Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2011 жылғы 3 наурыздағы № 60 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 18 наурызда № 6835 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының м.а. 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 227 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының м.а. 30.12.2015 № 227 бұйрығымен.

      «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 7) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мыналар:
      1) «Еңбек нарығындағы ахуал және жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 7231202, индексі 2-Е (еңбек нарығы), кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес;
      2) «Еңбек нарығындағы ахуал және жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7231202, индексі 2-Е (еңбек нарығы) кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      3) «Жеке меншік жұмыспен қамту агенттіктеріне еңбек делдалдығы үшін өтініш берген азаматтардың саны туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 7271201, индексі 3-Е (жұмысқа орналастыру), кезеңділігі айлық) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес;
      4) «Жеке меншік жұмыспен қамту агенттіктеріне еңбек делдалдығы үшін өтініш берген азаматтардың саны туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 7271201, индексі 3-Е (жұмысқа орналастыру), кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес;
      5) «Жасырын жұмыссыздық жөніндегі мәлімет (қысқартылған және жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек жөнінде» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 7281201, индексі 3-ЕН (жасырын жұмыссыздық), кезеңділігі айлық) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес;
      6) «Жасырын жұмыссыздық жөніндегі мәлімет (қысқартылған және жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек жөнінде» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 7281201, индексі 3-ЕН (жасырын жұмыссыздық), кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Құқықтық және ұйымдық қамтамасыз ету департаменті Стратегиялық даму департаментімен бірге заңнамада белгіленген тәртіпте осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің жауапты хатшысына жүктелсін.
      4. Осы бұйрық оның Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Төраға                                      Ә.Смайылов

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасы
      Еңбек және халықты әлеуметтiк
      қорғау министрі Г. Әбдіқалықова
      2011 жылғы 3 наурыз

Құпиялылығы мемлекеттік статистика органдарымен кепілденеді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2011 жылғы 3 наурыздағы № 60 бұйрығына 1-қосымша

Ведомстволық статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан
Статистическая форма по ведомственному статистическому наблюдению

Приложение 1 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 3 марта 2011 года № 60

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне тапсырылады.
Представляется Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz, www.enbek.gov.kz сайттарынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайтах www.stat.gov.kz, www.enbek.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.
Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статистикалық нысан коды
Код статистической формы

Жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау және еңбек нарығындағы жағдай туралы есеп
Отчет о состоянии рынка труда и социальной поддержке безработных

2-Е (еңбек нарығы)
2-Т (рынок труда)

Тоқсандық
Квартальная

               _ _
Есепті кезең |_|_|
Отчетный период
       _ _ _ _
тоқсан |_|_|_|_| жыл
квартал          год

Аудандық (қалалық) жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдар, облыстық жұмыспен қамту мәселесі жөніндегі уәкілетті органдар, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық-талдау орталығы тапсырады
Представляют районные (городские) уполномоченные органы по вопросам занятости, областные уполномоченные органы по вопросам занятости, информационно-аналитический центр Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі – есепті айдан кейінгі 10-шы күні аудандық жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдар, есепті айдан кейінгі 15-і күні облыстық жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдар, есепті айдан кейінгі 20-сы күні Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық-талдау орталығы.
Срок представления: районные (городские) уполномоченные органы по вопросам занятости – 10-го числа после отчетного месяца, областные уполномоченные органы по вопросам занятости – 15-го числа после отчетного месяца, информационно-аналитический центр Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан – 20-го числа после отчетного месяца

КҰЖЖ коды
Код ОКПО


БСН коды
код БИН

1-бөлім. Еңбек делдалдығы (жыл басынан бері)  201__жылғы __тоқсан
Раздел 1. Трудовое посредничество (с начала года)__квартал 201_года.

адам
человек

Жол шифрі
Шифр строки

Көрсеткіштер
Показатели

Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға өтініш бергендер
Обратились в уполномоченные органы по вопросам занятости

Оның ішінде ауылдық жерде тұратындар
Из них проживающие в сельской местности

барлығы
всего

оның ішінде
из  них:

барлығы всего

оның ішінде
из  них:

әйелдер женщины

жастар (14-29 жас)
молодежь (14 -29 лет)

әйелдер женщины

жастар (14-29 жас)
молодежь (14 -29 лет)

А

Б

1

2

3

4

5

6

01

І. Жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу үшін өтініш берген адамдар саны
I. Число граждан, обратившихся  за содействием в трудоустройстве
оның ішінде
из них:02

еңбек қызметімен айналысатындар
занятые трудовой деятельностью03

оқушылар
учащиеся04

зейнеткерлер
пенсионеры05

кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған көп балалы ата-аналар
многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей06

мүгедектер
инвалиды07

жұмыссыздар
безработные
оның ішінде
в том числе:08

білім беру ұйымдарының түлектері - барлығы
выпускники организаций образования - всего
оның ішінде:
из них окончившие:09

жалпы білім беретін мектептерді, гимназияларды, лицейлерді общеобразовательные школы, гимназии, лицеи10

кәсіптік мектептерді, кәсіптік лицейлерді бітіргендер профессиональные школы, профессиональные лицеи11

колледждерді (орта кәсіптік білім беретін училищелерді) бітіргендер
колледжи (училища среднего профессионального образования)12

жоғарғы оқу орындарын бітіргендер
высшие учебные заведения
07 жолдан
из строки 0713

жұмысшы мамандықтары бойынша жұмыс істегендер
работавшие по профессиям рабочих14

қызметші лауазымдарында жұмыс істегендер
на должностях служащих15

бұрын жұмыс істемегендер
ранее не работавшие
07 жолдан
из строки 0716

жұмыстан босатылғандар высвобожденные17

4 және одан көп баласы бар адамдар
имеющие 4-х и более детей18

ұзақ уақыт (бір жылдан астам) жұмыс істемегендер
длительное время (более года) не работавшие19

бас бостандығынан айыру орындарынан және (немесе) мәжбүрлеп емдеу мекемелерінен босатылғандар
освобожденные из мест лишения свободы и (или) принудительного лечения20

еңбек шартын өз бастамасы бойынша бұзғандар
расторгнувшие трудовой договор  по собственной инициативе21

мерзімінің аяқталуына байланысты еңбек шартын жұмыс беруші бұзған адамдар
лица, трудовой договор с которыми расторгнут  работодателем по  истечении срока22

жұмысқа орналастыру мәселелері бойынша кеңес  алу үшін өтініш берген адамдар саны
число граждан, обратившихся для получения консультаций по вопросам трудоустройства23

ІІ Жұмысқа орналастырылған адамдар саны
II. Число трудоустроенных  граждан
оның ішінде:
из них:24

еңбек қызметімен айналысатындар
занятые трудовой деятельностью25

оқушылар
учащиеся26

зейнеткерлер пенсионеры27

кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған көп балалы ата-аналар
многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей28

мүгедектер
инвалиды29

жұмыссыздар безработные
оның ішінде
в том числе:30

білім беру ұйымдарының түлектері - барлығы
выпускники организаций образования - всего
оның ішінде:
из них окончившие:31

жалпы білім беретін мектептерді, гимназияларды, лицейлерді бітіргендер
общеобразовательные школы, гимназии, лицеи32

кәсіптік мектептерді, кәсіптік лицейлерді бітіргендер профессиональные школы, профессиональные лицеи33

колледждерді (орта кәсіптік білім беретін училищелерді) бітіргендер
колледжи (училища среднего профессионального образования)34

жоғарғы оқу орындарын бітіргендер
высшие учебные заведения
29-жолдан:
из строки 29:35

жұмысшы мамандықтары бойынша жұмыс істегендер
работавшие по профессиям рабочих36

қызметші лауазымдарында жұмыс істегендер
на должностях служащих
29-жолдан:
из строки 29:37

4 және одан көп баласы бар адамдар
имеющие 4-х и более детей38

ұзақ уақыт (бір жылдан астам) жұмыс істемегендер
длительное время (более года) не работавшие39

бас бостандығынан айыру орындарынан және (немесе) мәжбүрлеп емдеу мекемелерінен босатылғандар
освобожденные из мест лишения свободы и (или) принудительного лечения40

еңбек шартын өз бастамасы бойынша бұзғандар
расторгнувшие трудовой договор по собственной инициативе41

мерзімінің аяқталуына байланысты еңбек шартын жұмыс беруші бұзған адамдар
лица, трудовой договор с которыми расторгнут  работодателем по истечении срока42

Жұмысқа орналастырылды: толық емес жұмыс күні жағдайында
Трудоустроены:
на условиях неполного рабочего времени
23-жолдан жұмысқа орналастырылғандар:
из строки 23 трудоустроены  в организации:43

өнеркәсіп ұйымдарына  промышленности44

ауыл шаруашылық, ағаш және балық шаруашылығы ұйымдарына
сельского, лесного и рыбного хозяйства45

көлік және қоймаға салу ұйымдарына транспорта и складирования46

құрылыс ұйымдарына строительства47

көтерме және бөлшек сауда ұйымдарына
оптовой и розничной торговли48

тұру және тамақтану жөніндегі қызмет көрсету  ұйымдарына
услуги по проживанию и питанию49

денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер ұйымдарына
здравоохранения и социальных услуг50

білім беру ұйымдарына образования51

басқа салаларға
других отраслей52

ІІІ. Нысаналы топтар қатарына кіретін адамдарды жұмысқа орналастыру, барлығы
III. Трудоустроство лиц, входящих в состав целевых групп, всего
оның ішінде:
из них:53

21 жасқа дейінгі жастар
молодежь в возрасте до 21 года54

кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғызілікті және көп балалы ата-аналар
одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей55

зейнетке шығуға жақын жастағы адамдар (жасы бойынша зейнетке ығуға 2 жыл қалған)
лица предпенсионного возраста (за 2 года до выхода на пенсию по возрасту)56

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері қатарынан босатылған адамдар
лица, уволенные из рядов Вооруженных Сил Республики Казахстан57

мүгедектер
инвалиды58

23 жасқа дейінгі балалар үйлерінің тәрбиеленушілері, жетім балалар және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар
воспитанники детских домов, дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет59

бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлі емдеу орындарынан босатылған адамдар
лица, освобожденные из мест лишения свободы и (или) принудительного лечения60

асырауында үнемі бөгде адамның күтіміне, көмегіне немесе қадағалауына мұқтаж деп танылған адамдары бар азаматтар
граждане, имеющие на содержании лиц, которые признаны нуждающимися в постоянном уходе, помощи или надзоре*61

Оралмандар
оралманы62

аз қамтамасыз етілгендер
малообеспеченные63

жоғары және жоғары білімнен кейінгі ұйымдардың түлектері
выпускники организаций высшего и послевузовского образования64

жұмыстан босатылғандар высвобожденные65

басқа
другиеБөлім (Басқарма) бастығы                             қолы
Начальник отдела (управления) ____________________ (подпись)_______
Орындаушы (Т.А.Ә.)
Исполнитель (Ф.И.О) ______________________ Телефон: _______________

* - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 шілдедегі № 750 қаулысына сәйкес
* - в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года N 750

2-бөлім. Жұмыссыз ретінде тіркелген адамдардың саны және құрамы (жыл басынан бері)
201__  жылғы __ тоқсан
Раздел 2. Численность и состав зарегистрированных безработными (с начала года)
__ квартал 201__года

адам
человек

Жол шифрі
Шифр строки

Көрсеткіштер
Показатели

Жұмыссыздар
Безработные

Оның ішінде ауылдық жерде тұратындар 
Из них проживающие в сельской местности

барлығы всего

оның ішінде:
из них:

барлығы всего

оның ішінде:
из  них:

әйелдер женщины

жастар (14-29 жас)
молодежь (14 -29 лет)

әйелдер женщины

жастар (14-29 жас)
молодежь (14 -29 лет)

А

Б

1

2

3

4

5

6

66

І. Жұмыссыздар саны
I. Численность безработных
Ағымдағы жылдың басындағы жұмыссыздар саны
Численность безработных на начало текущего года67

Ағымдағы жылғы жұмыссыздар саны
Количество безработных в текущем году68

Ағымдағы жылы жұмыссыздар есебінен шығарылғандар - барлығы
Снято с учета безработных в текущем году - всего69

оның ішінде:
из них:
жұмысқа орналасуына байланысты
в связи с трудоустройством70

басқа себептермен (көрсетілсін)
по другим причинам (указать):71
72

есепті кезеңнің соңындағы жұмыссыздар саны
численность безработных на конец отчетногопериода73

оның ішінде:
из них:
жұмыссыздықтың 1 айға дейінгі ұзақтығы бойынша
по продолжительности безработицы до 1 месяца74

1 айдан 3 айға дейін
от 1 до 3 месяцев75

3 айдан 6 айға дейін
от 3 до 6 месяцев76

6 айдан 9 айға дейін
от 6 до 9 месяцев77

9 айдан 1 жылға дейін
от 9 до 1 года78

бір жылдан астам
более года79

2. Жұмыссыздар құрамы
2. Состав безработных 72-жолдан:
2-1) жұмыспен қамтылмауына байланысты:
ұйымның (заңды тұлғаның) таратылуына, жұмыс берушінің (жеке тұлғаның) қызметінің тоқтатылуына, қызметкерлер санының немесе штатының қысқартылуына байланысты жұмыстан босатылғандар
Из строки 72:
2-1) по причинам  незанятости:
высвобожденные в связи с  ликвидацией организации (юридического лица), прекращения деятельности  работодателя (физического лица), сокращения численности или  штата работников80

еңбек шартын өз бастамасы бойынша бұзғандар
расторгнувшие трудовой договор  по собственной инициативе81

мерзімінің аяқталуына байланысты еңбек шартын жұмыс беруші бұзған адамдар
лица, трудовой договор с которыми расторгнут  работодателем по истечении срока82

бұрын жұмыс істемегендер - барлығы
ранее не работавшие - всего83

72-жолдан:
жалпы білім беретін мектептердің, гимназиялардың, лицейлердің түлектері
Из строки 72:выпускники общеобразовательных школ, гимназий, лицеев84

кәсіптік мектептерді, кәсіптік лицейлерді бітіргендер
профессиональные школы, профессиональные лицеи
85

колледждерді (орта кәсіптік білім беретін училищелерді) бітіргендер
колледжи (училища среднего профессионального образования)86

жоғарғы оқу орындарын бітіргендер
высшие учебные заведения87

ұзақ уақыт (бір жылдан астам) жұмыс істемегендер
длительное время (более года) не работавшие88

бас бостандығынан айыру орындарынан және (немесе) мәжбүрлеп емдеу мекемелерінен босатылғандар
освобожденные из мест лишения свободы и (или) принудительного лечения89

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері қатарынан босатылған адамдар
лица, уволенные из рядов Вооруженных Сил Республики Казахстан90

басқа
другие91

2-2) білімі бар:
2-2) имеют образование:
жоғары кәсіптік
высшее профессиональное92

орта кәсіптік
среднее профессиональное93

бастауыш кәсіптік
начальное профессиональное94

жалпы орташа
среднее общее95

жалпы негізгі
основное общее96

2-3) болғандар: жұмысшы
2-3) являлись:
рабочими97

қызметші
служащими98

қызметшілер қатарынан:
из числа служащих:
басшы болғандар
руководителями99

маман болғандар
специалистами100

2-4) жұмыс стажы:
бір жылдан аз
2-4) имели стаж работы:
менее года101

1 жылдан 5 жылға дейін
от 1 до 5 лет102

5 жылдан 10 жылға дейін
от 5 до 10 лет103

10 жылдан астам свыше 10 лет104

2-5) жасы:
14-19 жас
2-5) в возрасте:
14 - 19 лет105

оның ішінде 18 жасқа дейінгі
в том числе до 18 лет106

20-24 жас
20-24 года107

25-29 жас
25-29 лет108

30-34 жас
30-34 года109

35-39 жас
35-39 лет110

40-44 жас
40-44 года111

45-49 жас
45-49 лет112

50-54 жас
50-54 года113

55 жастан асқан
55 лет и старше114

зейнетке шығуға жақын жастағы адамдар (жасы бойынша зейнетке шығуға 2 жыл қалған)
лица предпенсионного возраста (за 2 года до выхода на пенсию по возрасту)Бөлім (Басқарма) бастығы                 (қолы)
Начальник отдела (управления)_______________ (подпись)____________
Орындаушы (Т.А.Ә.)
Исполнитель (Ф.И.О)_________________________ Телефон: ____________

3-бөлім. Қоғамдық жұмыстарға қатысу (жыл басынан бері)
201__жылғы__тоқсан
Раздел 3. Участие в общественных работах (с начала года)
__квартал 201_года

адам
человек

Жол шифрі Шифр строки

Көрсеткіштер
Показатели

Барлығы
Всего

Оның ішінде жұмыссыздар
В том числе безработные

А

Б

1

2

115

Қоғамдық жұмыстарға қатысқандар
Приняли участие в общественных работах116

Есепті кезеңнің соңында жұмысты жалғастыруда
Продолжают работу на конец отчетного периода117

115-беттен қайтадан қатысты (басқа шарт бойынша)
из страницы 115 приняли участие повторно (по другому договору)118

115-беттен мынадай ұйымдарға қатысты:
из страницы 115  участвовали в организациях:
өнеркәсіп
промышленности119

ауыл шаруашылық, орман және балық шаруашылығы
сельского, лесного и рыбного хозяйства120

көлік және қоймаға салу
транспорта и складирования121

құрылыс
строительства122

көтерме және бөлшек сауда
оптовой и розничной торговли123

тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету
услуг по проживанию и питанию124

денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер
здравоохранения и социальных услуг125

білім беру
образования126

басқа салалар
других отраслей127

115-жолдан: 21 жасқа дейінгі жастар
Из страницы 115 молодежь до 21 года128

зейнетке шығуға жақын жастағы адамдар (жасы бойынша зейнетке шығуға 2 жыл қалған)
лица предпенсионного возраста (за 2 года до выхода на пенсию по возрасту)129

мүгедектер
инвалиды130

кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғызілікті және көп балалы ата-аналар
одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей131

ұзақ уақыт (бір жылдан астам) жұмыс істемегендер
лица, длительное время (более 1 года) не работавшие132

бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлі емдеу орындарынан босатылған адамдар
лица, освобожденные из мест лишения свободы и (или) принудительного лечения133

23 жасқа дейінгі балалар үйлерінің тәрбиеленушілері, жетім балалар және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар
воспитанники детских домов, дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет134

асырауында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес  үнемі бөгде адамның күтіміне, көмегіне немесе қадағалауына мұқтаж деп танылған адамдары бар азаматтар
граждане, имеющие на содержании лиц,  признанные законодательством Республики Казахстан нуждающимися в постоянном уходе, помощи или надзоре*135

аз қамтамасыз етілгендер
малообеспеченные136

оралмандар
оралманы137

жұмыстан босатылғандар
высвобожденные138

125-жолдан - қатысу ұзақтығы бойынша:
из строки 125 -  по продолжительности участия:
1 айға дейін
до 1 месяца139

2 айға дейін
до 2 месяцев140

2 айдан астам
более 2 месяцев141

115-жолдан - тұрақты жұмысқа орналастырылды
из строки 115 - трудоустроены на постоянную работу142

сонымен қатар:
кроме того:
сабақтан бос уақытта қоғамдық жұмыстарға қатысатын оқушылардың, студенттердің саны
численность учащихся, студентов, участвующих в общественных работах в свободное от занятий времяБөлім (Басқарма) бастығы              (қолы)
Начальник отдела (управления)____________ (подпись)____________
Орындаушы (Т.А.Ә.)
Исполнитель (Ф.И.О) _______________ Телефон: __________________

* - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 шілдедегі № 750 қаулысына сәйкес
* - в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года N 750

4-бөлім. Жұмыспен қамту мәселелері бойынша уәкілетті орган ұсынған жұмыстан босатылатын адамдар және қызметкерлерге деген қажеттілік туралы мәліметтер (адам)
201__жылғы__тоқсан
Раздел 4. Сведение о высвобождении и потребность в работниках, представленных уполномоченными органами по вопросам занятости
(человек)
__квартал 201__года

4.1. Қызметкерлерді есепті тоқсанда болжанған босату
4.1 Предполагавшееся высвобождение работников в отчетном квартале

Жол шифрі
Шифр строки

Көрсеткіштер
Показатели

Мәлімет берген (өтінім) жұмыс берушілердің саны
Число работодателей,передавших сведения (заявки)

Жұмыстан босатылатын қызметкерлердің саны, адам Численность высвобождаемыхработников, человек

Оның ішінде
Из них

жұмысшылар
рабочие

әйелдер женщины

жастар (14-29 жас)
молодежь (14 -29 лет)

A

Б

1

2

3

4

5

143

1. Қызметкерлерді есепті тоқсанда болжанған босату
Экономика қызметтерінің түрлері бойынша барлығы:
1. Предполагавшееся высвобождение работников в отчетном квартале.
Всего по видам экономической деятельности


144

оның ішінде:
из них:
өнеркәсіпте
в промышленности


145

ауыл шаруашылығында, орман және балық шаруашылығында
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве


146

көлікте және қойма салуда
на транспорте и в складировании


147

құрылыста
в строительстве


148

көтерме және бөлшек саудада
в оптовой и розничной торговли


149

тұру және тамақтану қызметтерінде
в услугах по проживанию и питанию


150

денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтерде
в здравоохранении и социальных услугах


151

білім беруде
в образовании


152

басқа салаларда
в других отраслях


153

21 жасқа дейінгі жастағы босатылатын қызметкерлердің жалпы санынан (143-жол)
Из общего числа высвобожденных работников (страница 143) в возрасте до 21 года


154

зейнетке шығуға жақын жастағы адамдар (жасы бойынша зейнетке шығуға 2 жыл қалған)
лица предпенсионного возраста (за 2 года до выхода на пенсию по возрасту)босатылатын қызметкерлердің жалпы санынан (143-жол) кәсіптер мен лауазымдар бойынша:
Из общего числа высвобожденных работников (страница 143) по профессиям  и  должностям:


1551561571581591601611621631641651661671681691701711721731744.2. Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға бос жұмыс орындары туралы берілген мәліметтер (есепті айдың соңындағы жағдай бойынша)

4.2. Заявленные в уполномоченные органы по вопросам занятости сведения о свободных рабочих местах(вакансиях) (по состоянию на конец отчетного месяца).

Жол шифрі
Шифр строки

Көрсеткіштер
Показатели

Мәлімет берген (өтінім) жұмыс берушілердің саны
Число работодателей, передавших сведения (заявки)

Жарияланған жұмыс орнының саны (бос жұмыс орны)
Численность заявленных рабочих мест (вакансий)

A

Б

1

2

175

2. Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға бос жұмыс орындары туралы берілген мәліметтер  (есепті айдың соңындағы жағдай бойынша) экономикалық қызметтің түрлері бойынша барлығы
2. Заявленные в уполномоченные органы по вопросам занятости сведения о свободных рабочих местах(вакансиях) (по состоянию на конец отчетного месяца)
Всего по видам экономической деятельности176

оның ішінде:
из них:
өнеркәсіпте
в промышленности177

ауыл шаруашылығында, орман және балық шаруашылғында
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве178

көлікте және қойма салуда
на транспорте и в складировании179

құрылыста
в строительстве180

көтерме және бөлшек саудада
в оптовой и розничной торговли181

тұру және тамақтану қызметтерінде
в услугах по проживанию и питанию182

денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтерде
в здравоохранении и социальных услугах183

білім беруде
в образовании184

басқа салаларда
в других отраслях
жарияланған бос жұмыс орындарының (бос лауазымдардың) (175-жол) кәсіптер бойынша (4-бөлімге қосымша бойынша) жалпы санынан
из общего числа заявленных (стр. 175) свободных рабочих мест (вакантных должностей) по профессиям (в том числе по приложению к разделу 4)185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

Анықтама үшін:
Справочно:205

Облыстың (қаланың) статорганының Мемлекеттік тізілімінің деректері бойынша экономиканың барлық салаларының және барлық меншік нысанындағы ұйымдар мен мекемелердің (жеке баланстағы) саны

Число организаций и учреждений всех отраслей экономики и форм собственности, (находящиеся на самостоятельном балансе) по данным Государственного регистра статистических органав области (города).

206

Оларда жұмыс істейтін адамдар саны
Численность работающих в них


мың адам

тыс.человек

207

Нақты жұмыстан босатылғандар
(жыл басынан бері өспелі нәтижеде, адам)
Фактически высвобождено работников (нарастающим итогом с начала года, человек)Бөлім (Басқарма) бастығы                (қолы)
Начальник отдела (управления)______________ (подпись)__________
Орындаушы (Т.А.Ә.)
Исполнитель (Ф.И.О)____________________ Телефон:_______________

5-бөлім. Кәсіптік оқыту (жыл басынан бері; адам)
201_жылғы__тоқсан
Раздел  5.  Профессиональное обучение (с начала года; человек)
__квартал 201__года

Жол шифрі
Шифр строки

Көрсеткіштер
Показатели

Оқығандар (оқуын аяқтағандар)
Прошли (завершили) обучение

Оқытылған және қайта даярланған адамдар қатарынан жұмысқа орналастырылғандар
Из числа обученных и переподготовленных  трудоустроены

Оқуы мен қайта даярлауды жалғастырып жатқан адамдар
Продолжают обучение и переподготовку

барлығы
всего

Оның ішінде
В том числе

алғаш оқытылғандаробучены впервые

қайта даярлаудан өткендер
прошли переподготовку

екі ұқсас кәсіпті игергендер
освоили 2-е смежные профессии

біліктілігін арттырғандар
повысили квалификацию

барлығы
всего

оның ішінде жеке істерін ашқандар
в том числе  открыли собственное дело

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

208

Барлығы
Всего

209

оның ішінде жұмыссыздар
в том числе безработные

210

208-жолдан аз қамтамасыз етілгендер
из строки 208 малообеспеченные

211

оның ішінде:
из них:
Атаулы әлеуметтік көмек алушылар
получающие Адресную социальную помощь

212

жұмыспен қамтылғандар
занятые

213

7 жасқа дейінгі бала күтімімен айналысатын адамдар
занятые уходом за детьми в возрасте до 7 лет

214

208-жолдан:
из строки 208:
ауылдық жердің тұрғындары
жители сельской  местности

215

әйелдер
женщины

216

оралмандар
оралманы

217

бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлі емдеу орындарынан босатылған адамдар
лица, освобожденные из мест лишения свободы и (или) принудительного лечения

218

жастар (14-29 жас) - барлығы
молодежь (14-29 лет) - всего

219

оның ішінде:
ауылдық жердің тұрғындары
из них:
жители сельской  местности

220

жастар қатарынан (218-жол)
жалпы білім беретін мектептерді, гимназияларды, лицейлерді бітіргендер
из числа молодежи (страница 218) выпускники общеобразовательных  школ, гимназий, лицеев

221

кәсіптік мектептерді, кәсіптік лицейлерді бітіргендер
профессиональные школы, профессиональные лицеи

222

колледждерді (орта кәсіптік білім беретін училищелерді) бітіргендер
колледжи (училища среднего профессионального образования)

223

жоғарғы оқу орындарын бітіргендер
высшие учебные заведения

224

208-жолдан:
из строки 208 обучались:
білім беру ұйымдарында оқығандар
в организациях образования

225

басқа мемлекеттік емес оқу орындарында оқығандар
в других негосударственных учебных заведениях

226

208-жолдан
из строки  208
мемлекеттік тілде оқытылғандар
прошли обучение на государственном  языке

227

өзін өзі жұмыспен қамтуға, барлығы
на самозанятость , всего

228

оның ішінде:
из них: экономиканың әртүрлі салаларының кәсіптері бойынша
по профессиям различных отраслей экономики

229

халық кәсіпшілігі бойынша
по народным промыслам

230

кәсіпкерлік үшін
для предпринимательства

5.1 Кәсіптер және мамандықтар бойынша оқыту мен қайта даярлаудан өтті
201_жылғы__тоқсан
5.1 Прошли обучение и переподготовку по профессиям и специальностям
__ квартал 201__ года

Жол шифрі
Шифр строки

Кәсіптердің (мамандықтардың) атауы
Наименование  профессии (специальности)

Оқытылды
Обучено

Олардың ішінде жұмысқа орналастырылғаны
Из них трудоустроено

Жол шифрі
Шифр строки

Кәсіптердің (мамандықтардың) атауы
Наименование  профессии (специальности)

Оқытылды
Обучено

Олардың ішінде жұмысқа орналастырылғаны
Из них трудоустроено

А

Б

1

2

А

Б

1

2

231
246
232
247
233
248
234
249
235
250
236
251
237
252
238
253
239
254
240
255
241
256
242
257
243
258
244
259
245
260
Бөлім (Басқарма) бастығы                (қолы)
Начальник отдела (управления) ______________(подпись)___________
Орындаушы (Т.А.Ә.)
Исполнитель (Ф.И.О)____________________ Телефон:________________

«Жұмыссыз ретінде тіркелген адамдардың  
саны және құрамы (жыл басынан бері)  
201__ жылғы __ тоқсан» 2-бөлімге қосымша  
Приложение к разделу 2. «Численность и состав
зарегистрированных безработными (с начала года)
___ квартал 201__ года»          

Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдарда кәсіптердің ірілендірілген топтары мен шағын топтары бойынша тіркелген жұмыссыздардың құрамы (72-жолдан)
201__жылғы_____30
Состав безработных, зарегистрированных в уполномоченных органах по вопросам занятости, по укрупненным группам и подгруппам занятий (из строки 72)
на 30_____201__года

Жол шифрі
Шифр строки

Кәсіп коды
Код занятий

Атауы
Наименование

Жұмыссыздар
Безработные

Оның ішінде ауылдық жерде тұратындар
Из них проживающие в сельской местности

барлығы
всего

оның ішінде
из них

барлығы всего

оның ішінде
из них

әйелдер женщины

жастар (14-29 жас)
молодежь (14 -29 лет)

әйелдер
женщины

жастар (14-29 жас)
молодежь (14 -29 лет)

А

В

С

1

2

3

4

5

6

1

1

Жұмыссыздан құрамы 72-жолдан
Состав безработных
Из строки 72:
Ұйым басшыларын қоса алғанда, барлық деңгейдегі билік пен басқару органдарының басшылары (өкілдері)
Руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей организаций2

11

оның ішінде:
из них:
билік пен басқару органдарының басшылары (өкілдері)
руководители (представители) органов власти и управления3

12

ұйымдар мен олардың құрылымдық бөлімшелерінің (қызметтерінің) басшылары
руководители организаций и их структурных подразделений (служб)4

13

орта және шағын ұйымдардың басшылары
руководители средних и малых организаций5

2

біліктілігі жоғары деңгейлі мамандар
специалисты высшего уровня квалификации6

21

мынадай салаларда:
жаратылыстану және инженерлік ғылымдар
в области:
естественных и инженерных наук7

22

биология, ауыл шаруашылығы ғылымдары және денсаулық сақтау
биологических, сельскохозяйственных наук и здравоохранения8

23

білім беру
образования9

24

өзге
прочие10

3

біліктілігі орта дәрежелі мамандар (қосымша персонал)
специалисты среднего уровня квалификации ( вспомогательный персонал)11

31

мынадай салаларда:
қызметтік физикалық және инженерлік бағыттары
в сфере:
физических и инженерных направлений деятельности12

32

жаратылыстану ғылымдары және денсаулық сақтау
естественных наук и здравоохранения13

33

білім беру
образования14

34

қаржы-экономикалық, әкімшілік және әлеуметтік қызмет финансово-экономической, административной и социальной деятельности15

4

ақпарат дайындау, құжат ресімдеу, есепке алу және қызмет көрсетумен айналысатын қызметшілер
служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием16

41

ақпарат дайындау, құжат ресімдеу, есепке алу және қызмет көрсетумен айналысатын қызметшілер
служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием17

42

қызмет көрсету саласының қызметшілері
служащие сферы обслуживания18

5

қызмет көрсету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, сауда саласындағы және туыстас қызмет түрлерімен айналысатын қызметкерлер
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности19

51

жеке қызмет көрсету және азаматтар мен мүлікті қорғау саласының қызметкерлері
работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности20

52

модельдер, сатушы - тауар көрсетуші
модели, продавцы - демонстраторы товаров21

53

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық қызметкерлер
рабочие жилищно-коммунального хозяйства22

54

кино - және телестудия қызметкерлері
рабочие кино - и телестудий23

55

жарнамалық-безендіру және қалпына келтіру жұмыстарымен айналысатын жұмысшылар
рабочие, занятые на рекламно-оформительских и реставрационных работах24

6

ауыл шаруашылығы, орман, аңшылық шаруашылықтарының, балық өсіру және балық аулау шаруашылықтарының білікті қызметкерлері
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства25

61

нарыққа бағдарланған ауыл шаруашылығы, орман, аңшылық шаруашылықтарының, балық өсіру және балық аулау шаруашылықтарының білікті қызметкерлері
квалифицированные работники
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию26

62

ауыл шаруашылығы, орман, аңшылық шаруашылықтарының, балық өсіру және балық аулау шаруашылықтарының өнімді жеке тұтынуы үшін өндіретін білікті қызметкерлері
квалифицированные работники сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, производящие продукцию для личного потребления27

7

ірі және ұсақ өнеркәсіптік ұйымдарда, көркем кәсіпте, құрылыста, көлікте, байланыста, геология мен жер қойнауын барлау ұйымдарының білікті жұмысшылары
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных организаций, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр28

71

тау-кен, тау-кен күрделі және құрылыс монтаждау және жөндеу-құрылыс жұмыстарымен айналысатын жұмысшылар
рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах29

72

металл өңдеу және машина құрылысы өнеркәсібінің жұмысшылары
рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности30

73

прецизиондық құралдар мен аспаптарды жасаумен айналысатын жұмысшылар, көркемдік кәсіп және көркемдік өнеркәсіптегі басқа да қызмет түрлерімен айналысатын жұмысшылар полиграфия өндірісінің жұмысшылары
рабочие, занятые изготовлением прецизионных инструментов и приборов, рабочие художественных промыслов и других видов производств в художественной промышленности, рабочие полиграфического производства31

74

ірі және ұсақ өнеркәсіптік ұйымдардың білікті жұмысшыларының басқа кәсіптері
другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных организаций32

75

көлік және байланыс жұмысшыларының кәсіптері
профессии рабочих транспорта и связи33

76

геология және жер қойнауын барлаумен айналысатын жұмысшылардың кәсіптері
профессии рабочих, занятых в геологии и разведке недр34

8

жабдықтар мен машиналардың операторлары, аппаратшылары, машинистері және құрастырушы слесарьлар
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари-сборщики35

81

өнеркәсіптік жабдықтардың операторлары, аппаратшылары, машинистері
операторы, аппаратчики, машинисты промышленных установок36

82

стационар жабдықтардың операторлары, аппаратшылары, машинистері және құрастырушы слесарьлар
операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования37

83

жылжымалы жабдықтың жүргізушілері мен машинистері
водители и машинисты подвижного оборудования38

9

Біліктілігі жоқ жұмысшылар
Неквалифицированные рабочие39

91

қызмет көрсету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, сауда саласында салаларының және туыстас қызметтің біліктілігі жоқ жұмысшылары
неквалифицированные рабочие сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности40

92

ауыл шаруашылық, орман, аңшылық, балық өсіру және балық аулау шаруашылықтарының біліктілігі жоқ жұмысшылары
неквалифицированные рабочие сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства41

93

өнеркәсіп, көлік, байланыс, геология және жер қойнауын барлау салаларындағы біліктілігі жоқ жұмысшылары
неквалифицированные рабочие, занятые в промышленности, строительстве, на транспорте, в связи, геологии и разведке недр42

94

экономиканың барлық салаларына ортақ біліктілігі жоқ жұмысшылар
неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономикиБөлім (Басқарма) бастығы                (қолы)
Начальник отдела (управления)_____________ (подпись)____________
Орындаушы (Т.А.Ә.)
Исполнитель (Ф.И.О) ____________________ Телефон:_______________

«Жұмыспен қамту мәселелері бойынша      
уәкілетті орган ұсынған жұмыстан босатылатын
адамдар және қызметкерлерге деген қажеттілік
туралы мәліметтер (адам)           
201__ жылғы __ тоқсан»             
4-бөлімге қосымша                  
Приложение к разделу 4.             
«Сведения о высвобождении и потребности        
в работниках, представленных уполномоченными органами
по вопросам занятости (человек) __ квартал 201__ года»

Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдарға кәсіптердің ірілендірілген және шағын топтары бойынша бос жұмыс орындары туралы берілген мәліметтер (есепті айдың соңындағы жағдай бойынша)
201__ жылғы_______30
Сведения о свободных рабочих местах (вакансиях), заявленных в уполномоченные органы по вопросам занятости, по укрупненным группам и подгруппам занятий (на конец отчетного месяца)
на 30_______201__ года

адам
человек

Жол шифрі
Шифр строки

Кәсіп коды
Код занятий

Атауы
Наименование

Мәлімет берген (өтінім) жұмыс берушілердің саны
Число работодателей передавших сведения заявки

Жарияланған жұмыс орнының саны (бос жұмыс орны)
Численность заявленных рабочих мест (вакансий)

А

Б

С

1

2

1


Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдарға бос жұмыс орындары туралы берілген мәліметтер (есепті айдың соңындағы жағдай бойынша)
Заявленные в уполномоченные органы по вопросам занятости сведения о свободных рабочих местах(вакансиях) (по состоянию на конец отчетного месяца)
Барлығы
Всего

оның ішінде кәсіптердің топтары мен шағын топтары бойынша:
из них по группам и подгруппам занятий:2

1

Ұйым басшыларын қоса алғанда, барлық деңгейдегі билік пен басқару органдарының басшылары (өкілдері)
Руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей организаций

оның ішінде:
из них:3

11

билік пен басқару органдарының басшылары (өкілдері)
руководители (представители) органов власти и управления4

12

ұйымдар мен олардың құрылымдық бөлімшелерінің (қызметтерінің) басшылары
руководители организаций и их структурных подразделений (служб)5

13

орта және шағын ұйымдардың басшылары
руководители средних и малых организаций6

2

Біліктілігі жоғары деңгейлі мамандар Специалисты высшего уровня квалификации7

21

мынадай салаларда:
в области:
жаратылыстану және инженерлік ғылымдар
естественных и инженерных наук8

22

биология, ауыл шаруашылығы ғылымдары және денсаулық сақтау
биологических, сельскохозяйственных наук и здравоохранения9

23

білім беру
образования10

24

өзге
прочие11

3

Біліктілігі орта дәрежелі мамандар (қосымша персонал)
Специалисты среднего уровня квалификации (вспомогательный персонал)12

31

мынадай салаларда:
в сфере:
қызметтік физикалық және инженерлік бағыттары
физических и инженерных направлений деятельности13

32

жаратылыстану ғылымдары және денсаулық сақтау
естественных наук и здравоохранения14

33

білім беру
образования15

34

қаржы-экономикалық, әкімшілік және әлеуметтік қызмет
финансово-экономической, административной и социальной деятельности16

4

Ақпарат дайындау, құжат ресімделу, есепке алу және қызмет көрсетумен айналысатын қызметшілер
Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием17

41

ақпарат дайындау, құжат ресімдеу, есепке алу және қызмет көрсетумен айналысатын қызметшілер
служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием18

42

қызмет көрсету саласының қызметшілері
служащие сферы обслуживания19

5

Қызмет көрсету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, сауда саласындағы және туыстас қызмет түрлерімен айналысатын қызметкерлер
Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности20

51

жеке қызмет көрсету және азаматтар мен мүлікті қорғау саласының қызметкерлері
работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности21

52

модельдер, сатушы-тауар көрсетуші
модели, продавцы-демонстраторы товаров22

53

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы қызметкерлері
рабочие жилищно-коммунального хозяйства23

54

кино - және телестудия қызметкерлері
рабочие кино - и телестудий24

55

жарнамалық-безендіру және қалпына келтіру жұмыстарымен айналысатын жұмысшылар
рабочие, занятые на рекламно-оформительских и реставрационных работах25

6

Ауыл шаруашылығы, орман, аңшылық шаруашылықтарының, балық өсіру және балық аулау шаруашылықтарының білікті қызметкерлері
Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства26

61

нарыққа бағдарланған ауыл шаруашылығы, орман, аңшылық шаруашылықтарының, балық өсіру және балық аулау шаруашылықтарының білікті қызметкерлері
квалифицированные работники сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию27

62

ауыл шаруашылығы, орман, аңшылық шаруашылықтарының, балық өсіру және балық аулау шаруашылықтарының өнімді жеке тұтынуы үшін өндіретін білікті қызметкерлері
квалифицированные работники сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, производящие продукцию для личного потребления28

7

Ірі және ұсақ өнеркәсіптік ұйымдарда, көркем кәсіпте, құрылыста, көлікте, байланыста, геология мен жер қойнауын барлау ұйымдарының білікті жұмысшылары
Квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных организаций, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр29

71

тау-кен, тау-кен күрделі және құрылыс монтаждау және жөндеу-құрылыс жұмыстарымен айналысатын жұмысшылар
рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах30

72

металл өңдеу және машина құрылысы өнеркәсібінің жұмысшылары
рабочие металлообрабатывающей и  машиностроительной промышленности31

73

прецизиондық құралдар мен аспаптарды жасаумен айналысатын жұмысшылар, көркемдік кәсіп және көркемдік өнеркәсіптегі басқа да қызмет түрлерімен айналысатын жұмысшылар полиграфия өндірісінің жұмысшылары
рабочие, занятые изготовлением прецизионных инструментов и приборов, рабочие художественных промыслов и других видов производств в художественной промышленности, рабочие полиграфического производства32

74

ірі және ұсақ өнеркәсіптік ұйымдардың білікті жұмысшыларының басқа кәсіптері
другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных организаций33

75

көлік және байланыс жұмысшыларының кәсіптері
профессии рабочих транспорта и связи34

76

геология және жер қойнауын барлаумен айналысатын жұмысшылардың кәсіптері
профессии рабочих, занятых в геологии и разведке недр35

8

Жабдықтар мен машиналардың операторлары, аппаратшылары, машинистері және құрастырушы слесарьлар
Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари-сборщики36

81

өнеркәсіптік жабдықтардың операторлары, аппаратшылары, машинистері
операторы, аппаратчики, машинисты промышленных установок37

82

стационар жабдықтардың операторлары, аппаратшылары, машинистері және құрастырушы слесарьлар
операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования38

83

жылжымалы жабдықтың жүргізушілері мен машинистері
водители и машинисты подвижного оборудования39

9

Біліктілігі жоқ жұмысшылар
Неквалифицированные рабочие40

91

қызмет көрсету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, сауда саласында салаларының және туыстас қызметтің біліктілігі жоқ жұмысшылары
неквалифицированные рабочие сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности41

92

ауыл шаруашылық, орман, аңшылық, балық өсіру және балық аулау шаруашылықтарының біліктілігі жоқ жұмысшылары
неквалифицированные рабочие сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства42

93

өнеркәсіп, көлік, байланыс, геология және жер қойнауын барлау салаларындағы біліктілігі жоқ жұмысшылары
неквалифицированные рабочие, занятые в промышленности, строительстве, на транспорте, в связи, геологии и разведке недр43

94

экономиканың барлық салаларына ортақ біліктілігі жоқ жұмысшылар
неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономикиБөлім (Басқарма) бастығы                   (қолы)
Начальник отдела (управления)_________________ (подпись)__________
Орындаушы (Т.А.Ә.)
Исполнитель (Ф.И.О) _________________ Телефон: ___________________

Қазақстан Республикасы     
Статистика агенттігі төрағасының
2011 жылғы 3 наурыздағы    
№ 60 бұйрығына         
2-қосымша           

«Еңбек нарығындағы ахуал және жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 7231202, индекс 2-Е (еңбек нарығы), кезеңділігі тоқсандық)

      1. Осы Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Еңбек нарығындағы ахуал және жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру (коды 7231202, индекс 2-Е (еңбек нарығы), кезеңділігі тоқсандық) тәртібін нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар берілген статистикалық нысанды толтыру мақсатында пайдаланылады:
      1) жұмыссыздар – өздеріне байланысты емес себептер бойынша табыс әкелетін еңбек қызметімен айналыспайтын, жұмыс іздеп жүрген және еңбек етуге әзір, еңбекке жарамды жастағы адамдар;
      2) бос жұмыс орны – жұмыс берушідегі бос жұмыс орны (лауазым);
      3) аз қамтамасыз етілген адамдар – «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі № 246-II Заңына сәйкес атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар, еңбекке жарамды жастағы адамдар;
      4) қоғамдық жұмыстар – атқарушы органдар ұйымдастыратын, қызметкердің алдын ала кәсіби даярлықтан өтуін талап етпейтін, әлеуметтік пайдалы бағыттағы және азаматтарды уақытша жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін Уәкілетті органдардың жолдамасы бойынша олар орындайтын еңбек қызметінің түрлері;
      5) уәкілетті орган – жергілікті атқарушы органдардың өңірлік деңгейде халықтың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесуді және жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшесі;
      6) нысаналы топтар – «Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 149-ІІ Заңында жұмысқа орналасуда қиындық көріп жүрген және әлеуметтік қорғауды қажет ететін адамдар ретінде белгіленген адамдар топтары.
      3. Статистикалық нысандағы барлық көрсеткіштер (2-бөлімді (2-бөліктің), 4-бөлімді қоспағанда) ағымдағы жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен келтіріледі. 2-бөлім (2-бөліктің) бойынша деректер – жұмыссыздардың құрамы – есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша, яғни 1 қаңтарға, 1 сәуірге, 1 шілдеге, 1 қазанға беріледі. 4-бөлім бойынша деректер – болжамды жұмыстан босату туралы мәліметтер – есепті тоқсанға, қызметкерлерге қажеттілік туралы – есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша, яғни 1 қаңтарға, 1 сәуірге, 1 шілдеге, 1 қазанға беріледі. Деректер бірліктерге дейін дәлме-дәл көрсетіледі.
      Статистикалық нысанның 1 және 2 бөлімдерінің 4, 5, 6-бағандарында 1, 2, 3-бағандардан ауылдық жерлерде тұратын азаматтар бойынша деректер бөлінеді, бұған «қалалық үлгідегі кент» санатына жататын жұмыс кенттерінің тұрғындары жатқызылмайды.
      4. «Жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген азаматтардың саны» кіші бөлімнің 1-бағанының 01-жолы бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға еңбек делдалдығы үшін өтініш берген және жұмыссыз ретінде сонда есепке қойылған азаматтардың, зейнеткерлерді, оқушыларды, студенттерді, мүгедектерді және еңбек қызметімен айналысатын, бірақ басқа жұмысқа ауысқысы келетін, қосымша табыс (жалақы) тапқысы келетін және бірнеше жеке еңбек шартымен, сондай-ақ оқудан тыс бос уақытта жұмыс істегісі келетін, жұмыс күшіне сұраныс болған жағдайда жұмыс берушілерге жіберілетін басқа да азаматтарды қоса алғанда, жалпы саны туралы деректер келтіріледі.
      Бұл жолда жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдарға жұмысқа орналасу және еңбек заңнамасы мәселелері жөнінде консультация алуға өтініш берген азаматтар, сондай-ақ жұмысқа орналасуға жәрдемдесу туралы өтініш берген азаматтардың дербес есепке алу карточкасы толтырылмайтын, демалыс кезінде жұмыс істегісі келетін оқушылар мен студенттер көрсетілмейді.
      02-жол бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға өтініш берген кезде жұмысы бар азаматтар туралы деректер келтіріледі. Бұған жұмыс орнын ауыстырғысы немесе бірнеше еңбек шарты бойынша жұмыс істегісі келетін, ұйымның (заңды тұлғаның) таратылуына байланысты жұмыстан босатылатыны, жұмыс берушінің (жеке тұлғаның) қызметінің тоқтатылатыны, қызметкерлер саны немесе штаты қысқартылатыны туралы ескертілген және өтініш берген сәтте нақты босатылмаған адамдар жатады.
      03-жол бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілеттік органға оқудан тыс бос уақытта жұмысқа орналастыру мәселесі жөнінде өтініш берген жалпы білім беру мектептері, гимназиялары, лицейлері оқушыларының; кәсіптік мектептер мен лицейлер оқушыларының, колледждер, жоғары оқу орындары студенттерінің саны көрсетіледі, олар жұмыс берушілерде жұмыс күшіне қажеттік болған кезде оларға жұмысқа жіберіледі.
      04-жол бойынша жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген зейнеткерлердің саны келтіріледі.
      05-жол бойынша жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген кәмелет жасқа толмаған балаларды тәрбиелеп отырған көп балалы аналардың саны келтіріледі.
      06-жол бойынша жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген мүгедектердің саны келтіріледі.
      07-жол бойынша жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген жұмыссыздардың саны келтіріледі.
      08-жол бойынша 07-жолдағы білім беру (бастауыш кәсіптік, орта кәсіптік және жоғары кәсіптік білім беру) ұйымдарының барлық күндізгі оқу бөлімдерін бітірушілерінің ағымдағы жылдағы жалпы саны көрсетіледі.
      09-12 жолдар бойынша 08-жолдағы тиісінше жалпы білім беру мектептерін, гимназияларын, лицейлерін (09-жол), кәсіптік мектептер мен лицейлерді (10-жол), колледждерді (орташа кәсіптік білім беру училище) (11-жол) және жоғары оқу орындарын (12-жол) аяқтаған адамдардың саны көрсетіледі.
      13, 14 және 15-жол бойынша 07-жолдағы жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген жұмыссыз азаматтардың саны көрсетіледі, мынадай санаттар бойынша бөлінеді: жұмысшылар кәсібі бойынша (13-жол), лауазымды қызметтерде (14-жол) (соңғы жұмыс орны бойынша) бұрын жұмыс істеген және бұрын жұмыс істемеген (15-жол) адамдар.
      16-дан бастап 21-ді қоса алғандағы жолдар бойынша 07-жолдағы жұмыссыз азаматтарды онда көрсетілген санаттарға бөлу көрсетіледі. Бұл ретте бөлу әрбір санат бойынша дербес жүзеге асырылады, яғни бір адам бір уақытта бірнеше жол бойынша ескеріледі.
      16-жол бойынша әртүрлі себептер бойынша (штат санын қысқарту немесе жұмыс берушіні тарату) соңғы жұмыс орнынан босаған азаматтардың саны көрсетіледі.
      22-жол бойынша жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдарда жұмысқа орналастыру мәселесі және еңбек заңнамасы мәселелері жөнінде консультация алған азаматтардың саны туралы деректер көрсетіледі, оларға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесуге өтініш берген азаматтарды дербес есепке алу карточкасы толтырылмайды, бірақ консультация беру карточкасы толтырылады.
      5. «Жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген жұмысқа орналастырылған азаматтардың саны» 2-кіші бөлімнің 1-бағанының 23-жолы бойынша есепке қойылған күніне қарамастан жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу туралы өтініш бергендердің қатарынан жұмыс берушілерге бос лауазымдарға (бос жұмыс орындарына) жіберілген, жұмысқа орналастырылған азаматтардың жалпы саны туралы деректер келтіріледі. Бұл жол бойынша қоғамдық жұмысқа жіберілген адамдар көрсетілмейді.
      25-жол бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілеттік органға оқудан тыс бос уақытта жұмысқа орналастыру мәселесі жөнінде өтініш беру арқылы, жалпы білім беру мектептерінің, гимназияларының, лицейлерінің; кәсіптік мектептер мен лицейлердің жұмысқа орналастырылған оқушыларының, колледждердің, жоғары оқу орындарының жұмысқа орналастырылған студенттерінің саны көрсетіледі.
      26-жол бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген жұмысқа орналастырылған (1, 2, 4 және 5-бағандар) зейнеткерлердің саны келтіріледі.
      27-жол бойынша жұмысқа орналастырылған, кәмелеттік жасқа толмаған балаларды тәрбиелеп отырған, көп балалы аналардың саны туралы деректер келтіріледі.
      28-жол бойынша жұмысқа орналастырылған мүгедектердің саны туралы деректер келтіріледі.
      29-жол бойынша жұмысқа орналастырылған еңбекке қабілетті жастағы жұмыссыздардың саны туралы деректер келтіріледі.
      30-жол бойынша (29-жолдағы) білім беру (бастауыш кәсіптік, орта кәсіптік және жоғары кәсіптік білім беру) ұйымдарының барлық күндізгі оқу бөлімдерін бітірушілерінің ағымдағы жылдағы жалпы саны көрсетіледі.
      31-34 жолдар бойынша (30-жолдағы) тиісінше жалпы білім беру мектептерін, гимназияларын, лицейлерін (31-жол), кәсіптік мектептер мен лицейлерді (32-жол), колледждерді (орташа кәсіптік білім беру училищесі) (33-жол) және жоғары оқу орындарын (34-жол) аяқтаған адамдардың саны көрсетіледі.
      35 және 36-жол бойынша (29-жолдағы) жұмысқа орналастырылған азаматтардың жалпы саны мынадай санаттар бойынша бөлінеді: жұмыстар және жұмысшылар кәсібі бойынша (35-жол), лауазымды қызметтерге (36-жол) жұмысқа орналастырылғандар.
      37-ден бастап 41-ді қоса алғандағы жолдар бойынша (29-жолдағы) жұмысқа орналастырылған азаматтар санаттар бойынша көрсетіледі. Бұл ретте деректер әрбір санат бойынша дербес көрсетіледі, яғни бір адам бір уақытта бірнеше жол бойынша ескеріледі.
      37-жол бойынша төрт және одан көп балалары бар адамдардың (ерлер мен әйелдер) саны көрсетіледі.
      38-жол бойынша ұзақ уақыт бойы (бір жылдан артық) жұмыс істемеген адамдардың саны көрсетіледі.
      39-жол бойынша бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған адамдар көрсетіледі.
      40-жол бойынша өз бастамасы бойынша еңбек шартын бұзған адамдар көрсетіледі.
      41-жол бойынша еңбек шартының аяқталуы бойынша жұмыс берушімен еңбек шартын бұзған адамдар көрсетіледі.
      42-жол бойынша жұмысқа орналастырылған азаматтардың жалпы санынан (23-жол) еңбек шартымен ұзақтығы аз жұмыс уақыты көзделген адамдардың саны көрсетіледі.
      6. «Нысаналы топтардың құрамына кіретін адамдарды жұмысқа орналастыру» 3-кіші бөлімінің 52-жолы бойынша ағымдағы жылдың есепті кезеңіне жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдардың жолдамасы бойынша жұмысқа орналастырылған нысаналы топтардың құрамына кіретін адамдардың саны келтіріледі.
      53-тен бастап 65 қоса алғандағы жолдар бойынша (52-жолдағы) есеп нысанының бланкісінде көрсетілген санаттар бойынша нысаналы топтардың құрамына кіретін жұмысқа орналастырылған адамдардың саны туралы деректер көрсетіледі, оның ішінде:
      53-жол бойынша – 21 жасты қоса алғанға дейінгі жастағы жұмысқа орналастырылған жас жігіттер мен қыздар;
      54-жол бойынша – кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғызілікті, көп балалы ата-аналар (анасы немесе әкесі);
      55-жол бойынша – зейнеткерлік жас алдындағы адамдар (жасына байланысты зейнеткерлікке шығуға екі жыл қалған);
      56-жол бойынша – Қазақстан Республикасының Қарулы күштері қатарынан босаған адамдар;
      57-жол бойынша – мүгедектер;
      58-жол бойынша – балалар үйлерінің тәрбиеленушілері, жетім балалар мен ата-ананың қамқорлығынсыз қалған жиырма үш жасқа дейінгі балалар;
      59-жол бойынша – сот шешімі бойынша жазаны орындайтын немесе мәжбүрлеп емдеуді жүзеге асыратын мекемелерден босатылған адамдар;
      60-жол бойынша – Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен асырауында тұрақты күтімді, көмекті немесе қадағалауды қажет етеді деп танылған адамдар бар азаматтар;
      61-жол бойынша – оралмандар;
      62-жол бойынша – аз қамтамасыз етілгендер;
      63-жол бойынша – жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын бітірушілер;
      64-жол бойынша – әр түрлі себептер (штат санының қысқаруы немесе жұмыс берушінің таратылуы) бойынша соңғы жұмыс орнынан босатылған адамдар;
      65-жол бойынша – басқалары.
      Нысаналы топтардың құрамына кіретін адамдардың санын бөлу әрбір белгі бойынша жүргізілетіндіктен, жұмысқа орналастырылған бір адам бір уақытта екі (немесе одан көп) санатқа жатқызылады.
      7. «Жұмыссыз ретінде тіркелгендердің саны мен құрамы» 2-бөлімнің «Жұмыссыздардың саны» 1-кіші бөлімінде жұмыссыз азаматтарды жынысы, жасы, тұратын жері, сондай-ақ қол бостығының ұзақтығы сипатталатын көрсеткіштер беріледі.
      1-бағанда жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген және жұмыссыз ретінде тіркелген адамдардың жалпы саны ескеріледі.
      2-бағанда (1-бағандағы) жұмыссыз әйелдердің саны туралы деректер келтіріледі.
      3-бағанда (1-бағандағы) 14-тен 29 жасты қоса алғанға дейінгі жастағы жұмыссыздардың саны туралы деректер келтіріледі.
      4-бағанда (1-бағандағы) ауылдық жерлерде тұратын жұмыссыздардың саны туралы деректер келтіріледі.
      5-жол бойынша (2-бағандағы) ауылдық жерлерде тұратын жұмыссыз әйелдердің саны туралы деректер келтіріледі.
      6-жол бойынша (3-бағанда) ауылдық жерлерде тұратын 14-тен 29 жасты қоса алғанға дейінгі жастағы жұмыссыздардың саны туралы деректер келтіріледі.
      Кіші бөлімді толтырған кезде бір адам бір уақытта бірнеше бағандар бойынша ескеріледі. Егер жұмыссыз – ауылдық жерде тұратын 29 жасқа дейінгі әйел болса, онда осы бөлімді толтырған кезде ол тиісті жолдар бойынша 1-ден 6-бағандарда ескеріледі.
      66-жол бойынша ағымдағы жылдың басына жұмыспен қамту органдарында есепте тұрған жұмыссыздардың саны, өткен жылдың соңғы айының аяғына (31 желтоқсанға) нақты жұмыссыздардың саны көрсетіледі.
      67-жолдан бастап 78-жолды қоса алғандағы деректер жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен толтырылады.
      67-жол бойынша жұмыссыздардың саны ескеріледі, яғни жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органда ағымдағы жылдың есепті кезеңі ішінде тіркелген және есепке алынған жұмыссыздар.
      68-жол бойынша есепке қойылған күніне және есептен шығару себебіне (басқа жерге кету, қайтыс болу, зейнеткерлікке шығу, оқу орнына түсу, әскер қатарына шақырылу, өздігінен жұмысқа орналасу, сондай-ақ еңбек делдалдығы арқылы жұмысқа орналасу) қарамастан есепте кезеңде есептен шығарылғандардың жалпы саны көрсетіледі.
      69-жол бойынша (68-жолдағы) еңбек делдалдығы арқылы жұмысқа орналасуына байланысты есептен шығарылған жұмыссыздардың саны туралы деректер келтіріледі.
      70-тен бастап 71-ді қоса алғандағы жолдар бойынша басқа себептер бойынша есептен шығарылған жұмыссыздардың саны туралы деректер, жұмыссыздар біраз саны есептен шығарылған себептерді (69-жолда ескерілгендерден басқа) нақты келтіре отырып, көрсетіледі.
      72-жол бойынша ағымдағы жылдың есепті кезеңінің соңына есепте тұрған жұмыссыздардың саны көрсетіледі.
      73-тен 78-ді қоса алғандағы жолдар бойынша жұмыссыз азаматтар туралы деректер ағымдағы жылдың есепті кезеңінің соңындағы жағдайға жұмыссыздықтың ұзақтығы бойынша бөліп келтіріледі.
      Жұмыссыздың ұзақтығы жұмыссызды тіркеу және есепке алу күні мен есепті кезеңнің соңы (оны есептен шығарға дейін) арасындағы уақыт ретінде айқындалады.
      8. «Жұмыссыздардың құрамы» кіші бөлімде осы статистикалық нысандағы 72-жол бойынша ескерілген жұмыссыздардың құрамын сипаттайтын көрсеткіштер көзделген:
      1) қол бостық себептері бойынша (79-90 жолдар):
      79-жол бойынша әртүрлі негіздемелер бойынша босатылуына байланысты еңбек шарты тоқтатылған немесе бұзылған жұмыссыздардың жалпы саны келтіріледі;
      80-жол бойынша өз бастамасы бойынша еңбек шартын бұзған жұмыссыздардың жалпы саны келтіріледі;
      81-жол бойынша мерзімнің аяқталуы бойынша жұмыс берушімен еңбек шарты бұзылған жұмыссыздардың жалпы саны келтіріледі.
      82-жол бойынша бұрын жұмыс істемеген, яғни еңбек стажы жоқ адамдар ескеріледі.
      83-тен 86 қоса алғанда жолдар бойынша (72-жолдағы) ағымдағы жылы жалпы білім беру мектептерін, гимназияларын, лицейлерін (83-жол), кәсіптік мектептер мен лицейлерді (84-жол), колледждерді (орташа кәсіптік білім беру училищесі) (85-жол) және жоғары оқу орындарын (86-жол) аяқтаған бітірушілердің саны көрсетіледі.
      87-жол бойынша әртүрлі себептер бойынша ұзақ уақыт бойы (бір жылдан артық) жұмыс істемеген адамдар ескеріледі.
      88-жол бойынша бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған адамдар ескеріледі.
      89-жол бойынша – Қазақстан Республикасының Қарулы күштері қатарынан босаған адамдар ескеріледі;
      90-жол бойынша басқа адамдар (79-89-жолдар бойынша ескерілмеген адамдар) ескеріледі.
      Екі рет есепке алуды болдырмау мақсатында «Әртүрлі себептер бойынша ұзақ уақыт (бір жылдан артық) жұмыс істемеген адамдар» (87-жол), «бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған адамдар» (88-жол), «Қазақстан Республикасының Қарулы күштері қатарынан босаған адамдар» (89-жол) санатына жатқызылатын адамдар есептің 79, 80, 81-жолдары бойынша ескерілмеуге және бұрынғы жұмыс орнынан босатылудың себептері бойынша, сондай-ақ 82-жол бойынша бөлінбейді.
      Жұмыссыздарды жұмыспен айналыспау себептерін бөлу кезінде бұрын 79, 80, 81, 82, 88, 89 және 90-жолдар бойынша ескерілген 72-жолдағы жұмыссыздар жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органда тіркелген күннен бастап бір жыл (он екі ай) өткеннен кейін «ұзақ уақыт бойы (бір жылдан артық) жұмыс істемеген адамдар» санатына ауысуы және 87-жолда көрсетіледі;
      2) білімі бойынша (91-95-жолдар);
      3) қызметкерлер санаты бойынша (96-99-жолдар);
      4) жалпы жұмыс стажы бойынша (100-103-жолдар);
      5) жасына байланысты (104-114-жолдар ).
      9. «Жұмыссыздардың қоғамдық жұмыстарға қатысуы» ІІІ бөлімде жұмыссыз азаматтардың, сол сияқты нысаналы топқа кіретін қолы бос азаматтардың қоғамдық жұмыстарға қатысуын сипаттайтын көрсеткіштер көзделген.
      1-бағанда осындай азаматтардың жалпы саны, ал 2-бағанда жұмыссыздар көрсетіледі.
      Есептік осы бөлім көрсеткіштері жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен толтырылады.
      115-жолда ағымдағы жылдың есепті кезеңі ішінде қоғамдық жұмыстарға қатысқан және есепті кезеңнің соңына қатысуды жалғастырып отырған жұмыссыздар мен нысаналы топқа кіретін қолы бос азаматтардың саны көрсетіледі.
      Егер бір адам есепті кезең ішінде қоғамдық жұмыстың бір түріне қатысуын аяқтап (шарт бойынша) және осы есепті кезең ішінде қоғамдық жұмыстың басқа түріне кіріссе (шарт бойынша), онда бұл адам осы жол бойынша тек бір рет қана көрсетіледі. Оның екінші рет қатысуы 117-жол бойынша көрсетіледі.
      116-жол бойынша (115-жолдағы) есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша қоғамдық жұмыстарға қатысатын жұмыссыздар мен нысаналы топқа кіретін қолы бос азаматтардың саны туралы деректер келтіріледі.
      118-126-жолдар бойынша экономикалық қызметтің тиісті түрлері бойынша есепті кезең ішінде қоғамдық жұмыстарға қатысқан азаматтарды бөлу туралы деректер келтіріледі. Егер бір адам әртүрлі шарт бойынша түрлі қоғамдық жұмыстарға қатысқан жағдайда, онда 118-ден бастап 126-жолдарды толтырған кезде барлық тиісті жолдар бойынша ескеріледі.
      127-137-жолдар бойынша (115-жолдағы) осы есеп нысанының бланкісінде көрсетілген санаттар бойынша қоғамдық жұмыстарға қатысқан азаматтарды бөлу туралы деректер келтіріледі. Қоғамдық жұмысқа қатысқан азаматтарды бөлу нақты санаттар бойынша жүргізілетіндіктен, қоғамдық жұмыстарға қатысқан бір қатысушыны екі (және одан көп) санатқа бір уақытта есептің осы жолдары бойынша жатқызуға болады.
      138-140-жолдар бойынша (115-жолдағы) қоғамдық жұмыстарға, оларға қатысудың ұзақтығы бойынша қатысқан азаматтарды бөлу көрсетіледі. Қоғамдық жұмыстарға әртүрлі шарттар бойынша бірнеше рет қатысқан азаматтар бойынша жұмыс ұзақтығы әрбір шарт бойынша жинақтау арқылы айқындалады.
      141-жол бойынша (115-жолдағы) ағымдағы жылдың есепті кезеңінде тұрақты жұмысқа орналастырылған азаматтардың саны туралы деректер келтіріледі.
      142-жол бойынша оқудан тыс бос уақытта ақы төленетін қоғамдық жұмыстарға қатысқан оқушылар мен студенттердің саны туралы деректер келтіріледі, олар 115-жол бойынша қосылмайды.
      10. «Жұмыспен қамту мәселесі жөніндегі уәкілетті орган ұсынған қызметкерлердің босатылуы және қажеттілік туралы мәлімет» 4-бөлім «Есепті тоқсанда қызметкерлердің болжамды босатылуы» 1-кіші бөлімінің көрсеткіштері есепті тоқсанға (яғни жыл басынан өспей, жұмыс берушілердің деректері негізінде) толтырылады. Осы кіші бөлім бойынша деректер жұмыс берушілерден есепті кезеңде жиналған сома ретінде қалыптасады.
      1-бағанда жұмыспен қамту мәселесі жөніндегі уәкілетті органға есепті кезең ішінде қызметкерлердің болжамды босатылуы туралы мәліметтерді хабарлаған жұмыс берушілердің саны көрсетіледі. Бұл ретте осы есепті тоқсанда қызметкерлерді босатуды жоспарлап отырған барлық жұмыс берушілер ескеріледі. Егер қызметкерлерді босату туралы бұйрықтың күні есепті кезеңнен кейін түссе, онда осы жұмыс берушілер және олардан босатылатын қызметкерлер келесі есептерде, яғни келесі тоқсанға есепте көрсетіледі, ал егер жұмыс беруші есепті кезеңде бірнеше рет босатуды жоспарлаған болса, онда осы баған бойынша жұмыс берушілердің саны бір рет көрсетіледі (екі рет есептеуді болдырмау үшін), ал босату жоспарланған қызметкерлердің саны жинақталады және тиісті жолдар бойынша 2-бағанда көрсетіледі.
      3, 4 және 5-бағандарда (2-бағандағы) босатуға жоспарланған жұмысшылардың, әйелдер мен 14-тен 29 қоса алғандағы жастағы жастардың саны келтіріледі.
      Осы бөлімді толтырған кезде босатуға жоспарланған қызметкерлер бір уақытта бірнеше бағандар бойынша ескеріледі. Егер белгілі бір жұмысшы кәсібі бойынша босатылуға қойылған әйелдің жасы 29 жасқа дейін болса, онда осы бөлімді толтырған кезде ол есептің тиісті жолдары бойынша 3, 4 және 5 бағандарда ескеріледі.
      143-жол бойынша ескерілген, қызметкерлердің жалпы санынан босату жоспарланған 21 жасқа дейінгі жастағы (153-жол) және зейнеткерлік жас алдындағы (жасына байланысты зейнеткерлікке шығуға екі жыл қалған) (154-жол) қызметкерлердің саны бөлінеді.
      155-174-жолдар бойынша есепті кезеңде қызметкерлерді барынша босату көзделген жұмыстар мен жұмысшы кәсіптердің және қызметші лауазымдардың тізбесі жеке келтіріледі. Кәсіптердің (лауазымдардың) атауын босатылатын қызметкерлердің көп санынан бастап кему тәртібінде орналастырылады.
      Бұл ретте есепке аса тапшы кәсіптерді (лауазымдарды) және босатуға жоспарланған қызметкерлердің саны жалпы облыс бойынша 5 және одан көп адамды, ал аудан (қала) бойынша жұмыс беруші ұсынған мәліметтердің барлық тізбесі көрсетілетін кәсіптер (лауазымдар) енгізіледі.
      207-жол бойынша жалпы экономиканың барлық салалары бойынша нақты босатылған қызметкерлер туралы деректер (жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен) келтіріледі.
      11. «Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға берілген бос жұмыс орындары (бос орындар) туралы мәліметтер» 2-кіші бөлімде еңбек нарығындағы бос жұмыс орындарының көрсеткіштері көзделген.
      Барлық көрсеткіштер есепті тоқсан соңындағы жағдайға (яғни жыл басынан өсірмей) жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган жұмыс берушілердің мәліметтерін жинақтау негізінде толтырылады.
      Есептің 1-бағанында бос жұмыс орындары (бос орындар) туралы мәліметтерді хабарлаған жұмыс берушілердің саны көрсетіледі.
      2-бағанда біліктілік талаптарға сәйкес бос жұмыс орындарының (бос орындардың) саны туралы деректер келтіріледі.
      176-184-жолдар бойынша жұмыс берушілер экономикалық қызмет түрлері бойынша ұсынған бос орындар туралы деректер келтіріледі.
      185-204-жолдар бойынша жұмыс берушілер жолдаған бос орындар туралы мәліметтер негізінде жұмысшылар кәсіптері мен қызметшілердің лауазымдарының тізбесі келтіріледі. Кәсіптердің (лауазымдардың) атауын ұсынылған бос орындардың көп санынан бастап кему тәртібінде орналастырылады.
      Бұл ретте есепке аса тапшы кәсіптерді (лауазымдарды) және босатуға жоспарланған қызметкерлердің саны жалпы облыс бойынша 5 және одан көп адамды, ал аудан (қала) бойынша жұмыс беруші ұсынған мәліметтердің барлық тізбесі көрсетілетін кәсіптер (лауазымдар) енгізіледі.
      12. Осы «Азаматтарды кәсіптік оқыту» 5-бөлімнің көрсеткіштері жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен көрсетіледі.
      1-баған бойынша есепті кезеңге оқуды аяқтаған азаматтардың саны жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен көрсетіледі.
      2-баған бойынша (1-бағандағы) бірінші рет оқытылған, яғни кәсіптік оқытуға жіберген кезде кәсібі (мамандығы) болмаған азаматтар көрсетіледі.
      3-баған бойынша (1-бағандағы) қайта даярлау курсынан өткен, яғни кәсіптік оқуды аяқтағаннан кейін жаңа кәсіп (мамандық) иеленген азаматтар көрсетіледі.
      4-баған бойынша (1-бағандағы) екінші (аралас) кәсіп игерген, яғни кәсіптік оқуды аяқтағаннан кейін бұрынғы кәсібіне кейбір бағыттары бойынша ұқсас жаңа кәсіп (мамандық) игерген азаматтар көрсетіледі.
      5-баған бойынша (1-бағандағы) біліктілігін арттырған, яғни кәсіптік оқудан кейін бұрын болған разрядтан (санаттан) жоғарырақ разрядты (санатты) кәсіп игерген азаматтар көрсетіледі.
      208-жол бойынша есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған (1-5-бағандар), оның ішінде жұмысқа орналастырылған (6 және 7-бағандар), сондай-ақ есепті тоқсанның соңына оқуды жалғастырып отырған (8-баған) адамдардың саны көрсетіледі.
      209-жол бойынша жұмыссыз ретінде тіркелген және есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған адамдардың саны көрсетіледі.
      210-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған аз қамтамасыз етілген азаматтардың саны көрсетіледі.
      211-жол бойынша (210-жолдағы) атаулы әлеуметтік көмек алатын және есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған аз қамтамасыз етілген азаматтардың саны көрсетіледі.
      212-жол бойынша (201-жолдағы) аз қамтамасыз етілген азаматтар қатарынан жұмыспен айналысатын және есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған адамдар көрсетіледі.
      213-жол бойынша (210-жолдағы) аз қамтамасыз етілген азаматтар қатарынан 7 жасқа дейін балалардың күтімімен айналысатын және есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған адамдар көрсетіледі.
      214-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған және ауылдық жерлерде тұратын азаматтардың саны көрсетіледі.
      215-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған әйелдердің саны көрсетіледі.
      216-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған азаматтар қатарындағы әйелдердің саны көрсетіледі.
      217-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған азаматтар көрсетіледі.
      218-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған 14-тен 29 қоса алғандағы жастағы жастардың саны көрсетіледі.
      219-жол бойынша (218-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған 14-тен 29 қоса алған жастағы ауылдық жерлерде тұратын жастардың саны көрсетіледі.
      220-жол бойынша (218-жолдағы) жалпы білім беру мектептерінің, гимназиялардың, лицейлердің ағымдағы жылдағы бітірушілері бөлінеді.
      221-жол бойынша (218-жолдағы) – кәсіптік мектептер мен кәсіптік лицейлердің ағымдағы жылдағы бітірушілері.
      222-жол бойынша (218-жолдағы) – колледждердің (орта кәсіптік білім беру училищелерінің) ағымдағы жылдағы бітірушілері.
      223-жол бойынша (218-жолдағы) – жоғары оқу орындарының ағымдағы жылдағы бітірушілері.
      224-225-жолдар бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органның жолдамасы бойынша білім беру және мемлекеттік емес оқу орындарында оқыған азаматтар туралы деректер көрсетіледі.
      226-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органның жолдамасы бойынша мемлекеттік тілді оқыған азаматтардың саны көрсетіледі.
      227-жол бойынша (208-жолдағы) өздігінен жұмысқа орналасу мақсатында оқыған (өзін өзі жұмыспен қамту) азаматтардың саны, ал төменірек оларды түрлері бойынша бөлу көрсетіледі:
      228-жол бойынша (227-жолдағы) экономиканың әртүрлі салаларында кеңінен тараған кәсіптерді оқыған және алған адамдар;
      229-жол бойынша (227-жолдағы) халық кәсіпшілігімен айналысуға мүмкіндік беретін кәсіптерді оқыған және алған адамдар;
      230-жол бойынша (227-жолдағы) кәсіпкерлікпен (шағын және орта бизнесте) айналысуға мүмкіндік беретін кәсіптерді оқыған және алған адамдар;
      231-260-жолдар бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органның жолдамасы бойынша кәсіптік оқыту ұйымдастырылған кәсіптердің (мамандықтардың) тізбесі келтіріледі, ағымдағы жылдың есепті кезеңіне осы кәсіп бойынша оқығандардың және осы немесе басқа кәсіптер (мамандықтар) бойынша жұмысқа орналастырылғандардың жалпы саны көрсетіледі. Кәсіптердің (мамандықтардың) атауын азаматтардың біршамасы оқыған кәсіптерден бастап кему тәртібінде орналастырылады.
      Кәсіптерді тізбелеу үшін нөмірлеу жетіспеген жағдайда осы нөмірлерді (231-ден бастап 260 қоса алғанда) әріп литерімен пайдаланылады (231А-260А; 231Б-260Б).
      13. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      әрбір баған үшін
      1-бөлім. «Еңбек делдалдығы (жыл басынан бері) 201__жылғы__тоқсан»:
      01- жол = 02-07 жолдардың
      07- жол = 13-15 жолдардың
      23- жол = 24-29 жолдардың
      29- жол = 35-36 жолдардың
      52-жол < 53-65жолдардың
      2-бөлім. «Жұмыссыз ретінде тіркелген адамдардың саны және құрамы (жыл басынан бері) 201__жылғы__тоқсан»:
      72-жол = 66-68 жолдардың
      72-жол = 73-78 жолдардың
      72-жол = 79-82 жолдардың + 87-90 жолдардың
      82-жол >83-86 жолдардың
      72-жол= 91-95 жолдардың
      72-жол= 82,100-103 жолдардың
      72-жол= 82,96-97 жолдардың
      72-жол= 104,106-113 жолдардың
      «Жұмыссыз ретінде тіркелген адамдардың саны және құрамы (жыл басынан бері) 201__ жылғы __ тоқсан» 2- бөлімге қосымшада:
      72- жол < 1, 5, 10, 15, 18, 24, 27, 34, 38-жолдардың , бірақ 82-жолға артық емес
      3-бөлім. «Қоғамдық жұмыстарға қатысу (жыл басынан бері) 201__ жылғы__тоқсан»:
      115-жол = 118-126 жолдардың
      4-бөлім. «Жұмыспен қамту мәселелері бойынша уәкілетті орган ұсынған жұмыстан босатылатын адамдар және қызметкерлерге деген қажеттілік туралы мәліметтер (адам) 201__жылғы__тоқсан»
      143-жол= 144-152 жолдардың
      «Жұмыспен қамту мәселелері бойынша уәкілетті орган ұсынған жұмыстан босатылатын адамдар және қызметкерлерге деген қажеттілік туралы мәліметтер (адам) 201__ жылғы __ тоқсан» 4- бөлімге қосымшада:
      175-жол = 2,6,11,16,19,25,28,35,39 жолдардың
      5-бөлім. «Кәсіптік оқыту (жыл басынан бері; адам) 201_жылғы__тоқсан» 208-ден бастап 230 қоса алған жолдарда:
      1-баған = 2-5 жолдардың


Еңбек делдалдығы үшін жеке меншік жұмыспен қамту агенттіктеріне өтініш берген азаматтардың саны 2010 жылы _________
Численность граждан, обратившихся за трудовым посредничеством в частные агентства занятости за __________ 2010 года

__________________ауданы_____________________ облысының (қаланың)
                   район                       области (города)

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 2012.06.05 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Құпиялылығы мемлекеттік статистика органдарымен кепілденеді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2011 жылғы 3 наурыздағы № 60 бұйрығына 3-қосымша

Ведомстволық статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан
Статистическая форма по ведомственному статистическому наблюдению

Приложение 3 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 3 марта 2011 года № 60

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне тапсырылады.
Представляется Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz. www.enbek.gov.kz сайттарынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайтах www.stat.gov.kz. www.enbek.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйексіз деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексінің 381-бабына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.
Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики является административным правонарушением, предусмотренным статьей 381 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 7271201
Код статистической формы 7271201

Жеке меншік жұмыспен қамту агенттіктеріне еңбек делдалдығы үшін өтініш берген азаматтардың саны туралы есеп
Отчет о численности граждан, обратившихся
за трудовым посредничеством в частные агентства занятости

3-Е (жұмысқа орналастыру)
3-Т (трудоустройство)

Айлық
Месячная

_ _ _ _ _ _
Есепті кезең |_|_|ай |_|_|_|_| жыл
Отчетный период месяц год

Жеке меншік жұмыспен қамту агенттіктерінің тапсыру мерзімі – есепті айдан кейінгі 1-ші күні, есепті айдан кейінгі 2-ші күні аудандық (қалалық) жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдары, есепті айдан кейінгі 4-ші күні облыстық жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдары, есепті айдан кейінгі 7-ші күні Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық-талдау орталығы.
Срок представления частными агентствами занятости – 1-го числа после отчетного месяца, районными (городскими) уполномоченными органами по вопросам занятости – 2-го числа после отчетного месяца, областными уполномоченными органами по вопросам занятости – 4-го числа после отчетного месяца, информационно-аналитическим центром Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан – 7-го числа после отчетного месяца

БСН коды
код БИН

Еңбек делдалдығы үшін жеке меншік жұмыспен қамту агенттіктеріне өтініш берген азаматтаррдың саны 20__жылы ________________
Численность граждан, обратившихся за трудовым посредничеством в частные агентства занятости за ________________ 20___года

__________________ауданы____________________облысының (қаланың)
      район области (города)

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер
Показатели

Есепті айға
За отчетный месяц

Жылдың басынан
С начала года

барлығы
всего

оның ішінде ауылдық жерлерде тұратындар
в том числе проживающие в сельской местности

барлығы
всего

оның ішінде ауылдық жерлерде тұратындар
в том числе проживающие в сельской местности


А

1

2

3

4

1

Еңбек делдалдығымен айналысатын жеке агентстваларға өтініш берген азаматтардың саны, адам
Численность граждан, обратившихся за содействием в трудоустройства в частные агентства занятости (человек)


оның ішінде:
в том числе:

1.1

жұмыссыздар
безработные

2

Жеке агентства делдалдығы арқылы жұмысқа орналасқан азаматтардың саны (адам)
Численность граждан, трудоустроенных при посредничестве частных агентств занятости (человек)


оның ішінде:
в том числе:

2.1

жұмыссыздар
безработные

3.

Жеке агенттік делдалдығы арқылы таяу және алыс шетелдерге жұмысқа кеткен азаматтардың саны
Численность граждан, выехавших на работу в страны ближнего и дальнего зарубежья, при посредничестве частных агентств занятости

Жұмыспен қамтуды және әлеуметтік
бағдарламаны үйлестіру
басқармасының бастығы _________________________________ қолы
Начальник управления координации (подпись)
занятости и социальных программ

Орындаушы (Т.А.Ә.)
Исполнитель (Ф.И.О) ________________________ Телефон:____________

Қазақстан Республикасы   
Статистика агенттігі төрағасының
2011 жылғы 3 наурыздағы   
№ 60 бұйрығына        
4-қосымша          

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 2012.06.05 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

«Еңбек делдалдығы үшін жекеменшік жұмыспен қамту агенттігіне жүгінген азаматтар саны жөнінде есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысандарын толтыру бойынша нұсқаулық (коды 7271201, индексі 3-Е (жұмысқа орналастыру), кезеңділігі айлық)

      Осы Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Еңбек делдалдығы үшін жекеменшік жұмыспен қамту агенттігіне жүгінген азаматтар саны жөнінде есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысандарын толтыру (коды 7271201, индексі 3-Е (жұмысқа орналастыру), кезеңділігі айлық) тәртібін нақтылайды.
      Мынадай анықтамалар берілген статистикалық нысандарды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) жеке жұмыспен қамту агенттігі - Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен тіркелген, жұмысқа орналастыруда жәрдем көрсететін кез-келген жеке және заңды тұлға;
      2) жұмыссыз адамдар - өздеріне байланысты емес себептер бойынша табыс әкелетін еңбек қызметімен айналыспайтын, жұмыс іздеп жүрген және еңбек етуге жарамды жастағы адамдар.
      3. Статистикалық нысанда барлық көрсеткіштер есептік айда және ағымдағы жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен көрсетіледі. Деректер бірлігіне дейін дәлме-дәл көрсетіледі.
      Статистикалық нысанның 2 және 4 бағандарында ауылдық жерлерде тұратын азаматтар бойынша деректер сәйкесінше 1 және 3 бағандарынан бөлінеді бұған «қалалық үлгідегі кент» санатына жататын жұмыс кенттерінің тұрғындары жатқызылмайды.
      1-жол бойынша еңбек делдалдығы үшін жекеменшік жұмыспен қамту
агенттігіне өтініш берген азаматтардың, зейнеткерлерді, оқушыларды, студенттерді, мүгедектерді және еңбек қызметімен айналысатын, бірақ басқа жұмысқа ауысқысы келетін, қосымша табыс (жалақы) тапқысы келетін және бірнеше жеке еңбек шартымен, сондай-ақ оқудан тыс бос уақытта жұмыс істегісі келетін, жұмыс күшіне сұраныс болған жағдайда жұмыс берушілерге жіберілетін басқа да азаматтарды қоса алғандағы жалпы саны туралы деректер келтіріледі.
      1-жол бойынша (1.1. жолдағы) еңбек делдалдығы үшін жекеменшік
жұмыспен қамту агенттігіне жүгінген жұмыссыз азаматтар саны туралы
деректер келтіріледі.
      1-жолдағы деректер 1.1. жолдағы деректерден зейнеткерлер, оқушылар және еңбек қызметімен айналысатын басқа да адамдар (басқа адамдарға жұмыс орнын ауыстырғысы немесе негізгі жұмысынан бос уақытында бірнеше жеке еңбек шартымен жұмыс істегісі келетін яғни жекеменшік жұмыспен қамту агенттіктеріне жүгіну кезінде жұмысы немесе кәсібі болған адамдар жатады) санымен ерекшеленеді.
      2-жол бойынша жекеменшік жұмыспен қамту агенттігінің делдалдығымен жұмысқа орналасқан азаматтар саны туралы деректері келтіріледі.
      2.1 жолы бойынша (2-жолдағы) жұмыссыздар санынан жұмысқа орналастырылған азаматтардың саны туралы деректер келтіріледі.
      3-жол бойынша жеке агенттік делдалдығы арқылы таяу және алыс шетелдерге жұмысқа кеткен азаматтардың саны туралы деректері келтіріледі.
      4. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 1, 2, 3, 4 бағандар бойынша:
      1-жол 2-жол;
      1-жол 1.1-жол;
      2-жол 2.1-жол;
      2-жол 3-жол;
      3 баған 1 баған;
      4 баған 2 баған.

Құпиялылығы мемлекеттік статистика органдарымен кепілденеді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2011 жылғы 3 наурыздағы № 60  бұйрығына 5-қосымша

Ведомстволық статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан
Статистическая форма по ведомственному статистическому наблюдению

Приложение 5 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 3 марта 2011 года № 60

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне тапсырылады.
Представляется Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz, www.enbek.gov.kz сайттарынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайтах www.stat.gov.kz, www.enbek.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.
Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статистикалық нысан коды
Код статистической формы

Жасырын жұмыссыздық жөніндегі мәлімет (қысқартылған және жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек жөнінде)

Сведения о скрытой безработице (о сокращенных и частично занятых работниках, задолженности по заработной плате)

3-ЕН (жасырын жұмыссыздық)
3-Т (скрытая безработица)

Айлық
Месячная

              _ _     _ _ _ _
Есепті кезең |_|_|ай |_|_|_|_| жыл
Отчетный период   месяц        год

Мекемелердің (заңды тұлғалардың), олардың филиалдары мен өкілдіктерінің өздері орналасқан орындары бойынша тапсыру мерзімі - есепті айдан кейін 3-ші күн, аудандық (қалалық) жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдарының тапсыру мерзімі - есепті айдан кейін 5-ші күн, облыстық жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдардың тапсыру мерзімі - есепті айдан кейін 7-ші күн, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық-талдау орталығының тапсыру мерзімі - есепті айдан кейін 10-шы күн.
Срок представления организациями (юридическими лицами), их филиалами и представительствами по месту своего нахождения 3-го числа после отчетного месяца районными (городскими) уполномоченными органами по вопросам занятости - 5-го числа после отчетного месяца, областными уполномоченными органами по вопросам занятости - 7-го числа после отчетного месяца, информационно-аналитическим центром Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан - 10-го числа после отчетного месяца

КҰЖЖ коды
Код ОКПО


БСН коды
код БИН

20__жылғы_____Жасырын жұмыссыздық жөніндегі мәлімет (қысқартылған жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек жөнінде)
Сведения о скрытой безработице (о сокращенных и частично занятых работниках, задолженности по заработной плате) на_____20__года

___________________ауданы______________________ облысы (қаласы)
                    район                      области (города)

1-бөлім. Қызметкерлердің тізімдік құрамының саны, жұмыстан босатылғандар, жұмыспен ішінара қамтылғандар, өндіріс көлемі, жалақы бойынша берешек
Раздел 1. Численность списочного состава, сокращенных, частично занятых работников, объем производства, задолженность по заработной плате

Экономикалық қызмет түрі______(ЭҚБС бойынша секция коды) _______ (ЭҚБС бойынша бөлім коды)
Вид экономической деятельности_______(код секции по ОКЭД)______(код раздела по ОКЭД)

Жол коды Код строки

Көрсеткіштер
Показатели

Қызметкерлердің жалпы тізімдік саны, адам
Общая списочная численность работников, человек

Барлық қысқарған жұмыс орындары, адам
Всего сокращено рабочих мест, человек

Қызметкерлердің саны, адам
Количество работников, человек

Өндірілетін өнімнің (жұмыс) көлемі, млн. теңге
Объем производства продукции (работ), миллион тенге.

2 айдан кейін күтілетін жұмыс орындарының қысқаруы
Ожидаемое сокращение рабочих мест через 2 месяца

Өз еркімен жұмыстан босатыл ғандар, адам
Уволенных по собственному желанию, человек

Жалақысы сақталмайтын демалысқа шыққандар
Находящихся в отпусках без сохранения заработной платы

Толық емес жұмыс күні режимі мен жұмыс істейтіндер
Занятых в режиме не полного рабочего времени

Өндірістің, жабдықтың тоқтатылуына байланысты уақытша жұмыспен қамтылмағандар
Временно незанятых из-за простоя производ ства, оборудования

Есептік уақытқа дерек
Факт на отчетную дату

Алдағы 2 айда күтілетін өндірілетін өнімнің өсуі немесе төмендеуі
Ожидаемый рост или снижение на предстоящие 2 месяца

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

О1

Өндірістің толық (жұмыс пен қызметтің орындалуының) тоқтатылуы
Полная остановка производства (прекращение выполнения работ и услуг)


О2

Толық емес жұмыс күні режимімен көшу (жарым-жартылай тоқтатылуы, өндіріс көлемінің қысқаруы, жұмыс режимінің өзгеруі)
Переход на режим неполного рабочего времени (частичная приостановка, сокращение объема производства, изменение режима работы)


2-бөлім. Кәсіпорын қызметкерлерін жұмыспен қамту үшін қабылданатын шаралар
Раздел 2. Меры, принимаемые с целью обеспечения занятости персонала предприятия

Жол коды
Код строки

Қабылданатын шаралардың атауы
Наименования принимаемых мер

Қызметкерлер саны, адам
Число работников, человек

О1

Басқа жұмыстарға (лауазымға) ауыстырылған қызметкерлер саны
Число работников, перераспределенных на другие работы (должности)


О2

Басқа кәсіптерге оқытылған қызметкерлер саны
Число работников, обученных другим профессиям


О3

Кәсіптік оқуға, қайта оқуға және біліктілігін арттыруға жіберілген қызметкерлер саны
Число работников, направленных на профподготовку, переподготовку, повышение квалификации


3-бөлім. Мерзімі өткен еңбекақы берешегі
Раздел 3. Просроченная задолженность по заработной плате

Жол коды
Код строки

Еңбекақы бойынша мерзімі өткен берешектер
Просроченная задолженность в оплате труда

Сомма, мың теңге
Сумма, тысяч тенге

О1

Еңбекақы бойынша мерзімі өткен берешек
Просроченная задолженность по заработной платеБөлім (Басқарма) бастығы                  (қолы)
Начальник отдела (управления)___________ (подпись)_____________
Орындаушы (Т.А.Ә.)
Исполнитель (Ф.И.О)_____________________ Телефон: _____________

Қазақстан Республикасы    
Статистика агенттігі төрағасының
2011 жылғы 3 наурыздағы    
№ 60 бұйрығына         
6-қосымша            

«Жасырын жұмыссыздық туралы мәліметтер» (қысқартылған және ішінара жұмыспен қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек туралы) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық
(коды 7281201, индекс 3-ЕН, кезеңділігі айлық)

      1. Осы Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Жасырын жұмыссыздың туралы мәліметтер» (қысқартылған және ішінара жұмыспен қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек туралы) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру тәртібін (коды 7281201, индекс 3-ЕН, кезеңділігі айлық) нақтылайды.
      2. Статистикалық нысанды жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі аудандық (қалалық), облыстық органдарымен ай сайын келесі жағдайлардың бірі болған кезде тапсырылады:
      өндірісті толық тоқтату (жұмыстар мен қызметтерді орындауды тоқтату);
      толық емес жұмыс уақыты режиміне көшу (ішінара тоқтату, өндіріс көлемін қысқарту, жұмыс режимін өзгерту);
      жалақы бойынша мерзімі өткен берешек болған кезде.
      3. Келесі анықтамалар берілген статистикалық нысандарды толтыру мақсатында пайдаланылады:
      1) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде белгіленген қалыпты ұзақтықтан аз уақыт, оның ішінде:
      толық емес жұмыс күні, яғни күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту;
      толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту;
      бір мезгілде күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту толық емес жұмыс уақыты болып есептеледі;
      2) уәкілетті орган – жергілікті атқарушы органдардың өңірлік деңгейде халықтың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесуді және жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшесі;
      3) өндірістің, жабдықтың бос тұрып қалуы – мәжбүрлі бос тұрып қалу экономикалық, технологиялық, ұйымдастырушылық, өзге де өндірістік немесе табиғи сипаттағы себептер бойынша жұмыстың уақытша тоқтап тұруы;
      4) жалпы тізімдік сан – кәсіпорынның (мекеменің, ұйымның) жасалған еңбек шартына сәйкес тұрақты, маусымдық және уақытша жұмысқа қабылданған барлық қызметкерлерінің саны көрсетіледі, ол есепті күнге толтырылады. Қызметкерлердің тізімдік саны нақты жұмыс істейтін сияқты, қандай да бір себеп бойынша (қызметтік іссапар, жыл сайынғы және қосымша демалыстар, ауырған адамдар, жүктілігі мен босануына байланысты демалыс пен бала күтімі жөніндегі қосымша демалыс, әкімшіліктің рұқсатымен оқу орнында оқып жүргендер, мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді атқарушылар, жұмыста болмаған және т.б. бойынша) орнында жоқ адамдарды қамтиды. Қызметкерлердің тізімдік санына қызметті қоса атқарушылар, сондай-ақ азаматтық шарт жасасқандар немесе еңбек шартын жасамай сыйақы (қаламақы) алушылар енгізілмейді;
      Статистикалық нысан әр айдың 1 күніндегі жағдай бойынша толтырылады және тиісінше есепті кезеңнің 3 күнінен кешіктірмей жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі аудандық, қалалық уәкілетті органдарға ұсынылады.
      Экономикалық қызмет түрі 1-бөлімде қосымшаға сәйкес толтырылады.
      1-бөлімде «Тізімдік құрамның, қысқартылған, жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлердің саны, өндіріс көлемі, жалақы бойынша берешек» көрсетіледі, онда 01 немесе 02-жолдардың біреуі ғана толтырылады.
      01-жол деректерін жұмыстарды орындауды, қызмет көрсетуді, оның ішінде келісімшарт (шарт) мерзімінің аяқталуына және келісімшарт (шарт) бойынша міндеттемелерді орындау мерзімінің аяқталуына қарай толық тоқтатқан кәсіпорындар толтырады.
      02-жолды өндірісті ішінара тоқтатқан, жекелеген бөлімшелердегі, цехтардағы, учаскелердегі жұмысты тоқтатқан, тұтас кәсіпорны бойынша немесе жекелеген бөлімшелерде, цехтарда, учаскелерде жұмыс уақытының толық емес режиміне көшкен, өндіріс көлемін қысқартқан, жұмыс кестесін өзгерткен кәсіпорындар толтырады.
      1-бөлімнің 01 немесе 02-жолдарында:
      1-бағанда жалпы тізімдік саны көрсетіледі;
      2-бағанда қысқартылған жұмыс орындары – штат кестесінен алып тасталған лауазымдардың саны көрсетіледі, ол есепті кезеңге толтырылады;
      3-бағанда жұмыстан өз еркімен босатылған қызметкерлердің, оның ішінде маусымдық және уақытша жұмысқа қабылданған, еңбек шартының мерзімі аяқталуына орай босатылғандардың саны көрсетіледі, 3-баған есепті кезеңге толтырылады;
      4-бағанда жалақысы сақталмайтын демалыста жүрген қызметкерлердің саны көрсетіледі. Берілген баған есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша, яғни есепті айдан кейінгі айдың 1-күнінен толтырылады;
      5-бағанда жұмыс уақытының толық емес режимімен қамтылған қызметкерлердің саны – Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы N 251 «Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінде» (бұдан әрі- ЕК) белгіленген жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығынан кем жұмыспен айналысатын, оның ішінде: толық емес жұмыс күні, яғни күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығы нормасы азайтылған, толық емес жұмыс аптасы - жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің саны қысқартылған, күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығы нормасы бір мезгілде азайтылуы және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқартылуы көрсетіледі, ол есепті кезеңнің аяғында, яғни есепті айдан кейінгі айдың 1-күнінен толтырылады;
      6-бағанда өндірістің, жабдықтың тоқтауы себепті жұмыспен уақытша қамтылмаған қызметкерлердің саны көрсетіледі. 6-баған есепті кезеңнің аяғында, яғни есепті айдан кейінгі айдың 1-күнінен толтырылады;
      7-бағанда өнім өндірудің немесе кәсіпорын (ұйым, мекеме) көрсететін қызметтердің көлемі көрсетіледі, ол есепті кезеңге толтырылады;
      8-бағанда өндірістің немесе көрсетілетін қызмет көлемінің күтілетін өсімі немесе төмендеуі көрсетіледі, ол алдағы 2 айға толтырылады, өсім кезінде «+» белгісімен, төмендеу кезінде «-» белгісі деп көрсетіледі;
      9-бағанда 2 айдан кейін жұмыс орындарының күтілетін қысқартылуы, есепті күнге адам санымен көрсетіледі.
      2-бөлім қызметкерлердің жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету мақсатында кәсіпорын қабылдаған шаралар жөніндегі көрсеткіштерді қамтиды:
      01-жолда басқа жұмыстарға (лауазымдарға) қайта бөлінген қызметкерлердің саны мен басқа жұмыстарға (лауазымдарға) ауыстырылған қызметкерлердің саны көрсетіледі;
      02-жолда басқа кәсіптерге оқытылған қызметкерлердің саны – қайта оқудан, қайта даярлаудан өткен және сол қайта оқудан, қайта даярлаудан өткен мамандығы бойынша лауазымдарда жұмыс істеп жүрген қызметкерлердің саны көрсетіледі;
      03-жолда қайта даярлау мен біліктілігін арттыру үшін жолданған және өтіп жатқан қызметкерлердің саны көрсетіледі.
      3-бөлімді жалақы бойынша мерзімі өтіп кеткен берешегі бар кәсіпорындар (ұйымдар, мекемелер) толтырады.
      01-бағанда жалақы бойынша мерзімі өтіп кеткен берешек – ЕК 134-бабы 1-тармағын бұза отырып төленбей қалған жалақы көрсетіледі, ол есепті кезеңнің аяғында, яғни есепті айдан кейінгі айдың 1- күнінен толтырылады.

«Жасырын жұмыссыздық туралы мәліметтер»
(қысқартылған және ішінара жұмыспен   
қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша
берешек туралы) ведомстволық статистикалық
байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулығына (коды 7281201,  
индекс 3-ЕН, кезеңділігі айлық)     
қосымша               

Экономикалық қызмет түрлері

Секция коды

Қызмет түрінің атауы

Бөлімнің коды

А

Ауыл, орман және балық шаруашылығыӨсімдік өсіру және мал өсіру, аңшылық және осы салаларда қызмет көрсету

01


Орман шаруашылығы және ағаш дайындау

02


Балық өсіру және аквамәдениет

03

В

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді жұмыстауКөмір мен лигнит өндіру

05


Шикі мұнай мен табиғи газ өндіру

06


Металды кен өндіру

07


Кен өндіру өнеркәсібінің басқа да салалары

08


Кен өндіру өнеркәсібі саласындағы техникалық қызметтер

09

С

Өңдеу өнеркәсібіТамақ өнімдері өндірісі

10


Сусын өндірісі

11


Темекі өнімдері өндірісі

12


Текстиль бұйымдары өндірісі

13


Киім өндірісі

14


Тері және осы өнімге жататындар өндірісі

15


Жиһазды қоспағанда, ағаш және тығын бұйымдары өндірісі; сабаннан бұйым жасау және өрме материалдар өндірісі

16


Қағаз және қағаз өнімі өндірісі

17


Баспа және жазылған материалдарды қайта шығару

18


Кокс және мұнайды қайта өңдеу өнімдері өндірісі

19


Химия өнеркәсібі өнімдері өндірісі

20


Негізгі фармацевтикалық өнімдер мен препараттар өндірісі

21


Резина және пластмасса бұйымдар өндірісі

22


Басқа да метал емес минералдық өнім өндірісі

23


Металлургия өнеркәсібі

24


Машиналар мен жабдықтарды қоспағанда, дайын метал бұйымдар өндірісі

25


Компьютер, электрондық және оптикалық өнім өндірісі

26


Электр жабдығы өндірісі

27


Басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндірісі

28


Автокөлік құралдары, трейлер мен жартылай тіркемелер өндірісі

29


Басқа да көлік құралдары өндірісі

30


Жиһаз өндірісі

31


Басқа да дайын бұйымдар өндірісі

32


Машина мен жабдықтарды жөндеу және орнату

33

D

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны желдету

35

E

Сумен қамтамасыз ету; кәріз жүйесі, қалдықтарды жинау мен қайта бөлуді бақылауСуды жинау, өңдеу және қайта бөлу

36


Кәріз жүйесі

37


Қалдықтарды жинау, өңдеу мен әкету; қалдықтарды жарату

38


Рекультивациялау және қалдықты әкету саласындағы басқа да қызметтер

39

F

ҚұрылысҒимараттар мен имараттар құрылысы

41


Азаматтық құрылыс

42


Мамандандырылған құрылыс жұмыстары

43

G

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеуАвтомобильдер мен мотоциклдердің көтерме және бөлшек саудасы, және оларды жөндеу

45


Автомобильдер мен мотоциклдерді қоспағанда, көтерме сауда

46


Автомобильдер мен мотоциклдерді қоспағанда, бөлшек сауда

47

H

Көлік және қоймалауҚұрғақ жол көлігі және құбыр бойынша тасымалдау

49


Су көлігі

50


Әуе көлігі

51


Қойма шаруашылығы және көмекші көлік қызметі

52


Почта және курьер қызметі

53

I

Тұру және тамақтандыру қызметтеріТұруды ұйымдастыру қызметтері

55


Тамақ және сусын өнімдерін беру қызметтері

56

J

Ақпарат пен байланысБаспа қызметі

58


Кино-, видеофильм және теледидар бағдарламалы, фонограммалар мен музыкалық жазбалар өндірісі

59


Бағдарламаларды жасау мен телерадиотарату қызметтері

60


Байланыс

61


Компьютерлік бағдарламалау, консультациялар мен басқа да ілеспе қызметтер

62


Ақпарат қызметтерінің жұмысы

63

K

Қаржы және сақтандыру қызметіСақтандыру және зейнетақы қорлары қызметтерін қоспағанда, қаржы қызметтері

64


Міндетті әлеуметтік сақтандыруды қоспағанда, сақтандыру, қайта сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметі

65


Қаржы және сақтандыру қызметтерін көрсету жөніндегі қосалқы қызметтер

66

L

Жылжымайтын мүлікпен операциялар

68

M

Кәсіптік, ғылыми және техникалық қызметҚұқық және бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет

69


Бас компаниялардың қызметі; басқару мәселелері жөніндегі консультациялар

70


Сәулет, инженерлік ізденіс; техникалық сынаулар мен талдау саласындағы қызмет

71


Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер

72


Жарнама қызметі және нарықтық конъюнктураны зерттеу

73


Басқа да кәсіптік, ғылыми және техникалық қызмет

74


Ветеринарлық қызмет

75

N

Әкімшілік және көмекші қызмет көрсету саласындағы қызметЖалға алу және лизинг

77


Жұмысқа орналастыру

78


Туроператорлардың, турагенттердің және туризм саласында қызмет көрсететін басқа да ұйымдардың қызметі

79


Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және зерттеп тексеру қызметі

80


Ғимараттар мен аумақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет

81


Әкімшілік-басқару, шаруашылық және басқа да қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

82

O

Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру

84

P

Білім беру

85

Q

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтерДенсаулық сақтау саласындағы қызметтер

86


Тұруды қамтамасыз ету мен күтім жөніндегі қызметтер

87


Тұру қамтамасыз етілмейтін әлеуметтік қызметтерді көрсету

88

R

Өнер, көңіл көтеру және демалысШығармашылық өнер және көңіл көтеру саласындағы қызмет

90


Кітапханалар, мұрағаттар, мұражайлар мен мәдени қызмет көрсететін басқа да мекемелердің қызметі

91


Құмар ойындар мен бәс тігуді ұйымдастыру қызметтері

92


Спорт, демалыс пен көңіл көтеруді ұйымдастыру саласындағы қызмет

93

S

Қызметтердің басқа да түрлерін көрсетуМүшелік ұйымдар қызметі

94


Компьютерлерді, жеке тұтыну заттары мен тұрмыстық тауарларды жөндеу

95


Басқа да жеке қызметтерді ұсыну

96

T

Үй қызметшісін жалдайтын және жеке тұтынуы үшін қажетті тауарлар мен қызметтерді өндіретін үй шаруашылықтарының қызметіҮй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі

97


Жеке тұтынуы үшін қажетті тауарлар мен қызметтерді өндіретін үй шаруашылықтарының қызметі

98

U

Эксаумақтық ұйымдар мен органдардың қызметі

99


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2011 жылғы 3 наурыздағы № 60 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 18 наурызда № 6835 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының м.а. 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 227 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының м.а. 30.12.2015 № 227 бұйрығымен.

      «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 7) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мыналар:
      1) «Еңбек нарығындағы ахуал және жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 7231202, индексі 2-Е (еңбек нарығы), кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес;
      2) «Еңбек нарығындағы ахуал және жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7231202, индексі 2-Е (еңбек нарығы) кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      3) «Жеке меншік жұмыспен қамту агенттіктеріне еңбек делдалдығы үшін өтініш берген азаматтардың саны туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 7271201, индексі 3-Е (жұмысқа орналастыру), кезеңділігі айлық) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес;
      4) «Жеке меншік жұмыспен қамту агенттіктеріне еңбек делдалдығы үшін өтініш берген азаматтардың саны туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 7271201, индексі 3-Е (жұмысқа орналастыру), кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес;
      5) «Жасырын жұмыссыздық жөніндегі мәлімет (қысқартылған және жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек жөнінде» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 7281201, индексі 3-ЕН (жасырын жұмыссыздық), кезеңділігі айлық) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес;
      6) «Жасырын жұмыссыздық жөніндегі мәлімет (қысқартылған және жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек жөнінде» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 7281201, индексі 3-ЕН (жасырын жұмыссыздық), кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Құқықтық және ұйымдық қамтамасыз ету департаменті Стратегиялық даму департаментімен бірге заңнамада белгіленген тәртіпте осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің жауапты хатшысына жүктелсін.
      4. Осы бұйрық оның Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Төраға                                      Ә.Смайылов

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасы
      Еңбек және халықты әлеуметтiк
      қорғау министрі Г. Әбдіқалықова
      2011 жылғы 3 наурыз

Құпиялылығы мемлекеттік статистика органдарымен кепілденеді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2011 жылғы 3 наурыздағы № 60 бұйрығына 1-қосымша

Ведомстволық статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан
Статистическая форма по ведомственному статистическому наблюдению

Приложение 1 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 3 марта 2011 года № 60

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне тапсырылады.
Представляется Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz, www.enbek.gov.kz сайттарынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайтах www.stat.gov.kz, www.enbek.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.
Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статистикалық нысан коды
Код статистической формы

Жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау және еңбек нарығындағы жағдай туралы есеп
Отчет о состоянии рынка труда и социальной поддержке безработных

2-Е (еңбек нарығы)
2-Т (рынок труда)

Тоқсандық
Квартальная

               _ _
Есепті кезең |_|_|
Отчетный период
       _ _ _ _
тоқсан |_|_|_|_| жыл
квартал          год

Аудандық (қалалық) жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдар, облыстық жұмыспен қамту мәселесі жөніндегі уәкілетті органдар, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық-талдау орталығы тапсырады
Представляют районные (городские) уполномоченные органы по вопросам занятости, областные уполномоченные органы по вопросам занятости, информационно-аналитический центр Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі – есепті айдан кейінгі 10-шы күні аудандық жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдар, есепті айдан кейінгі 15-і күні облыстық жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдар, есепті айдан кейінгі 20-сы күні Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық-талдау орталығы.
Срок представления: районные (городские) уполномоченные органы по вопросам занятости – 10-го числа после отчетного месяца, областные уполномоченные органы по вопросам занятости – 15-го числа после отчетного месяца, информационно-аналитический центр Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан – 20-го числа после отчетного месяца

КҰЖЖ коды
Код ОКПО


БСН коды
код БИН

1-бөлім. Еңбек делдалдығы (жыл басынан бері)  201__жылғы __тоқсан
Раздел 1. Трудовое посредничество (с начала года)__квартал 201_года.

адам
человек

Жол шифрі
Шифр строки

Көрсеткіштер
Показатели

Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға өтініш бергендер
Обратились в уполномоченные органы по вопросам занятости

Оның ішінде ауылдық жерде тұратындар
Из них проживающие в сельской местности

барлығы
всего

оның ішінде
из  них:

барлығы всего

оның ішінде
из  них:

әйелдер женщины

жастар (14-29 жас)
молодежь (14 -29 лет)

әйелдер женщины

жастар (14-29 жас)
молодежь (14 -29 лет)

А

Б

1

2

3

4

5

6

01

І. Жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу үшін өтініш берген адамдар саны
I. Число граждан, обратившихся  за содействием в трудоустройстве
оның ішінде
из них:02

еңбек қызметімен айналысатындар
занятые трудовой деятельностью03

оқушылар
учащиеся04

зейнеткерлер
пенсионеры05

кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған көп балалы ата-аналар
многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей06

мүгедектер
инвалиды07

жұмыссыздар
безработные
оның ішінде
в том числе:08

білім беру ұйымдарының түлектері - барлығы
выпускники организаций образования - всего
оның ішінде:
из них окончившие:09

жалпы білім беретін мектептерді, гимназияларды, лицейлерді общеобразовательные школы, гимназии, лицеи10

кәсіптік мектептерді, кәсіптік лицейлерді бітіргендер профессиональные школы, профессиональные лицеи11

колледждерді (орта кәсіптік білім беретін училищелерді) бітіргендер
колледжи (училища среднего профессионального образования)12

жоғарғы оқу орындарын бітіргендер
высшие учебные заведения
07 жолдан
из строки 0713

жұмысшы мамандықтары бойынша жұмыс істегендер
работавшие по профессиям рабочих14

қызметші лауазымдарында жұмыс істегендер
на должностях служащих15

бұрын жұмыс істемегендер
ранее не работавшие
07 жолдан
из строки 0716

жұмыстан босатылғандар высвобожденные17

4 және одан көп баласы бар адамдар
имеющие 4-х и более детей18

ұзақ уақыт (бір жылдан астам) жұмыс істемегендер
длительное время (более года) не работавшие19

бас бостандығынан айыру орындарынан және (немесе) мәжбүрлеп емдеу мекемелерінен босатылғандар
освобожденные из мест лишения свободы и (или) принудительного лечения20

еңбек шартын өз бастамасы бойынша бұзғандар
расторгнувшие трудовой договор  по собственной инициативе21

мерзімінің аяқталуына байланысты еңбек шартын жұмыс беруші бұзған адамдар
лица, трудовой договор с которыми расторгнут  работодателем по  истечении срока22

жұмысқа орналастыру мәселелері бойынша кеңес  алу үшін өтініш берген адамдар саны
число граждан, обратившихся для получения консультаций по вопросам трудоустройства23

ІІ Жұмысқа орналастырылған адамдар саны
II. Число трудоустроенных  граждан
оның ішінде:
из них:24

еңбек қызметімен айналысатындар
занятые трудовой деятельностью25

оқушылар
учащиеся26

зейнеткерлер пенсионеры27

кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған көп балалы ата-аналар
многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей28

мүгедектер
инвалиды29

жұмыссыздар безработные
оның ішінде
в том числе:30

білім беру ұйымдарының түлектері - барлығы
выпускники организаций образования - всего
оның ішінде:
из них окончившие:31

жалпы білім беретін мектептерді, гимназияларды, лицейлерді бітіргендер
общеобразовательные школы, гимназии, лицеи32

кәсіптік мектептерді, кәсіптік лицейлерді бітіргендер профессиональные школы, профессиональные лицеи33

колледждерді (орта кәсіптік білім беретін училищелерді) бітіргендер
колледжи (училища среднего профессионального образования)34

жоғарғы оқу орындарын бітіргендер
высшие учебные заведения
29-жолдан:
из строки 29:35

жұмысшы мамандықтары бойынша жұмыс істегендер
работавшие по профессиям рабочих36

қызметші лауазымдарында жұмыс істегендер
на должностях служащих
29-жолдан:
из строки 29:37

4 және одан көп баласы бар адамдар
имеющие 4-х и более детей38

ұзақ уақыт (бір жылдан астам) жұмыс істемегендер
длительное время (более года) не работавшие39

бас бостандығынан айыру орындарынан және (немесе) мәжбүрлеп емдеу мекемелерінен босатылғандар
освобожденные из мест лишения свободы и (или) принудительного лечения40

еңбек шартын өз бастамасы бойынша бұзғандар
расторгнувшие трудовой договор по собственной инициативе41

мерзімінің аяқталуына байланысты еңбек шартын жұмыс беруші бұзған адамдар
лица, трудовой договор с которыми расторгнут  работодателем по истечении срока42

Жұмысқа орналастырылды: толық емес жұмыс күні жағдайында
Трудоустроены:
на условиях неполного рабочего времени
23-жолдан жұмысқа орналастырылғандар:
из строки 23 трудоустроены  в организации:43

өнеркәсіп ұйымдарына  промышленности44

ауыл шаруашылық, ағаш және балық шаруашылығы ұйымдарына
сельского, лесного и рыбного хозяйства45

көлік және қоймаға салу ұйымдарына транспорта и складирования46

құрылыс ұйымдарына строительства47

көтерме және бөлшек сауда ұйымдарына
оптовой и розничной торговли48

тұру және тамақтану жөніндегі қызмет көрсету  ұйымдарына
услуги по проживанию и питанию49

денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер ұйымдарына
здравоохранения и социальных услуг50

білім беру ұйымдарына образования51

басқа салаларға
других отраслей52

ІІІ. Нысаналы топтар қатарына кіретін адамдарды жұмысқа орналастыру, барлығы
III. Трудоустроство лиц, входящих в состав целевых групп, всего
оның ішінде:
из них:53

21 жасқа дейінгі жастар
молодежь в возрасте до 21 года54

кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғызілікті және көп балалы ата-аналар
одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей55

зейнетке шығуға жақын жастағы адамдар (жасы бойынша зейнетке ығуға 2 жыл қалған)
лица предпенсионного возраста (за 2 года до выхода на пенсию по возрасту)56

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері қатарынан босатылған адамдар
лица, уволенные из рядов Вооруженных Сил Республики Казахстан57

мүгедектер
инвалиды58

23 жасқа дейінгі балалар үйлерінің тәрбиеленушілері, жетім балалар және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар
воспитанники детских домов, дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет59

бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлі емдеу орындарынан босатылған адамдар
лица, освобожденные из мест лишения свободы и (или) принудительного лечения60

асырауында үнемі бөгде адамның күтіміне, көмегіне немесе қадағалауына мұқтаж деп танылған адамдары бар азаматтар
граждане, имеющие на содержании лиц, которые признаны нуждающимися в постоянном уходе, помощи или надзоре*61

Оралмандар
оралманы62

аз қамтамасыз етілгендер
малообеспеченные63

жоғары және жоғары білімнен кейінгі ұйымдардың түлектері
выпускники организаций высшего и послевузовского образования64

жұмыстан босатылғандар высвобожденные65

басқа
другиеБөлім (Басқарма) бастығы                             қолы
Начальник отдела (управления) ____________________ (подпись)_______
Орындаушы (Т.А.Ә.)
Исполнитель (Ф.И.О) ______________________ Телефон: _______________

* - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 шілдедегі № 750 қаулысына сәйкес
* - в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года N 750

2-бөлім. Жұмыссыз ретінде тіркелген адамдардың саны және құрамы (жыл басынан бері)
201__  жылғы __ тоқсан
Раздел 2. Численность и состав зарегистрированных безработными (с начала года)
__ квартал 201__года

адам
человек

Жол шифрі
Шифр строки

Көрсеткіштер
Показатели

Жұмыссыздар
Безработные

Оның ішінде ауылдық жерде тұратындар 
Из них проживающие в сельской местности

барлығы всего

оның ішінде:
из них:

барлығы всего

оның ішінде:
из  них:

әйелдер женщины

жастар (14-29 жас)
молодежь (14 -29 лет)

әйелдер женщины

жастар (14-29 жас)
молодежь (14 -29 лет)

А

Б

1

2

3

4

5

6

66

І. Жұмыссыздар саны
I. Численность безработных
Ағымдағы жылдың басындағы жұмыссыздар саны
Численность безработных на начало текущего года67

Ағымдағы жылғы жұмыссыздар саны
Количество безработных в текущем году68

Ағымдағы жылы жұмыссыздар есебінен шығарылғандар - барлығы
Снято с учета безработных в текущем году - всего69

оның ішінде:
из них:
жұмысқа орналасуына байланысты
в связи с трудоустройством70

басқа себептермен (көрсетілсін)
по другим причинам (указать):71
72

есепті кезеңнің соңындағы жұмыссыздар саны
численность безработных на конец отчетногопериода73

оның ішінде:
из них:
жұмыссыздықтың 1 айға дейінгі ұзақтығы бойынша
по продолжительности безработицы до 1 месяца74

1 айдан 3 айға дейін
от 1 до 3 месяцев75

3 айдан 6 айға дейін
от 3 до 6 месяцев76

6 айдан 9 айға дейін
от 6 до 9 месяцев77

9 айдан 1 жылға дейін
от 9 до 1 года78

бір жылдан астам
более года79

2. Жұмыссыздар құрамы
2. Состав безработных 72-жолдан:
2-1) жұмыспен қамтылмауына байланысты:
ұйымның (заңды тұлғаның) таратылуына, жұмыс берушінің (жеке тұлғаның) қызметінің тоқтатылуына, қызметкерлер санының немесе штатының қысқартылуына байланысты жұмыстан босатылғандар
Из строки 72:
2-1) по причинам  незанятости:
высвобожденные в связи с  ликвидацией организации (юридического лица), прекращения деятельности  работодателя (физического лица), сокращения численности или  штата работников80

еңбек шартын өз бастамасы бойынша бұзғандар
расторгнувшие трудовой договор  по собственной инициативе81

мерзімінің аяқталуына байланысты еңбек шартын жұмыс беруші бұзған адамдар
лица, трудовой договор с которыми расторгнут  работодателем по истечении срока82

бұрын жұмыс істемегендер - барлығы
ранее не работавшие - всего83

72-жолдан:
жалпы білім беретін мектептердің, гимназиялардың, лицейлердің түлектері
Из строки 72:выпускники общеобразовательных школ, гимназий, лицеев84

кәсіптік мектептерді, кәсіптік лицейлерді бітіргендер
профессиональные школы, профессиональные лицеи
85

колледждерді (орта кәсіптік білім беретін училищелерді) бітіргендер
колледжи (училища среднего профессионального образования)86

жоғарғы оқу орындарын бітіргендер
высшие учебные заведения87

ұзақ уақыт (бір жылдан астам) жұмыс істемегендер
длительное время (более года) не работавшие88

бас бостандығынан айыру орындарынан және (немесе) мәжбүрлеп емдеу мекемелерінен босатылғандар
освобожденные из мест лишения свободы и (или) принудительного лечения89

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері қатарынан босатылған адамдар
лица, уволенные из рядов Вооруженных Сил Республики Казахстан90

басқа
другие91

2-2) білімі бар:
2-2) имеют образование:
жоғары кәсіптік
высшее профессиональное92

орта кәсіптік
среднее профессиональное93

бастауыш кәсіптік
начальное профессиональное94

жалпы орташа
среднее общее95

жалпы негізгі
основное общее96

2-3) болғандар: жұмысшы
2-3) являлись:
рабочими97

қызметші
служащими98

қызметшілер қатарынан:
из числа служащих:
басшы болғандар
руководителями99

маман болғандар
специалистами100

2-4) жұмыс стажы:
бір жылдан аз
2-4) имели стаж работы:
менее года101

1 жылдан 5 жылға дейін
от 1 до 5 лет102

5 жылдан 10 жылға дейін
от 5 до 10 лет103

10 жылдан астам свыше 10 лет104

2-5) жасы:
14-19 жас
2-5) в возрасте:
14 - 19 лет105

оның ішінде 18 жасқа дейінгі
в том числе до 18 лет106

20-24 жас
20-24 года107

25-29 жас
25-29 лет108

30-34 жас
30-34 года109

35-39 жас
35-39 лет110

40-44 жас
40-44 года111

45-49 жас
45-49 лет112

50-54 жас
50-54 года113

55 жастан асқан
55 лет и старше114

зейнетке шығуға жақын жастағы адамдар (жасы бойынша зейнетке шығуға 2 жыл қалған)
лица предпенсионного возраста (за 2 года до выхода на пенсию по возрасту)Бөлім (Басқарма) бастығы                 (қолы)
Начальник отдела (управления)_______________ (подпись)____________
Орындаушы (Т.А.Ә.)
Исполнитель (Ф.И.О)_________________________ Телефон: ____________

3-бөлім. Қоғамдық жұмыстарға қатысу (жыл басынан бері)
201__жылғы__тоқсан
Раздел 3. Участие в общественных работах (с начала года)
__квартал 201_года

адам
человек

Жол шифрі Шифр строки

Көрсеткіштер
Показатели

Барлығы
Всего

Оның ішінде жұмыссыздар
В том числе безработные

А

Б

1

2

115

Қоғамдық жұмыстарға қатысқандар
Приняли участие в общественных работах116

Есепті кезеңнің соңында жұмысты жалғастыруда
Продолжают работу на конец отчетного периода117

115-беттен қайтадан қатысты (басқа шарт бойынша)
из страницы 115 приняли участие повторно (по другому договору)118

115-беттен мынадай ұйымдарға қатысты:
из страницы 115  участвовали в организациях:
өнеркәсіп
промышленности119

ауыл шаруашылық, орман және балық шаруашылығы
сельского, лесного и рыбного хозяйства120

көлік және қоймаға салу
транспорта и складирования121

құрылыс
строительства122

көтерме және бөлшек сауда
оптовой и розничной торговли123

тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету
услуг по проживанию и питанию124

денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер
здравоохранения и социальных услуг125

білім беру
образования126

басқа салалар
других отраслей127

115-жолдан: 21 жасқа дейінгі жастар
Из страницы 115 молодежь до 21 года128

зейнетке шығуға жақын жастағы адамдар (жасы бойынша зейнетке шығуға 2 жыл қалған)
лица предпенсионного возраста (за 2 года до выхода на пенсию по возрасту)129

мүгедектер
инвалиды130

кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғызілікті және көп балалы ата-аналар
одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей131

ұзақ уақыт (бір жылдан астам) жұмыс істемегендер
лица, длительное время (более 1 года) не работавшие132

бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлі емдеу орындарынан босатылған адамдар
лица, освобожденные из мест лишения свободы и (или) принудительного лечения133

23 жасқа дейінгі балалар үйлерінің тәрбиеленушілері, жетім балалар және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар
воспитанники детских домов, дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет134

асырауында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес  үнемі бөгде адамның күтіміне, көмегіне немесе қадағалауына мұқтаж деп танылған адамдары бар азаматтар
граждане, имеющие на содержании лиц,  признанные законодательством Республики Казахстан нуждающимися в постоянном уходе, помощи или надзоре*135

аз қамтамасыз етілгендер
малообеспеченные136

оралмандар
оралманы137

жұмыстан босатылғандар
высвобожденные138

125-жолдан - қатысу ұзақтығы бойынша:
из строки 125 -  по продолжительности участия:
1 айға дейін
до 1 месяца139

2 айға дейін
до 2 месяцев140

2 айдан астам
более 2 месяцев141

115-жолдан - тұрақты жұмысқа орналастырылды
из строки 115 - трудоустроены на постоянную работу142

сонымен қатар:
кроме того:
сабақтан бос уақытта қоғамдық жұмыстарға қатысатын оқушылардың, студенттердің саны
численность учащихся, студентов, участвующих в общественных работах в свободное от занятий времяБөлім (Басқарма) бастығы              (қолы)
Начальник отдела (управления)____________ (подпись)____________
Орындаушы (Т.А.Ә.)
Исполнитель (Ф.И.О) _______________ Телефон: __________________

* - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 шілдедегі № 750 қаулысына сәйкес
* - в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года N 750

4-бөлім. Жұмыспен қамту мәселелері бойынша уәкілетті орган ұсынған жұмыстан босатылатын адамдар және қызметкерлерге деген қажеттілік туралы мәліметтер (адам)
201__жылғы__тоқсан
Раздел 4. Сведение о высвобождении и потребность в работниках, представленных уполномоченными органами по вопросам занятости
(человек)
__квартал 201__года

4.1. Қызметкерлерді есепті тоқсанда болжанған босату
4.1 Предполагавшееся высвобождение работников в отчетном квартале

Жол шифрі
Шифр строки

Көрсеткіштер
Показатели

Мәлімет берген (өтінім) жұмыс берушілердің саны
Число работодателей,передавших сведения (заявки)

Жұмыстан босатылатын қызметкерлердің саны, адам Численность высвобождаемыхработников, человек

Оның ішінде
Из них

жұмысшылар
рабочие

әйелдер женщины

жастар (14-29 жас)
молодежь (14 -29 лет)

A

Б

1

2

3

4

5

143

1. Қызметкерлерді есепті тоқсанда болжанған босату
Экономика қызметтерінің түрлері бойынша барлығы:
1. Предполагавшееся высвобождение работников в отчетном квартале.
Всего по видам экономической деятельности


144

оның ішінде:
из них:
өнеркәсіпте
в промышленности


145

ауыл шаруашылығында, орман және балық шаруашылығында
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве


146

көлікте және қойма салуда
на транспорте и в складировании


147

құрылыста
в строительстве


148

көтерме және бөлшек саудада
в оптовой и розничной торговли


149

тұру және тамақтану қызметтерінде
в услугах по проживанию и питанию


150

денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтерде
в здравоохранении и социальных услугах


151

білім беруде
в образовании


152

басқа салаларда
в других отраслях


153

21 жасқа дейінгі жастағы босатылатын қызметкерлердің жалпы санынан (143-жол)
Из общего числа высвобожденных работников (страница 143) в возрасте до 21 года


154

зейнетке шығуға жақын жастағы адамдар (жасы бойынша зейнетке шығуға 2 жыл қалған)
лица предпенсионного возраста (за 2 года до выхода на пенсию по возрасту)босатылатын қызметкерлердің жалпы санынан (143-жол) кәсіптер мен лауазымдар бойынша:
Из общего числа высвобожденных работников (страница 143) по профессиям  и  должностям:


1551561571581591601611621631641651661671681691701711721731744.2. Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға бос жұмыс орындары туралы берілген мәліметтер (есепті айдың соңындағы жағдай бойынша)

4.2. Заявленные в уполномоченные органы по вопросам занятости сведения о свободных рабочих местах(вакансиях) (по состоянию на конец отчетного месяца).

Жол шифрі
Шифр строки

Көрсеткіштер
Показатели

Мәлімет берген (өтінім) жұмыс берушілердің саны
Число работодателей, передавших сведения (заявки)

Жарияланған жұмыс орнының саны (бос жұмыс орны)
Численность заявленных рабочих мест (вакансий)

A

Б

1

2

175

2. Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға бос жұмыс орындары туралы берілген мәліметтер  (есепті айдың соңындағы жағдай бойынша) экономикалық қызметтің түрлері бойынша барлығы
2. Заявленные в уполномоченные органы по вопросам занятости сведения о свободных рабочих местах(вакансиях) (по состоянию на конец отчетного месяца)
Всего по видам экономической деятельности176

оның ішінде:
из них:
өнеркәсіпте
в промышленности177

ауыл шаруашылығында, орман және балық шаруашылғында
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве178

көлікте және қойма салуда
на транспорте и в складировании179

құрылыста
в строительстве180

көтерме және бөлшек саудада
в оптовой и розничной торговли181

тұру және тамақтану қызметтерінде
в услугах по проживанию и питанию182

денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтерде
в здравоохранении и социальных услугах183

білім беруде
в образовании184

басқа салаларда
в других отраслях
жарияланған бос жұмыс орындарының (бос лауазымдардың) (175-жол) кәсіптер бойынша (4-бөлімге қосымша бойынша) жалпы санынан
из общего числа заявленных (стр. 175) свободных рабочих мест (вакантных должностей) по профессиям (в том числе по приложению к разделу 4)185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

Анықтама үшін:
Справочно:205

Облыстың (қаланың) статорганының Мемлекеттік тізілімінің деректері бойынша экономиканың барлық салаларының және барлық меншік нысанындағы ұйымдар мен мекемелердің (жеке баланстағы) саны

Число организаций и учреждений всех отраслей экономики и форм собственности, (находящиеся на самостоятельном балансе) по данным Государственного регистра статистических органав области (города).

206

Оларда жұмыс істейтін адамдар саны
Численность работающих в них


мың адам

тыс.человек

207

Нақты жұмыстан босатылғандар
(жыл басынан бері өспелі нәтижеде, адам)
Фактически высвобождено работников (нарастающим итогом с начала года, человек)Бөлім (Басқарма) бастығы                (қолы)
Начальник отдела (управления)______________ (подпись)__________
Орындаушы (Т.А.Ә.)
Исполнитель (Ф.И.О)____________________ Телефон:_______________

5-бөлім. Кәсіптік оқыту (жыл басынан бері; адам)
201_жылғы__тоқсан
Раздел  5.  Профессиональное обучение (с начала года; человек)
__квартал 201__года

Жол шифрі
Шифр строки

Көрсеткіштер
Показатели

Оқығандар (оқуын аяқтағандар)
Прошли (завершили) обучение

Оқытылған және қайта даярланған адамдар қатарынан жұмысқа орналастырылғандар
Из числа обученных и переподготовленных  трудоустроены

Оқуы мен қайта даярлауды жалғастырып жатқан адамдар
Продолжают обучение и переподготовку

барлығы
всего

Оның ішінде
В том числе

алғаш оқытылғандаробучены впервые

қайта даярлаудан өткендер
прошли переподготовку

екі ұқсас кәсіпті игергендер
освоили 2-е смежные профессии

біліктілігін арттырғандар
повысили квалификацию

барлығы
всего

оның ішінде жеке істерін ашқандар
в том числе  открыли собственное дело

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

208

Барлығы
Всего

209

оның ішінде жұмыссыздар
в том числе безработные

210

208-жолдан аз қамтамасыз етілгендер
из строки 208 малообеспеченные

211

оның ішінде:
из них:
Атаулы әлеуметтік көмек алушылар
получающие Адресную социальную помощь

212

жұмыспен қамтылғандар
занятые

213

7 жасқа дейінгі бала күтімімен айналысатын адамдар
занятые уходом за детьми в возрасте до 7 лет

214

208-жолдан:
из строки 208:
ауылдық жердің тұрғындары
жители сельской  местности

215

әйелдер
женщины

216

оралмандар
оралманы

217

бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлі емдеу орындарынан босатылған адамдар
лица, освобожденные из мест лишения свободы и (или) принудительного лечения

218

жастар (14-29 жас) - барлығы
молодежь (14-29 лет) - всего

219

оның ішінде:
ауылдық жердің тұрғындары
из них:
жители сельской  местности

220

жастар қатарынан (218-жол)
жалпы білім беретін мектептерді, гимназияларды, лицейлерді бітіргендер
из числа молодежи (страница 218) выпускники общеобразовательных  школ, гимназий, лицеев

221

кәсіптік мектептерді, кәсіптік лицейлерді бітіргендер
профессиональные школы, профессиональные лицеи

222

колледждерді (орта кәсіптік білім беретін училищелерді) бітіргендер
колледжи (училища среднего профессионального образования)

223

жоғарғы оқу орындарын бітіргендер
высшие учебные заведения

224

208-жолдан:
из строки 208 обучались:
білім беру ұйымдарында оқығандар
в организациях образования

225

басқа мемлекеттік емес оқу орындарында оқығандар
в других негосударственных учебных заведениях

226

208-жолдан
из строки  208
мемлекеттік тілде оқытылғандар
прошли обучение на государственном  языке

227

өзін өзі жұмыспен қамтуға, барлығы
на самозанятость , всего

228

оның ішінде:
из них: экономиканың әртүрлі салаларының кәсіптері бойынша
по профессиям различных отраслей экономики

229

халық кәсіпшілігі бойынша
по народным промыслам

230

кәсіпкерлік үшін
для предпринимательства

5.1 Кәсіптер және мамандықтар бойынша оқыту мен қайта даярлаудан өтті
201_жылғы__тоқсан
5.1 Прошли обучение и переподготовку по профессиям и специальностям
__ квартал 201__ года

Жол шифрі
Шифр строки

Кәсіптердің (мамандықтардың) атауы
Наименование  профессии (специальности)

Оқытылды
Обучено

Олардың ішінде жұмысқа орналастырылғаны
Из них трудоустроено

Жол шифрі
Шифр строки

Кәсіптердің (мамандықтардың) атауы
Наименование  профессии (специальности)

Оқытылды
Обучено

Олардың ішінде жұмысқа орналастырылғаны
Из них трудоустроено

А

Б

1

2

А

Б

1

2

231
246
232
247
233
248
234
249
235
250
236
251
237
252
238
253
239
254
240
255
241
256
242
257
243
258
244
259
245
260
Бөлім (Басқарма) бастығы                (қолы)
Начальник отдела (управления) ______________(подпись)___________
Орындаушы (Т.А.Ә.)
Исполнитель (Ф.И.О)____________________ Телефон:________________

«Жұмыссыз ретінде тіркелген адамдардың  
саны және құрамы (жыл басынан бері)  
201__ жылғы __ тоқсан» 2-бөлімге қосымша  
Приложение к разделу 2. «Численность и состав
зарегистрированных безработными (с начала года)
___ квартал 201__ года»          

Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдарда кәсіптердің ірілендірілген топтары мен шағын топтары бойынша тіркелген жұмыссыздардың құрамы (72-жолдан)
201__жылғы_____30
Состав безработных, зарегистрированных в уполномоченных органах по вопросам занятости, по укрупненным группам и подгруппам занятий (из строки 72)
на 30_____201__года

Жол шифрі
Шифр строки

Кәсіп коды
Код занятий

Атауы
Наименование

Жұмыссыздар
Безработные

Оның ішінде ауылдық жерде тұратындар
Из них проживающие в сельской местности

барлығы
всего

оның ішінде
из них

барлығы всего

оның ішінде
из них

әйелдер женщины

жастар (14-29 жас)
молодежь (14 -29 лет)

әйелдер
женщины

жастар (14-29 жас)
молодежь (14 -29 лет)

А

В

С

1

2

3

4

5

6

1

1

Жұмыссыздан құрамы 72-жолдан
Состав безработных
Из строки 72:
Ұйым басшыларын қоса алғанда, барлық деңгейдегі билік пен басқару органдарының басшылары (өкілдері)
Руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей организаций2

11

оның ішінде:
из них:
билік пен басқару органдарының басшылары (өкілдері)
руководители (представители) органов власти и управления3

12

ұйымдар мен олардың құрылымдық бөлімшелерінің (қызметтерінің) басшылары
руководители организаций и их структурных подразделений (служб)4

13

орта және шағын ұйымдардың басшылары
руководители средних и малых организаций5

2

біліктілігі жоғары деңгейлі мамандар
специалисты высшего уровня квалификации6

21

мынадай салаларда:
жаратылыстану және инженерлік ғылымдар
в области:
естественных и инженерных наук7

22

биология, ауыл шаруашылығы ғылымдары және денсаулық сақтау
биологических, сельскохозяйственных наук и здравоохранения8

23

білім беру
образования9

24

өзге
прочие10

3

біліктілігі орта дәрежелі мамандар (қосымша персонал)
специалисты среднего уровня квалификации ( вспомогательный персонал)11

31

мынадай салаларда:
қызметтік физикалық және инженерлік бағыттары
в сфере:
физических и инженерных направлений деятельности12

32

жаратылыстану ғылымдары және денсаулық сақтау
естественных наук и здравоохранения13

33

білім беру
образования14

34

қаржы-экономикалық, әкімшілік және әлеуметтік қызмет финансово-экономической, административной и социальной деятельности15

4

ақпарат дайындау, құжат ресімдеу, есепке алу және қызмет көрсетумен айналысатын қызметшілер
служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием16

41

ақпарат дайындау, құжат ресімдеу, есепке алу және қызмет көрсетумен айналысатын қызметшілер
служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием17

42

қызмет көрсету саласының қызметшілері
служащие сферы обслуживания18

5

қызмет көрсету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, сауда саласындағы және туыстас қызмет түрлерімен айналысатын қызметкерлер
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности19

51

жеке қызмет көрсету және азаматтар мен мүлікті қорғау саласының қызметкерлері
работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности20

52

модельдер, сатушы - тауар көрсетуші
модели, продавцы - демонстраторы товаров21

53

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық қызметкерлер
рабочие жилищно-коммунального хозяйства22

54

кино - және телестудия қызметкерлері
рабочие кино - и телестудий23

55

жарнамалық-безендіру және қалпына келтіру жұмыстарымен айналысатын жұмысшылар
рабочие, занятые на рекламно-оформительских и реставрационных работах24

6

ауыл шаруашылығы, орман, аңшылық шаруашылықтарының, балық өсіру және балық аулау шаруашылықтарының білікті қызметкерлері
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства25

61

нарыққа бағдарланған ауыл шаруашылығы, орман, аңшылық шаруашылықтарының, балық өсіру және балық аулау шаруашылықтарының білікті қызметкерлері
квалифицированные работники
сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию26

62

ауыл шаруашылығы, орман, аңшылық шаруашылықтарының, балық өсіру және балық аулау шаруашылықтарының өнімді жеке тұтынуы үшін өндіретін білікті қызметкерлері
квалифицированные работники сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, производящие продукцию для личного потребления27

7

ірі және ұсақ өнеркәсіптік ұйымдарда, көркем кәсіпте, құрылыста, көлікте, байланыста, геология мен жер қойнауын барлау ұйымдарының білікті жұмысшылары
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных организаций, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр28

71

тау-кен, тау-кен күрделі және құрылыс монтаждау және жөндеу-құрылыс жұмыстарымен айналысатын жұмысшылар
рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах29

72

металл өңдеу және машина құрылысы өнеркәсібінің жұмысшылары
рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности30

73

прецизиондық құралдар мен аспаптарды жасаумен айналысатын жұмысшылар, көркемдік кәсіп және көркемдік өнеркәсіптегі басқа да қызмет түрлерімен айналысатын жұмысшылар полиграфия өндірісінің жұмысшылары
рабочие, занятые изготовлением прецизионных инструментов и приборов, рабочие художественных промыслов и других видов производств в художественной промышленности, рабочие полиграфического производства31

74

ірі және ұсақ өнеркәсіптік ұйымдардың білікті жұмысшыларының басқа кәсіптері
другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных организаций32

75

көлік және байланыс жұмысшыларының кәсіптері
профессии рабочих транспорта и связи33

76

геология және жер қойнауын барлаумен айналысатын жұмысшылардың кәсіптері
профессии рабочих, занятых в геологии и разведке недр34

8

жабдықтар мен машиналардың операторлары, аппаратшылары, машинистері және құрастырушы слесарьлар
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари-сборщики35

81

өнеркәсіптік жабдықтардың операторлары, аппаратшылары, машинистері
операторы, аппаратчики, машинисты промышленных установок36

82

стационар жабдықтардың операторлары, аппаратшылары, машинистері және құрастырушы слесарьлар
операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования37

83

жылжымалы жабдықтың жүргізушілері мен машинистері
водители и машинисты подвижного оборудования38

9

Біліктілігі жоқ жұмысшылар
Неквалифицированные рабочие39

91

қызмет көрсету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, сауда саласында салаларының және туыстас қызметтің біліктілігі жоқ жұмысшылары
неквалифицированные рабочие сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности40

92

ауыл шаруашылық, орман, аңшылық, балық өсіру және балық аулау шаруашылықтарының біліктілігі жоқ жұмысшылары
неквалифицированные рабочие сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства41

93

өнеркәсіп, көлік, байланыс, геология және жер қойнауын барлау салаларындағы біліктілігі жоқ жұмысшылары
неквалифицированные рабочие, занятые в промышленности, строительстве, на транспорте, в связи, геологии и разведке недр42

94

экономиканың барлық салаларына ортақ біліктілігі жоқ жұмысшылар
неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономикиБөлім (Басқарма) бастығы                (қолы)
Начальник отдела (управления)_____________ (подпись)____________
Орындаушы (Т.А.Ә.)
Исполнитель (Ф.И.О) ____________________ Телефон:_______________

«Жұмыспен қамту мәселелері бойынша      
уәкілетті орган ұсынған жұмыстан босатылатын
адамдар және қызметкерлерге деген қажеттілік
туралы мәліметтер (адам)           
201__ жылғы __ тоқсан»             
4-бөлімге қосымша                  
Приложение к разделу 4.             
«Сведения о высвобождении и потребности        
в работниках, представленных уполномоченными органами
по вопросам занятости (человек) __ квартал 201__ года»

Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдарға кәсіптердің ірілендірілген және шағын топтары бойынша бос жұмыс орындары туралы берілген мәліметтер (есепті айдың соңындағы жағдай бойынша)
201__ жылғы_______30
Сведения о свободных рабочих местах (вакансиях), заявленных в уполномоченные органы по вопросам занятости, по укрупненным группам и подгруппам занятий (на конец отчетного месяца)
на 30_______201__ года

адам
человек

Жол шифрі
Шифр строки

Кәсіп коды
Код занятий

Атауы
Наименование

Мәлімет берген (өтінім) жұмыс берушілердің саны
Число работодателей передавших сведения заявки

Жарияланған жұмыс орнының саны (бос жұмыс орны)
Численность заявленных рабочих мест (вакансий)

А

Б

С

1

2

1


Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдарға бос жұмыс орындары туралы берілген мәліметтер (есепті айдың соңындағы жағдай бойынша)
Заявленные в уполномоченные органы по вопросам занятости сведения о свободных рабочих местах(вакансиях) (по состоянию на конец отчетного месяца)
Барлығы
Всего

оның ішінде кәсіптердің топтары мен шағын топтары бойынша:
из них по группам и подгруппам занятий:2

1

Ұйым басшыларын қоса алғанда, барлық деңгейдегі билік пен басқару органдарының басшылары (өкілдері)
Руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей организаций

оның ішінде:
из них:3

11

билік пен басқару органдарының басшылары (өкілдері)
руководители (представители) органов власти и управления4

12

ұйымдар мен олардың құрылымдық бөлімшелерінің (қызметтерінің) басшылары
руководители организаций и их структурных подразделений (служб)5

13

орта және шағын ұйымдардың басшылары
руководители средних и малых организаций6

2

Біліктілігі жоғары деңгейлі мамандар Специалисты высшего уровня квалификации7

21

мынадай салаларда:
в области:
жаратылыстану және инженерлік ғылымдар
естественных и инженерных наук8

22

биология, ауыл шаруашылығы ғылымдары және денсаулық сақтау
биологических, сельскохозяйственных наук и здравоохранения9

23

білім беру
образования10

24

өзге
прочие11

3

Біліктілігі орта дәрежелі мамандар (қосымша персонал)
Специалисты среднего уровня квалификации (вспомогательный персонал)12

31

мынадай салаларда:
в сфере:
қызметтік физикалық және инженерлік бағыттары
физических и инженерных направлений деятельности13

32

жаратылыстану ғылымдары және денсаулық сақтау
естественных наук и здравоохранения14

33

білім беру
образования15

34

қаржы-экономикалық, әкімшілік және әлеуметтік қызмет
финансово-экономической, административной и социальной деятельности16

4

Ақпарат дайындау, құжат ресімделу, есепке алу және қызмет көрсетумен айналысатын қызметшілер
Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием17

41

ақпарат дайындау, құжат ресімдеу, есепке алу және қызмет көрсетумен айналысатын қызметшілер
служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием18

42

қызмет көрсету саласының қызметшілері
служащие сферы обслуживания19

5

Қызмет көрсету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, сауда саласындағы және туыстас қызмет түрлерімен айналысатын қызметкерлер
Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности20

51

жеке қызмет көрсету және азаматтар мен мүлікті қорғау саласының қызметкерлері
работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности21

52

модельдер, сатушы-тауар көрсетуші
модели, продавцы-демонстраторы товаров22

53

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы қызметкерлері
рабочие жилищно-коммунального хозяйства23

54

кино - және телестудия қызметкерлері
рабочие кино - и телестудий24

55

жарнамалық-безендіру және қалпына келтіру жұмыстарымен айналысатын жұмысшылар
рабочие, занятые на рекламно-оформительских и реставрационных работах25

6

Ауыл шаруашылығы, орман, аңшылық шаруашылықтарының, балық өсіру және балық аулау шаруашылықтарының білікті қызметкерлері
Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства26

61

нарыққа бағдарланған ауыл шаруашылығы, орман, аңшылық шаруашылықтарының, балық өсіру және балық аулау шаруашылықтарының білікті қызметкерлері
квалифицированные работники сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию27

62

ауыл шаруашылығы, орман, аңшылық шаруашылықтарының, балық өсіру және балық аулау шаруашылықтарының өнімді жеке тұтынуы үшін өндіретін білікті қызметкерлері
квалифицированные работники сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, производящие продукцию для личного потребления28

7

Ірі және ұсақ өнеркәсіптік ұйымдарда, көркем кәсіпте, құрылыста, көлікте, байланыста, геология мен жер қойнауын барлау ұйымдарының білікті жұмысшылары
Квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных организаций, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр29

71

тау-кен, тау-кен күрделі және құрылыс монтаждау және жөндеу-құрылыс жұмыстарымен айналысатын жұмысшылар
рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах30

72

металл өңдеу және машина құрылысы өнеркәсібінің жұмысшылары
рабочие металлообрабатывающей и  машиностроительной промышленности31

73

прецизиондық құралдар мен аспаптарды жасаумен айналысатын жұмысшылар, көркемдік кәсіп және көркемдік өнеркәсіптегі басқа да қызмет түрлерімен айналысатын жұмысшылар полиграфия өндірісінің жұмысшылары
рабочие, занятые изготовлением прецизионных инструментов и приборов, рабочие художественных промыслов и других видов производств в художественной промышленности, рабочие полиграфического производства32

74

ірі және ұсақ өнеркәсіптік ұйымдардың білікті жұмысшыларының басқа кәсіптері
другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных организаций33

75

көлік және байланыс жұмысшыларының кәсіптері
профессии рабочих транспорта и связи34

76

геология және жер қойнауын барлаумен айналысатын жұмысшылардың кәсіптері
профессии рабочих, занятых в геологии и разведке недр35

8

Жабдықтар мен машиналардың операторлары, аппаратшылары, машинистері және құрастырушы слесарьлар
Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари-сборщики36

81

өнеркәсіптік жабдықтардың операторлары, аппаратшылары, машинистері
операторы, аппаратчики, машинисты промышленных установок37

82

стационар жабдықтардың операторлары, аппаратшылары, машинистері және құрастырушы слесарьлар
операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования38

83

жылжымалы жабдықтың жүргізушілері мен машинистері
водители и машинисты подвижного оборудования39

9

Біліктілігі жоқ жұмысшылар
Неквалифицированные рабочие40

91

қызмет көрсету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, сауда саласында салаларының және туыстас қызметтің біліктілігі жоқ жұмысшылары
неквалифицированные рабочие сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности41

92

ауыл шаруашылық, орман, аңшылық, балық өсіру және балық аулау шаруашылықтарының біліктілігі жоқ жұмысшылары
неквалифицированные рабочие сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства42

93

өнеркәсіп, көлік, байланыс, геология және жер қойнауын барлау салаларындағы біліктілігі жоқ жұмысшылары
неквалифицированные рабочие, занятые в промышленности, строительстве, на транспорте, в связи, геологии и разведке недр43

94

экономиканың барлық салаларына ортақ біліктілігі жоқ жұмысшылар
неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономикиБөлім (Басқарма) бастығы                   (қолы)
Начальник отдела (управления)_________________ (подпись)__________
Орындаушы (Т.А.Ә.)
Исполнитель (Ф.И.О) _________________ Телефон: ___________________

Қазақстан Республикасы     
Статистика агенттігі төрағасының
2011 жылғы 3 наурыздағы    
№ 60 бұйрығына         
2-қосымша           

«Еңбек нарығындағы ахуал және жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 7231202, индекс 2-Е (еңбек нарығы), кезеңділігі тоқсандық)

      1. Осы Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Еңбек нарығындағы ахуал және жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру (коды 7231202, индекс 2-Е (еңбек нарығы), кезеңділігі тоқсандық) тәртібін нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар берілген статистикалық нысанды толтыру мақсатында пайдаланылады:
      1) жұмыссыздар – өздеріне байланысты емес себептер бойынша табыс әкелетін еңбек қызметімен айналыспайтын, жұмыс іздеп жүрген және еңбек етуге әзір, еңбекке жарамды жастағы адамдар;
      2) бос жұмыс орны – жұмыс берушідегі бос жұмыс орны (лауазым);
      3) аз қамтамасыз етілген адамдар – «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі № 246-II Заңына сәйкес атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар, еңбекке жарамды жастағы адамдар;
      4) қоғамдық жұмыстар – атқарушы органдар ұйымдастыратын, қызметкердің алдын ала кәсіби даярлықтан өтуін талап етпейтін, әлеуметтік пайдалы бағыттағы және азаматтарды уақытша жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін Уәкілетті органдардың жолдамасы бойынша олар орындайтын еңбек қызметінің түрлері;
      5) уәкілетті орган – жергілікті атқарушы органдардың өңірлік деңгейде халықтың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесуді және жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшесі;
      6) нысаналы топтар – «Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 149-ІІ Заңында жұмысқа орналасуда қиындық көріп жүрген және әлеуметтік қорғауды қажет ететін адамдар ретінде белгіленген адамдар топтары.
      3. Статистикалық нысандағы барлық көрсеткіштер (2-бөлімді (2-бөліктің), 4-бөлімді қоспағанда) ағымдағы жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен келтіріледі. 2-бөлім (2-бөліктің) бойынша деректер – жұмыссыздардың құрамы – есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша, яғни 1 қаңтарға, 1 сәуірге, 1 шілдеге, 1 қазанға беріледі. 4-бөлім бойынша деректер – болжамды жұмыстан босату туралы мәліметтер – есепті тоқсанға, қызметкерлерге қажеттілік туралы – есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша, яғни 1 қаңтарға, 1 сәуірге, 1 шілдеге, 1 қазанға беріледі. Деректер бірліктерге дейін дәлме-дәл көрсетіледі.
      Статистикалық нысанның 1 және 2 бөлімдерінің 4, 5, 6-бағандарында 1, 2, 3-бағандардан ауылдық жерлерде тұратын азаматтар бойынша деректер бөлінеді, бұған «қалалық үлгідегі кент» санатына жататын жұмыс кенттерінің тұрғындары жатқызылмайды.
      4. «Жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген азаматтардың саны» кіші бөлімнің 1-бағанының 01-жолы бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға еңбек делдалдығы үшін өтініш берген және жұмыссыз ретінде сонда есепке қойылған азаматтардың, зейнеткерлерді, оқушыларды, студенттерді, мүгедектерді және еңбек қызметімен айналысатын, бірақ басқа жұмысқа ауысқысы келетін, қосымша табыс (жалақы) тапқысы келетін және бірнеше жеке еңбек шартымен, сондай-ақ оқудан тыс бос уақытта жұмыс істегісі келетін, жұмыс күшіне сұраныс болған жағдайда жұмыс берушілерге жіберілетін басқа да азаматтарды қоса алғанда, жалпы саны туралы деректер келтіріледі.
      Бұл жолда жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдарға жұмысқа орналасу және еңбек заңнамасы мәселелері жөнінде консультация алуға өтініш берген азаматтар, сондай-ақ жұмысқа орналасуға жәрдемдесу туралы өтініш берген азаматтардың дербес есепке алу карточкасы толтырылмайтын, демалыс кезінде жұмыс істегісі келетін оқушылар мен студенттер көрсетілмейді.
      02-жол бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға өтініш берген кезде жұмысы бар азаматтар туралы деректер келтіріледі. Бұған жұмыс орнын ауыстырғысы немесе бірнеше еңбек шарты бойынша жұмыс істегісі келетін, ұйымның (заңды тұлғаның) таратылуына байланысты жұмыстан босатылатыны, жұмыс берушінің (жеке тұлғаның) қызметінің тоқтатылатыны, қызметкерлер саны немесе штаты қысқартылатыны туралы ескертілген және өтініш берген сәтте нақты босатылмаған адамдар жатады.
      03-жол бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілеттік органға оқудан тыс бос уақытта жұмысқа орналастыру мәселесі жөнінде өтініш берген жалпы білім беру мектептері, гимназиялары, лицейлері оқушыларының; кәсіптік мектептер мен лицейлер оқушыларының, колледждер, жоғары оқу орындары студенттерінің саны көрсетіледі, олар жұмыс берушілерде жұмыс күшіне қажеттік болған кезде оларға жұмысқа жіберіледі.
      04-жол бойынша жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген зейнеткерлердің саны келтіріледі.
      05-жол бойынша жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген кәмелет жасқа толмаған балаларды тәрбиелеп отырған көп балалы аналардың саны келтіріледі.
      06-жол бойынша жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген мүгедектердің саны келтіріледі.
      07-жол бойынша жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген жұмыссыздардың саны келтіріледі.
      08-жол бойынша 07-жолдағы білім беру (бастауыш кәсіптік, орта кәсіптік және жоғары кәсіптік білім беру) ұйымдарының барлық күндізгі оқу бөлімдерін бітірушілерінің ағымдағы жылдағы жалпы саны көрсетіледі.
      09-12 жолдар бойынша 08-жолдағы тиісінше жалпы білім беру мектептерін, гимназияларын, лицейлерін (09-жол), кәсіптік мектептер мен лицейлерді (10-жол), колледждерді (орташа кәсіптік білім беру училище) (11-жол) және жоғары оқу орындарын (12-жол) аяқтаған адамдардың саны көрсетіледі.
      13, 14 және 15-жол бойынша 07-жолдағы жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген жұмыссыз азаматтардың саны көрсетіледі, мынадай санаттар бойынша бөлінеді: жұмысшылар кәсібі бойынша (13-жол), лауазымды қызметтерде (14-жол) (соңғы жұмыс орны бойынша) бұрын жұмыс істеген және бұрын жұмыс істемеген (15-жол) адамдар.
      16-дан бастап 21-ді қоса алғандағы жолдар бойынша 07-жолдағы жұмыссыз азаматтарды онда көрсетілген санаттарға бөлу көрсетіледі. Бұл ретте бөлу әрбір санат бойынша дербес жүзеге асырылады, яғни бір адам бір уақытта бірнеше жол бойынша ескеріледі.
      16-жол бойынша әртүрлі себептер бойынша (штат санын қысқарту немесе жұмыс берушіні тарату) соңғы жұмыс орнынан босаған азаматтардың саны көрсетіледі.
      22-жол бойынша жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдарда жұмысқа орналастыру мәселесі және еңбек заңнамасы мәселелері жөнінде консультация алған азаматтардың саны туралы деректер көрсетіледі, оларға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесуге өтініш берген азаматтарды дербес есепке алу карточкасы толтырылмайды, бірақ консультация беру карточкасы толтырылады.
      5. «Жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген жұмысқа орналастырылған азаматтардың саны» 2-кіші бөлімнің 1-бағанының 23-жолы бойынша есепке қойылған күніне қарамастан жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу туралы өтініш бергендердің қатарынан жұмыс берушілерге бос лауазымдарға (бос жұмыс орындарына) жіберілген, жұмысқа орналастырылған азаматтардың жалпы саны туралы деректер келтіріледі. Бұл жол бойынша қоғамдық жұмысқа жіберілген адамдар көрсетілмейді.
      25-жол бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілеттік органға оқудан тыс бос уақытта жұмысқа орналастыру мәселесі жөнінде өтініш беру арқылы, жалпы білім беру мектептерінің, гимназияларының, лицейлерінің; кәсіптік мектептер мен лицейлердің жұмысқа орналастырылған оқушыларының, колледждердің, жоғары оқу орындарының жұмысқа орналастырылған студенттерінің саны көрсетіледі.
      26-жол бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген жұмысқа орналастырылған (1, 2, 4 және 5-бағандар) зейнеткерлердің саны келтіріледі.
      27-жол бойынша жұмысқа орналастырылған, кәмелеттік жасқа толмаған балаларды тәрбиелеп отырған, көп балалы аналардың саны туралы деректер келтіріледі.
      28-жол бойынша жұмысқа орналастырылған мүгедектердің саны туралы деректер келтіріледі.
      29-жол бойынша жұмысқа орналастырылған еңбекке қабілетті жастағы жұмыссыздардың саны туралы деректер келтіріледі.
      30-жол бойынша (29-жолдағы) білім беру (бастауыш кәсіптік, орта кәсіптік және жоғары кәсіптік білім беру) ұйымдарының барлық күндізгі оқу бөлімдерін бітірушілерінің ағымдағы жылдағы жалпы саны көрсетіледі.
      31-34 жолдар бойынша (30-жолдағы) тиісінше жалпы білім беру мектептерін, гимназияларын, лицейлерін (31-жол), кәсіптік мектептер мен лицейлерді (32-жол), колледждерді (орташа кәсіптік білім беру училищесі) (33-жол) және жоғары оқу орындарын (34-жол) аяқтаған адамдардың саны көрсетіледі.
      35 және 36-жол бойынша (29-жолдағы) жұмысқа орналастырылған азаматтардың жалпы саны мынадай санаттар бойынша бөлінеді: жұмыстар және жұмысшылар кәсібі бойынша (35-жол), лауазымды қызметтерге (36-жол) жұмысқа орналастырылғандар.
      37-ден бастап 41-ді қоса алғандағы жолдар бойынша (29-жолдағы) жұмысқа орналастырылған азаматтар санаттар бойынша көрсетіледі. Бұл ретте деректер әрбір санат бойынша дербес көрсетіледі, яғни бір адам бір уақытта бірнеше жол бойынша ескеріледі.
      37-жол бойынша төрт және одан көп балалары бар адамдардың (ерлер мен әйелдер) саны көрсетіледі.
      38-жол бойынша ұзақ уақыт бойы (бір жылдан артық) жұмыс істемеген адамдардың саны көрсетіледі.
      39-жол бойынша бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған адамдар көрсетіледі.
      40-жол бойынша өз бастамасы бойынша еңбек шартын бұзған адамдар көрсетіледі.
      41-жол бойынша еңбек шартының аяқталуы бойынша жұмыс берушімен еңбек шартын бұзған адамдар көрсетіледі.
      42-жол бойынша жұмысқа орналастырылған азаматтардың жалпы санынан (23-жол) еңбек шартымен ұзақтығы аз жұмыс уақыты көзделген адамдардың саны көрсетіледі.
      6. «Нысаналы топтардың құрамына кіретін адамдарды жұмысқа орналастыру» 3-кіші бөлімінің 52-жолы бойынша ағымдағы жылдың есепті кезеңіне жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдардың жолдамасы бойынша жұмысқа орналастырылған нысаналы топтардың құрамына кіретін адамдардың саны келтіріледі.
      53-тен бастап 65 қоса алғандағы жолдар бойынша (52-жолдағы) есеп нысанының бланкісінде көрсетілген санаттар бойынша нысаналы топтардың құрамына кіретін жұмысқа орналастырылған адамдардың саны туралы деректер көрсетіледі, оның ішінде:
      53-жол бойынша – 21 жасты қоса алғанға дейінгі жастағы жұмысқа орналастырылған жас жігіттер мен қыздар;
      54-жол бойынша – кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғызілікті, көп балалы ата-аналар (анасы немесе әкесі);
      55-жол бойынша – зейнеткерлік жас алдындағы адамдар (жасына байланысты зейнеткерлікке шығуға екі жыл қалған);
      56-жол бойынша – Қазақстан Республикасының Қарулы күштері қатарынан босаған адамдар;
      57-жол бойынша – мүгедектер;
      58-жол бойынша – балалар үйлерінің тәрбиеленушілері, жетім балалар мен ата-ананың қамқорлығынсыз қалған жиырма үш жасқа дейінгі балалар;
      59-жол бойынша – сот шешімі бойынша жазаны орындайтын немесе мәжбүрлеп емдеуді жүзеге асыратын мекемелерден босатылған адамдар;
      60-жол бойынша – Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен асырауында тұрақты күтімді, көмекті немесе қадағалауды қажет етеді деп танылған адамдар бар азаматтар;
      61-жол бойынша – оралмандар;
      62-жол бойынша – аз қамтамасыз етілгендер;
      63-жол бойынша – жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын бітірушілер;
      64-жол бойынша – әр түрлі себептер (штат санының қысқаруы немесе жұмыс берушінің таратылуы) бойынша соңғы жұмыс орнынан босатылған адамдар;
      65-жол бойынша – басқалары.
      Нысаналы топтардың құрамына кіретін адамдардың санын бөлу әрбір белгі бойынша жүргізілетіндіктен, жұмысқа орналастырылған бір адам бір уақытта екі (немесе одан көп) санатқа жатқызылады.
      7. «Жұмыссыз ретінде тіркелгендердің саны мен құрамы» 2-бөлімнің «Жұмыссыздардың саны» 1-кіші бөлімінде жұмыссыз азаматтарды жынысы, жасы, тұратын жері, сондай-ақ қол бостығының ұзақтығы сипатталатын көрсеткіштер беріледі.
      1-бағанда жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөнінде өтініш берген және жұмыссыз ретінде тіркелген адамдардың жалпы саны ескеріледі.
      2-бағанда (1-бағандағы) жұмыссыз әйелдердің саны туралы деректер келтіріледі.
      3-бағанда (1-бағандағы) 14-тен 29 жасты қоса алғанға дейінгі жастағы жұмыссыздардың саны туралы деректер келтіріледі.
      4-бағанда (1-бағандағы) ауылдық жерлерде тұратын жұмыссыздардың саны туралы деректер келтіріледі.
      5-жол бойынша (2-бағандағы) ауылдық жерлерде тұратын жұмыссыз әйелдердің саны туралы деректер келтіріледі.
      6-жол бойынша (3-бағанда) ауылдық жерлерде тұратын 14-тен 29 жасты қоса алғанға дейінгі жастағы жұмыссыздардың саны туралы деректер келтіріледі.
      Кіші бөлімді толтырған кезде бір адам бір уақытта бірнеше бағандар бойынша ескеріледі. Егер жұмыссыз – ауылдық жерде тұратын 29 жасқа дейінгі әйел болса, онда осы бөлімді толтырған кезде ол тиісті жолдар бойынша 1-ден 6-бағандарда ескеріледі.
      66-жол бойынша ағымдағы жылдың басына жұмыспен қамту органдарында есепте тұрған жұмыссыздардың саны, өткен жылдың соңғы айының аяғына (31 желтоқсанға) нақты жұмыссыздардың саны көрсетіледі.
      67-жолдан бастап 78-жолды қоса алғандағы деректер жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен толтырылады.
      67-жол бойынша жұмыссыздардың саны ескеріледі, яғни жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органда ағымдағы жылдың есепті кезеңі ішінде тіркелген және есепке алынған жұмыссыздар.
      68-жол бойынша есепке қойылған күніне және есептен шығару себебіне (басқа жерге кету, қайтыс болу, зейнеткерлікке шығу, оқу орнына түсу, әскер қатарына шақырылу, өздігінен жұмысқа орналасу, сондай-ақ еңбек делдалдығы арқылы жұмысқа орналасу) қарамастан есепте кезеңде есептен шығарылғандардың жалпы саны көрсетіледі.
      69-жол бойынша (68-жолдағы) еңбек делдалдығы арқылы жұмысқа орналасуына байланысты есептен шығарылған жұмыссыздардың саны туралы деректер келтіріледі.
      70-тен бастап 71-ді қоса алғандағы жолдар бойынша басқа себептер бойынша есептен шығарылған жұмыссыздардың саны туралы деректер, жұмыссыздар біраз саны есептен шығарылған себептерді (69-жолда ескерілгендерден басқа) нақты келтіре отырып, көрсетіледі.
      72-жол бойынша ағымдағы жылдың есепті кезеңінің соңына есепте тұрған жұмыссыздардың саны көрсетіледі.
      73-тен 78-ді қоса алғандағы жолдар бойынша жұмыссыз азаматтар туралы деректер ағымдағы жылдың есепті кезеңінің соңындағы жағдайға жұмыссыздықтың ұзақтығы бойынша бөліп келтіріледі.
      Жұмыссыздың ұзақтығы жұмыссызды тіркеу және есепке алу күні мен есепті кезеңнің соңы (оны есептен шығарға дейін) арасындағы уақыт ретінде айқындалады.
      8. «Жұмыссыздардың құрамы» кіші бөлімде осы статистикалық нысандағы 72-жол бойынша ескерілген жұмыссыздардың құрамын сипаттайтын көрсеткіштер көзделген:
      1) қол бостық себептері бойынша (79-90 жолдар):
      79-жол бойынша әртүрлі негіздемелер бойынша босатылуына байланысты еңбек шарты тоқтатылған немесе бұзылған жұмыссыздардың жалпы саны келтіріледі;
      80-жол бойынша өз бастамасы бойынша еңбек шартын бұзған жұмыссыздардың жалпы саны келтіріледі;
      81-жол бойынша мерзімнің аяқталуы бойынша жұмыс берушімен еңбек шарты бұзылған жұмыссыздардың жалпы саны келтіріледі.
      82-жол бойынша бұрын жұмыс істемеген, яғни еңбек стажы жоқ адамдар ескеріледі.
      83-тен 86 қоса алғанда жолдар бойынша (72-жолдағы) ағымдағы жылы жалпы білім беру мектептерін, гимназияларын, лицейлерін (83-жол), кәсіптік мектептер мен лицейлерді (84-жол), колледждерді (орташа кәсіптік білім беру училищесі) (85-жол) және жоғары оқу орындарын (86-жол) аяқтаған бітірушілердің саны көрсетіледі.
      87-жол бойынша әртүрлі себептер бойынша ұзақ уақыт бойы (бір жылдан артық) жұмыс істемеген адамдар ескеріледі.
      88-жол бойынша бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған адамдар ескеріледі.
      89-жол бойынша – Қазақстан Республикасының Қарулы күштері қатарынан босаған адамдар ескеріледі;
      90-жол бойынша басқа адамдар (79-89-жолдар бойынша ескерілмеген адамдар) ескеріледі.
      Екі рет есепке алуды болдырмау мақсатында «Әртүрлі себептер бойынша ұзақ уақыт (бір жылдан артық) жұмыс істемеген адамдар» (87-жол), «бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған адамдар» (88-жол), «Қазақстан Республикасының Қарулы күштері қатарынан босаған адамдар» (89-жол) санатына жатқызылатын адамдар есептің 79, 80, 81-жолдары бойынша ескерілмеуге және бұрынғы жұмыс орнынан босатылудың себептері бойынша, сондай-ақ 82-жол бойынша бөлінбейді.
      Жұмыссыздарды жұмыспен айналыспау себептерін бөлу кезінде бұрын 79, 80, 81, 82, 88, 89 және 90-жолдар бойынша ескерілген 72-жолдағы жұмыссыздар жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органда тіркелген күннен бастап бір жыл (он екі ай) өткеннен кейін «ұзақ уақыт бойы (бір жылдан артық) жұмыс істемеген адамдар» санатына ауысуы және 87-жолда көрсетіледі;
      2) білімі бойынша (91-95-жолдар);
      3) қызметкерлер санаты бойынша (96-99-жолдар);
      4) жалпы жұмыс стажы бойынша (100-103-жолдар);
      5) жасына байланысты (104-114-жолдар ).
      9. «Жұмыссыздардың қоғамдық жұмыстарға қатысуы» ІІІ бөлімде жұмыссыз азаматтардың, сол сияқты нысаналы топқа кіретін қолы бос азаматтардың қоғамдық жұмыстарға қатысуын сипаттайтын көрсеткіштер көзделген.
      1-бағанда осындай азаматтардың жалпы саны, ал 2-бағанда жұмыссыздар көрсетіледі.
      Есептік осы бөлім көрсеткіштері жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен толтырылады.
      115-жолда ағымдағы жылдың есепті кезеңі ішінде қоғамдық жұмыстарға қатысқан және есепті кезеңнің соңына қатысуды жалғастырып отырған жұмыссыздар мен нысаналы топқа кіретін қолы бос азаматтардың саны көрсетіледі.
      Егер бір адам есепті кезең ішінде қоғамдық жұмыстың бір түріне қатысуын аяқтап (шарт бойынша) және осы есепті кезең ішінде қоғамдық жұмыстың басқа түріне кіріссе (шарт бойынша), онда бұл адам осы жол бойынша тек бір рет қана көрсетіледі. Оның екінші рет қатысуы 117-жол бойынша көрсетіледі.
      116-жол бойынша (115-жолдағы) есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша қоғамдық жұмыстарға қатысатын жұмыссыздар мен нысаналы топқа кіретін қолы бос азаматтардың саны туралы деректер келтіріледі.
      118-126-жолдар бойынша экономикалық қызметтің тиісті түрлері бойынша есепті кезең ішінде қоғамдық жұмыстарға қатысқан азаматтарды бөлу туралы деректер келтіріледі. Егер бір адам әртүрлі шарт бойынша түрлі қоғамдық жұмыстарға қатысқан жағдайда, онда 118-ден бастап 126-жолдарды толтырған кезде барлық тиісті жолдар бойынша ескеріледі.
      127-137-жолдар бойынша (115-жолдағы) осы есеп нысанының бланкісінде көрсетілген санаттар бойынша қоғамдық жұмыстарға қатысқан азаматтарды бөлу туралы деректер келтіріледі. Қоғамдық жұмысқа қатысқан азаматтарды бөлу нақты санаттар бойынша жүргізілетіндіктен, қоғамдық жұмыстарға қатысқан бір қатысушыны екі (және одан көп) санатқа бір уақытта есептің осы жолдары бойынша жатқызуға болады.
      138-140-жолдар бойынша (115-жолдағы) қоғамдық жұмыстарға, оларға қатысудың ұзақтығы бойынша қатысқан азаматтарды бөлу көрсетіледі. Қоғамдық жұмыстарға әртүрлі шарттар бойынша бірнеше рет қатысқан азаматтар бойынша жұмыс ұзақтығы әрбір шарт бойынша жинақтау арқылы айқындалады.
      141-жол бойынша (115-жолдағы) ағымдағы жылдың есепті кезеңінде тұрақты жұмысқа орналастырылған азаматтардың саны туралы деректер келтіріледі.
      142-жол бойынша оқудан тыс бос уақытта ақы төленетін қоғамдық жұмыстарға қатысқан оқушылар мен студенттердің саны туралы деректер келтіріледі, олар 115-жол бойынша қосылмайды.
      10. «Жұмыспен қамту мәселесі жөніндегі уәкілетті орган ұсынған қызметкерлердің босатылуы және қажеттілік туралы мәлімет» 4-бөлім «Есепті тоқсанда қызметкерлердің болжамды босатылуы» 1-кіші бөлімінің көрсеткіштері есепті тоқсанға (яғни жыл басынан өспей, жұмыс берушілердің деректері негізінде) толтырылады. Осы кіші бөлім бойынша деректер жұмыс берушілерден есепті кезеңде жиналған сома ретінде қалыптасады.
      1-бағанда жұмыспен қамту мәселесі жөніндегі уәкілетті органға есепті кезең ішінде қызметкерлердің болжамды босатылуы туралы мәліметтерді хабарлаған жұмыс берушілердің саны көрсетіледі. Бұл ретте осы есепті тоқсанда қызметкерлерді босатуды жоспарлап отырған барлық жұмыс берушілер ескеріледі. Егер қызметкерлерді босату туралы бұйрықтың күні есепті кезеңнен кейін түссе, онда осы жұмыс берушілер және олардан босатылатын қызметкерлер келесі есептерде, яғни келесі тоқсанға есепте көрсетіледі, ал егер жұмыс беруші есепті кезеңде бірнеше рет босатуды жоспарлаған болса, онда осы баған бойынша жұмыс берушілердің саны бір рет көрсетіледі (екі рет есептеуді болдырмау үшін), ал босату жоспарланған қызметкерлердің саны жинақталады және тиісті жолдар бойынша 2-бағанда көрсетіледі.
      3, 4 және 5-бағандарда (2-бағандағы) босатуға жоспарланған жұмысшылардың, әйелдер мен 14-тен 29 қоса алғандағы жастағы жастардың саны келтіріледі.
      Осы бөлімді толтырған кезде босатуға жоспарланған қызметкерлер бір уақытта бірнеше бағандар бойынша ескеріледі. Егер белгілі бір жұмысшы кәсібі бойынша босатылуға қойылған әйелдің жасы 29 жасқа дейін болса, онда осы бөлімді толтырған кезде ол есептің тиісті жолдары бойынша 3, 4 және 5 бағандарда ескеріледі.
      143-жол бойынша ескерілген, қызметкерлердің жалпы санынан босату жоспарланған 21 жасқа дейінгі жастағы (153-жол) және зейнеткерлік жас алдындағы (жасына байланысты зейнеткерлікке шығуға екі жыл қалған) (154-жол) қызметкерлердің саны бөлінеді.
      155-174-жолдар бойынша есепті кезеңде қызметкерлерді барынша босату көзделген жұмыстар мен жұмысшы кәсіптердің және қызметші лауазымдардың тізбесі жеке келтіріледі. Кәсіптердің (лауазымдардың) атауын босатылатын қызметкерлердің көп санынан бастап кему тәртібінде орналастырылады.
      Бұл ретте есепке аса тапшы кәсіптерді (лауазымдарды) және босатуға жоспарланған қызметкерлердің саны жалпы облыс бойынша 5 және одан көп адамды, ал аудан (қала) бойынша жұмыс беруші ұсынған мәліметтердің барлық тізбесі көрсетілетін кәсіптер (лауазымдар) енгізіледі.
      207-жол бойынша жалпы экономиканың барлық салалары бойынша нақты босатылған қызметкерлер туралы деректер (жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен) келтіріледі.
      11. «Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға берілген бос жұмыс орындары (бос орындар) туралы мәліметтер» 2-кіші бөлімде еңбек нарығындағы бос жұмыс орындарының көрсеткіштері көзделген.
      Барлық көрсеткіштер есепті тоқсан соңындағы жағдайға (яғни жыл басынан өсірмей) жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган жұмыс берушілердің мәліметтерін жинақтау негізінде толтырылады.
      Есептің 1-бағанында бос жұмыс орындары (бос орындар) туралы мәліметтерді хабарлаған жұмыс берушілердің саны көрсетіледі.
      2-бағанда біліктілік талаптарға сәйкес бос жұмыс орындарының (бос орындардың) саны туралы деректер келтіріледі.
      176-184-жолдар бойынша жұмыс берушілер экономикалық қызмет түрлері бойынша ұсынған бос орындар туралы деректер келтіріледі.
      185-204-жолдар бойынша жұмыс берушілер жолдаған бос орындар туралы мәліметтер негізінде жұмысшылар кәсіптері мен қызметшілердің лауазымдарының тізбесі келтіріледі. Кәсіптердің (лауазымдардың) атауын ұсынылған бос орындардың көп санынан бастап кему тәртібінде орналастырылады.
      Бұл ретте есепке аса тапшы кәсіптерді (лауазымдарды) және босатуға жоспарланған қызметкерлердің саны жалпы облыс бойынша 5 және одан көп адамды, ал аудан (қала) бойынша жұмыс беруші ұсынған мәліметтердің барлық тізбесі көрсетілетін кәсіптер (лауазымдар) енгізіледі.
      12. Осы «Азаматтарды кәсіптік оқыту» 5-бөлімнің көрсеткіштері жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен көрсетіледі.
      1-баған бойынша есепті кезеңге оқуды аяқтаған азаматтардың саны жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен көрсетіледі.
      2-баған бойынша (1-бағандағы) бірінші рет оқытылған, яғни кәсіптік оқытуға жіберген кезде кәсібі (мамандығы) болмаған азаматтар көрсетіледі.
      3-баған бойынша (1-бағандағы) қайта даярлау курсынан өткен, яғни кәсіптік оқуды аяқтағаннан кейін жаңа кәсіп (мамандық) иеленген азаматтар көрсетіледі.
      4-баған бойынша (1-бағандағы) екінші (аралас) кәсіп игерген, яғни кәсіптік оқуды аяқтағаннан кейін бұрынғы кәсібіне кейбір бағыттары бойынша ұқсас жаңа кәсіп (мамандық) игерген азаматтар көрсетіледі.
      5-баған бойынша (1-бағандағы) біліктілігін арттырған, яғни кәсіптік оқудан кейін бұрын болған разрядтан (санаттан) жоғарырақ разрядты (санатты) кәсіп игерген азаматтар көрсетіледі.
      208-жол бойынша есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған (1-5-бағандар), оның ішінде жұмысқа орналастырылған (6 және 7-бағандар), сондай-ақ есепті тоқсанның соңына оқуды жалғастырып отырған (8-баған) адамдардың саны көрсетіледі.
      209-жол бойынша жұмыссыз ретінде тіркелген және есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған адамдардың саны көрсетіледі.
      210-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған аз қамтамасыз етілген азаматтардың саны көрсетіледі.
      211-жол бойынша (210-жолдағы) атаулы әлеуметтік көмек алатын және есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған аз қамтамасыз етілген азаматтардың саны көрсетіледі.
      212-жол бойынша (201-жолдағы) аз қамтамасыз етілген азаматтар қатарынан жұмыспен айналысатын және есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған адамдар көрсетіледі.
      213-жол бойынша (210-жолдағы) аз қамтамасыз етілген азаматтар қатарынан 7 жасқа дейін балалардың күтімімен айналысатын және есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған адамдар көрсетіледі.
      214-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған және ауылдық жерлерде тұратын азаматтардың саны көрсетіледі.
      215-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған әйелдердің саны көрсетіледі.
      216-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған азаматтар қатарындағы әйелдердің саны көрсетіледі.
      217-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған бас бостандығынан айыру және (немесе) мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған азаматтар көрсетіледі.
      218-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған 14-тен 29 қоса алғандағы жастағы жастардың саны көрсетіледі.
      219-жол бойынша (218-жолдағы) есепті кезеңге кәсіптік оқуды аяқтаған 14-тен 29 қоса алған жастағы ауылдық жерлерде тұратын жастардың саны көрсетіледі.
      220-жол бойынша (218-жолдағы) жалпы білім беру мектептерінің, гимназиялардың, лицейлердің ағымдағы жылдағы бітірушілері бөлінеді.
      221-жол бойынша (218-жолдағы) – кәсіптік мектептер мен кәсіптік лицейлердің ағымдағы жылдағы бітірушілері.
      222-жол бойынша (218-жолдағы) – колледждердің (орта кәсіптік білім беру училищелерінің) ағымдағы жылдағы бітірушілері.
      223-жол бойынша (218-жолдағы) – жоғары оқу орындарының ағымдағы жылдағы бітірушілері.
      224-225-жолдар бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органның жолдамасы бойынша білім беру және мемлекеттік емес оқу орындарында оқыған азаматтар туралы деректер көрсетіледі.
      226-жол бойынша (208-жолдағы) есепті кезеңге жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органның жолдамасы бойынша мемлекеттік тілді оқыған азаматтардың саны көрсетіледі.
      227-жол бойынша (208-жолдағы) өздігінен жұмысқа орналасу мақсатында оқыған (өзін өзі жұмыспен қамту) азаматтардың саны, ал төменірек оларды түрлері бойынша бөлу көрсетіледі:
      228-жол бойынша (227-жолдағы) экономиканың әртүрлі салаларында кеңінен тараған кәсіптерді оқыған және алған адамдар;
      229-жол бойынша (227-жолдағы) халық кәсіпшілігімен айналысуға мүмкіндік беретін кәсіптерді оқыған және алған адамдар;
      230-жол бойынша (227-жолдағы) кәсіпкерлікпен (шағын және орта бизнесте) айналысуға мүмкіндік беретін кәсіптерді оқыған және алған адамдар;
      231-260-жолдар бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органның жолдамасы бойынша кәсіптік оқыту ұйымдастырылған кәсіптердің (мамандықтардың) тізбесі келтіріледі, ағымдағы жылдың есепті кезеңіне осы кәсіп бойынша оқығандардың және осы немесе басқа кәсіптер (мамандықтар) бойынша жұмысқа орналастырылғандардың жалпы саны көрсетіледі. Кәсіптердің (мамандықтардың) атауын азаматтардың біршамасы оқыған кәсіптерден бастап кему тәртібінде орналастырылады.
      Кәсіптерді тізбелеу үшін нөмірлеу жетіспеген жағдайда осы нөмірлерді (231-ден бастап 260 қоса алғанда) әріп литерімен пайдаланылады (231А-260А; 231Б-260Б).
      13. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      әрбір баған үшін
      1-бөлім. «Еңбек делдалдығы (жыл басынан бері) 201__жылғы__тоқсан»:
      01- жол = 02-07 жолдардың
      07- жол = 13-15 жолдардың
      23- жол = 24-29 жолдардың
      29- жол = 35-36 жолдардың
      52-жол < 53-65жолдардың
      2-бөлім. «Жұмыссыз ретінде тіркелген адамдардың саны және құрамы (жыл басынан бері) 201__жылғы__тоқсан»:
      72-жол = 66-68 жолдардың
      72-жол = 73-78 жолдардың
      72-жол = 79-82 жолдардың + 87-90 жолдардың
      82-жол >83-86 жолдардың
      72-жол= 91-95 жолдардың
      72-жол= 82,100-103 жолдардың
      72-жол= 82,96-97 жолдардың
      72-жол= 104,106-113 жолдардың
      «Жұмыссыз ретінде тіркелген адамдардың саны және құрамы (жыл басынан бері) 201__ жылғы __ тоқсан» 2- бөлімге қосымшада:
      72- жол < 1, 5, 10, 15, 18, 24, 27, 34, 38-жолдардың , бірақ 82-жолға артық емес
      3-бөлім. «Қоғамдық жұмыстарға қатысу (жыл басынан бері) 201__ жылғы__тоқсан»:
      115-жол = 118-126 жолдардың
      4-бөлім. «Жұмыспен қамту мәселелері бойынша уәкілетті орган ұсынған жұмыстан босатылатын адамдар және қызметкерлерге деген қажеттілік туралы мәліметтер (адам) 201__жылғы__тоқсан»
      143-жол= 144-152 жолдардың
      «Жұмыспен қамту мәселелері бойынша уәкілетті орган ұсынған жұмыстан босатылатын адамдар және қызметкерлерге деген қажеттілік туралы мәліметтер (адам) 201__ жылғы __ тоқсан» 4- бөлімге қосымшада:
      175-жол = 2,6,11,16,19,25,28,35,39 жолдардың
      5-бөлім. «Кәсіптік оқыту (жыл басынан бері; адам) 201_жылғы__тоқсан» 208-ден бастап 230 қоса алған жолдарда:
      1-баған = 2-5 жолдардың


Еңбек делдалдығы үшін жеке меншік жұмыспен қамту агенттіктеріне өтініш берген азаматтардың саны 2010 жылы _________
Численность граждан, обратившихся за трудовым посредничеством в частные агентства занятости за __________ 2010 года

__________________ауданы_____________________ облысының (қаланың)
                   район                       области (города)

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 2012.06.05 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Құпиялылығы мемлекеттік статистика органдарымен кепілденеді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2011 жылғы 3 наурыздағы № 60 бұйрығына 3-қосымша

Ведомстволық статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан
Статистическая форма по ведомственному статистическому наблюдению

Приложение 3 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 3 марта 2011 года № 60

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне тапсырылады.
Представляется Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz. www.enbek.gov.kz сайттарынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайтах www.stat.gov.kz. www.enbek.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйексіз деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексінің 381-бабына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.
Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики является административным правонарушением, предусмотренным статьей 381 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 7271201
Код статистической формы 7271201

Жеке меншік жұмыспен қамту агенттіктеріне еңбек делдалдығы үшін өтініш берген азаматтардың саны туралы есеп
Отчет о численности граждан, обратившихся
за трудовым посредничеством в частные агентства занятости

3-Е (жұмысқа орналастыру)
3-Т (трудоустройство)

Айлық
Месячная

_ _ _ _ _ _
Есепті кезең |_|_|ай |_|_|_|_| жыл
Отчетный период месяц год

Жеке меншік жұмыспен қамту агенттіктерінің тапсыру мерзімі – есепті айдан кейінгі 1-ші күні, есепті айдан кейінгі 2-ші күні аудандық (қалалық) жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдары, есепті айдан кейінгі 4-ші күні облыстық жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдары, есепті айдан кейінгі 7-ші күні Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық-талдау орталығы.
Срок представления частными агентствами занятости – 1-го числа после отчетного месяца, районными (городскими) уполномоченными органами по вопросам занятости – 2-го числа после отчетного месяца, областными уполномоченными органами по вопросам занятости – 4-го числа после отчетного месяца, информационно-аналитическим центром Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан – 7-го числа после отчетного месяца

БСН коды
код БИН

Еңбек делдалдығы үшін жеке меншік жұмыспен қамту агенттіктеріне өтініш берген азаматтаррдың саны 20__жылы ________________
Численность граждан, обратившихся за трудовым посредничеством в частные агентства занятости за ________________ 20___года

__________________ауданы____________________облысының (қаланың)
      район области (города)

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер
Показатели

Есепті айға
За отчетный месяц

Жылдың басынан
С начала года

барлығы
всего

оның ішінде ауылдық жерлерде тұратындар
в том числе проживающие в сельской местности

барлығы
всего

оның ішінде ауылдық жерлерде тұратындар
в том числе проживающие в сельской местности


А

1

2

3

4

1

Еңбек делдалдығымен айналысатын жеке агентстваларға өтініш берген азаматтардың саны, адам
Численность граждан, обратившихся за содействием в трудоустройства в частные агентства занятости (человек)


оның ішінде:
в том числе:

1.1

жұмыссыздар
безработные

2

Жеке агентства делдалдығы арқылы жұмысқа орналасқан азаматтардың саны (адам)
Численность граждан, трудоустроенных при посредничестве частных агентств занятости (человек)


оның ішінде:
в том числе:

2.1

жұмыссыздар
безработные

3.

Жеке агенттік делдалдығы арқылы таяу және алыс шетелдерге жұмысқа кеткен азаматтардың саны
Численность граждан, выехавших на работу в страны ближнего и дальнего зарубежья, при посредничестве частных агентств занятости

Жұмыспен қамтуды және әлеуметтік
бағдарламаны үйлестіру
басқармасының бастығы _________________________________ қолы
Начальник управления координации (подпись)
занятости и социальных программ

Орындаушы (Т.А.Ә.)
Исполнитель (Ф.И.О) ________________________ Телефон:____________

Қазақстан Республикасы   
Статистика агенттігі төрағасының
2011 жылғы 3 наурыздағы   
№ 60 бұйрығына        
4-қосымша          

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 2012.06.05 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

«Еңбек делдалдығы үшін жекеменшік жұмыспен қамту агенттігіне жүгінген азаматтар саны жөнінде есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысандарын толтыру бойынша нұсқаулық (коды 7271201, индексі 3-Е (жұмысқа орналастыру), кезеңділігі айлық)

      Осы Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Еңбек делдалдығы үшін жекеменшік жұмыспен қамту агенттігіне жүгінген азаматтар саны жөнінде есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысандарын толтыру (коды 7271201, индексі 3-Е (жұмысқа орналастыру), кезеңділігі айлық) тәртібін нақтылайды.
      Мынадай анықтамалар берілген статистикалық нысандарды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) жеке жұмыспен қамту агенттігі - Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен тіркелген, жұмысқа орналастыруда жәрдем көрсететін кез-келген жеке және заңды тұлға;
      2) жұмыссыз адамдар - өздеріне байланысты емес себептер бойынша табыс әкелетін еңбек қызметімен айналыспайтын, жұмыс іздеп жүрген және еңбек етуге жарамды жастағы адамдар.
      3. Статистикалық нысанда барлық көрсеткіштер есептік айда және ағымдағы жыл басынан бергі өспелі жиынтықпен көрсетіледі. Деректер бірлігіне дейін дәлме-дәл көрсетіледі.
      Статистикалық нысанның 2 және 4 бағандарында ауылдық жерлерде тұратын азаматтар бойынша деректер сәйкесінше 1 және 3 бағандарынан бөлінеді бұған «қалалық үлгідегі кент» санатына жататын жұмыс кенттерінің тұрғындары жатқызылмайды.
      1-жол бойынша еңбек делдалдығы үшін жекеменшік жұмыспен қамту
агенттігіне өтініш берген азаматтардың, зейнеткерлерді, оқушыларды, студенттерді, мүгедектерді және еңбек қызметімен айналысатын, бірақ басқа жұмысқа ауысқысы келетін, қосымша табыс (жалақы) тапқысы келетін және бірнеше жеке еңбек шартымен, сондай-ақ оқудан тыс бос уақытта жұмыс істегісі келетін, жұмыс күшіне сұраныс болған жағдайда жұмыс берушілерге жіберілетін басқа да азаматтарды қоса алғандағы жалпы саны туралы деректер келтіріледі.
      1-жол бойынша (1.1. жолдағы) еңбек делдалдығы үшін жекеменшік
жұмыспен қамту агенттігіне жүгінген жұмыссыз азаматтар саны туралы
деректер келтіріледі.
      1-жолдағы деректер 1.1. жолдағы деректерден зейнеткерлер, оқушылар және еңбек қызметімен айналысатын басқа да адамдар (басқа адамдарға жұмыс орнын ауыстырғысы немесе негізгі жұмысынан бос уақытында бірнеше жеке еңбек шартымен жұмыс істегісі келетін яғни жекеменшік жұмыспен қамту агенттіктеріне жүгіну кезінде жұмысы немесе кәсібі болған адамдар жатады) санымен ерекшеленеді.
      2-жол бойынша жекеменшік жұмыспен қамту агенттігінің делдалдығымен жұмысқа орналасқан азаматтар саны туралы деректері келтіріледі.
      2.1 жолы бойынша (2-жолдағы) жұмыссыздар санынан жұмысқа орналастырылған азаматтардың саны туралы деректер келтіріледі.
      3-жол бойынша жеке агенттік делдалдығы арқылы таяу және алыс шетелдерге жұмысқа кеткен азаматтардың саны туралы деректері келтіріледі.
      4. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 1, 2, 3, 4 бағандар бойынша:
      1-жол 2-жол;
      1-жол 1.1-жол;
      2-жол 2.1-жол;
      2-жол 3-жол;
      3 баған 1 баған;
      4 баған 2 баған.

Құпиялылығы мемлекеттік статистика органдарымен кепілденеді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2011 жылғы 3 наурыздағы № 60  бұйрығына 5-қосымша

Ведомстволық статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан
Статистическая форма по ведомственному статистическому наблюдению

Приложение 5 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 3 марта 2011 года № 60

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне тапсырылады.
Представляется Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz, www.enbek.gov.kz сайттарынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайтах www.stat.gov.kz, www.enbek.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.
Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статистикалық нысан коды
Код статистической формы

Жасырын жұмыссыздық жөніндегі мәлімет (қысқартылған және жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек жөнінде)

Сведения о скрытой безработице (о сокращенных и частично занятых работниках, задолженности по заработной плате)

3-ЕН (жасырын жұмыссыздық)
3-Т (скрытая безработица)

Айлық
Месячная

              _ _     _ _ _ _
Есепті кезең |_|_|ай |_|_|_|_| жыл
Отчетный период   месяц        год

Мекемелердің (заңды тұлғалардың), олардың филиалдары мен өкілдіктерінің өздері орналасқан орындары бойынша тапсыру мерзімі - есепті айдан кейін 3-ші күн, аудандық (қалалық) жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдарының тапсыру мерзімі - есепті айдан кейін 5-ші күн, облыстық жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдардың тапсыру мерзімі - есепті айдан кейін 7-ші күн, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық-талдау орталығының тапсыру мерзімі - есепті айдан кейін 10-шы күн.
Срок представления организациями (юридическими лицами), их филиалами и представительствами по месту своего нахождения 3-го числа после отчетного месяца районными (городскими) уполномоченными органами по вопросам занятости - 5-го числа после отчетного месяца, областными уполномоченными органами по вопросам занятости - 7-го числа после отчетного месяца, информационно-аналитическим центром Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан - 10-го числа после отчетного месяца

КҰЖЖ коды
Код ОКПО


БСН коды
код БИН

20__жылғы_____Жасырын жұмыссыздық жөніндегі мәлімет (қысқартылған жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек жөнінде)
Сведения о скрытой безработице (о сокращенных и частично занятых работниках, задолженности по заработной плате) на_____20__года

___________________ауданы______________________ облысы (қаласы)
                    район                      области (города)

1-бөлім. Қызметкерлердің тізімдік құрамының саны, жұмыстан босатылғандар, жұмыспен ішінара қамтылғандар, өндіріс көлемі, жалақы бойынша берешек
Раздел 1. Численность списочного состава, сокращенных, частично занятых работников, объем производства, задолженность по заработной плате

Экономикалық қызмет түрі______(ЭҚБС бойынша секция коды) _______ (ЭҚБС бойынша бөлім коды)
Вид экономической деятельности_______(код секции по ОКЭД)______(код раздела по ОКЭД)

Жол коды Код строки

Көрсеткіштер
Показатели

Қызметкерлердің жалпы тізімдік саны, адам
Общая списочная численность работников, человек

Барлық қысқарған жұмыс орындары, адам
Всего сокращено рабочих мест, человек

Қызметкерлердің саны, адам
Количество работников, человек

Өндірілетін өнімнің (жұмыс) көлемі, млн. теңге
Объем производства продукции (работ), миллион тенге.

2 айдан кейін күтілетін жұмыс орындарының қысқаруы
Ожидаемое сокращение рабочих мест через 2 месяца

Өз еркімен жұмыстан босатыл ғандар, адам
Уволенных по собственному желанию, человек

Жалақысы сақталмайтын демалысқа шыққандар
Находящихся в отпусках без сохранения заработной платы

Толық емес жұмыс күні режимі мен жұмыс істейтіндер
Занятых в режиме не полного рабочего времени

Өндірістің, жабдықтың тоқтатылуына байланысты уақытша жұмыспен қамтылмағандар
Временно незанятых из-за простоя производ ства, оборудования

Есептік уақытқа дерек
Факт на отчетную дату

Алдағы 2 айда күтілетін өндірілетін өнімнің өсуі немесе төмендеуі
Ожидаемый рост или снижение на предстоящие 2 месяца

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

О1

Өндірістің толық (жұмыс пен қызметтің орындалуының) тоқтатылуы
Полная остановка производства (прекращение выполнения работ и услуг)


О2

Толық емес жұмыс күні режимімен көшу (жарым-жартылай тоқтатылуы, өндіріс көлемінің қысқаруы, жұмыс режимінің өзгеруі)
Переход на режим неполного рабочего времени (частичная приостановка, сокращение объема производства, изменение режима работы)


2-бөлім. Кәсіпорын қызметкерлерін жұмыспен қамту үшін қабылданатын шаралар
Раздел 2. Меры, принимаемые с целью обеспечения занятости персонала предприятия

Жол коды
Код строки

Қабылданатын шаралардың атауы
Наименования принимаемых мер

Қызметкерлер саны, адам
Число работников, человек

О1

Басқа жұмыстарға (лауазымға) ауыстырылған қызметкерлер саны
Число работников, перераспределенных на другие работы (должности)


О2

Басқа кәсіптерге оқытылған қызметкерлер саны
Число работников, обученных другим профессиям


О3

Кәсіптік оқуға, қайта оқуға және біліктілігін арттыруға жіберілген қызметкерлер саны
Число работников, направленных на профподготовку, переподготовку, повышение квалификации


3-бөлім. Мерзімі өткен еңбекақы берешегі
Раздел 3. Просроченная задолженность по заработной плате

Жол коды
Код строки

Еңбекақы бойынша мерзімі өткен берешектер
Просроченная задолженность в оплате труда

Сомма, мың теңге
Сумма, тысяч тенге

О1

Еңбекақы бойынша мерзімі өткен берешек
Просроченная задолженность по заработной платеБөлім (Басқарма) бастығы                  (қолы)
Начальник отдела (управления)___________ (подпись)_____________
Орындаушы (Т.А.Ә.)
Исполнитель (Ф.И.О)_____________________ Телефон: _____________

Қазақстан Республикасы    
Статистика агенттігі төрағасының
2011 жылғы 3 наурыздағы    
№ 60 бұйрығына         
6-қосымша            

«Жасырын жұмыссыздық туралы мәліметтер» (қысқартылған және ішінара жұмыспен қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек туралы) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық
(коды 7281201, индекс 3-ЕН, кезеңділігі айлық)

      1. Осы Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Жасырын жұмыссыздың туралы мәліметтер» (қысқартылған және ішінара жұмыспен қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек туралы) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру тәртібін (коды 7281201, индекс 3-ЕН, кезеңділігі айлық) нақтылайды.
      2. Статистикалық нысанды жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі аудандық (қалалық), облыстық органдарымен ай сайын келесі жағдайлардың бірі болған кезде тапсырылады:
      өндірісті толық тоқтату (жұмыстар мен қызметтерді орындауды тоқтату);
      толық емес жұмыс уақыты режиміне көшу (ішінара тоқтату, өндіріс көлемін қысқарту, жұмыс режимін өзгерту);
      жалақы бойынша мерзімі өткен берешек болған кезде.
      3. Келесі анықтамалар берілген статистикалық нысандарды толтыру мақсатында пайдаланылады:
      1) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде белгіленген қалыпты ұзақтықтан аз уақыт, оның ішінде:
      толық емес жұмыс күні, яғни күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту;
      толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту;
      бір мезгілде күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту толық емес жұмыс уақыты болып есептеледі;
      2) уәкілетті орган – жергілікті атқарушы органдардың өңірлік деңгейде халықтың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесуді және жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшесі;
      3) өндірістің, жабдықтың бос тұрып қалуы – мәжбүрлі бос тұрып қалу экономикалық, технологиялық, ұйымдастырушылық, өзге де өндірістік немесе табиғи сипаттағы себептер бойынша жұмыстың уақытша тоқтап тұруы;
      4) жалпы тізімдік сан – кәсіпорынның (мекеменің, ұйымның) жасалған еңбек шартына сәйкес тұрақты, маусымдық және уақытша жұмысқа қабылданған барлық қызметкерлерінің саны көрсетіледі, ол есепті күнге толтырылады. Қызметкерлердің тізімдік саны нақты жұмыс істейтін сияқты, қандай да бір себеп бойынша (қызметтік іссапар, жыл сайынғы және қосымша демалыстар, ауырған адамдар, жүктілігі мен босануына байланысты демалыс пен бала күтімі жөніндегі қосымша демалыс, әкімшіліктің рұқсатымен оқу орнында оқып жүргендер, мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді атқарушылар, жұмыста болмаған және т.б. бойынша) орнында жоқ адамдарды қамтиды. Қызметкерлердің тізімдік санына қызметті қоса атқарушылар, сондай-ақ азаматтық шарт жасасқандар немесе еңбек шартын жасамай сыйақы (қаламақы) алушылар енгізілмейді;
      Статистикалық нысан әр айдың 1 күніндегі жағдай бойынша толтырылады және тиісінше есепті кезеңнің 3 күнінен кешіктірмей жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі аудандық, қалалық уәкілетті органдарға ұсынылады.
      Экономикалық қызмет түрі 1-бөлімде қосымшаға сәйкес толтырылады.
      1-бөлімде «Тізімдік құрамның, қысқартылған, жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлердің саны, өндіріс көлемі, жалақы бойынша берешек» көрсетіледі, онда 01 немесе 02-жолдардың біреуі ғана толтырылады.
      01-жол деректерін жұмыстарды орындауды, қызмет көрсетуді, оның ішінде келісімшарт (шарт) мерзімінің аяқталуына және келісімшарт (шарт) бойынша міндеттемелерді орындау мерзімінің аяқталуына қарай толық тоқтатқан кәсіпорындар толтырады.
      02-жолды өндірісті ішінара тоқтатқан, жекелеген бөлімшелердегі, цехтардағы, учаскелердегі жұмысты тоқтатқан, тұтас кәсіпорны бойынша немесе жекелеген бөлімшелерде, цехтарда, учаскелерде жұмыс уақытының толық емес режиміне көшкен, өндіріс көлемін қысқартқан, жұмыс кестесін өзгерткен кәсіпорындар толтырады.
      1-бөлімнің 01 немесе 02-жолдарында:
      1-бағанда жалпы тізімдік саны көрсетіледі;
      2-бағанда қысқартылған жұмыс орындары – штат кестесінен алып тасталған лауазымдардың саны көрсетіледі, ол есепті кезеңге толтырылады;
      3-бағанда жұмыстан өз еркімен босатылған қызметкерлердің, оның ішінде маусымдық және уақытша жұмысқа қабылданған, еңбек шартының мерзімі аяқталуына орай босатылғандардың саны көрсетіледі, 3-баған есепті кезеңге толтырылады;
      4-бағанда жалақысы сақталмайтын демалыста жүрген қызметкерлердің саны көрсетіледі. Берілген баған есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша, яғни есепті айдан кейінгі айдың 1-күнінен толтырылады;
      5-бағанда жұмыс уақытының толық емес режимімен қамтылған қызметкерлердің саны – Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы N 251 «Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінде» (бұдан әрі- ЕК) белгіленген жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығынан кем жұмыспен айналысатын, оның ішінде: толық емес жұмыс күні, яғни күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығы нормасы азайтылған, толық емес жұмыс аптасы - жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің саны қысқартылған, күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығы нормасы бір мезгілде азайтылуы және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқартылуы көрсетіледі, ол есепті кезеңнің аяғында, яғни есепті айдан кейінгі айдың 1-күнінен толтырылады;
      6-бағанда өндірістің, жабдықтың тоқтауы себепті жұмыспен уақытша қамтылмаған қызметкерлердің саны көрсетіледі. 6-баған есепті кезеңнің аяғында, яғни есепті айдан кейінгі айдың 1-күнінен толтырылады;
      7-бағанда өнім өндірудің немесе кәсіпорын (ұйым, мекеме) көрсететін қызметтердің көлемі көрсетіледі, ол есепті кезеңге толтырылады;
      8-бағанда өндірістің немесе көрсетілетін қызмет көлемінің күтілетін өсімі немесе төмендеуі көрсетіледі, ол алдағы 2 айға толтырылады, өсім кезінде «+» белгісімен, төмендеу кезінде «-» белгісі деп көрсетіледі;
      9-бағанда 2 айдан кейін жұмыс орындарының күтілетін қысқартылуы, есепті күнге адам санымен көрсетіледі.
      2-бөлім қызметкерлердің жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету мақсатында кәсіпорын қабылдаған шаралар жөніндегі көрсеткіштерді қамтиды:
      01-жолда басқа жұмыстарға (лауазымдарға) қайта бөлінген қызметкерлердің саны мен басқа жұмыстарға (лауазымдарға) ауыстырылған қызметкерлердің саны көрсетіледі;
      02-жолда басқа кәсіптерге оқытылған қызметкерлердің саны – қайта оқудан, қайта даярлаудан өткен және сол қайта оқудан, қайта даярлаудан өткен мамандығы бойынша лауазымдарда жұмыс істеп жүрген қызметкерлердің саны көрсетіледі;
      03-жолда қайта даярлау мен біліктілігін арттыру үшін жолданған және өтіп жатқан қызметкерлердің саны көрсетіледі.
      3-бөлімді жалақы бойынша мерзімі өтіп кеткен берешегі бар кәсіпорындар (ұйымдар, мекемелер) толтырады.
      01-бағанда жалақы бойынша мерзімі өтіп кеткен берешек – ЕК 134-бабы 1-тармағын бұза отырып төленбей қалған жалақы көрсетіледі, ол есепті кезеңнің аяғында, яғни есепті айдан кейінгі айдың 1- күнінен толтырылады.

«Жасырын жұмыссыздық туралы мәліметтер»
(қысқартылған және ішінара жұмыспен   
қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша
берешек туралы) ведомстволық статистикалық
байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулығына (коды 7281201,  
индекс 3-ЕН, кезеңділігі айлық)     
қосымша               

Экономикалық қызмет түрлері

Секция коды

Қызмет түрінің атауы

Бөлімнің коды

А

Ауыл, орман және балық шаруашылығыӨсімдік өсіру және мал өсіру, аңшылық және осы салаларда қызмет көрсету

01


Орман шаруашылығы және ағаш дайындау

02


Балық өсіру және аквамәдениет

03

В

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді жұмыстауКөмір мен лигнит өндіру

05


Шикі мұнай мен табиғи газ өндіру

06


Металды кен өндіру

07


Кен өндіру өнеркәсібінің басқа да салалары

08


Кен өндіру өнеркәсібі саласындағы техникалық қызметтер

09

С

Өңдеу өнеркәсібіТамақ өнімдері өндірісі

10


Сусын өндірісі

11


Темекі өнімдері өндірісі

12


Текстиль бұйымдары өндірісі

13


Киім өндірісі

14


Тері және осы өнімге жататындар өндірісі

15


Жиһазды қоспағанда, ағаш және тығын бұйымдары өндірісі; сабаннан бұйым жасау және өрме материалдар өндірісі

16


Қағаз және қағаз өнімі өндірісі

17


Баспа және жазылған материалдарды қайта шығару

18


Кокс және мұнайды қайта өңдеу өнімдері өндірісі

19


Химия өнеркәсібі өнімдері өндірісі

20


Негізгі фармацевтикалық өнімдер мен препараттар өндірісі

21


Резина және пластмасса бұйымдар өндірісі

22


Басқа да метал емес минералдық өнім өндірісі

23


Металлургия өнеркәсібі

24


Машиналар мен жабдықтарды қоспағанда, дайын метал бұйымдар өндірісі

25


Компьютер, электрондық және оптикалық өнім өндірісі

26


Электр жабдығы өндірісі

27


Басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндірісі

28


Автокөлік құралдары, трейлер мен жартылай тіркемелер өндірісі

29


Басқа да көлік құралдары өндірісі

30


Жиһаз өндірісі

31


Басқа да дайын бұйымдар өндірісі

32


Машина мен жабдықтарды жөндеу және орнату

33

D

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны желдету

35

E

Сумен қамтамасыз ету; кәріз жүйесі, қалдықтарды жинау мен қайта бөлуді бақылауСуды жинау, өңдеу және қайта бөлу

36


Кәріз жүйесі

37


Қалдықтарды жинау, өңдеу мен әкету; қалдықтарды жарату

38


Рекультивациялау және қалдықты әкету саласындағы басқа да қызметтер

39

F

ҚұрылысҒимараттар мен имараттар құрылысы

41


Азаматтық құрылыс

42


Мамандандырылған құрылыс жұмыстары

43

G

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеуАвтомобильдер мен мотоциклдердің көтерме және бөлшек саудасы, және оларды жөндеу

45


Автомобильдер мен мотоциклдерді қоспағанда, көтерме сауда

46


Автомобильдер мен мотоциклдерді қоспағанда, бөлшек сауда

47

H

Көлік және қоймалауҚұрғақ жол көлігі және құбыр бойынша тасымалдау

49


Су көлігі

50


Әуе көлігі

51


Қойма шаруашылығы және көмекші көлік қызметі

52


Почта және курьер қызметі

53

I

Тұру және тамақтандыру қызметтеріТұруды ұйымдастыру қызметтері

55


Тамақ және сусын өнімдерін беру қызметтері

56

J

Ақпарат пен байланысБаспа қызметі

58


Кино-, видеофильм және теледидар бағдарламалы, фонограммалар мен музыкалық жазбалар өндірісі

59


Бағдарламаларды жасау мен телерадиотарату қызметтері

60


Байланыс

61


Компьютерлік бағдарламалау, консультациялар мен басқа да ілеспе қызметтер

62


Ақпарат қызметтерінің жұмысы

63

K

Қаржы және сақтандыру қызметіСақтандыру және зейнетақы қорлары қызметтерін қоспағанда, қаржы қызметтері

64


Міндетті әлеуметтік сақтандыруды қоспағанда, сақтандыру, қайта сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметі

65


Қаржы және сақтандыру қызметтерін көрсету жөніндегі қосалқы қызметтер

66

L

Жылжымайтын мүлікпен операциялар

68

M

Кәсіптік, ғылыми және техникалық қызметҚұқық және бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет

69


Бас компаниялардың қызметі; басқару мәселелері жөніндегі консультациялар

70


Сәулет, инженерлік ізденіс; техникалық сынаулар мен талдау саласындағы қызмет

71


Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер

72


Жарнама қызметі және нарықтық конъюнктураны зерттеу

73


Басқа да кәсіптік, ғылыми және техникалық қызмет

74


Ветеринарлық қызмет

75

N

Әкімшілік және көмекші қызмет көрсету саласындағы қызметЖалға алу және лизинг

77


Жұмысқа орналастыру

78


Туроператорлардың, турагенттердің және туризм саласында қызмет көрсететін басқа да ұйымдардың қызметі

79


Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және зерттеп тексеру қызметі

80


Ғимараттар мен аумақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет

81


Әкімшілік-басқару, шаруашылық және басқа да қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

82

O

Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру

84

P

Білім беру

85

Q

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтерДенсаулық сақтау саласындағы қызметтер

86


Тұруды қамтамасыз ету мен күтім жөніндегі қызметтер

87


Тұру қамтамасыз етілмейтін әлеуметтік қызметтерді көрсету

88

R

Өнер, көңіл көтеру және демалысШығармашылық өнер және көңіл көтеру саласындағы қызмет

90


Кітапханалар, мұрағаттар, мұражайлар мен мәдени қызмет көрсететін басқа да мекемелердің қызметі

91


Құмар ойындар мен бәс тігуді ұйымдастыру қызметтері

92


Спорт, демалыс пен көңіл көтеруді ұйымдастыру саласындағы қызмет

93

S

Қызметтердің басқа да түрлерін көрсетуМүшелік ұйымдар қызметі

94


Компьютерлерді, жеке тұтыну заттары мен тұрмыстық тауарларды жөндеу

95


Басқа да жеке қызметтерді ұсыну

96

T

Үй қызметшісін жалдайтын және жеке тұтынуы үшін қажетті тауарлар мен қызметтерді өндіретін үй шаруашылықтарының қызметіҮй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі

97


Жеке тұтынуы үшін қажетті тауарлар мен қызметтерді өндіретін үй шаруашылықтарының қызметі

98

U

Эксаумақтық ұйымдар мен органдардың қызметі

99

Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 262566
  Қазақ тілінде 131084
  Орыс тілінде 130588
  Ағылшын тілінде 894
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Астана уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы