         зиян үшін жауапкершiлiк
                         тәуекелiн сақтандыру
                         тәртібi мен шарттары;

                         14) Кеменiң немесе         -//-
                         жасалып жатқан кеменiң
                         ипотекасын тiркегенi
                         үшiн төлем және Ақпарат
                         беру тәртібi.

15 "Қазақстан Республи.  1) Жабдықтау нормалары     ҚМ,  2002
   касының кейбiр заң    мен материалдық-           ІІМ  жылғы 12
   актiлерiне Қарулы     техникалық ресурстардың,        желтоқсан
   Күштердi реформалау   азық-түлiктiң, заттай
   мәселелерi бойынша    және басқа да 
   өзгерiстер мен        мүлiктің көлемi;
   толықтырулар енгiзу
   туралы" Қазақстан     2) Әскери мiндеттiлер      -//-
   Республикасының 2002  мен әскерге шақырылушы.
   жылғы 29 қаңтардағы   ларды әскери есепке алуды
    Заңы                   жүргiзу тәртібi;

                         3)  (3-тармақша алынып       -//-
                         тасталды - ҚР Премьер-
                         Министрінің 2003.07.15.
                         N 146-ө  өкімімен )

16 "Атмосфералық ауаны   1) Атмосфералық ауаны      ҚОҚМ 2002
   қорғау туралы"        ластағаны үшiн төлем            жылғы 12
   Қазақстан Республика. өндірiп алу және төлем          желтоқсан
   сының 2002 жылғы 11   ставкасын бекiту тәртібi;
   наурыздағы  Заңы
                                 2) Атмосфералық ауаға      -//-
                         зиянды (ластаушы) заттар
                         шығаруға және атмосфералық
                         ауаға зиянды физикалық
                         әсерлерге лицензия беру
                         тәртiбi;

                         3) Көлiк және өзге де      -//-
                         қозғалыс құралдарын
                         пайдалану кезiнде
                         атмосфералық ауаға
                         зиянды (ластаушы)
                         заттарды шығаруға
                         лицензия беру тәртібi;

                         4) Атмосфералық ауаны      -//-
                         қорғау саласындағы
                         мемлекеттiк бақылауды
                         ұйымдастыру мен жүргізу
                         тәртібі;

                         5) Атмосфералық ауаны      -//-
                         қорғау саласында ақпарат
                         беру мен мемлекеттік
                         статистика жүргiзу
                         тәртібi;

                         6) Атмосфералық ауаға      -//-
                         зиянды (ластаушы) заттар
                         шығарудың нормативтерін
                         және атмосфералық ауаға
                         зиянды физикалық
                         әсерлердiң рұқсат
                         етiлетiн шектi
                         нормативтерін, оларды
                         айқындаудың әдістерi мен
                         белгiленетiн көздер
                         түрлерiн әзiрлеу мен
                         бекiту тәртібi;

                         7) Зиянды (ластаушы)       -//-
                         заттарды мемлекеттік
                         тiркеу, рұқсат етілетін
                         шығарындылар санына
                         берiлген рұқсаттарды
                         тіркеу және iс жүзінде
                         жүргiзілген шығарындыларды
                         тiркеу тәртібi;

                         8) Атмосфералық ауа        -//-
                         жай-күйін өзгертуге
                         бағытталған не оның
                         жай-күйiнiң уақытша
                         нашарлауына әкеп соғатын
                         уақытша iс-қимылдарға
                         рұқсаттар беру тәртібi;

                         9) Көлiк және өзге де      -//-
                         қозғалыс құралдарын
                         шығарындылардың үлестiк
                         нормативтерге сәйкестiгiне
                         тексеру тәртібi.

17 "Халықтың көшi-қоны   1) Оларды оралман деп      КДА  2002 жылғы
   туралы" Қазақстан     тану туралы өтiнiш              13
   Республикасының       жасаған адамдардың              желтоқсан
   Заңына өзгерiстер     уақытша орналастыру 
   мен толықтырулар      орталықтарында тұру
   енгiзу туралы"        жағдайлары;
   Қазақстан Республика.
   сының 2002 жылғы
   27 наурыздағы  Заңы     2) оралмандардың кәсiптiк  БҒМ, 
                         орта және кәсiптiк          КДА
                         жоғары бiлiм беру
                         ұйымдарына оқуға түсуіне
                         арналған квота;

                         3)  (3-тармақша алынып        КДА
                         тасталды - ҚР Премьер-
                         Министрдің 2003.07.24.
                         N 153-ө  өкімімен )
 

                          18    Ескерту.   18-жол алынып тасталды - ҚР Премьер-Министрінің
    2003.07.15. N 146-ө  өкімімен .

19 "Қазақстан Республика. 1) Туристердiң келуіне    ТСА  2002
   сындағы туристік      тыйым салынған объектілер       жылғы 13
   қызмет туралы"        мен аймақтардың тiзбесi;        желтоқсан
   Қазақстан Республика.
   сының 2001 жылғы 13
   маусымдағы  Заңы        2) Туристік ақпараттық     -//-
                         орталық құру тәртібi;

                         3) Қазақстан Республика.   ТСА,
                         сының аумағында зiлзалаға  ТЖА
                         ұшыраған туристерге
                         қажеттi көмек көрсететiн
                         мамандандырылған
                         қызметтердің тiзбесi.

20 "Қазақстан Республи.  1) Мемлекеттiк мүлiктi     ҚарМ  2002
   касының кейбiр заң    мемлекеттік меншіктің бiр        жылғы 18
   актiлерiне мемлекет.  түрiнен екiншi түрiне            желтоқсан
   тiк мүлiк мәселелерi  беру тәртібi;
   бойынша өзгерiстер
   мен толықтырулар      2) Мемлекеттiк кәсiпорын   -//-
   енгiзу туралы"        басшысын тағайындау және
   Қазақстан Республика. аттестациядан оны өткiзу
   сының 2002 жылғы      тәртiбi;
   21 мамырдағы  Заңы
                           3)(алынып тасталды - 2004.08.18. N 230-ө)

                         4) Мемлекеттік мекемелерге -//-
                         өзге мемлекеттік мүліктi
                         бекiту тәртібi. <*>

21 "Қазақстан Республи.  Осы заң олар үшін 2003     ҚарМ  2002
   касы Президентінің    жылғы 1 қаңтардан бастап         жылғы 18
   "Бухгалтерлік есепке  қолданысқа енгізілетін           желтоқсан
   алу туралы" заң күшi  жекелеген ұйымдарды
   бар Жарлығына         белгілеу тәртібі.
   өзгерiстер мен
   толықтырулар енгізу
   туралы" Қазақстан
   Республикасының 2002
   жылғы 24 маусымдағы
    Заңы

22 "Геодезия және        1) Координаторлардың,     ЖРБА   2002
   картография туралы"   биіктіктердiң,                   жылғы 18
   Қазақстан Республика. гравиметриялық және              желтоқсан
   сының 2002 жылғы 3    спутниктiк өлшемдердiң,
   шiлдедегi  Заңы         сондай-ақ мемлекеттік
                         топографиялық карталар
                         мен жоспарлар масштабтық
                         қатарының бiрыңғай
                         мемлекеттік жүйелерi;

                         2) Геодезиялық және       ЖРБА
                         картографиялық қызмет
                         саласында мемлекеттiк
                         қадағалауды жүзеге асыру
                         ережесi;

                         3) Аэротүсіру,             -//-
                         геодезиялық және
                         картографиялық жұмыстар
                         жүргізуге рұқсаттарды
                         тiркеу, есепке алу және
                         беру тәртібi;

                         4) Қазақстан Республикасы  -//-
                         Ұлттық картографиялық-
                         геодезиялық қорының
                         құжаттарын қалыптастыру,
                         жинау, сақтау және
                         пайдалану тәртібi;

                         5) Геодезиялық пункттердi  -//-
                         қорғау тәртібi.

23  "Инновациялық қызмет 1) Инновациялық жобаларды  ИСМ,  2002
    туралы" Қазақстан    бюджеттік кредиттеу        БҒМ   жылғы 19
    Республикасының 2002 тәртiбi мен шарттары;            желтоқсан
    жылғы 3 шiлдедегi
     Заңы                 2) Инновациялық қызмет     ИСМ,
                         субъектілерiне             БҒМ,
                         субсидиялар, мемлекеттік   ЭБЖМ
                         натуралық гранттар беру
                         тәртібi мен шарттары;

                         3) үлгi құжаттардың        ИСМ
                         нысандары;

                         4) Инновациялық жобаларды  -//-
                         конкурстық iрiктеу және
                         қаржыландыру тәртібi.

24  "Қазақстан Респуб.   1) Қаржы полициясы          ҚПА  2002
    ликасының қаржы      органдарының қызметкерлерi       жылғы 19
    полициясы органдары  қолданатын арнайы                желтоқсан
    туралы" Қазақстан    құралдардың тізбесі;
    Республикасының
    2002 жылғы 4         2) Қаржы полициясы          -//-
    шiлдедегi  Заңы        органдарының қызметкерлерi
                         қолданатын қарудың тiзбесi;

                         3) Қаржы полициясы          -//-
                         органдарында қызмет
                         өткеру туралы ереже;

                         4) Қаржы полициясы          -//-
                         органдары қызметкерлерiне
                         нысанды және арнайы
                         киiм-кешектiң үлгілерi
                         мен тиесiлiк нормалары;

                         5) Бiр жолғы өтем төлеу     -//-
                         тәртiбi;

                         6) Тұрғын үй ұстау мен      -//-
                         коммуналдық қызметтерді
                         төлеуге арналған ақшалай
                         өтемақы төленетiн қаржы
                         полициясы органдары
                         жедел iздестiру, тергеу,
                         саптық бөлiмшелерi
                         қызметкерлерiнiң тiзбесi.

25  "Қазақстан           Олардың негiзгi бастапқы  ЖРБА,     2002
    Республикасының      геодезиялық деректерi     ҰҚК       жылғы
    кейбiр заң актілер.  көрсетiлген географиялық  (келісім  19
    iне Қазақстан        нүктелердің тізбесі.      бойынша), желтоқ.
    Республикасының                                СІМ       сан
    Мемлекеттiк шекарасы
    мәселелерi бойынша
    өзгерiстер мен
    толықтырулар енгiзу
    туралы" Қазақстан
    Республикасының 2002
    жылғы 10 шiлдедегi
     Заңы

26  "Ветеринария туралы" 1) Алдын алу, диагности.    АШМ  2002
    Қазақстан Республи.  касы мен оларды                  жылғы 19
    касының 2002 жылғы   жою республикалық                желтоқсан
    10 шiлдедегi  Заңы     бюджет қаражаты есебiнен
                         жүзеге асырылатын
                         жануарлардың аса қауiптi
                         ауруларының тiзбесi;

                         2) Жануарлар мен адам       -//-
                         денсаулығы үшін қауіп
                         төндіретін алып қойылатын
                         және жойылатын
                         жануарлардың құнын өтеу
                         тәртібi мен шарттары;

                         3) Шекаралық ветеринарлық   -//-
                         бақылау бекеттерін
                         ұйымдастыру тәртібi;

                         4) Мемлекеттiк              -//-
                         ветеринарлық қадағаланатын
                         бақылаудағы жүктердiң
                         мемлекеттiк шекара арқылы
                         өткiзiлуi кезiнде
                         мемлекеттiк ветеринарлық
                         қадағалауды жүзеге асыру
                         тәртібі;

                         5) Жануарлар мен адамның     -//-
                         денсаулығы үшiн қауіп
                         төндiретiн жануарларды,
                         өнiмдер мен жануар тектес
                         шикiзатты жануарларды
                         алып қоюдың әрi алып
                         қоюсыз зиянсыздандыру
                         (зарарсыздандыру) және
                         жою не қайта өңдеу тәртібi;

                         6) Жануарлар мен адамның     -//-
                         денсаулығы үшiн аса қауiптi
                         өнiмдер мен жануартектес
                         шикiзатты мiндеттi түрде
                         алып қою мен жануарларды
                         жоюға жүргiзiлетiн
                         жануарлардың аса қауiптi
                         түрлерiнiң тiзбесi;

                         7) Мемлекеттiк ветеринарлық  -//-
                         қадағалау туралы eреже.

27  "Темекi шегушiліктiң Темекi бұйымдарындағы        ДСМ  2002
    алдын алу және оны   никотин мен түтіндеуші            жылғы 19
    шектеу туралы"       заттар құрамының рұқсат           желтоқсан
    Қазақстан Республи.  етілетiн шектi деңгейi.
    касының 2002 жылғы
    10 шілдедегі  Заңы

28  "Шағын кәсiпкерлiктi Шағын кәсіпкерлiк            ИСМ  2002
    мемлекеттік қолдау   субъектiлерiнiң оларға            жылғы 19
    туралы" Қазақстан    жалға немесе сенiмгерлiк          желтоқсан
    Республикасының      басқаруға берiлген
    Заңына өзгерiстер    объектiлерді меншiктену
    мен толықтырулар     құқықтарын өтеусiз сатып
    енгiзу туралы"       алу тәртібi.
    Қазақстан Республи.
    касының 2002 жылғы
    10 шілдедегi  Заңы

29  "Кемтар балаларды     1) Мүмкіндіктері          ЕХӘҚМ 2002
    әлеуметтік және       шектеулі балаларға              жылғы 19
    медициналық-          әлеуметтік қызмет               желтоқсан
    педагогикалық түзеу   көрсетудің және
    арқылы қолдау туралы" әлеуметтік әрі медици.
    Қазақстан Республи.   налық-педагогикалық
    касының 2002 жылғы    түзетіп, қолдау көрсету
    11 шілдедегі  Заңы      саласында әлеуметтік
                          қамтамасыз етудің
                          мемлекеттік стандарттары;

                          2) Мүмкіндіктері шектеулі  ДСМ,
                          балаларға әлеуметтік әрі   ЕХӘҚМ,
                          медициналық-педагогикалық  БҒМ
                          түзетіп, қолдау көрсету
                          саласындағы тегін
                          медициналық көмектің
                          кепілдендірілген көлемі;

                          3) Мүмкіндіктері шектеулі  БҒМ
                          балаларға арнаулы мектепке
                          дейінгі және арнаулы
                          жалпы білім берудің
                          жалпыға міндетті
                          мемлекеттік білім беру
                          стандарттарын әзірлеу,
                          бекіту тәртібі;

                          4) Мүгедектер арасындағы   БҒМ,
                          мүмкіндіктері шектеулі     ЕХӘҚМ,
                          балаларды жеке оқу         ЭБЖМ
                          жоспары бойынша тәрбиелеу
                          әрі үйде оқытуға арналған
                          шығындарды өтеу тәртібі
                          мен мөлшерлері.
------------------------------------------------------------------

Соңғы құжаттар
Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 340637
  Қазақ тілінде 168790
  Орыс тілінде 169849
  Ағылшын тілінде 1998
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Nur-Sultan уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы