Реклама +7(700) 388 81 09
< Назад к документу

Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөнiндегi қосымша шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2003 жылғы 13 қазандағы N 248-ө өкімі. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының заңдарын iске асыру мақсатында қабылдануы қажет Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары кесiмдерiнiң тiзбесi бекiтiлсiн (бұдан әрi - тiзбе).

      2. Мемлекеттiк органдар тiзбеге сәйкес нормативтiк құқықтық кесiмдердi әзiрлеудi, бекiтудi және қажет болған жағдайда Әдiлет министрлiгiне мемлекеттiк тiркеуге жiберудi қамтамасыз етсiн.

      3. Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлігі мемлекеттiк органдармен бiрлесiп, iстеген жұмыстарының нәтижелерi туралы тоқсан сайын Қазақстан Республикасының Үкіметін хабардар етсiн.

       Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы    
Премьер-Министрiнiң      
2003 жылғы 13 қазандағы    
N 248-ө өкiмiмен бекiтiлген 

Қазақстан Республикасының заңдарын iске асыру мақсатында қабылдануы қажет Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары кесiмдерiнiң тiзбесi

__________________________________________________________________
р/| Заңның атауы  |Қазақстан Республикасы|  Жауапты   | Орындалу
с |               |мемлекеттiк органының |мемлекеттiк | мерзiмi
N |               | кесiмiмен реттелуге  | органдар   |
  |               | жататын қатынастар   |            |
__________________________________________________________________
1        2                  3                  4           5
__________________________________________________________________
1  "Бухгалтерлiк    1) операциялар мен         ҚapM       2003
   есепке алу және  оқиғаларды ресiмдеу                  жылдың
   қаржылық есеп    үшiн қолданылатын                   4 тоқсаны
   туралы"          бастапқы құжаттардың
   Қазақстан        нысандары немесе
   Республикасының  оларға қойылатын
   1995 жылғы 26    талаптар;
   желтоқсандағы
    Заңы .           2) бухгалтерлiк есепке     ҚарМ       2003
                    алу тiркелiмiнiң нысан.              жылдың
                    дары немесе оларға                  4 тоқсаны
                    қойылатын талаптар;

                    3) мемлекеттiк мекеме.      ҚарМ      2004 
                    лердiң қаржылық есебiн               жылдың
                    құру тәртібi, сондай-ақ             1 тоқсаны
                    оның көлемi мен нысандары.

2  "Экологиялық     1) қоршаған ортаға әсердi   ҚОҚМ      2004
   сараптама        бағалауды жүргiзу тәртiбi;           жылдың
   туралы"                                              1 тоқсаны
   Қазақстан        2) мемлекеттiк экологиялық  ҚОҚМ      2004
   Республикасының  сараптаманы жүргiзу мен              жылдың
   1997 жылғы 18    ұйымдастыру тәртiбi;                1 тоқсаны
   наурыздағы  Заңы .

                    3) аумағында сарапталатын    ҚОҚМ     2004
                    қызмет көзделген жергiлiктi          жылдың
                    атқарушы органдар жүзеге            1 тоқсаны
                    асыратын қоғамдық экология.
                    лық сараптама жүргiзудi
                    мемлекеттiк тiркеу тәртiбi.

3  "Қазақстан       1) клиникалық және медицина.  ДСМ     2003
   Республикасында  лық биологиялық эксперимент.         жылдың
   азаматтардың     тер жүргiзу, диагностика мен        4 тоқсаны
   денсаулығын      емдеудiң жаңа әдiстерiн
   сақтау туралы"   қолдану тәртiбi;
   Қазақстан
   Республикасының  2) кәсiби медициналық,         ДСМ    2003
   1997 жылғы 19    дәрiгерлiк немесе                    жылдың
   мамырдағы  Заңы . фармацевтикалық қызметтi            4 тоқсаны
                    жүзеге асыру даярлығын
                    айқындау үшiн бiлiктiлiк
                    емтихандарын өткiзу тәртiбi
                    (маманның сертификаты);

                    3) жоғарғы кәсiби бiлiмi       ДСМ     2004
                    бар медициналық және                  жылдың
                    фармацевтикалық қызмет.              1 тоқсаны
                    керлердiң бiлiктiлiгiн
                    арттыру және қайта даярлау
                    тәртiбi.

4  "Ерекше қорға.   Қорықтардың арнайы             АШМ     2004
   латын табиғи     бөлiнген учаскелерiнде                жылдың
   аумақтар         спорттық және әуесқойлық             2 тоқсаны
   туралы"          балық аулауды ұйымдастыру
   Қазақстан        тәртiбi.
   Республикасының
   1997 жылғы
   15 шiлдедегi
    Заңы .

5  Есiрткі,          Есірткі, психотроптық          АШМ,    2004
   психотроптық зат. мен заттар прекурсорларды      ӘдМ    жылдың
   тар мен прекур.   ветеринарияда пайдалану              1 тоқсаны
   сорлар және олар. шарты мен тәртiбi.
   дың заңсыз айна.
   лымы мен терiс
   пайдаланылуына
   қарсы iс-қимыл
   шаралары туралы"
   Қазақстан
   Республикасының
   1998 жылғы
   10 шiлдедегi
    Заңы .

6  "Бiлiм туралы"   Халықаралық шарттар            БҒМ    2003
   Қазақстан        (келiсiмдер) болмаған                жылдың
   Республикасының  жағдайда, азаматтардың              4 тоқсаны
   1999 жылғы 7     Қазақстан Республикасынан
   маусымдағы  Заңы . тыс жерлерде алған бiлiмi
                    туралы құжаттарын тану
                    және тиiстi куәлiктердi
                    беру тәртібi.

7  "Стандарттау     Стандарттау жөнiндегi          ИСМ    2004
   туралы"          нормативтiк құжаттардың              жылдың
   Қазақстан        мiндеттi талаптарының               1 тоқсаны
   Республикасының  сақталуын мемлекеттiк
   1999 жылғы       қадағалауды жүзеге
   16 шiлдедегi     асыратын лауазымды
    Заңы .            адамдарды аттестаттау
                    тәртiбi.

8  "Денешынықтыру   1) дене шынықтыру             ТЖА,    2003
   және спорт       сабақтарын, спорт             ДСМ    жылдың
   туралы"          және бұқаралық спорт                4 тоқсаны
   Қазақстан        шараларын өткiзу
   Республикасының  кезiнде қауiпсiздiк
   1999 жылғы       және санитарлық-
   2 желтоқсандағы  гигиеналық нормаларды
    Заңы .            сақтау ережелерi;

                    2) спортшылардың бiр          ТЖА      2004
                    дене шынықтыру-спорт                  жылдың
                    ұйымынан (спорт клубынан)            1 тоқсаны
                    басқа дене шынықтыру-
                    спорт ұйымына (спорт
                    клубына) ауысу тәртiбi.

9  "Күзет қызметi   Тексерулердiң мерзiмдерi,     ІІМ     2003
   туралы"          мазмұны және күзетшiлер              жылдың
   Қазақстан        мен күзет бөлiмшелерiнiң             4 тоқсаны
   Республикасының  қызметкерлерiне қойылатын
   2000 жылғы       бiлiктiлiк талаптары.
   19 қазандағы
    Заңы .

10 "Қазақстан       Туристік ұйымдар қызмет.      ТЖА      2004
   Республикасын.   керлерiнiң бiлiктiлiгiн               жылдың
   дағы туристiк    арттыру, оларды аттестаттау,         1 тоқсаны
   қызмет туралы"   әртүрлi санаттағы қоғамдық
   Қазақстан        туристiк кадрлар (спорттық
   Республикасының  туризмнiң барлық түрлерiнiң
   2001 жылғы       нұсқаушыларын, туристiк
   13 маусымдағы    құтқарушылар және басқалар)
    Заңы .           даярлау тәртiбi

11 "Ғылым туралы"   Мемлекеттiк ғылыми ұйымдар.   БҒМ      2003
   Қазақстан        дың өздерiнде бар еңбекақы            жылдың
   Республикасының  төлеуге арналған қаражаты            4 тоқсаны
   2001 жылғы       шегiнде үстемақының, қосымша
   9 шiлдедегi      ақының, сыйлықақының және
    Заңы .            ынталандыру сипатындағы
                    басқа да төлемдердiң мөл.
                    шерiн белгiлеу тәртiбi.

12 "Қазақстан       1) салынып жатқан (салынуға     ИСМ    2004
   Республикасын.   жоспарлаған) объектiлерге             жылдың
   дағы сәулет,     мониторинг енгiзу және               1 тоқсаны
   қала құрылысы    құрылыстың барысы мен
   және құрылыс     сапасына мемлекеттiк бақылау
   қызметі туралы"  жасау тәртiбi;
   Қазақстан
   Республикасының  2) авторлық қадағалауды        ИСМ     2004
   2001 жылғы       ұйымдастыру мен жүргiзу               жылдың
   16 шiлдедегi     тәртiбi.                             1 тоқсаны
    Заңы .

13 "Темiр жол       1) жолаушыларды, қолжүгiн,    ККМ      2003
   көлiгi туралы"   жүктердi және теңдеме жүгін           жылдың
   Қазақстан        тасымалдау epeжесі;                  4 тоқсаны
   Республикасының
   2001 жылғы       2) тасымалдауды ұйымдас.      ККM      2004
   8 желтоқсандағы  тыруға және (немесе)                  жылдың
    Заңы .            тасымалдауға байланысты              4 тоқсаны
                    қызметтердi орындауға жасал.
                    ған шарттар бойынша мiндет.
                    темелердi қамтамасыз ету
                    тәртiбi мен шаралары;

                    3) темiр жол көлiгi қызмет.   ККМ       2003
                    керлерiн кәсiби айырым бел.            жылдың
                    гiсiмен наградтау тәртiбi;           4 тоқсаны

                    4) магистральдық темір жол    ККМ       2004
                    желiсi операторының және               жылдың
                    тасымалдаушының функциясын            4 тоқсаны
                    атқаратын Ұлттық темiр жол
                    компаниясының құрылымдық
                    бөлiмшелерiн iшкi қаржылық
                    бөлудiң тәртiбi мен талаптары.

14 "Азаматтық       1) тұрақты емес ұшуларға       ККМ      2003
   авиацияны        рұқсат беру ережесi және               жылдың
   мемлекеттiк      рұқсат беруден бас тарту              4 тоқсаны
   реттеу           негiздерi;
   туралы"
   Қазақстан        2) азаматтық әуе кемелерiн     ККМ      2003
   Республикасының  техникалық пайдалануды                 жылдың
   2001 жылғы       бақылау ережесi;                      4 тоқсаны
   15 желтоқсандағы
    Заңы .           3) азаматтық әуе кемелерiнiң   ККМ      2004
                    ұшу жарамдылығы нормалары;             жылдың
                                                          3 тоқсаны

                    4) Қазақстан Республикасын.    ККМ      2004
                    дағы аса жеңiл авиация әуе.            жылдың
                    айлақтарының жарамдылығын             1 тоқсаны
                    айқындау тәртiбi;

                    5) киiм нысаны (погонсыз)      ККМ      2004
                    үлгiлерi және айырым белгi.            жылдың
                    лерi, нысанды киiм кию                2 тоқсаны
                    тәртiбi, қамтамасыз ету
                    нормалары және оны киюге
                    құқығы бар азаматтық авиация
                    қызметкерлерi лауазымдарының
                    (мамандықтарының) тiзбесi.

15 "Сауда мақса.    1) теңiз портының капитаны     ККМ     2003
   тында теңізде    туралы ереже;                         жылдың
   жүзу туралы"                                          4 тоқсаны
   Қазақстан        2) теңiз көлiгiнiң нысанды     ККМ     2003 
   Республикасының  киiм берiлетiн қызметкерлерi          жылдың
   2002 жылғы 17    лауазымдарының (мамандықтары.        4 тоқсаны
   қаңтардағы  Заңы . ның) тiзбесi, нысанды киiм
                    үлгiлерi мен айырым белгiлерi,
                    нысанды киiм кию тәртiбi және
                    қамтамасыз ету нормалары;

                    3) кеме атауын беру және       ККМ     2004
                    өзгерту тәртiбi;                      жылдың
                                                         3 тоқсаны
                    4) кемелердiң авариялық        ККМ     2004
                    оқиғаларын тексеру ережесi;           жылдың
                                                         1 тоқсаны

                    5) теңiз лоцмандары ретiн.     ККМ     2004
                    дегi жұмысқа бiлiктiлiк               жылдың
                    талаптары;                           1 тоқсаны

                    6) жолаушыларды, қол жүктерi   ККМ     2004
                    мен жүктердi тасымалдау               жылдың
                    ережесi;                             1 тоқсаны

                    7) коммерциялық актiлер        ККМ     2004
                    немесе жалпы нысандағы                жылдың
                    актiлер нысандары, оларды            2 тоқсаны
                    жасау тәртiбi және актi
                    жасауды талап етпейтiн
                    жағдайларды куәландыру
                    тәртiбi.

16 "Атмосфералық    1) шығарылымдардың үлестiк    ҚОҚМ     2004
   ауаны қорғау     нормативтерiн, әзiрлеу                жылдың
   туралы"          мен бекiту тәртiбi                   3 тоқсаны
   2002 жылғы       сондай-ақ оларға қатысты
   11 наурыздағы    жасалатын объектiлердiң
    Заңы .            (кадастрдың) тiзбесi;

                    2) ұйымдар мен елдi мекен.     ҚОҚМ    2004
                    дердiң аумақтарында, сондай-          жылдың
                    ақ орналастыру полигондарында        3 тоқсаны
                    өндiрiс және тұтыну қалдық.
                    тарын, атмосфералық ауаны
                    ластайтын уытты заттар мен
                    пестицидтердi сақтау, көму
                    және зарарсыздандыру,
                    сондай-ақ мұндай қалдықтарды
                    өртеу;

                    3) атмосфералық ауаға зиянды   ҚОҚМ,    2004
                    (ластаушы) заттар шығаратын    ДСМ     жылдың
                    және оған зиянды физикалық            4 тоқсаны
                    әсер ететiн көздерi бар жеке
                    және заңды тұлғалардың атмос.
                    фералық ауаға зиянды (ластаушы)
                    заттар шығарылуының, атмосфе.
                    ралық ауаға зиянды физикалық
                    әсер ету мен олардың көздерiнiң
                    есебiн жүргiзу тәртiбi; 

                    4) атмосфералық ауаға зиянды    ҚОҚМ,   2004
                    (ластаушы) заттар шығарылуының, ДСМ     жылдың
                    атмосфералық ауаға зиянды физи.       4 тоқсаны
                    калық әсер ету мен олардың
                    көздерiнiң есебiн жүргiзу
                    нәтижелерi туралы деректер
                    негiзiнде мемлекеттiк есепке
                    алынуға және нормалануға тиiс
                    атмосфералық ауаға зиянды
                    (ластаушы) заттар шығаратын
                    көздер, атмосфералық ауаға
                    зиянды физикалық әсер ету 
                    көздерi, зиянды (ластаушы)
                    заттардың тiзбесiн, атмосфера.
                    лық ауаға зиянды физикалық
                    әсер етудiң тiзбесiн белгiлеу
                    тәртiбi.

17 "Бал ара шаруа.  Қазақстан Республикасындағы      АШМ     2003
   шылығы туралы"   бал араларды тұқымдық                   жылдың
   Қазақстан        аудандастыру жоспары.                  4 тоқсаны
   Республикасының
   2002 жылғы
   12 наурыздағы
    Заңы

18 "Өсiмдiктердi    1) пестицидтердi (улы            АШМ     2003
   қорғау туралы"   химикаттарды) сақтау, тасы.             жылдың
   Қазақстан        малдау және қолдану                    4 тоқсаны
   Республикасының  ережелерi;
   2002 жылғы
   3 шiлдедегi      2) пестицидтер (улы             АШМ      2003
    Заңы .           химикаттар) тiзiмi;                     жылдың
                                                          4 тоқсаны

                    3) фитосанитарлық               АШМ      2003
                    нормативтер;                            жылдың
                                                          1 тоқсаны

                    4) фитосанитарлық есепке        АШМ     2004
                    алу мен есептiлiк нысандары,           жылдың
                    сондай-ақ оларды табыс ету            1 тоқсаны
                    тәртiбi;

                    5) пестицидтердi (улы           АШМ,    2004
                    химикаттарды) зарарсыздан.     ҚОҚМ,   жылдың
                    дыру тәртібі                   ДСМ    1 тоқсаны

                    6) фитосанитарлық бақылауды     АШМ     2004
                    жүзеге асыру тәртібі.                  жылдың
                                                          2 тоқсаны

19 "Геодезия және   1) геодезиялық және             ЖРБА    2004
   картография      картографиялық жұмыстарды              жылдың
   туралы"          жүргiзуге техникалық                  2 тоқсаны
   Қазақстан        талаптар;
   Республикасының
   2002 жылғы       2) Қазақстан Республикасының    ЖРБА    2004
   3 шiлдедегi      қауiпсiздiк мүдделерiн                 жылдың
    Заңы .           ескере отырып, геодезиялық            1 тоқсаны
                    және картографиялық
                    жұмыстардың, аэроғарыштық
                    түсірілімдердің деректерi
                    мен материалдарын дайындау,
                    есепке алу, сақтау, көбейту
                    және пайдалану тәртiбi.

20 "Ветеринария     1) мемлекеттiк ветеринария.     АШМ,    2004
   туралы"          лық қадағалау бақылайтын        ДСМ    жылдың
   Қазақстан        жүктерді ұстауды, өсіруді,            1 тоқсаны
   Республикасының  пайдалануды, өндіруді,
   2002 жылғы 10    дайындауды (союды),
   шiлдедегi  Заңы .  сақтауды, өңдеудi,
                    тасымалдау мен өткiзудi
                    жүзеге асыратын азамат.
                    тардың денсаулығын
                    жануарлар мен адамға
                    ортақ аурулардан қорғау
                    тәртiбi;

                    2) базарларды және              АШМ     2004
                    жануарларды өндiру,                    жылдың
                    дайындау (сою), жануар.               2 тоқсаны
                    лардан алынатын өнiмдер
                    мен шикiзатты, ветерина.
                    риялық препараттарды,
                    жемшөп пен жемшөптiк
                    қоспаларды сақтау, өңдеу
                    және өткiзу жөнiндегi
                    ұйымдарды бiрдейлендiру
                    тәртiбi.

21 "Кемтар бала.    1) арнаулы мектепке             БҒМ     2003
   ларды әлеумет.   дейiнгi және жалпы                     жылдың
   тiк және         бiлiм берудiң мемлекеттiк             4 тоқсаны
   медициналық-     бiлiм беру стандарттары;
   педагогикалық
   түзеу арқылы     2) арнаулы бiлiм беру           БҒМ     2003
   қолдау туралы"   ұйымдарының типтерi мен                 жылдың
   Қазақстан        түрлерiнiң тiзбесi,                    4 тоқсаны
   Республикасы.    арнаулы білім алуға
   ның 2002 жылғы   мұқтаж адамдар үшiн
   11 шiлдедегi     білiм бepу
    Заңы .           ұйымдарында орын саны;

                    3) кемтар балаларды оқытуды     БҒМ     2004
                    жүзеге асыратын бiлiм беру              жылдың
                    ұйымдарының материалдық-               1 тоқсаны
                    техникалық және оқу-
                    әдiстемелiк жарақтандырылуы
                    мен қамтамасыз етiлуiне
                    қойылатын ең төменгi
                    мiндеттi талаптар;

                    4) оқушыларды аттестаттау       БҒМ     2004
                    әдiстемесi;                             жылдың
                                                           1 тоқсаны

                    5) кемтар балаларды оқытуға     БҒМ,    2004
                    арналған техникалық құрал.      ДСМ     жылдың
                    дарға қойылатын талаптар.              2 тоқсаны

22 "Халықтың        1) халықтың санитарлық-эпиде.   ДСМ     2003
   санитарлық-      миологиялық салауаттылығы               жылдың
   эпидемиологиялық саласындағы құжаттаманы                4 тоқсаны
   салауаттылығы    есепке алу есептiлiгi
   туралы"          тәртiбi мен нысаны;
   Қазақстан
   Республикасының  2) халықтың гигиеналық          ДСМ      2004
   2002 жылғы       оқуын өткiзу тәртiбi;                    жылдың
   4 желтоқсандағы                                         1 тоқсаны
    Заңы .           3) халықтың декреттелген        ДСМ      2004
                    тобына мiндеттi түрде                    жылдың
                    медициалық қарауларды                  1 тоқсаны
                    жүргiзудiң және оларды
                    жұмысқа жiберудiң тәртiбi
                    мен мерзiмдiлiгі;

                    4) алдын ала және мерзiмдi      ДСМ      2004
                    медициналық қарау мiндеттi              жылдың
                    болатын зиянды өндiрiстiк              2 тоқсаны
                    факторлардың, кәсiптердiң
                    тiзбесi;

                    5) медициалық құжаттарды        ДСМ      2004
                    беру, есепке алу және                   жылдың
                    жүргiзу тәртiбi.                       2 тоқсаны

23 "Электрондық     1) куәландырушы орталықтың      АБА      2003
   құжат және       үлгi epeжeci;                           жылдың
   электрондық                                             4 тоқсаны
   цифрлық қолтаңба 2) тiркеу куәлiгiн беру         АБА      2004
   туралы"          тәртiбi;                                жылдың
   Қазақстан                                               1 тоқсаны
   Республикасының  3) тиiстi куәландырушы          АБА      2004
   2003 жылғы       орталықта тiркеу                        жылдың
   7 қаңтардағы     куәлiктерiнiң көшiрмелерiн             1 тоқсаны
    Заңы .            сақтау тәртiбi.

24 "Тұқым           1)  байқаудан  өткiзушілер      АШМ     2003
   шаруашылығы      мен тұқым сарапшыларын                  жылдың
   туралы"          аттестаттау тәртiбi;                   4 тоқсаны
   Қазақстан
   Республикасының  2) сорттардың оригинатор.       АШМ      2003
   2003 жылғы       ларын тіркеу ережесi;                   жылдың
   8 ақпандағы                                             4 тоқсаны
    Заңы .    
                    3) зертханалық сорттық          АШМ      2004
                    сынақтар жүргiзу ережесi;               жылдың
                                                           1 тоқсаны

                    4) сорттық және тұқымдық        АШМ      2004
                    бақылауды жүзеге асыру,                 жылдың
                    тұқымның сапасына сараптама            1 тоқсаны
                    жасауды жүргізу тәртiбi;

                    5) тұқымға арналған             АШМ       2004
                    құжаттаманың нысандары;                  жылдың
                                                           2 тоқсаны

                    6) Қазақстан Республикасында    АШМ      2004
                    пайдалануға рұқсат етiлген              жылдың
                    Селекциялық жетiстiктердiң             2 тоқсаны
                    мемлекеттiк тiзiлiмi және
                    ауыл шаруашылық өсiмдiктерi.
                    нiң перспективалы
                    сорттарының тiзбесi;

                    7) сорт жаңартуды, сорт         АШМ      2004
                    алмастыруды жүргiзу тәртiбi             жылдың
                    мен мерзiмдерi;                        1 тоқсаны

                    8) ауыл шаруашылық              АШМ      2004
                    өсiмдiктерiнiң тұқымдарын               жылдың
                    дайындауды, өңдеудi,                   1 тоқсаны
                    сақтауды және пайдалануды
                    ұйымдастыру тәртiбi.
____________________________________________________________________

Назад к документу

Заңдар - Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөнiндегi қосымша шаралар туралы (өзгертулер 13 қазан 2003) R030000248_

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2003 жылғы 13 қазандағы N 248-ө өкімі. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының заңдарын iске асыру мақсатында қабылдануы қажет Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары кесiмдерiнiң тiзбесi бекiтiлсiн (бұдан әрi - тiзбе).

      2. Мемлекеттiк органдар тiзбеге сәйкес нормативтiк құқықтық кесiмдердi әзiрлеудi, бекiтудi және қажет болған жағдайда Әдiлет министрлiгiне мемлекеттiк тiркеуге жiберудi қамтамасыз етсiн.

      3. Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлігі мемлекеттiк органдармен бiрлесiп, iстеген жұмыстарының нәтижелерi туралы тоқсан сайын Қазақстан Республикасының Үкіметін хабардар етсiн.

       Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы    
Премьер-Министрiнiң      
2003 жылғы 13 қазандағы    
N 248-ө өкiмiмен бекiтiлген 

Қазақстан Республикасының заңдарын iске асыру мақсатында қабылдануы қажет Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары кесiмдерiнiң тiзбесi

__________________________________________________________________
р/| Заңның атауы  |Қазақстан Республикасы|  Жауапты   | Орындалу
с |               |мемлекеттiк органының |мемлекеттiк | мерзiмi
N |               | кесiмiмен реттелуге  | органдар   |
  |               | жататын қатынастар   |            |
__________________________________________________________________
1        2                  3                  4           5
__________________________________________________________________
1  "Бухгалтерлiк    1) операциялар мен         ҚapM       2003
   есепке алу және  оқиғаларды ресiмдеу                  жылдың
   қаржылық есеп    үшiн қолданылатын                   4 тоқсаны
   туралы"          бастапқы құжаттардың
   Қазақстан        нысандары немесе
   Республикасының  оларға қойылатын
   1995 жылғы 26    талаптар;
   желтоқсандағы
    Заңы .           2) бухгалтерлiк есепке     ҚарМ       2003
                    алу тiркелiмiнiң нысан.              жылдың
                    дары немесе оларға                  4 тоқсаны
                    қойылатын талаптар;

                    3) мемлекеттiк мекеме.      ҚарМ      2004 
                    лердiң қаржылық есебiн               жылдың
                    құру тәртібi, сондай-ақ             1 тоқсаны
                    оның көлемi мен нысандары.

2  "Экологиялық     1) қоршаған ортаға әсердi   ҚОҚМ      2004
   сараптама        бағалауды жүргiзу тәртiбi;           жылдың
   туралы"                                              1 тоқсаны
   Қазақстан        2) мемлекеттiк экологиялық  ҚОҚМ      2004
   Республикасының  сараптаманы жүргiзу мен              жылдың
   1997 жылғы 18    ұйымдастыру тәртiбi;                1 тоқсаны
   наурыздағы  Заңы .

                    3) аумағында сарапталатын    ҚОҚМ     2004
                    қызмет көзделген жергiлiктi          жылдың
                    атқарушы органдар жүзеге            1 тоқсаны
                    асыратын қоғамдық экология.
                    лық сараптама жүргiзудi
                    мемлекеттiк тiркеу тәртiбi.

3  "Қазақстан       1) клиникалық және медицина.  ДСМ     2003
   Республикасында  лық биологиялық эксперимент.         жылдың
   азаматтардың     тер жүргiзу, диагностика мен        4 тоқсаны
   денсаулығын      емдеудiң жаңа әдiстерiн
   сақтау туралы"   қолдану тәртiбi;
   Қазақстан
   Республикасының  2) кәсiби медициналық,         ДСМ    2003
   1997 жылғы 19    дәрiгерлiк немесе                    жылдың
   мамырдағы  Заңы . фармацевтикалық қызметтi            4 тоқсаны
                    жүзеге асыру даярлығын
                    айқындау үшiн бiлiктiлiк
                    емтихандарын өткiзу тәртiбi
                    (маманның сертификаты);

                    3) жоғарғы кәсiби бiлiмi       ДСМ     2004
                    бар медициналық және                  жылдың
                    фармацевтикалық қызмет.              1 тоқсаны
                    керлердiң бiлiктiлiгiн
                    арттыру және қайта даярлау
                    тәртiбi.

4  "Ерекше қорға.   Қорықтардың арнайы             АШМ     2004
   латын табиғи     бөлiнген учаскелерiнде                жылдың
   аумақтар         спорттық және әуесқойлық             2 тоқсаны
   туралы"          балық аулауды ұйымдастыру
   Қазақстан        тәртiбi.
   Республикасының
   1997 жылғы
   15 шiлдедегi
    Заңы .

5  Есiрткі,          Есірткі, психотроптық          АШМ,    2004
   психотроптық зат. мен заттар прекурсорларды      ӘдМ    жылдың
   тар мен прекур.   ветеринарияда пайдалану              1 тоқсаны
   сорлар және олар. шарты мен тәртiбi.
   дың заңсыз айна.
   лымы мен терiс
   пайдаланылуына
   қарсы iс-қимыл
   шаралары туралы"
   Қазақстан
   Республикасының
   1998 жылғы
   10 шiлдедегi
    Заңы .

6  "Бiлiм туралы"   Халықаралық шарттар            БҒМ    2003
   Қазақстан        (келiсiмдер) болмаған                жылдың
   Республикасының  жағдайда, азаматтардың              4 тоқсаны
   1999 жылғы 7     Қазақстан Республикасынан
   маусымдағы  Заңы . тыс жерлерде алған бiлiмi
                    туралы құжаттарын тану
                    және тиiстi куәлiктердi
                    беру тәртібi.

7  "Стандарттау     Стандарттау жөнiндегi          ИСМ    2004
   туралы"          нормативтiк құжаттардың              жылдың
   Қазақстан        мiндеттi талаптарының               1 тоқсаны
   Республикасының  сақталуын мемлекеттiк
   1999 жылғы       қадағалауды жүзеге
   16 шiлдедегi     асыратын лауазымды
    Заңы .            адамдарды аттестаттау
                    тәртiбi.

8  "Денешынықтыру   1) дене шынықтыру             ТЖА,    2003
   және спорт       сабақтарын, спорт             ДСМ    жылдың
   туралы"          және бұқаралық спорт                4 тоқсаны
   Қазақстан        шараларын өткiзу
   Республикасының  кезiнде қауiпсiздiк
   1999 жылғы       және санитарлық-
   2 желтоқсандағы  гигиеналық нормаларды
    Заңы .            сақтау ережелерi;

                    2) спортшылардың бiр          ТЖА      2004
                    дене шынықтыру-спорт                  жылдың
                    ұйымынан (спорт клубынан)            1 тоқсаны
                    басқа дене шынықтыру-
                    спорт ұйымына (спорт
                    клубына) ауысу тәртiбi.

9  "Күзет қызметi   Тексерулердiң мерзiмдерi,     ІІМ     2003
   туралы"          мазмұны және күзетшiлер              жылдың
   Қазақстан        мен күзет бөлiмшелерiнiң             4 тоқсаны
   Республикасының  қызметкерлерiне қойылатын
   2000 жылғы       бiлiктiлiк талаптары.
   19 қазандағы
    Заңы .

10 "Қазақстан       Туристік ұйымдар қызмет.      ТЖА      2004
   Республикасын.   керлерiнiң бiлiктiлiгiн               жылдың
   дағы туристiк    арттыру, оларды аттестаттау,         1 тоқсаны
   қызмет туралы"   әртүрлi санаттағы қоғамдық
   Қазақстан        туристiк кадрлар (спорттық
   Республикасының  туризмнiң барлық түрлерiнiң
   2001 жылғы       нұсқаушыларын, туристiк
   13 маусымдағы    құтқарушылар және басқалар)
    Заңы .           даярлау тәртiбi

11 "Ғылым туралы"   Мемлекеттiк ғылыми ұйымдар.   БҒМ      2003
   Қазақстан        дың өздерiнде бар еңбекақы            жылдың
   Республикасының  төлеуге арналған қаражаты            4 тоқсаны
   2001 жылғы       шегiнде үстемақының, қосымша
   9 шiлдедегi      ақының, сыйлықақының және
    Заңы .            ынталандыру сипатындағы
                    басқа да төлемдердiң мөл.
                    шерiн белгiлеу тәртiбi.

12 "Қазақстан       1) салынып жатқан (салынуға     ИСМ    2004
   Республикасын.   жоспарлаған) объектiлерге             жылдың
   дағы сәулет,     мониторинг енгiзу және               1 тоқсаны
   қала құрылысы    құрылыстың барысы мен
   және құрылыс     сапасына мемлекеттiк бақылау
   қызметі туралы"  жасау тәртiбi;
   Қазақстан
   Республикасының  2) авторлық қадағалауды        ИСМ     2004
   2001 жылғы       ұйымдастыру мен жүргiзу               жылдың
   16 шiлдедегi     тәртiбi.                             1 тоқсаны
    Заңы .

13 "Темiр жол       1) жолаушыларды, қолжүгiн,    ККМ      2003
   көлiгi туралы"   жүктердi және теңдеме жүгін           жылдың
   Қазақстан        тасымалдау epeжесі;                  4 тоқсаны
   Республикасының
   2001 жылғы       2) тасымалдауды ұйымдас.      ККM      2004
   8 желтоқсандағы  тыруға және (немесе)                  жылдың
    Заңы .            тасымалдауға байланысты              4 тоқсаны
                    қызметтердi орындауға жасал.
                    ған шарттар бойынша мiндет.
                    темелердi қамтамасыз ету
                    тәртiбi мен шаралары;

                    3) темiр жол көлiгi қызмет.   ККМ       2003
                    керлерiн кәсiби айырым бел.            жылдың
                    гiсiмен наградтау тәртiбi;           4 тоқсаны

                    4) магистральдық темір жол    ККМ       2004
                    желiсi операторының және               жылдың
                    тасымалдаушының функциясын            4 тоқсаны
                    атқаратын Ұлттық темiр жол
                    компаниясының құрылымдық
                    бөлiмшелерiн iшкi қаржылық
                    бөлудiң тәртiбi мен талаптары.

14 "Азаматтық       1) тұрақты емес ұшуларға       ККМ      2003
   авиацияны        рұқсат беру ережесi және               жылдың
   мемлекеттiк      рұқсат беруден бас тарту              4 тоқсаны
   реттеу           негiздерi;
   туралы"
   Қазақстан        2) азаматтық әуе кемелерiн     ККМ      2003
   Республикасының  техникалық пайдалануды                 жылдың
   2001 жылғы       бақылау ережесi;                      4 тоқсаны
   15 желтоқсандағы
    Заңы .           3) азаматтық әуе кемелерiнiң   ККМ      2004
                    ұшу жарамдылығы нормалары;             жылдың
                                                          3 тоқсаны

                    4) Қазақстан Республикасын.    ККМ      2004
                    дағы аса жеңiл авиация әуе.            жылдың
                    айлақтарының жарамдылығын             1 тоқсаны
                    айқындау тәртiбi;

                    5) киiм нысаны (погонсыз)      ККМ      2004
                    үлгiлерi және айырым белгi.            жылдың
                    лерi, нысанды киiм кию                2 тоқсаны
                    тәртiбi, қамтамасыз ету
                    нормалары және оны киюге
                    құқығы бар азаматтық авиация
                    қызметкерлерi лауазымдарының
                    (мамандықтарының) тiзбесi.

15 "Сауда мақса.    1) теңiз портының капитаны     ККМ     2003
   тында теңізде    туралы ереже;                         жылдың
   жүзу туралы"                                          4 тоқсаны
   Қазақстан        2) теңiз көлiгiнiң нысанды     ККМ     2003 
   Республикасының  киiм берiлетiн қызметкерлерi          жылдың
   2002 жылғы 17    лауазымдарының (мамандықтары.        4 тоқсаны
   қаңтардағы  Заңы . ның) тiзбесi, нысанды киiм
                    үлгiлерi мен айырым белгiлерi,
                    нысанды киiм кию тәртiбi және
                    қамтамасыз ету нормалары;

                    3) кеме атауын беру және       ККМ     2004
                    өзгерту тәртiбi;                      жылдың
                                                         3 тоқсаны
                    4) кемелердiң авариялық        ККМ     2004
                    оқиғаларын тексеру ережесi;           жылдың
                                                         1 тоқсаны

                    5) теңiз лоцмандары ретiн.     ККМ     2004
                    дегi жұмысқа бiлiктiлiк               жылдың
                    талаптары;                           1 тоқсаны

                    6) жолаушыларды, қол жүктерi   ККМ     2004
                    мен жүктердi тасымалдау               жылдың
                    ережесi;                             1 тоқсаны

                    7) коммерциялық актiлер        ККМ     2004
                    немесе жалпы нысандағы                жылдың
                    актiлер нысандары, оларды            2 тоқсаны
                    жасау тәртiбi және актi
                    жасауды талап етпейтiн
                    жағдайларды куәландыру
                    тәртiбi.

16 "Атмосфералық    1) шығарылымдардың үлестiк    ҚОҚМ     2004
   ауаны қорғау     нормативтерiн, әзiрлеу                жылдың
   туралы"          мен бекiту тәртiбi                   3 тоқсаны
   2002 жылғы       сондай-ақ оларға қатысты
   11 наурыздағы    жасалатын объектiлердiң
    Заңы .            (кадастрдың) тiзбесi;

                    2) ұйымдар мен елдi мекен.     ҚОҚМ    2004
                    дердiң аумақтарында, сондай-          жылдың
                    ақ орналастыру полигондарында        3 тоқсаны
                    өндiрiс және тұтыну қалдық.
                    тарын, атмосфералық ауаны
                    ластайтын уытты заттар мен
                    пестицидтердi сақтау, көму
                    және зарарсыздандыру,
                    сондай-ақ мұндай қалдықтарды
                    өртеу;

                    3) атмосфералық ауаға зиянды   ҚОҚМ,    2004
                    (ластаушы) заттар шығаратын    ДСМ     жылдың
                    және оған зиянды физикалық            4 тоқсаны
                    әсер ететiн көздерi бар жеке
                    және заңды тұлғалардың атмос.
                    фералық ауаға зиянды (ластаушы)
                    заттар шығарылуының, атмосфе.
                    ралық ауаға зиянды физикалық
                    әсер ету мен олардың көздерiнiң
                    есебiн жүргiзу тәртiбi; 

                    4) атмосфералық ауаға зиянды    ҚОҚМ,   2004
                    (ластаушы) заттар шығарылуының, ДСМ     жылдың
                    атмосфералық ауаға зиянды физи.       4 тоқсаны
                    калық әсер ету мен олардың
                    көздерiнiң есебiн жүргiзу
                    нәтижелерi туралы деректер
                    негiзiнде мемлекеттiк есепке
                    алынуға және нормалануға тиiс
                    атмосфералық ауаға зиянды
                    (ластаушы) заттар шығаратын
                    көздер, атмосфералық ауаға
                    зиянды физикалық әсер ету 
                    көздерi, зиянды (ластаушы)
                    заттардың тiзбесiн, атмосфера.
                    лық ауаға зиянды физикалық
                    әсер етудiң тiзбесiн белгiлеу
                    тәртiбi.

17 "Бал ара шаруа.  Қазақстан Республикасындағы      АШМ     2003
   шылығы туралы"   бал араларды тұқымдық                   жылдың
   Қазақстан        аудандастыру жоспары.                  4 тоқсаны
   Республикасының
   2002 жылғы
   12 наурыздағы
    Заңы

18 "Өсiмдiктердi    1) пестицидтердi (улы            АШМ     2003
   қорғау туралы"   химикаттарды) сақтау, тасы.             жылдың
   Қазақстан        малдау және қолдану                    4 тоқсаны
   Республикасының  ережелерi;
   2002 жылғы
   3 шiлдедегi      2) пестицидтер (улы             АШМ      2003
    Заңы .           химикаттар) тiзiмi;                     жылдың
                                                          4 тоқсаны

                    3) фитосанитарлық               АШМ      2003
                    нормативтер;                            жылдың
                                                          1 тоқсаны

                    4) фитосанитарлық есепке        АШМ     2004
                    алу мен есептiлiк нысандары,           жылдың
                    сондай-ақ оларды табыс ету            1 тоқсаны
                    тәртiбi;

                    5) пестицидтердi (улы           АШМ,    2004
                    химикаттарды) зарарсыздан.     ҚОҚМ,   жылдың
                    дыру тәртібі                   ДСМ    1 тоқсаны

                    6) фитосанитарлық бақылауды     АШМ     2004
                    жүзеге асыру тәртібі.                  жылдың
                                                          2 тоқсаны

19 "Геодезия және   1) геодезиялық және             ЖРБА    2004
   картография      картографиялық жұмыстарды              жылдың
   туралы"          жүргiзуге техникалық                  2 тоқсаны
   Қазақстан        талаптар;
   Республикасының
   2002 жылғы       2) Қазақстан Республикасының    ЖРБА    2004
   3 шiлдедегi      қауiпсiздiк мүдделерiн                 жылдың
    Заңы .           ескере отырып, геодезиялық            1 тоқсаны
                    және картографиялық
                    жұмыстардың, аэроғарыштық
                    түсірілімдердің деректерi
                    мен материалдарын дайындау,
                    есепке алу, сақтау, көбейту
                    және пайдалану тәртiбi.

20 "Ветеринария     1) мемлекеттiк ветеринария.     АШМ,    2004
   туралы"          лық қадағалау бақылайтын        ДСМ    жылдың
   Қазақстан        жүктерді ұстауды, өсіруді,            1 тоқсаны
   Республикасының  пайдалануды, өндіруді,
   2002 жылғы 10    дайындауды (союды),
   шiлдедегi  Заңы .  сақтауды, өңдеудi,
                    тасымалдау мен өткiзудi
                    жүзеге асыратын азамат.
                    тардың денсаулығын
                    жануарлар мен адамға
                    ортақ аурулардан қорғау
                    тәртiбi;

                    2) базарларды және              АШМ     2004
                    жануарларды өндiру,                    жылдың
                    дайындау (сою), жануар.               2 тоқсаны
                    лардан алынатын өнiмдер
                    мен шикiзатты, ветерина.
                    риялық препараттарды,
                    жемшөп пен жемшөптiк
                    қоспаларды сақтау, өңдеу
                    және өткiзу жөнiндегi
                    ұйымдарды бiрдейлендiру
                    тәртiбi.

21 "Кемтар бала.    1) арнаулы мектепке             БҒМ     2003
   ларды әлеумет.   дейiнгi және жалпы                     жылдың
   тiк және         бiлiм берудiң мемлекеттiк             4 тоқсаны
   медициналық-     бiлiм беру стандарттары;
   педагогикалық
   түзеу арқылы     2) арнаулы бiлiм беру           БҒМ     2003
   қолдау туралы"   ұйымдарының типтерi мен                 жылдың
   Қазақстан        түрлерiнiң тiзбесi,                    4 тоқсаны
   Республикасы.    арнаулы білім алуға
   ның 2002 жылғы   мұқтаж адамдар үшiн
   11 шiлдедегi     білiм бepу
    Заңы .           ұйымдарында орын саны;

                    3) кемтар балаларды оқытуды     БҒМ     2004
                    жүзеге асыратын бiлiм беру              жылдың
                    ұйымдарының материалдық-               1 тоқсаны
                    техникалық және оқу-
                    әдiстемелiк жарақтандырылуы
                    мен қамтамасыз етiлуiне
                    қойылатын ең төменгi
                    мiндеттi талаптар;

                    4) оқушыларды аттестаттау       БҒМ     2004
                    әдiстемесi;                             жылдың
                                                           1 тоқсаны

                    5) кемтар балаларды оқытуға     БҒМ,    2004
                    арналған техникалық құрал.      ДСМ     жылдың
                    дарға қойылатын талаптар.              2 тоқсаны

22 "Халықтың        1) халықтың санитарлық-эпиде.   ДСМ     2003
   санитарлық-      миологиялық салауаттылығы               жылдың
   эпидемиологиялық саласындағы құжаттаманы                4 тоқсаны
   салауаттылығы    есепке алу есептiлiгi
   туралы"          тәртiбi мен нысаны;
   Қазақстан
   Республикасының  2) халықтың гигиеналық          ДСМ      2004
   2002 жылғы       оқуын өткiзу тәртiбi;                    жылдың
   4 желтоқсандағы                                         1 тоқсаны
    Заңы .           3) халықтың декреттелген        ДСМ      2004
                    тобына мiндеттi түрде                    жылдың
                    медициалық қарауларды                  1 тоқсаны
                    жүргiзудiң және оларды
                    жұмысқа жiберудiң тәртiбi
                    мен мерзiмдiлiгі;

                    4) алдын ала және мерзiмдi      ДСМ      2004
                    медициналық қарау мiндеттi              жылдың
                    болатын зиянды өндiрiстiк              2 тоқсаны
                    факторлардың, кәсiптердiң
                    тiзбесi;

                    5) медициалық құжаттарды        ДСМ      2004
                    беру, есепке алу және                   жылдың
                    жүргiзу тәртiбi.                       2 тоқсаны

23 "Электрондық     1) куәландырушы орталықтың      АБА      2003
   құжат және       үлгi epeжeci;                           жылдың
   электрондық                                             4 тоқсаны
   цифрлық қолтаңба 2) тiркеу куәлiгiн беру         АБА      2004
   туралы"          тәртiбi;                                жылдың
   Қазақстан                                               1 тоқсаны
   Республикасының  3) тиiстi куәландырушы          АБА      2004
   2003 жылғы       орталықта тiркеу                        жылдың
   7 қаңтардағы     куәлiктерiнiң көшiрмелерiн             1 тоқсаны
    Заңы .            сақтау тәртiбi.

24 "Тұқым           1)  байқаудан  өткiзушілер      АШМ     2003
   шаруашылығы      мен тұқым сарапшыларын                  жылдың
   туралы"          аттестаттау тәртiбi;                   4 тоқсаны
   Қазақстан
   Республикасының  2) сорттардың оригинатор.       АШМ      2003
   2003 жылғы       ларын тіркеу ережесi;                   жылдың
   8 ақпандағы                                             4 тоқсаны
    Заңы .    
                    3) зертханалық сорттық          АШМ      2004
                    сынақтар жүргiзу ережесi;               жылдың
                                                           1 тоқсаны

                    4) сорттық және тұқымдық        АШМ      2004
                    бақылауды жүзеге асыру,                 жылдың
                    тұқымның сапасына сараптама            1 тоқсаны
                    жасауды жүргізу тәртiбi;

                    5) тұқымға арналған             АШМ       2004
                    құжаттаманың нысандары;                  жылдың
                                                           2 тоқсаны

                    6) Қазақстан Республикасында    АШМ      2004
                    пайдалануға рұқсат етiлген              жылдың
                    Селекциялық жетiстiктердiң             2 тоқсаны
                    мемлекеттiк тiзiлiмi және
                    ауыл шаруашылық өсiмдiктерi.
                    нiң перспективалы
                    сорттарының тiзбесi;

                    7) сорт жаңартуды, сорт         АШМ      2004
                    алмастыруды жүргiзу тәртiбi             жылдың
                    мен мерзiмдерi;                        1 тоқсаны

                    8) ауыл шаруашылық              АШМ      2004
                    өсiмдiктерiнiң тұқымдарын               жылдың
                    дайындауды, өңдеудi,                   1 тоқсаны
                    сақтауды және пайдалануды
                    ұйымдастыру тәртiбi.
____________________________________________________________________

Соңғы құжаттар
Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 341211
  Қазақ тілінде 169086
  Орыс тілінде 170118
  Ағылшын тілінде 2007
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Astana уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы