Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына трансферттерді беру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 8 қыркүйектегі № 554 қаулысы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 35-бабының 7-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына трансферттерді беру қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулы 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 8 қыркүйектегі
№ 554 қаулысымен
бекітілген

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына трансферттерді беру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына трансферттерді беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына (бұдан әрі – қор) республикалық бюджеттен:

      1) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (бұдан әрі – ТМККК) шеңберінде қызметтер көрсеткені үшін ақы төлеуге;

      2) қордың міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде (бұдан әрі – МӘМС) әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне медициналық көмек көрсеткені үшін денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеуге арналған шығындарды өтеуге;

      3) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі – Заң) айқындалған қорға жарналар төлеуден босатылған Қазақстан Республикасының азаматтары үшін МӘМС-ге мемлекеттің жарналарын төлеуге трансферттерді аудару тәртібін айқындайды.

      2. Трансферттер сомасының көлемі жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджетті бекіту кезінде айқындалады.

2-тарау. Қорға трансферттерді беру тәртібі

      3. Республикалық бюджет бекітілгеннен кейін қор трансферттердің жылдық сомаларын айларға бөлу жөніндегі ұсыныстарды қалыптастырады және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын қалыптастыру кезінде есепке алу үшін уәкілетті органға жібереді.

      Қор трансферттердің жылдық сомаларын айлар бойынша бөлуді аванстық төлемдерді төлеудің болжамды мерзімдерін ескере отырып, төлемдерді жүзеге асыру мерзімдеріне байланысты жүзеге асырады.

      4. Трансферттерді пайдалану процесінде міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізу қажеттілігі кезінде қор ағымдағы айдың 5-күніне дейінгі мерзімде міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізу жөніндегі ұсыныстарын уәкілетті органға жібереді.

      5. Уәкілетті орган ТМККК шеңберінде қызметтер көрсеткені үшін және МӘМС жүйесінде әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне медициналық көмек көрсеткені үшін денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеуге берілетін трансферттерді қордың қазынашылықтағы есеп шотына аударуды ағымдағы айдың бірінші бес жұмыс күні ішінде (желтоқсан айының 20-күніне дейін) төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарының сомалары шегінде ай сайын жүзеге асырады.

      Ақшалай қаражатты міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарына енгізілген өзгерістерді ескере отырып аудару ағымдағы айдың 25-күніне дейін жүзеге асырылады.

      ТМККК шеңберінде көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеу және МӘМС жүйесінде әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне медициналық көмек көрсеткені үшін денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеуге берілетін трансферттер бойынша пайдаланылмаған қалдық сомасын айдың соңына қарай қор одан кейінгі айдың сомасына қосуға тиіс.

      Келесі қаржы жылының 1 қаңтарына пайда болған ТМККК шеңберінде көрсетілген қызметтері үшін ақы төлеу және МӘМС жүйесінде әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне медициналық көмек көрсеткені үшін денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеуге берілетін трансферттер бойынша пайдаланылмаған қаражат қалдығының сомасы қолданыстағы бюджет заңнамасына сәйкес республикалық бюджет кірісіне қайтарылуға тиіс.

      6. Трансферттердің жылдық көлемін бөлінген бюджет шегінде нақтылау (түзету) қажет болған кезде қор Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес уәкілетті органға ұсыныстарын жолдайды.

      Бөлінген бюджет шегінде трансферттердің сомаларын нақтылау (түзету) жөніндегі ұсыныстарды уәкілетті орган Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес қарайды.

      7. Заңның 26-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) және 14) тармақшаларында көрсетілген жарналарды төлеуден босатылған Қазақстан Республикасының азаматтары үшін МӘМС-ге мемлекеттің жарналары түріндегі ақшалай қаражатты қорға аудару уәкілетті орган айқындайтын Аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу (ұстап қалу) және аудару қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

3-тарау. Трансферттерді пайдалану жөніндегі есептілік

      8. Уәкілетті орган белгілеген нысандарға сәйкес қор уәкілетті органға тоқсан сайын ТМККК шеңберінде қызметтер көрсеткені үшін ақы төлеуге, қордың МӘМС жүйесінде әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне медициналық көмек көрсеткені үшін денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеу шығындарын өтеуге және қорға жарналар төлеуден босатылған Қазақстан Республикасының азаматтары үшін МӘМС-ге мемлекеттің жарналарын төлеуге берілетін трансферттерді пайдалану жөніндегі есептерді тапсырады.

Об утверждении Правил предоставления трансфертов фонду социального медицинского страхования

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 554

      Примечание РЦПИ!
Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

      В соответствии с пунктом 7 статьи 35 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления трансфертов фонду социального медицинского страхования.

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 8 сентября 2017 года № 554

Правила предоставления трансфертов
фонду социального медицинского страхования

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила предоставления трансфертов фонду социального медицинского страхования (далее - Правила) определяют порядок перечисления трансфертов из республиканского бюджета фонду социального медицинского страхования (далее – фонд) на:

      1) оплату за оказание услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП);

      2) возмещение затрат фонда на оплату услуг субъектам здравоохранения за оказание медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (далее – ОСМС) военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов;

      3) взносы государства на ОСМС за граждан Республики Казахстан, освобожденных от уплаты взносов в фонд, определенных Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года "Об обязательном социальном медицинском страховании" (далее – Закон).

      2. Объемы сумм трансфертов определяются при утверждении республиканского бюджета на плановый период.

Глава 2. Порядок предоставления трансфертов фонду

      3. После утверждения республиканского бюджета фонд формирует и направляет в уполномоченный орган в области здравоохранения (далее – уполномоченный орган) предложения по помесячной разбивке годовых сумм трансфертов для учета при формировании уполномоченным органом плана финансирования по обязательствам и платежам.

      Распределение по месяцам годовых сумм трансфертов осуществляется фондом исходя из сроков осуществления платежей, с учетом предполагаемых сроков выплаты авансовых платежей.

      4. При необходимости внесения изменений в планы финансирования по обязательствам и платежам в процессе использования трансфертов фонд в срок до 5 числа текущего месяца направляет в уполномоченный орган предложения по внесению изменений в планы финансирования по обязательствам и платежам.

      5. Перечисление уполномоченным органом трансфертов на оплату за оказание услуг в рамках ГОБМП и услуг субъектам здравоохранения за оказание медицинской помощи в системе ОСМС военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов осуществляется ежемесячно на расчетный счет фонда в казначействе в течение первых пяти рабочих дней текущего месяца (в декабре месяце до 20 числа) в пределах сумм индивидуального плана финансирования по платежам.

      Перечисление денежных средств с учетом внесенных изменений в планы финансирования по обязательствам и платежам осуществляется до 25 числа текущего месяца.

      Сумма неиспользованного остатка по трансфертам на оплату за оказанные услуги в рамках ГОБМП и услуг субъектам здравоохранения за оказание медицинской помощи в системе ОСМС военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов к концу месяца подлежит включению фондом в сумму последующего за ним месяца.

      Сумма неиспользованного остатка средств, образовавшаяся на 1 января следующего финансового года по трансфертам на оплату за оказание услуг в рамках ГОБМП и услуг субъектам здравоохранения за оказание медицинской помощи в системе ОСМС военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, подлежит возврату в доход республиканского бюджета в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

      6. При необходимости уточнения (корректировки) годового объема трансфертов в пределах выделенного бюджета фонд в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан направляет предложения в уполномоченный орган.

      Предложения по уточнению (корректировке) сумм трансфертов в пределах выделенного бюджета рассматриваются уполномоченным органом в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

      7. Перечисление денежных средств в фонд в виде взносов государства на ОСМС за граждан Республики Казахстан, освобожденных от уплаты взносов, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) пункта 1 статьи 26 Закона, осуществляется в соответствии с Правилами исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов, определяемыми уполномоченным органом.

Глава 3. Отчетность по использованию трансфертов

      8. Фонд ежеквартально представляет в уполномоченный орган отчеты по использованию трансфертов на оплату за оказание услуг в рамках ГОБМП, возмещение затрат фонда на оплату услуг субъектам здравоохранения за оказание медицинской помощи в системе ОСМС военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов и взносов государства на ОСМС за граждан Республики Казахстан, освобожденных от уплаты взносов в фонд, согласно формам, установленным уполномоченным органом.

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына трансферттерді беру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 8 қыркүйектегі № 554 қаулысы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 35-бабының 7-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына трансферттерді беру қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулы 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 8 қыркүйектегі
№ 554 қаулысымен
бекітілген

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына трансферттерді беру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына трансферттерді беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына (бұдан әрі – қор) республикалық бюджеттен:

      1) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (бұдан әрі – ТМККК) шеңберінде қызметтер көрсеткені үшін ақы төлеуге;

      2) қордың міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде (бұдан әрі – МӘМС) әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне медициналық көмек көрсеткені үшін денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеуге арналған шығындарды өтеуге;

      3) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі – Заң) айқындалған қорға жарналар төлеуден босатылған Қазақстан Республикасының азаматтары үшін МӘМС-ге мемлекеттің жарналарын төлеуге трансферттерді аудару тәртібін айқындайды.

      2. Трансферттер сомасының көлемі жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджетті бекіту кезінде айқындалады.

2-тарау. Қорға трансферттерді беру тәртібі

      3. Республикалық бюджет бекітілгеннен кейін қор трансферттердің жылдық сомаларын айларға бөлу жөніндегі ұсыныстарды қалыптастырады және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын қалыптастыру кезінде есепке алу үшін уәкілетті органға жібереді.

      Қор трансферттердің жылдық сомаларын айлар бойынша бөлуді аванстық төлемдерді төлеудің болжамды мерзімдерін ескере отырып, төлемдерді жүзеге асыру мерзімдеріне байланысты жүзеге асырады.

      4. Трансферттерді пайдалану процесінде міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізу қажеттілігі кезінде қор ағымдағы айдың 5-күніне дейінгі мерзімде міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізу жөніндегі ұсыныстарын уәкілетті органға жібереді.

      5. Уәкілетті орган ТМККК шеңберінде қызметтер көрсеткені үшін және МӘМС жүйесінде әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне медициналық көмек көрсеткені үшін денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеуге берілетін трансферттерді қордың қазынашылықтағы есеп шотына аударуды ағымдағы айдың бірінші бес жұмыс күні ішінде (желтоқсан айының 20-күніне дейін) төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарының сомалары шегінде ай сайын жүзеге асырады.

      Ақшалай қаражатты міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарына енгізілген өзгерістерді ескере отырып аудару ағымдағы айдың 25-күніне дейін жүзеге асырылады.

      ТМККК шеңберінде көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеу және МӘМС жүйесінде әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне медициналық көмек көрсеткені үшін денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеуге берілетін трансферттер бойынша пайдаланылмаған қалдық сомасын айдың соңына қарай қор одан кейінгі айдың сомасына қосуға тиіс.

      Келесі қаржы жылының 1 қаңтарына пайда болған ТМККК шеңберінде көрсетілген қызметтері үшін ақы төлеу және МӘМС жүйесінде әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне медициналық көмек көрсеткені үшін денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеуге берілетін трансферттер бойынша пайдаланылмаған қаражат қалдығының сомасы қолданыстағы бюджет заңнамасына сәйкес республикалық бюджет кірісіне қайтарылуға тиіс.

      6. Трансферттердің жылдық көлемін бөлінген бюджет шегінде нақтылау (түзету) қажет болған кезде қор Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес уәкілетті органға ұсыныстарын жолдайды.

      Бөлінген бюджет шегінде трансферттердің сомаларын нақтылау (түзету) жөніндегі ұсыныстарды уәкілетті орган Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес қарайды.

      7. Заңның 26-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) және 14) тармақшаларында көрсетілген жарналарды төлеуден босатылған Қазақстан Республикасының азаматтары үшін МӘМС-ге мемлекеттің жарналары түріндегі ақшалай қаражатты қорға аудару уәкілетті орган айқындайтын Аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу (ұстап қалу) және аудару қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

3-тарау. Трансферттерді пайдалану жөніндегі есептілік

      8. Уәкілетті орган белгілеген нысандарға сәйкес қор уәкілетті органға тоқсан сайын ТМККК шеңберінде қызметтер көрсеткені үшін ақы төлеуге, қордың МӘМС жүйесінде әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне медициналық көмек көрсеткені үшін денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеу шығындарын өтеуге және қорға жарналар төлеуден босатылған Қазақстан Республикасының азаматтары үшін МӘМС-ге мемлекеттің жарналарын төлеуге берілетін трансферттерді пайдалану жөніндегі есептерді тапсырады.


Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына трансферттерді беру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 8 қыркүйектегі № 554 қаулысы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 35-бабының 7-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына трансферттерді беру қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулы 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 8 қыркүйектегі
№ 554 қаулысымен
бекітілген

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына трансферттерді беру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына трансферттерді беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына (бұдан әрі – қор) республикалық бюджеттен:

      1) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (бұдан әрі – ТМККК) шеңберінде қызметтер көрсеткені үшін ақы төлеуге;

      2) қордың міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде (бұдан әрі – МӘМС) әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне медициналық көмек көрсеткені үшін денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеуге арналған шығындарды өтеуге;

      3) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі – Заң) айқындалған қорға жарналар төлеуден босатылған Қазақстан Республикасының азаматтары үшін МӘМС-ге мемлекеттің жарналарын төлеуге трансферттерді аудару тәртібін айқындайды.

      2. Трансферттер сомасының көлемі жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджетті бекіту кезінде айқындалады.

2-тарау. Қорға трансферттерді беру тәртібі

      3. Республикалық бюджет бекітілгеннен кейін қор трансферттердің жылдық сомаларын айларға бөлу жөніндегі ұсыныстарды қалыптастырады және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын қалыптастыру кезінде есепке алу үшін уәкілетті органға жібереді.

      Қор трансферттердің жылдық сомаларын айлар бойынша бөлуді аванстық төлемдерді төлеудің болжамды мерзімдерін ескере отырып, төлемдерді жүзеге асыру мерзімдеріне байланысты жүзеге асырады.

      4. Трансферттерді пайдалану процесінде міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізу қажеттілігі кезінде қор ағымдағы айдың 5-күніне дейінгі мерзімде міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізу жөніндегі ұсыныстарын уәкілетті органға жібереді.

      5. Уәкілетті орган ТМККК шеңберінде қызметтер көрсеткені үшін және МӘМС жүйесінде әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне медициналық көмек көрсеткені үшін денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеуге берілетін трансферттерді қордың қазынашылықтағы есеп шотына аударуды ағымдағы айдың бірінші бес жұмыс күні ішінде (желтоқсан айының 20-күніне дейін) төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарының сомалары шегінде ай сайын жүзеге асырады.

      Ақшалай қаражатты міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарына енгізілген өзгерістерді ескере отырып аудару ағымдағы айдың 25-күніне дейін жүзеге асырылады.

      ТМККК шеңберінде көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеу және МӘМС жүйесінде әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне медициналық көмек көрсеткені үшін денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеуге берілетін трансферттер бойынша пайдаланылмаған қалдық сомасын айдың соңына қарай қор одан кейінгі айдың сомасына қосуға тиіс.

      Келесі қаржы жылының 1 қаңтарына пайда болған ТМККК шеңберінде көрсетілген қызметтері үшін ақы төлеу және МӘМС жүйесінде әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне медициналық көмек көрсеткені үшін денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеуге берілетін трансферттер бойынша пайдаланылмаған қаражат қалдығының сомасы қолданыстағы бюджет заңнамасына сәйкес республикалық бюджет кірісіне қайтарылуға тиіс.

      6. Трансферттердің жылдық көлемін бөлінген бюджет шегінде нақтылау (түзету) қажет болған кезде қор Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес уәкілетті органға ұсыныстарын жолдайды.

      Бөлінген бюджет шегінде трансферттердің сомаларын нақтылау (түзету) жөніндегі ұсыныстарды уәкілетті орган Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес қарайды.

      7. Заңның 26-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) және 14) тармақшаларында көрсетілген жарналарды төлеуден босатылған Қазақстан Республикасының азаматтары үшін МӘМС-ге мемлекеттің жарналары түріндегі ақшалай қаражатты қорға аудару уәкілетті орган айқындайтын Аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу (ұстап қалу) және аудару қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

3-тарау. Трансферттерді пайдалану жөніндегі есептілік

      8. Уәкілетті орган белгілеген нысандарға сәйкес қор уәкілетті органға тоқсан сайын ТМККК шеңберінде қызметтер көрсеткені үшін ақы төлеуге, қордың МӘМС жүйесінде әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне медициналық көмек көрсеткені үшін денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеу шығындарын өтеуге және қорға жарналар төлеуден босатылған Қазақстан Республикасының азаматтары үшін МӘМС-ге мемлекеттің жарналарын төлеуге берілетін трансферттерді пайдалану жөніндегі есептерді тапсырады.

Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 217249
  Қазақ тілінде 109104
  Орыс тілінде 107764
  Ағылшын тілінде 381
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Астана уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы