Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік инспекторлар актілерінің нысандарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м.а. 2015 жылғы 1 қыркүйектегі № 894 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 6 қазанда № 12144 болып тіркелді

      «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 12-2-бабы 11) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мынадай нысандар бекітілсін:
      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы тексеру нәтижелері туралы акт;
      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес қызметке немесе қызметтің жекелеген түрлеріне тыйым салу не оны тоқтата тұру туралы акт;
      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқама;
      4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама;
      5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 22.04.2016 № 395 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті (А.Қ. Ержанов):
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;
      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын;
      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министріне жүктелсін.
      4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Инвестициялар және даму
      министрінің міндетін атқарушы              С. Сарсенов

Қазақстан Республикасы     
Инвестициялар және даму министрі
міндетін атқарушының      
2015 жылғы 1 қыркүйектегі № 894 
бұйрығына 1-қосымша       

Нысан

ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК САЛАСЫНДАҒЫ ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ
ТУРАЛЫ № ____ АКТ
АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ № _______

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 22.04.2016 № 395 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

20 ___ жылғы/года «____» ____________          ______________________
сағат/часов «____» «____» минут/минут              құрастыру орны/
                                                 место составления

Бақылау және қадағалау органының атауы/ Наименование органа контроля
и надзора __________________________________________________________

Тексеруді тағайындау туралы 20 ___ ж. «____» _________ № ________ акт
Акт о назначении проверки от «____» _________ 20 _____ г. № _________

Тексеруді жүргізуге уәкілетті тұлғалар/Лица, уполномоченные на
проведение проверки:
_____________________________________________________________________
   мемлекеттік инспекторлардың лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар
    болған кезде)/должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
                        государственных инспекторов
_____________________________________________________________________

Тексеруді жүргізуге тартылатын мамандар, консультанттар және
сарапшылар
Специалисты, консультанты и эксперты, привлекаемые для проведения
проверки:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
тегі, аты, (бар болған кезде)/фамилия, имя, отчество(при его
наличии)

Тексерілетін субъект(объект) ________________________________________
Проверяемый субъект(объект)
_____________________________________________________________________
субъектінің ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны, толық атауы/
организационно-прововая форма субъекта, полное наименование
_____________________________________________________________________
тексеру жүргізу кезінде қатысқан субъект (объект)  басшысының
(өкілінің) лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) /
должность, фамилия, имя, отчество(при его наличии)
руководителя (представителя) субъекта (объекта) присутствовавшего при
проведении проверки
_____________________________________________________________________
   субъектінің (объектінің) орналасқан жері/местонахождение субъекта
(объекта)
_____________________________________________________________________
тексерілетін субъектінің (объектінің) ЖСН, БСН,/ИИН, БИН
проверяемого субъекта (объекта)

Тексерудің жүргізген күні, орны және кезеңі: ________________________
________________ 20 ___ж. «____» _________ бастап 20 ___ж. «____»
_________дейін.
Дата место и период проведения проверки:_____________________________
____________ с "___"_____________20__ г.по «____» _________ 20 ___ г.
Тексеру нәтижелері туралы мәліметтер, оның ішінде анықталған
бұзушылықтар, олардың сипаттамалары туралы/Сведения о результатах
проверки, в том числе о выявленных нарушениях.об их характере:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
Тексеру парағының атауы және өнеркәсіптік қауіпсіздік нормаларының
бұзушылықтары анықталған талаптардың тармақтары/Наименование
проверочного листа и пункты требований по которым выявлены нарушения
норм промышленной безопасности
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Тексеру нәтижелері туралы актімен таныстым(танысудан бас тарту)/С
актом о результатах проверки ознакомлен (отказ в ознакомлении)
_____________________________________________________________________
тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексерілетін субъекті (объекті)
басшысының (өкілінің) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде),
оның қолы /фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя
(представителя) проверяемого субъекта (объекта) присутствовавшего при
проведении проверки, его подпись

Мамандар, консультанттар және сарапшылар _________________   ________
Специалисты, консультанты и эксперты  тегі, аты, әкесінің      қолы
                                      аты (бар болған кезде)/ подпись
                                      фамилия, имя, отчество
                                      (при его наличии)
                                      _______________________________
                                      _______________________________
Актіге (қажет болған жағдайда) ______________________________________
К акту прилагаются (в случае необходимости)

Акт екі данада жасалды ____ парақта/Акт составлен в двух экземплярах
_____ листах.

Тексеру жүргізуге уәкілетті лауазымды тұлғалар/Должностные лица,
уполномоченные на проведение проверки _______________________________
                                  тегі, аты, әкесінің аты (бар болған
                                          кезде), қолы/фамилия имя,
                                   отчество(при его наличии), подпись
                                      _______________________________
                                      _______________________________

Қазақстан Республикасы     
Инвестициялар және даму министрі
міндетін атқарушының      
2015 жылғы 1 қыркүйектегі № 894 
бұйрығына 2-қосымша       

Нысан

Қызметке немесе қызметтің жекелеген түрлеріне тыйым салу не оны тоқтата тұру
туралы № _______ АКТ
АКТ № __________
о запрощении либо приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 22.04.2016 № 395 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

20 __ жылғы/года «__» ________         ______________________________
                                             құрастыру орны/
                                            место составления

Мен, мемлекеттік инспектор __________________________________________
Я государственный инспектор
_____________________________________________________________________
           тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) лауазымы
           /фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность

тексеру жүргізу кезінде _____________________________________________
при проведении проверки       тексерілетін субъектінің (объектінің)
                                атауы/ наименование проверяемого
                                       субъекта (объекта)
анықтадым(айқындадым) _______________________________________________
установил (выявил)
_____________________________________________________________________
   адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін өнеркәсіптік
      қауіпсіздік  талаптарын бұзушылықтар/нарушения требований
   промышленной безопасности представляющие угрозу жизни и здоровью
                             людей

осыған орай. «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі
Қазақстан Республикасының Заңы негізінде маманы пайдаланумен
байланысты қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата
тұрамын(тыйым саламын):
в связи с чем, на основании Закона Республики Казахстан от 11 апреля
2014 года «О гражданской защите» приостонавливаю (запрещаю)
деятельность или отдельные виды деятельности связанные с
эксплуатацией: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
      объектінің, техникалық құрылғының атауы/наименование объекта,
                       технического устройства

20 ___ жылғы «____» _______ сағат «____» «____» минут пломба салынды.
Пломба наложена «____» ______ 20 __ года с «____» часов «____» минут.

Актінің көшірмесін алдым                _____________________________
Копию акта получил                                қолы/подпись
_____________________________________________________________________
   қауіпті өндірістік объектінің, техникалық құрылғылардың қауіпсіз
пайдалануына жауапты тұлғаның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар
   болған кезде)/ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
        лица ответственного за безопасную эксплуатацию опасных
           производственных объектов, технических устройств

20 __ жылғы/года «____» _______ (мөртабан орны) _____________________
________________ сағат/часов   (место для штампа) инспектордың қолы/
                                                  подпись инспектора

Қазақстан Республикасы     
Инвестициялар және даму министрі
міндетін атқарушының      
2015 жылғы 1 қыркүйектегі № 894 
бұйрығына 3-қосымша       

Нысан

ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫН БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ
ТУРАЛЫ № _____ НҰСҚАМА
ПРЕДПИСАНИЕ № ________
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 22.04.2016 № 395 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

20__жылғы/года «__» ________         ________________________________
                                     құрастыру орны/место составления

20 ___ жылғы «____» _______ тексеру тағайындау туралы № _____ актімен
Актом о назначении проверки «____» __________ 20 ____ года № ________
_____________________________________________________________________
  Тексерілетін субъектінің атауы/Наименование проверяемого субъекта

қатысумен/в присутствии _____________________________________________
_____________________________________________________________________
тексеруді жүргізу кезінде сол жерде болған жеке немесе заңды тұлға
       өкілінің лауазымы/должность физического или представителя
     юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки

талаптарын бұзушылықтар анықталды/установлены нарушения требований
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі
. «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан
Республикасының Заңы мен өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы
нормативтік құқықтық актілерге сәйкес НҰСҚАМА беремін:
В соответствии с требованиями Предпринимательского Кодекса Республики
Казахстан от 29 октября 2015 года. Закона Республики Казахстан 11
апреля 2014 года. «О гражданской зашите» и нормативных правовых актов
в области промышленной безапасности ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Мынадай іс-шаралар орындалсын/Выполнить следующие мероприятия:

р/с

Анықталған бұзушылықтар (нормативтік құқықтық актінің бабын немесе тармағын көрсету)/ Выявленные нарушения (указать статью или пункт нормативного правового акта)

Орындау мерзімі
Срок исполнения

1

2

3

1234562. Нұсқаманың орындалғаны туралы ақпаратты растайтын құжаттарда
қосымшасымен ұсыну/Представить информацию об исполнении предписания с
приложением подтверждающих документов в:
_____________________________________________________________________
      тексеруді жүргізген органның атауы/наименование органа
                      осуществивщего проверку
_____________________________________________________________________

Тексеру жүргізуге уәкілетті лауазымды тұлға(лар) / Должностное (ые)
лицо (а) уполномоченное (ые) на проведение проверки:
             _________________________________________    ___________
            тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде)/  қолы/подпись
             фамилия, имя, отчество (при его наличии)
             ______________________________________________________
             ______________________________________________________
Нұсқамамен таныстым және бір данасын алдым: 20__ жылғы/года «____» __
С предписанием ознакомлен и один экземпляр получил.

Тексерілетін субъекті (объекті) басшысы(өкілі)/
Руководитель (представитель) проверяемого субъекта (объекта)

___________________________________________        ______________
тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде)          қолы/подпись
лауазымы/фамилия, имя, отчество(при его наличии),
должность

Қазақстан Республикасы     
Инвестициялар және даму министрі
міндетін атқарушының      
2015 жылғы 1 қыркүйектегі № 894 
бұйрығына 4-қосымша       

Нысан

ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫН
ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ ХАТТАМА
ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 22.04.2016 № 395 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

20 __жылғы/года «__» ________        ________________________________
                                     құрастыруорын/место составления
Мен/Я _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
хаттама толтырушы тұлғаның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар
болған кезде)/ фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность
лица, составившего протокол

Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлға туралы мәліметтер/Сведения о
лице, совершившем административное правонарушение:
Жеке тұлғалар үшін: лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болған
кезде) _________
Для физических лиц: должность, фамилия, имя, отчество (при его
наличии)
_____________________________________________________________________
Туған күні мен тұрғылықты жері ______________________________________
Дата рождения и место жительства
Жеке басын куәландыратын, жеке сәйкестендіру нөмірі _________________
Документ удостоверяющий личность, индивидуальный идентификационный
номер
_____________________________________________________________________
         сериясы, нөмірі, кім берді/серия, номер кем выдан
Тұрғылықты жері бойынша тіркелуі туралы мәліметтер __________________
Сведения о регистрации по месту жительства
_____________________________________________________________________
Жұмыс орны, лауазымы, телефон нөмірі, электрондық мекенжайы (егер
олар болса)___
Место работы, должность, номер телефона, электронный адрес (если они
имеются)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Заңды тұлғалар үшін: толық атауы, орналасқан жері ___________________
Для юридических лиц: полное наименование, местонахождение
_____________________________________________________________________
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні,
телефонның нөмірі, электрондық мекенжайы (егер олар болса)/ Номер и
дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица,
номер телефона, электронный адрес (если они имеются)
_____________________________________________________________________
Бизнес-сәйкестендіру нөмірі мен банк деректемелері __________________
Бизнес-идентификационный номер и банковские реквизиты
_____________________________________________________________________
Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары бойынша әкімшілік құқық
бұзушылықтың орны, орын алған уақыты мен мәні/ Место, время
совершения и существо административного правонарушения требований
промышленной безопасности ___________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
     әкімшілік құқық бұзушылықтың орны мен мәні/ место и суть
                 административного правонарушения
«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Кодексінің _________________ бабында (баптарында)
көзделген әкімшілік құқық бұзушылық жасалды/Совершенно
административное правонарушение, предусмотренное статьей (статьями)
____________ Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об
административных правонарушениях»

Заңды тұлғаның заңды өкілдері _______________________________________
Законные представители юридического лица
Куәгерлер жәбірленушілер ____________________________________________
Свидетели потерпевшие
_____________________________________________________________________
          тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) тұрғылықты
     жері/фамилия, имя, отчество (при его наличии) место жительства
Кәугерлерге «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Кодексінің 754 бабында көзделген құқықтары мен
міндеттері түсіндірілді.
Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей
754 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об
административных правонарушениях».

Метрологиялық тексерудің аты, нөмірі, күні, техникалық құралдың
көрсеткіші _________
Название номер, дата метрологической проверки показания технического
средства ___________
Істі шешуге қажетті өзге де мәліметтер ______________________________
Иные сведения необходимые для резрешения дела
_____________________________________________________________________
«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Кодексінің 738 бабына сәйкес қаралатын істі жүргізу
_________ тілде жүргізілсін.
Производство по рассматриваемому делу в сооответствии со статьей 738
Кодекса  Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об
административных правонарушениях» вести на _________________ языке.
Құқық бұзушыга «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5
шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 744746 баптарында
көзделген құқықтары мен міндеттері түсіндірілді/ правонарушителю
разъеснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 744, 746
Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных
правонарушениях» ___________________________________
                          қолы - подпись
Қорғаушы мен аудармашысының заң бойынша көмегі
В юридической помощи защитника и переводчика
                                ______________________   ____________
                                 қажет, қажетемес           қолы-
                                 нуждаюсь, не нуждаюсь     подпись

Жеке тұлға (заңды тұлғаның өкілінің) түсіндірмесі ___________________
Объяснение физического (представителя юридического)  қолы - подпись
лица
Хаттамаға _____________________________________________ қоса беріледі
К протоколу прилағается
Іс бойынша шешімді лауазымды тұлғаның қабылдайтындығы туралы ________
Извещен о том, что решение по делу будет принято должностным лицом
_____________________________________________________________________
уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшесінің толық атауы/ полное
       наименование уполномоченного органа или его территориального
                         подразделения

лауазымды тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде),
лауазымы/фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностного лица,
должность
_____________________________________________________________________

мекенжайы бойынша, күні, уақыты _________________________ хабарланды.
по адресу, дата, время
Хаттама толтырған адам/ Лицо, составившее протокол __________________
                                                      қолы - подпись
Әкімшілік құқық бұзушылықты жасаған адам ____________________________
Лицо, совершившее административное правонарушение     қолы - подпись
Куәгерлер/ Свидетели ________________________________________________
                                                      қолы - подпись
Хаттамамен таныстым. Хаттаманың көшірмесін алдым ____________________
С протоколом ознакомлен. Копию протокола получил (а)  қолы - подпись

20 ___ жылғы/года «____» ____________

Қазақстан Республикасы     
Инвестициялар және даму министрі
міндетін атқарушының      
2015 жылғы 1 қыркүйектегі № 894 
бұйрығына 5-қосымша       

Нысан

20 __ жылғы/года «__» ______      ___________________________________
                                        істі қарау орны/место
                                         рассмотрения дела

ӘКІМШІЛІК ЖАЗА ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ ҚАУЛЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 22.04.2016 № 395 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Уәкілетті ___________________________________________________________
Уполномоченное лицо
_____________________________________________________________________
   лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), уәкілетті
органның немесе оның аумақтық бөлімшесінің атауы/должность, фамилия,
имя, отчество (при его наличии), наименование уполномоченного органа
                или его территориального подразделения)

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Кодексінің 698821-баптарына сәйкес жеке тұлға/заңды
тұлға жасаған құқық бұзушылық туралы әкімшілік іс жүргізудің
материалдарын қарап шығып/ В соответствии со ст. 698, 821 Кодекса
Республики Казахстан 05 июля 2014 года «Об административных
правонарушениях», совершенном
жеке тұлғалар үшін: тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде),
тұрғылықты жері, туған жылы, күні/для физических лиц: фамия, имя,
отчество, (при его наличии), место жительства, дата рождения
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

тұрғылықты жері бойынша тіркелуі туралы мәліметтер __________________
сведения о регистрации по месту жительства
_____________________________________________________________________
жеке басын куәландыратын құжаты, жеке сәйкестендіру нөмірі __________
документ удостоверяющий личность, индивидуальный идентификационный
номер _______________________________________________________________
      сериясы, нөмірі, кіммен берілді/серия, номер, кем выдан
жұмыс орны, лауазымы ________________________________________________
место работы, должность
_____________________________________________________________________

Заңды тұлғалар үшін: толық атауы, орналасқан жері ___________________
Для юридических лиц: полное наименование, местонахождение
_____________________________________________________________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні
__________________
Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица
Бизнес-сәйкестендіру нөмірі мен банк деректемелері __________________
Бизнес-идентификационный номер и банковские реквизиты
_____________________________________________________________________
«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Кодексінің 738-бабына сәйкес қаралатын істі жүргізу
____________________ тілде жүргізілсін.
Производство по рассматриваемому делу в сооответствии со статьей 738
Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных
правонарушениях» вести на _________________ языке.
_____________________________________________________________________
«Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңының және
___________ өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік құқықтық
актілердің талаптарын бұзғаны үшін «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы»
Қазақстан Республикасы Кодексінің ______________ баптарымен
жауапкершілік көзделген/Ответственность предусмотрена статьями
Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»
______________ за нарушение требований Закона Республики Казахстан «О
гражданской защите» и нормативных правовых актов в области
промышленной безопасности ___________________________________________

Істі қарау кезінде анықталған мән-жайлар ____________________________
Обстоятельство, установленные при рассмотрении дела
_____________________________________________________________________
талаптарын бұзғаны үшін мемлекеттік инспектор ҚАУЛЫ ЕТТІ: жеке
тұлға/заңды тұлға ___________________________________________________
___________________ сомада айыппұл түріндегі әкімшілік жазаға
тартылсын.
айлық есептік көрсеткіш/сомасы жазбаша жазылады
за нарушение требований государственный инспектор ПОСТАНОВИЛ:
физическое лицо/юридическое лицо ____________________________________
подвергнуть административному взысканию в виде штрафа на сумму
_______________________________
месячный расчетный показатель/
      сумма прописую

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің
831832-баптарына сәйкес күнтізбелік 10 күн ішінде осы қаулыға
жоғары тұрған органға (лауазымды тұлғаға) немесе сотқа шағымдануға
болады./ Настоящее постановление в течение 10 календарных дней в
соответствии со статьей 831, 832 Кодекса Республики Казахстан «Об
административных правонарушениях» может быть обжаловано в вышестоящий
орган (должностному лицу) или суду.

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің
893-бабына сәйкес жоғарыда көрсетілген айыппұлды 30 күн ішінде
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің
банкіндегі № _____________ бюджеттік есеп шотына енгізсін,
______________ қаласы бойынша «Салық комитеті» мемлекеттік басқармасы
коды _______________ , бизнес сәйкестендіру нөмірі
_____________________, Банк бинифициары ______________________,
бизнес сәйкестендіру коды __________________ айыппұлдың төленгені
туралы түбіртекті мемлекеттік инспекторға ұсынсын/В соответствии со
статьей 893 Кодекса Республики Казахстан «Об административных
правонарушениях» внести вышеуказанный штраф в течение 30 дней на
бюджетный счет № __________ в банк Комитета Казначейства Министерства
финансов Республики Казахстан код _____________ государственное
управление «Налоговый комитет» по городу ________________
бизнес-идентификационный код _______________.
Бинифициар банка ______________ банковский идентификационный код
___________ и представить квитанцию об оплате штрафа государственному
инспектору.

Белгіленген мерзімде айыппұл төленбеген жағдайда айыппұлды мәжбүрлі
түрде төлеттіру «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан
Республикасы Кодексінің 894895 баптарына сәйкес жүзеге асырылады./
В случае неуплаты штрафа в установленный срок принудительное
взыскание осуществляется в соответствии со статьями 894, 895 Кодекса
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
Уәкілетті тұлға       _______________________________________________
Уполномоченное ицо             тегі, аты, әкесінің аты (бар болған
                               кезде), қолы/ фамилия, имя, отчество
                                  (при его наличии), подпись

Қаулымен таныстым. Қаулының көшірмесін алдым        _________________
С постановлением ознакомлен.                        (қолы -  подпись)
Копию постановления получил

20 ___ жылы/года «____» ____________


Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік инспекторлар актілерінің нысандарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м.а. 2015 жылғы 1 қыркүйектегі № 894 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 6 қазанда № 12144 болып тіркелді

      «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 12-2-бабы 11) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мынадай нысандар бекітілсін:
      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы тексеру нәтижелері туралы акт;
      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес қызметке немесе қызметтің жекелеген түрлеріне тыйым салу не оны тоқтата тұру туралы акт;
      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқама;
      4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама;
      5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 22.04.2016 № 395 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті (А.Қ. Ержанов):
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;
      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын;
      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министріне жүктелсін.
      4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Инвестициялар және даму
      министрінің міндетін атқарушы              С. Сарсенов

Қазақстан Республикасы     
Инвестициялар және даму министрі
міндетін атқарушының      
2015 жылғы 1 қыркүйектегі № 894 
бұйрығына 1-қосымша       

Нысан

ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК САЛАСЫНДАҒЫ ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ
ТУРАЛЫ № ____ АКТ
АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ № _______

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 22.04.2016 № 395 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

20 ___ жылғы/года «____» ____________          ______________________
сағат/часов «____» «____» минут/минут              құрастыру орны/
                                                 место составления

Бақылау және қадағалау органының атауы/ Наименование органа контроля
и надзора __________________________________________________________

Тексеруді тағайындау туралы 20 ___ ж. «____» _________ № ________ акт
Акт о назначении проверки от «____» _________ 20 _____ г. № _________

Тексеруді жүргізуге уәкілетті тұлғалар/Лица, уполномоченные на
проведение проверки:
_____________________________________________________________________
   мемлекеттік инспекторлардың лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар
    болған кезде)/должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
                        государственных инспекторов
_____________________________________________________________________

Тексеруді жүргізуге тартылатын мамандар, консультанттар және
сарапшылар
Специалисты, консультанты и эксперты, привлекаемые для проведения
проверки:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
тегі, аты, (бар болған кезде)/фамилия, имя, отчество(при его
наличии)

Тексерілетін субъект(объект) ________________________________________
Проверяемый субъект(объект)
_____________________________________________________________________
субъектінің ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны, толық атауы/
организационно-прововая форма субъекта, полное наименование
_____________________________________________________________________
тексеру жүргізу кезінде қатысқан субъект (объект)  басшысының
(өкілінің) лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) /
должность, фамилия, имя, отчество(при его наличии)
руководителя (представителя) субъекта (объекта) присутствовавшего при
проведении проверки
_____________________________________________________________________
   субъектінің (объектінің) орналасқан жері/местонахождение субъекта
(объекта)
_____________________________________________________________________
тексерілетін субъектінің (объектінің) ЖСН, БСН,/ИИН, БИН
проверяемого субъекта (объекта)

Тексерудің жүргізген күні, орны және кезеңі: ________________________
________________ 20 ___ж. «____» _________ бастап 20 ___ж. «____»
_________дейін.
Дата место и период проведения проверки:_____________________________
____________ с "___"_____________20__ г.по «____» _________ 20 ___ г.
Тексеру нәтижелері туралы мәліметтер, оның ішінде анықталған
бұзушылықтар, олардың сипаттамалары туралы/Сведения о результатах
проверки, в том числе о выявленных нарушениях.об их характере:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
Тексеру парағының атауы және өнеркәсіптік қауіпсіздік нормаларының
бұзушылықтары анықталған талаптардың тармақтары/Наименование
проверочного листа и пункты требований по которым выявлены нарушения
норм промышленной безопасности
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Тексеру нәтижелері туралы актімен таныстым(танысудан бас тарту)/С
актом о результатах проверки ознакомлен (отказ в ознакомлении)
_____________________________________________________________________
тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексерілетін субъекті (объекті)
басшысының (өкілінің) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде),
оның қолы /фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя
(представителя) проверяемого субъекта (объекта) присутствовавшего при
проведении проверки, его подпись

Мамандар, консультанттар және сарапшылар _________________   ________
Специалисты, консультанты и эксперты  тегі, аты, әкесінің      қолы
                                      аты (бар болған кезде)/ подпись
                                      фамилия, имя, отчество
                                      (при его наличии)
                                      _______________________________
                                      _______________________________
Актіге (қажет болған жағдайда) ______________________________________
К акту прилагаются (в случае необходимости)

Акт екі данада жасалды ____ парақта/Акт составлен в двух экземплярах
_____ листах.

Тексеру жүргізуге уәкілетті лауазымды тұлғалар/Должностные лица,
уполномоченные на проведение проверки _______________________________
                                  тегі, аты, әкесінің аты (бар болған
                                          кезде), қолы/фамилия имя,
                                   отчество(при его наличии), подпись
                                      _______________________________
                                      _______________________________

Қазақстан Республикасы     
Инвестициялар және даму министрі
міндетін атқарушының      
2015 жылғы 1 қыркүйектегі № 894 
бұйрығына 2-қосымша       

Нысан

Қызметке немесе қызметтің жекелеген түрлеріне тыйым салу не оны тоқтата тұру
туралы № _______ АКТ
АКТ № __________
о запрощении либо приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 22.04.2016 № 395 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

20 __ жылғы/года «__» ________         ______________________________
                                             құрастыру орны/
                                            место составления

Мен, мемлекеттік инспектор __________________________________________
Я государственный инспектор
_____________________________________________________________________
           тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) лауазымы
           /фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность

тексеру жүргізу кезінде _____________________________________________
при проведении проверки       тексерілетін субъектінің (объектінің)
                                атауы/ наименование проверяемого
                                       субъекта (объекта)
анықтадым(айқындадым) _______________________________________________
установил (выявил)
_____________________________________________________________________
   адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін өнеркәсіптік
      қауіпсіздік  талаптарын бұзушылықтар/нарушения требований
   промышленной безопасности представляющие угрозу жизни и здоровью
                             людей

осыған орай. «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі
Қазақстан Республикасының Заңы негізінде маманы пайдаланумен
байланысты қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата
тұрамын(тыйым саламын):
в связи с чем, на основании Закона Республики Казахстан от 11 апреля
2014 года «О гражданской защите» приостонавливаю (запрещаю)
деятельность или отдельные виды деятельности связанные с
эксплуатацией: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
      объектінің, техникалық құрылғының атауы/наименование объекта,
                       технического устройства

20 ___ жылғы «____» _______ сағат «____» «____» минут пломба салынды.
Пломба наложена «____» ______ 20 __ года с «____» часов «____» минут.

Актінің көшірмесін алдым                _____________________________
Копию акта получил                                қолы/подпись
_____________________________________________________________________
   қауіпті өндірістік объектінің, техникалық құрылғылардың қауіпсіз
пайдалануына жауапты тұлғаның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар
   болған кезде)/ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
        лица ответственного за безопасную эксплуатацию опасных
           производственных объектов, технических устройств

20 __ жылғы/года «____» _______ (мөртабан орны) _____________________
________________ сағат/часов   (место для штампа) инспектордың қолы/
                                                  подпись инспектора

Қазақстан Республикасы     
Инвестициялар және даму министрі
міндетін атқарушының      
2015 жылғы 1 қыркүйектегі № 894 
бұйрығына 3-қосымша       

Нысан

ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫН БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ
ТУРАЛЫ № _____ НҰСҚАМА
ПРЕДПИСАНИЕ № ________
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 22.04.2016 № 395 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

20__жылғы/года «__» ________         ________________________________
                                     құрастыру орны/место составления

20 ___ жылғы «____» _______ тексеру тағайындау туралы № _____ актімен
Актом о назначении проверки «____» __________ 20 ____ года № ________
_____________________________________________________________________
  Тексерілетін субъектінің атауы/Наименование проверяемого субъекта

қатысумен/в присутствии _____________________________________________
_____________________________________________________________________
тексеруді жүргізу кезінде сол жерде болған жеке немесе заңды тұлға
       өкілінің лауазымы/должность физического или представителя
     юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки

талаптарын бұзушылықтар анықталды/установлены нарушения требований
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі
. «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан
Республикасының Заңы мен өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы
нормативтік құқықтық актілерге сәйкес НҰСҚАМА беремін:
В соответствии с требованиями Предпринимательского Кодекса Республики
Казахстан от 29 октября 2015 года. Закона Республики Казахстан 11
апреля 2014 года. «О гражданской зашите» и нормативных правовых актов
в области промышленной безапасности ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Мынадай іс-шаралар орындалсын/Выполнить следующие мероприятия:

р/с

Анықталған бұзушылықтар (нормативтік құқықтық актінің бабын немесе тармағын көрсету)/ Выявленные нарушения (указать статью или пункт нормативного правового акта)

Орындау мерзімі
Срок исполнения

1

2

3

1234562. Нұсқаманың орындалғаны туралы ақпаратты растайтын құжаттарда
қосымшасымен ұсыну/Представить информацию об исполнении предписания с
приложением подтверждающих документов в:
_____________________________________________________________________
      тексеруді жүргізген органның атауы/наименование органа
                      осуществивщего проверку
_____________________________________________________________________

Тексеру жүргізуге уәкілетті лауазымды тұлға(лар) / Должностное (ые)
лицо (а) уполномоченное (ые) на проведение проверки:
             _________________________________________    ___________
            тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде)/  қолы/подпись
             фамилия, имя, отчество (при его наличии)
             ______________________________________________________
             ______________________________________________________
Нұсқамамен таныстым және бір данасын алдым: 20__ жылғы/года «____» __
С предписанием ознакомлен и один экземпляр получил.

Тексерілетін субъекті (объекті) басшысы(өкілі)/
Руководитель (представитель) проверяемого субъекта (объекта)

___________________________________________        ______________
тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде)          қолы/подпись
лауазымы/фамилия, имя, отчество(при его наличии),
должность

Қазақстан Республикасы     
Инвестициялар және даму министрі
міндетін атқарушының      
2015 жылғы 1 қыркүйектегі № 894 
бұйрығына 4-қосымша       

Нысан

ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫН
ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ ХАТТАМА
ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 22.04.2016 № 395 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

20 __жылғы/года «__» ________        ________________________________
                                     құрастыруорын/место составления
Мен/Я _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
хаттама толтырушы тұлғаның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар
болған кезде)/ фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность
лица, составившего протокол

Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлға туралы мәліметтер/Сведения о
лице, совершившем административное правонарушение:
Жеке тұлғалар үшін: лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болған
кезде) _________
Для физических лиц: должность, фамилия, имя, отчество (при его
наличии)
_____________________________________________________________________
Туған күні мен тұрғылықты жері ______________________________________
Дата рождения и место жительства
Жеке басын куәландыратын, жеке сәйкестендіру нөмірі _________________
Документ удостоверяющий личность, индивидуальный идентификационный
номер
_____________________________________________________________________
         сериясы, нөмірі, кім берді/серия, номер кем выдан
Тұрғылықты жері бойынша тіркелуі туралы мәліметтер __________________
Сведения о регистрации по месту жительства
_____________________________________________________________________
Жұмыс орны, лауазымы, телефон нөмірі, электрондық мекенжайы (егер
олар болса)___
Место работы, должность, номер телефона, электронный адрес (если они
имеются)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Заңды тұлғалар үшін: толық атауы, орналасқан жері ___________________
Для юридических лиц: полное наименование, местонахождение
_____________________________________________________________________
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні,
телефонның нөмірі, электрондық мекенжайы (егер олар болса)/ Номер и
дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица,
номер телефона, электронный адрес (если они имеются)
_____________________________________________________________________
Бизнес-сәйкестендіру нөмірі мен банк деректемелері __________________
Бизнес-идентификационный номер и банковские реквизиты
_____________________________________________________________________
Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары бойынша әкімшілік құқық
бұзушылықтың орны, орын алған уақыты мен мәні/ Место, время
совершения и существо административного правонарушения требований
промышленной безопасности ___________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
     әкімшілік құқық бұзушылықтың орны мен мәні/ место и суть
                 административного правонарушения
«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Кодексінің _________________ бабында (баптарында)
көзделген әкімшілік құқық бұзушылық жасалды/Совершенно
административное правонарушение, предусмотренное статьей (статьями)
____________ Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об
административных правонарушениях»

Заңды тұлғаның заңды өкілдері _______________________________________
Законные представители юридического лица
Куәгерлер жәбірленушілер ____________________________________________
Свидетели потерпевшие
_____________________________________________________________________
          тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) тұрғылықты
     жері/фамилия, имя, отчество (при его наличии) место жительства
Кәугерлерге «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Кодексінің 754 бабында көзделген құқықтары мен
міндеттері түсіндірілді.
Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей
754 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об
административных правонарушениях».

Метрологиялық тексерудің аты, нөмірі, күні, техникалық құралдың
көрсеткіші _________
Название номер, дата метрологической проверки показания технического
средства ___________
Істі шешуге қажетті өзге де мәліметтер ______________________________
Иные сведения необходимые для резрешения дела
_____________________________________________________________________
«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Кодексінің 738 бабына сәйкес қаралатын істі жүргізу
_________ тілде жүргізілсін.
Производство по рассматриваемому делу в сооответствии со статьей 738
Кодекса  Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об
административных правонарушениях» вести на _________________ языке.
Құқық бұзушыга «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5
шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 744746 баптарында
көзделген құқықтары мен міндеттері түсіндірілді/ правонарушителю
разъеснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 744, 746
Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных
правонарушениях» ___________________________________
                          қолы - подпись
Қорғаушы мен аудармашысының заң бойынша көмегі
В юридической помощи защитника и переводчика
                                ______________________   ____________
                                 қажет, қажетемес           қолы-
                                 нуждаюсь, не нуждаюсь     подпись

Жеке тұлға (заңды тұлғаның өкілінің) түсіндірмесі ___________________
Объяснение физического (представителя юридического)  қолы - подпись
лица
Хаттамаға _____________________________________________ қоса беріледі
К протоколу прилағается
Іс бойынша шешімді лауазымды тұлғаның қабылдайтындығы туралы ________
Извещен о том, что решение по делу будет принято должностным лицом
_____________________________________________________________________
уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшесінің толық атауы/ полное
       наименование уполномоченного органа или его территориального
                         подразделения

лауазымды тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде),
лауазымы/фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностного лица,
должность
_____________________________________________________________________

мекенжайы бойынша, күні, уақыты _________________________ хабарланды.
по адресу, дата, время
Хаттама толтырған адам/ Лицо, составившее протокол __________________
                                                      қолы - подпись
Әкімшілік құқық бұзушылықты жасаған адам ____________________________
Лицо, совершившее административное правонарушение     қолы - подпись
Куәгерлер/ Свидетели ________________________________________________
                                                      қолы - подпись
Хаттамамен таныстым. Хаттаманың көшірмесін алдым ____________________
С протоколом ознакомлен. Копию протокола получил (а)  қолы - подпись

20 ___ жылғы/года «____» ____________

Қазақстан Республикасы     
Инвестициялар және даму министрі
міндетін атқарушының      
2015 жылғы 1 қыркүйектегі № 894 
бұйрығына 5-қосымша       

Нысан

20 __ жылғы/года «__» ______      ___________________________________
                                        істі қарау орны/место
                                         рассмотрения дела

ӘКІМШІЛІК ЖАЗА ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ ҚАУЛЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 22.04.2016 № 395 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Уәкілетті ___________________________________________________________
Уполномоченное лицо
_____________________________________________________________________
   лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), уәкілетті
органның немесе оның аумақтық бөлімшесінің атауы/должность, фамилия,
имя, отчество (при его наличии), наименование уполномоченного органа
                или его территориального подразделения)

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Кодексінің 698821-баптарына сәйкес жеке тұлға/заңды
тұлға жасаған құқық бұзушылық туралы әкімшілік іс жүргізудің
материалдарын қарап шығып/ В соответствии со ст. 698, 821 Кодекса
Республики Казахстан 05 июля 2014 года «Об административных
правонарушениях», совершенном
жеке тұлғалар үшін: тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде),
тұрғылықты жері, туған жылы, күні/для физических лиц: фамия, имя,
отчество, (при его наличии), место жительства, дата рождения
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

тұрғылықты жері бойынша тіркелуі туралы мәліметтер __________________
сведения о регистрации по месту жительства
_____________________________________________________________________
жеке басын куәландыратын құжаты, жеке сәйкестендіру нөмірі __________
документ удостоверяющий личность, индивидуальный идентификационный
номер _______________________________________________________________
      сериясы, нөмірі, кіммен берілді/серия, номер, кем выдан
жұмыс орны, лауазымы ________________________________________________
место работы, должность
_____________________________________________________________________

Заңды тұлғалар үшін: толық атауы, орналасқан жері ___________________
Для юридических лиц: полное наименование, местонахождение
_____________________________________________________________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні
__________________
Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица
Бизнес-сәйкестендіру нөмірі мен банк деректемелері __________________
Бизнес-идентификационный номер и банковские реквизиты
_____________________________________________________________________
«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Кодексінің 738-бабына сәйкес қаралатын істі жүргізу
____________________ тілде жүргізілсін.
Производство по рассматриваемому делу в сооответствии со статьей 738
Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных
правонарушениях» вести на _________________ языке.
_____________________________________________________________________
«Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңының және
___________ өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік құқықтық
актілердің талаптарын бұзғаны үшін «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы»
Қазақстан Республикасы Кодексінің ______________ баптарымен
жауапкершілік көзделген/Ответственность предусмотрена статьями
Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»
______________ за нарушение требований Закона Республики Казахстан «О
гражданской защите» и нормативных правовых актов в области
промышленной безопасности ___________________________________________

Істі қарау кезінде анықталған мән-жайлар ____________________________
Обстоятельство, установленные при рассмотрении дела
_____________________________________________________________________
талаптарын бұзғаны үшін мемлекеттік инспектор ҚАУЛЫ ЕТТІ: жеке
тұлға/заңды тұлға ___________________________________________________
___________________ сомада айыппұл түріндегі әкімшілік жазаға
тартылсын.
айлық есептік көрсеткіш/сомасы жазбаша жазылады
за нарушение требований государственный инспектор ПОСТАНОВИЛ:
физическое лицо/юридическое лицо ____________________________________
подвергнуть административному взысканию в виде штрафа на сумму
_______________________________
месячный расчетный показатель/
      сумма прописую

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің
831832-баптарына сәйкес күнтізбелік 10 күн ішінде осы қаулыға
жоғары тұрған органға (лауазымды тұлғаға) немесе сотқа шағымдануға
болады./ Настоящее постановление в течение 10 календарных дней в
соответствии со статьей 831, 832 Кодекса Республики Казахстан «Об
административных правонарушениях» может быть обжаловано в вышестоящий
орган (должностному лицу) или суду.

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің
893-бабына сәйкес жоғарыда көрсетілген айыппұлды 30 күн ішінде
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің
банкіндегі № _____________ бюджеттік есеп шотына енгізсін,
______________ қаласы бойынша «Салық комитеті» мемлекеттік басқармасы
коды _______________ , бизнес сәйкестендіру нөмірі
_____________________, Банк бинифициары ______________________,
бизнес сәйкестендіру коды __________________ айыппұлдың төленгені
туралы түбіртекті мемлекеттік инспекторға ұсынсын/В соответствии со
статьей 893 Кодекса Республики Казахстан «Об административных
правонарушениях» внести вышеуказанный штраф в течение 30 дней на
бюджетный счет № __________ в банк Комитета Казначейства Министерства
финансов Республики Казахстан код _____________ государственное
управление «Налоговый комитет» по городу ________________
бизнес-идентификационный код _______________.
Бинифициар банка ______________ банковский идентификационный код
___________ и представить квитанцию об оплате штрафа государственному
инспектору.

Белгіленген мерзімде айыппұл төленбеген жағдайда айыппұлды мәжбүрлі
түрде төлеттіру «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан
Республикасы Кодексінің 894895 баптарына сәйкес жүзеге асырылады./
В случае неуплаты штрафа в установленный срок принудительное
взыскание осуществляется в соответствии со статьями 894, 895 Кодекса
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
Уәкілетті тұлға       _______________________________________________
Уполномоченное ицо             тегі, аты, әкесінің аты (бар болған
                               кезде), қолы/ фамилия, имя, отчество
                                  (при его наличии), подпись

Қаулымен таныстым. Қаулының көшірмесін алдым        _________________
С постановлением ознакомлен.                        (қолы -  подпись)
Копию постановления получил

20 ___ жылы/года «____» ____________

Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 259445
  Қазақ тілінде 129658
  Орыс тілінде 128961
  Ағылшын тілінде 826
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Астана уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы